The Wicked Lies y mae Gurus Cyfryngau Cymdeithasol yn Gwehyddu

Depositphotos 33207643 s

Mae hwn yn rant. Gorwedd, celwydd, celwydd. Rydw i mor flinedig o glywed yr holl grap y mae 'gurus' cyfryngau cymdeithasol yn ei ddweud wrth gleientiaid. Neithiwr fe wnes i a Esboniad Twitter hyfforddiant gyda Linda Fitzgerald a'i grŵp, Affiliated Women International. Mae'r grŵp yn cynnwys menywod busnes profiadol, wedi'u grymuso. Yn eu geiriau:

Ein gweledigaeth yw “grymuso menywod ledled y byd”. Y genhadaeth yw cyfoethogi, annog, ac arfogi menywod mewn modd sy'n arwain at rymuso.

Am hanner cyntaf y cyfarfod, bu’n rhaid i mi chwalu rhai o’r celwyddau y dywedwyd wrth y grŵp. Nid dyma'r tro cyntaf. Mae'n gofyn i mi gymryd pawb yn ôl gam a'u tawelu mewn gwirionedd. Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn frawychus, ond nid oes angen iddo fod.

Nid oes llawlyfrau cyfarwyddiadau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Y rheswm yw bod pob person yn mesur y buddion, y pwrpas, yn hoffi ac yn casáu yn wahanol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn grymuso'r defnyddiwr ... gallwch ddarllen neu beidio â darllen, dilyn neu ddad-ddadlennu, tanysgrifio neu ddad-danysgrifio, ymuno neu adael ... chi sydd i benderfynu. Nid rhyw ddyn sy'n siarad ei hun fel diwydiant arbenigol ond nid yw erioed wedi gweithredu strategaeth frandio a marchnata tymor hir yn ei fywyd.

 • Peidiwch â dweud wrthyf na ddylwn ddefnyddio negeseuon uniongyrchol auto ar Twitter. Rydw i wedi ychwanegu dros 500 o danysgrifwyr i borthiant RSS fy mlog. Mae gen i dros 30,000 o ddilynwyr ar Twitter. Nid yw pobl yn dadlennu oherwydd yr awto DM. Nid wyf yn poeni os nad ydych yn ei hoffi. Nid oes raid i chi fy nilyn. Neu yn syml, optio allan ohonyn nhw!
 • Peidiwch â dweud wrthyf na allaf werthu ar fy mlog. Gallaf ac rydw i'n gwerthu ar fy mlog. Wrth gwrs fy mod yn addasu fy ngeiriad ac yn cael y canlyniadau gorau pan fyddaf yn feddal yn gwerthu ac yn profi fy awdurdod ac arbenigedd yn gyntaf. Rwy'n gwybod beth rydw i'n ei wneud. Yn fy nghwmni i, fy mlog sydd â'r nifer fwyaf o drawsnewidiadau o unrhyw un o'r gweithwyr.
 • Peidiwch â dweud wrthyf fod yn rhaid i mi fod yn cyhoeddi fideos ar Youtube. Rwy'n gwneud fideos i ddarparu rhywfaint o fewnwelediad personol i'm personoliaeth ac fel bod pobl yn dod i'm hadnabod yn weledol, nid mewn testun yn unig. Rwy'n credu ei fod yn bwysig, ond nid dyna'r allwedd i'm llwyddiant. Byddai'n well gen i gleient sy'n anghyfforddus gyda fideo ei osgoi na gwneud gwaith gwael ohono.
 • Peidiwch â dweud wrthyf am beidio â hysbysebu ... ym mhobman. Mae gen i flog llwyddiannus gyda miloedd o ymwelwyr y dydd, miloedd o danysgrifwyr, miloedd o ddilynwyr, ac rydw i'n cael ymrwymiadau siarad (un mewn Cynhadledd Ryngwladol yn dod i fyny yn Las Vegas ... mwy ar hynny yn fuan), ymgynghori â gigs, cyfleoedd rhaglennu, a Rydw i ar fwrdd 2 gychwyn. Nid yw'n ymddangos bod y llinellau dwbl bach ar fy mhyst yn fy nal yn ôl. Dydw i ddim yn mynd i ymddiheuro am wneud ychydig gannoedd o bychod y mis am y cant + awr rydw i'n ei roi i mewn ar yr wythnos arferol.
 • Peidiwch â dweud wrthyf fod angen i mi wneud hynny cymryd rhan yn y sgwrs ar Facebook. Nid wyf yn poeni os ydych chi'n cael busnes ar Facebook. Rhoddais gynnig arni. Wnes i ddim. Felly os ydw i'n awtomeiddio porthwyr o fy mlog a Twitter yno ac yn mewngofnodi unwaith y mis, mae hynny'n ddigon da i mi. Mae Facebook yn fersiwn 20 AOL ... neu MySpace 3.0 ... yn sicr mae ganddo'r niferoedd a'r twf ... ond bydd rhywbeth gwell yn dod ymlaen. Dyna pam rydw i'n caru'r we. Dydw i ddim yn mynd i gamblo fy holl draffig, rhwydwaith a pherthnasoedd ar rwydwaith cymdeithasol ... byddaf yn cadw hynny ar fy mlog fy mod yn berchen / rhedeg / cyfarwyddo / gwneud copi wrth gefn / monitro diolch yn fawr iawn.
 • Peidiwch â dweud wrthyf na allaf anfon e-bost gydag un ddelwedd fawr a dim testun yn fy ymgyrch farchnata e-bost. Fe wnes i hynny a chefais y gyfradd ymateb uchaf o unrhyw un o'n hymgyrchoedd. Ewch drosto.
 • Peidiwch â dweud wrthyf am beidio â cuss. Rwy'n osgoi melltithio ar-lein gymaint â phosibl oherwydd rwy'n teimlo ei fod yn amharchus i'm cynulleidfa. Ond os ydych chi am cuss, melltithio i ffwrdd! Nid oes raid i mi ei ddarllen (er fy mod wedi darllen cryn dipyn o wefannau llwyddiannus sy'n gwneud hynny). Rwy'n syml yn dewis peidio.

Os ydych chi am redeg eich Gwneud Arian yn Gyflym cynlluniau ar Twitter. Ewch amdani! Os ydych chi'n elwa ohono, da i chi. (Ni fyddaf yn eich dilyn nac yn rhoi unrhyw sylw i chi.) Os ydych chi am ddod o hyd i'ch bachyn nesaf ar Facebook, ewch amdani. Os ydych chi am ddefnyddio Twitter fel Peiriant Chwilio, ewch amdani! Rwy'n ei ddefnyddio fel ticiwr newyddion ... Rwyf wrth fy modd yn clicio dolen ar hap, yn ymuno â'r sgwrs, yn helpu rhywun allan, neu'n ceisio gyrru traffig i'm blog gydag ef. Gadewch lonydd i mi! Gallaf ei ddefnyddio sut bynnag rydw i eisiau!

Pan fyddwch chi'n mynychu cyflwyniad, darllenwch flog, arsylwch weminar a rhai guru yn dechrau siarad am tweet, a'r hyn y dylech neu na ddylech ei wneud ... mae eich cymhareb o ddilynwyr i bobl rydych chi'n eu dilyn, ac ati, yn rhedeg at y drws ... peidiwch â cherdded. Rhain gurws does gennych chi ddim syniad beth yw eich busnes, beth yw eich diwydiant, beth yw eich cystadleuaeth, eich steil o werthu, sut rydych chi'n lleoli'ch cynnyrch neu beth yw eich personoliaeth. Sut allan nhw o bosibl dweud wrthych chi sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol?!

Rwy'n rhannu gyda fy nghynulleidfaoedd strategaethau rydw i wedi rhoi cynnig arnyn nhw, sut i fesur y canlyniadau ac beth weithiodd / beth na weithiodd. Rwy'n egluro ymarferoldeb a nodweddion yr offer sydd ar gael iddynt. Rwy'n annog fy nghleientiaid a chynulleidfaoedd i arbrofi. Rwy'n annog mesur. Rwy'n eu hannog i wneud digon o ymdrech eich bod yn sicr a yw'n gyfrwng da i chi ai peidio. Efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i mi yn gweithio i chi ... ac i'r gwrthwyneb.

Nid oes gan y cyfryngau cymdeithasol lyfr rheolau.

gwneud eich rheolau wrth i chi fynd ... dim ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mesur wrth i chi fynd. Gallwch dreulio llawer o amser yn mynd ar drywydd gwrthrychau sgleiniog heb unrhyw enillion ar fuddsoddiad.

38 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n hoffi'r neges fwy y mae'ch post yn cyffwrdd â hi yma, sef nad oes unrhyw reolau. Neu, os oes “rheolau” y gall eu torri weithiau fod yn fwy llwyddiannus na’u dilyn.

  Cymeradwyaf y neges i ffugio llwybrau newydd, nid bod yn farchnatwyr defaid.

 2. 2

  C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng rheol a syniad da?

  A: Dim ond rhywbeth y mae pobl yn ei wneud yw rheol. Mae syniad da yn fudd i lawer o bobl, hyd yn oed pawb efallai.

  Mae Doug yn llygad ei le: nid oes unrhyw reolau i'r cyfryngau cymdeithasol. Mae byd y rheolau yn all-lein, ond nid oes unrhyw gyfreithwyr, cops na barnwyr sy'n patrolio seiberofod.

  Fodd bynnag, mae yna syniadau da a syniadau aruthrol o wael. Enghraifft o syniad aruthrol o wael yw enllib. A glywsoch chi am y peth ofnadwy a wnaeth Doug Karr y penwythnos diwethaf? Da, achos mi wnes i wneud y peth i fyny. Efallai y bydd ôl-effeithiau negyddol all-lein yn dweud celwydd neu gymeriad difenwol ar-lein. Yn ogystal â chymedroli'r sylw hwn, efallai y bydd Doug yn anfon Vinny o gwmpas i dorri fy mhengliniau neu gyflwyno achos cyfreithiol i mi.

  A yw awgrymiadau Doug yn anad dim yn syniadau aruthrol o wael? Nid wyf yn credu hynny, ond nid wyf wedi fy argyhoeddi eu bod i gyd yn awgrymiadau gwych, chwaith. Wrth gwrs, gallwch anfon e-bost sy'n cynnwys delwedd yn unig ac yn creu argraff ar y mwyafrif o'ch cwsmeriaid. Bydd gwneud hynny hefyd yn dieithrio'r rhai sydd â nam ar eu golwg. Am y rheswm hwn, rwy'n bersonol yn ceisio dilyn Deddf Veen ac osgoi rhoi gair mewn graffig byth. (Ond hyd yn oed dwi ddim yn meddwl Dylai Flickr fod yn anghyfreithlon. Mae hynny dros ben llestri.)

  Yn yr un modd, dim ond os byddwch chi y bydd Auto-DMs yn dieithrio canran fach o ddilynwyr newydd eisoes 1,000au o ddilynwyr. Ni fyddwn yn ei gynghori os ydych chi'n newydd i twitter gan fy mod yn rhagweld y bydd yn rhwystro'ch twf.

  Nid oes unrhyw reolau i'r cyfryngau cymdeithasol. Ond mae yna syniadau da, ac rydw i'n edrych am rai. Gwybod unrhyw?

  @robbylladdiad

 3. 3

  Mae hyn yn athrylith ac yn wir iawn. Gobeithio y bydd pobl sy'n gwrando / darllen yn talu sylw. Nid oes unrhyw reolau o ran cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio cymdeithasol. Efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio yn fy maes addysg yn gweithio i rywun arall yn y byd technoleg. Stwff gwych.

 4. 4

  Rwy'n cytuno â'ch swydd ar y cyfan. Mae'r rheolau yn cael eu hail-ysgrifennu'n gyson. I bob pwrpas, nid oes unrhyw reolau.

  Nid oes un ffordd sengl i farchnata ar y Rhyngrwyd.

  Mae * arferion gorau * i wneud rhai pethau ar y Rhyngrwyd. Mae yna ffyrdd cywir a ffyrdd anghywir o ddosbarthu cyfres fideo a gefnogir gan hysbyseb (os ydych chi am fod yn llwyddiannus, hynny yw), er enghraifft. Mae yna ffordd iawn i monetize blog os yw'n blatfform newyddiadurol yn bennaf (gall yr hysbysebion llinell ddwbl hynny greu ymddangosiad amhriodoldeb).

  Mae yna * arbenigedd cyfryngau cymdeithasol, oherwydd mae rhai ohonom wedi bod yn gwneud hyn ers mwy na degawd, ac wedi gweithio allan arferion gorau ar gyfer tasgau a nodau cyffredin.

  Ar y llaw arall, rydw i'n rhy aml yn treulio llawer o fy amser yn dilyn cyngor gwael gyda da oherwydd bod rhai “arbenigwr” wedi gosod y gyfraith ar ôl darllen tri mis o Mashable a Techcrunch a phenderfynu bod angen iddyn nhw ddod yn pro yn y busnes. .

  • 5

   Diolch Mark! Eich sylw yn bendant yw'r ysbryd yr ysgrifennais y swydd hon ynddo. Yn syml, rwyf am i bobl wybod na ddylai'r dechnoleg hon fod yn frawychus, dylai fod yn galluogi!

 5. 6

  “Mae byd y rheolau oddi ar-lein, ond nid oes {cyfreithwyr}, cops na barnwyr sy’n patrolio seiberofod.” Wel, yn wir mae yna gyfreithwyr, cops A barnwyr (mae'r olaf yn fwy o farnwyr na rhai'r llys!), A dim ond ychydig o usury (ond amlycaf) mewn seiberofod yw enllib a DMCA.

  Rwy’n anghytuno â’r term “arferion gorau” a ddefnyddir fel ffurf fwynach neu rywsut wahanol o’r term “rheolau”, gan mai dim ond ffordd newydd ffansi o ddweud “rheolau” yw honno. Mae arferion gorau yn cael eu cymhwyso'n fwy at godio tudalennau efallai, ond nid cynnwys (heblaw arddull a gramadeg a sillafu, ac yn yr achos hwnnw NID yw Arferion Gorau FTW, ond NID yw gramadeg arddull, a sillafu yn gwneud cynnwys - maen nhw'n gwneud cynnwys yn gyd-destunol ac yn ddealladwy yn unig, sydd dylai aros yn bwysig).

  Fel y gwelwch - rwyf wedi gosod rheolau yma - ond nid rheolau ar sut i gymryd rhan mewn dylunio neu ddull cyfryngau cymdeithasol, felly ni wnaf.

 6. 7

  Post blog ysgrifenedig, beiddgar, gonest.

  Eu penderfyniad hwy yw p'un a yw pobl yn cytuno â theimlad y swydd ai peidio ond…

  Mae hwn yn bost blog pwysig i'r gymuned ehangach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ufuddhau i'r rheolau pwysig:

  Gwerth y Cynnig
  Cysylltu a rhyngweithio
  Byddwch chi'ch hun

  yn anad dim: adnabod eich cwsmer neu'ch targed.

  Post gwych. Cadwch ef i fyny.

  Mae'r ddadl DM yn un dda a gallai'r swydd fod wedi defnyddio mwy o resymu yn eich pwynt oherwydd eich bod yn rhygnu ymlaen ond mae angen i ppl pam fod y Natsïaid DM yn nutz

 7. 8

  Doug,

  Yn union. Mae rhai pobl yn hoffi lleoli eu hunain fel “arweinwyr meddwl” trwy gyhoeddi rhestrau o bethau i'w gwneud a pheidio â gwneud. Y gwir yw ein bod yng nghyfnod Gorllewin Gwyllt y cyfryngau cymdeithasol ac mae unrhyw beth yn mynd.

 8. 10

  Ar auto-DM's:

  Mae'n ddrwg gennym, mae'r nodwedd auto-DM yn sbam, plaen a syml. Pam fyddech chi eisiau awtomeiddio cyfathrebiadau yn y lle cyntaf? Mae'n dangos diffyg parch at bobl sy'n eich dilyn chi, imo. Rydych chi'n iawn - nid oes unrhyw reolau, fodd bynnag, roeddwn i'n meddwl fel marchnatwyr gyda'n gilydd ein bod ni yn y gorffennol yn ceisio sbamio eraill?

  Ar cussing:

  Annog pobl yn ofalus i gysgodi - cofiwch, nid yw pawb yn y sefyllfa rydych chi ynddi. Gall pobl lefel is golli eu swydd neu o bosibl aflonyddu ar eu dyfodol pan fydd cyflogwyr yn gweld eu bod wedi bod yn cussing yn gyhoeddus o'r blaen. Mae defnyddio tact yn mynd yn bell yno.

  • 11

   Adam,

   RE: Sbam - Yr unig ffordd y gallwch chi gael Auto-DM yw os ydych chi'n dilyn rhywun ... mae hynny'n optio i mewn. Nid yw p'un a ydych chi'n gwerthfawrogi'r neges ai peidio yn golygu na wnaethoch chi roi caniatâd i'r person eich neges.

   Rwy'n gwerthfawrogi Auto DMs mewn gwirionedd ac nid wyf yn eu gweld fel SPAM. Hoffwn wybod mwy am y person rwy'n ei ddilyn ac mae cael ymateb ar unwaith fel hynny'n wych. Nid yw'n anodd eu dileu.

   Re: Cussing - nid oeddwn yn annog pobl i cuss. Mewn gwirionedd, byddwn yn annog pobl i beidio. Nid wyf ond yn nodi ei fod yn gweithio i rai pobl ac nid yw'n ymddangos ei fod yn brifo eu canlynol. Dim ond 'rheol' ydyw nad yw'n gweithio i bawb (ond mae'n gweithio i mi).

   Doug

 9. 12

  Ffwl fi unwaith, cywilydd arnat ti. Ffwl fi ddwywaith, cywilydd arna i. Mae peidio â chymryd rhan yn y sgwrs yn golygu eich bod wedi cefnu ar y sgwrs. Os deuaf ar eich blog, yr un yr ydych yn berchen arno / ei redeg / cyfarwyddo / gwneud copi wrth gefn / a'i fonitro, yna disgwyliaf i'n sgwrs symud ymlaen yn y fan a'r lle.

  Os ydych chi'n gosod yr agenda ac yna'n tynnu allan, nid wyf yn dod yn ôl. Yr hyn y byddaf yn ei wneud, os wyf yn parchu eich gwaith, yw mynd â'ch cynnwys i rywle arall a'i drafod â phobl eraill sy'n ymwneud â'r syniad o ddadansoddiad argyhoeddiadol. Efallai bod yr hyn rydych chi wedi'i ddarparu yn syniad ffrwythlon ond dim ond llwybr braenar yw'r hyn rydych chi wedi gadael gyda ni, os na fyddwch chi'n cymryd rhan ymhellach i lawr y lein.

  • 13

   Helo Christopher,

   Rwy'n BOB AMSER yn cymryd rhan yn y sgwrs. P'un a yw rhywun yn ymateb i mi ar Plaxo, LinkedIn, neu Facebook - byddaf bob amser yn dychwelyd y neges. Fy mhwynt yw nad wyf yn cael 'bang am y bwch' wrth dreulio llawer o amser yn yr ardaloedd hynny, felly deuaf â'r neges i'm dilynwyr yno. Os ydyn nhw'n ymateb, dwi'n ymateb. Nid wyf yn eu gwerthfawrogi fel FY prif fodd o rwydweithio.

   Diolch am ychwanegu at y sgwrs!

   Gyda llawer o barch.
   Doug

 10. 14

  Sheesh, Doug. Rwy'n credu bod rhywun wedi cael eich panties yn y sychwr am gyfnod rhy hir. O ddifrif, rwy'n credu fy mod yn cytuno â chi (dim ond unwaith y darllenwch ef). Gochelwch rhag yr holl “arbenigwyr.” Dewch o hyd i gynorthwywyr.

 11. 15

  Post gwych Doug! Mae pobl yn gofyn imi bob dydd, 'Pa wasanaethau ddylwn i eu defnyddio i dyfu fy musnes? Sut ddylwn i fod yn eu defnyddio? ' Dydw i ddim yn gwybod!!! Mae'n rhaid i chi edrych ar gynifer o bethau am eich busnes yn gyntaf. Nid oes unrhyw ateb un stop ar gyfer strategaeth cyfryngau cymdeithasol.

  Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw gwneud cynllun gan ddefnyddio rhai dyfaliadau da yn seiliedig ar eich gwybodaeth a'ch profiad presennol, gweithredu'r cynllun, mesur y canlyniadau, a thaflu'r hyn nad yw'n gweithio (wrth gynyddu'r hyn sy'n gweithio, wrth gwrs).

 12. 16

  Galar da diolch am ysgrifennu hwn. Rwy'n cytuno 100%. Os ydych chi eisiau siyntio neu wneud hwyl am ben neu bêl ddu neu beth bynnag oherwydd dydw i ddim yn “cyd-fynd” - ewch ati. Nid oes raid i mi ddilyn unrhyw reolau ac rwy'n hollol iawn gyda'r busnes rwy'n ei wneud fy ffordd. Rwy'n cythruddo serch hynny, yn enwedig mewn rhai cliciau / mathau gwe sydd (i mi beth bynnag) yn ymddwyn fel lemmings ac y mae pob symudiad yn dibynnu ar yr hyn y mae rhai pen siarad yn ei ddweud.

  Gwaelod llinell, gwnewch ddewisiadau addysgedig, ond… meddyliwch drosoch eich hun.
  -Jim

 13. 17

  parthed twitter auto follow - Nid wyf yn ei ddefnyddio ac rwyf tua 2500 o ddilynwyr. Wrth i amser fynd yn ei flaen, mae'n ymddangos bod y cyflymder yr wyf yn ei ennill yn cynyddu ac mae'n dod yn fwyfwy anodd mynd i'r afael â phob un sy'n dilyn gydag unrhyw beth sy'n debyg i “ddiolch” personol ... unrhyw hyd o amser i ffwrdd ac mae'r dilynwyr yn pentyrru, felly Gallaf weld defnydd ar gyfer auto yn dilyn. Peidio â bod yn amhersonol ond gall fod yn ymarfer llafurus. Byddwn yn rhoi cynnig ar ein gilydd ar Twitter yn y pen draw. Pe bawn i'n defnyddio auto dilyn, mae'n debyg mai dim ond dweud diolch fyddai hynny a pheidio â “gwerthu” unrhyw beth ... dim ond diolch syml. Yn bersonol, mae'r DMs auto “edrychwch ar fy mlog” yn fy nghythruddo. Ni fyddai diolch syml.
  -Jim

 14. 18

  Doug - Shhhh. Rydych chi'n gadael y gath allan o'r bag. Os bydd pobl yn darganfod, byddant yn sylweddoli nad oes angen llawer o guru cyfryngau cymdeithasol sydd â llai o wybodaeth am eu maes arbenigedd nag uwch ysgol uwchradd. Efallai y byddan nhw hefyd yn darganfod bod y rhan fwyaf o'r arbenigwyr hyn yr un mor ddefnyddiol â'r siop trin gwallt yn “Dillad Newydd yr Ymerawdwr.”

  O, ac i'r dyn sy'n dweud bod y “rheolau yn newid” nid SEO yw hwn lle mae yna rai rheolau anweddus yn bodoli mewn gwirionedd. Yn y cyfryngau cymdeithasol, nid oes unrhyw reolau.

  • 19

   Helo Mike!

   Gall adeiladu cynllun gêm a chymryd agwedd strategol gydag ymgynghorydd 'da' helpu cwmni i drosoli pob cyfrwng yn llawn, mesur y canlyniad yn gywir, ac arbed llawer o amser iddynt ei wneud. Dydw i ddim yn eiriol dros fynd ar fy mhen fy hun, rydw i yn erbyn yr arbenigwyr hynny sy'n gwerthu rhywfaint o fformiwla hud ... rydyn ni i gyd yn gwybod nad oes un!

   Diolch!
   Doug

 15. 20

  Mae unrhyw gyfryngau cymdeithasol newydd yn ei fabandod yn dianc rhag y ffiniau a'r rheolaethau ffurfiol. Gall apelio’n eang ac mae’n caniatáu i ryddid arloesi gan lawer o ddefnyddwyr, anghenion, personoliaethau.

  Yn anochel, bydd rhai defnyddwyr yn ceisio 'bod yn berchen ar y cyfryngau newydd, i fynegi meistrolaeth ac arbenigedd fel modd i hunan-waethygu neu elw. Ymddengys mai hwn yw'r cwrs naturiol mewn unrhyw ymdrech ddynol.

  Yn bersonol, rwy'n hoffi'r cyfnod anarchaidd cynnar pan fydd unrhyw beth yn ymddangos yn bosibl: Mae fel cynfas gwag. Yn anochel, fodd bynnag, mae bodau dynol yn dychwelyd i gysur o ran strwythur a rheolyddion.

 16. 21

  Fe wnes i ddod o hyd i ryddid wrth ddarllen yr hyn rydych chi wedi'i ysgrifennu. Roeddwn yn eithaf ystyfnig ar y dechrau i archwilio a rhoi cynnig ar bethau newydd yn Twitter. Roeddwn i'n arsylwi. dysgu gan eraill a dim ond rhodd hoffus Twitter o allu rhannu a dysgu oddi wrth eraill.
  Yna un tro y darllenais na allwn bostio rhywbeth personol yn digwydd yn fy mywyd. Yn fwyaf poblogaidd, rwyf wedi gweld trydar fel un o'r offer mwyaf effeithiol yr ydym yn eu rhoi ar waith ar ein hymyriadau a hynny yw gallu awyrio allan a mynegi beth bynnag yr ydych yn ei wneud y tu mewn i chi. Yn syml, mae'n helpu i leddfu a lleddfu poenau a phwysau bywyd.
  Mae'n braf gwybod y gallaf fod yr hyn ydw i. Gallaf fynegi fy marn a fy steil yn union fel y mae. Diolch am y rhyddid hwnnw, wrth eich bodd! Ydw!

  Yn ddiolchgar,
  LADYwSENSE

 17. 22

  Yn adfywiol darllen gwybodaeth gan berson sy'n gwneud y gwaith. Sut ydw i'n gwybod? Oherwydd fy mod wedi cael y profiad o wneud y ac yn gwybod ei fod yn iawn.

  Pwynt Allweddol: Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol sut bynnag rydych chi eisiau. Os ydych chi am adeiladu busnes gan ddefnyddio adnoddau cyfryngau cymdeithasol. Ewch amdani a defnyddio'r hyn sy'n gweithio. Er enghraifft, mae Facebook wedi gweithio i mi. Rwy'n parhau i'w ddefnyddio ac mae'n rhan o'n strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol rydyn ni'n ei rhoi ar waith ar gyfer cleientiaid.

  Diolch i chi am y swydd groyw hon.

 18. 23

  Wrth gwrs, y perygl yn y rant Doug hwn yw eich bod chi'n sgertio'n beryglus o agos at roi dos a pheidiwch â bod yn chi'ch hun, dim ond dos gwahanol a pheidiwch â bod â'r dynion eraill hynny.

  Rwy'n credu mai'r neges go iawn, ac yn fy meddwl rydych chi'n gwneud y pwynt hwn, yw, waeth beth yw'r offeryn, dylai'r defnydd bob amser gael ei bennu gan eich marchnad a'ch amcanion. Nid oes unrhyw gwestiwn bod sut mae rhai pobl yn dweud wrthych y dylech chi fod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn cael ei nodi o safbwynt effeithiolrwydd i rai. . . ac, mae'r ffyrdd yr ydych chi'n awgrymu yn amlwg i chi, ac i eraill hefyd, ond yn sicr nid i bawb.

  Y gwir berygl yw pan fydd pobl yn dechrau proffesu ffyrdd cywir ac anghywir o wneud unrhyw beth - yr unig ffordd iawn, fel y nodwch, yw'r un sy'n gweithio i'ch sefyllfa unigryw.

  offeryn yw'r cyfryngau cymdeithasol, nid crefydd mohono!

  • 24

   Helo John,

   Rydych chi'n gwneud pwynt gwych - ac rwy'n credu eich bod chi'n egluro fy un i ymhellach fyth. Nid wyf am ddychryn, rwyf am rymuso. Mae grymuso pobl yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol fod ychydig yn ddiduedd, ond yn wybodus.

   Er enghraifft, rwy'n ffan enfawr o StumbleUpon, ond rwy’n cydnabod ei fod yn cydymffurfio mwy â fy arferion pori a phersonoliaeth nag sydd Digg. Nid yw hynny'n golygu y dylai fy nghleientiaid roi'r gorau i ddefnyddio Digg a neidio ar StumbleUpon, tho!

   Yn lle hynny, dwi'n egluro sut y gellir defnyddio pob un, y nodweddion unigryw, sut maen nhw wedi perfformio yn y gorffennol, ac yn annog yr unigolyn i brofi pob un. Yna gallwn fesur effaith eu hymdrechion a gweld pa un sydd o fudd iddynt (neu hyd yn oed a allai'r ddau!).

   Doug

 19. 25

  Rwy'n cytuno â phopeth rydych chi wedi'i ysgrifennu Doug, rydw i wedi gweld yr un sefyllfa yma yn Awstralia.

  Rwy'n credu mai'r rheolau sy'n berthnasol yw rheolau cwrteisi cyffredin a moesau sylfaenol. Efallai ei fod ar y we ond nid yw hynny'n golygu na ddylai fod yn gwrtais a pharchus

  Mark

 20. 26
 21. 27

  Nid oes unrhyw reolau i unrhyw un mewn gwirionedd; sianel, cymdeithasol, uniongyrchol / catalog, e-bost, gwe ... rydych chi'n ei enwi. ar wahân i unrhyw reolau y mae FTC wedi'u gorfodi. Byddai'r canlyniadau'n amrywio'n fawr ar sail eich cynulleidfa, felly byddwch chi'n darganfod pa reolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn ar gyfer eich busnes.

 22. 28

  Nid oes unrhyw reolau i unrhyw un mewn gwirionedd; sianel, cymdeithasol, uniongyrchol / catalog, e-bost, gwe ... rydych chi'n ei enwi. ar wahân i unrhyw reolau y mae FTC wedi'u gorfodi. Byddai'r canlyniadau'n amrywio'n fawr ar sail eich cynulleidfa, felly byddwch chi'n darganfod pa reolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn ar gyfer eich busnes.

 23. 29

  Nid oes unrhyw reolau i unrhyw un mewn gwirionedd; sianel, cymdeithasol, uniongyrchol / catalog, e-bost, gwe ... rydych chi'n ei enwi. ar wahân i unrhyw reolau y mae FTC wedi'u gorfodi. Byddai'r canlyniadau'n amrywio'n fawr ar sail eich cynulleidfa, felly byddwch chi'n darganfod pa reolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn ar gyfer eich busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.