Nid yw Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol yn Wneud Arbenigwr

geek-a-poke.pngUnwaith eto heddiw cefais wahoddiad i lond llaw o ddigwyddiadau - yn bersonol a thrwy weminar - i ddod i gysylltiad â arbenigwr cyfryngau cymdeithasol a'u barn ar farchnata cyfryngau cymdeithasol. Wrth imi adolygu eu proffiliau, eu gwybodaeth LinkedIn, eu gwefannau a'u blogiau, ni welaf unrhyw wybodaeth sylweddol yn cefnogi'r rhagosodiad eu bod yn arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol.

Cyfryngau cymdeithasol arbenigol? Really? Efallai bod ganddyn nhw ddegau o filoedd o ddilynwyr Twitter, cannoedd o sylwadau ar eu Facebook wal, ac aelodaeth mewn rhyw ddwsin o rwydweithiau. Efallai oherwydd eu bod yn a charlatan, siarc neu geek.

Beth fyddwn i'n ei ddosbarthu fel cyfryngau cymdeithasol arbenigol? Rwyf wrth fy modd â rhestr Peter Shankman o cymwysterau ac anghymwysiadau ar gyfer arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn ychwanegu - os yw'n ymwneud â busnes - hoffwn weld a rhestr hir o fesuradwy canlyniadau a chyfeiriadau ar draws amrywiaeth o gwmnïau a strategaethau.

Ydw i'n dosbarthu fy hun fel arbenigol? Rwy'n gwneud - ond nid oherwydd fy mod yn honni fy mod yn deall y cyfan. Mae hwn yn gyfrwng ifanc ac mae'n newid yn ddyddiol. Mae'n newid ymddygiad busnes. Mae'n newid ymddygiad defnyddwyr. Fe wnaeth fy negawd o brofiad yn esblygu o farchnata uniongyrchol a marchnata cronfa ddata, marchnata e-bost, ac ati fy ngalluogi i esblygu'n naturiol i'm statws cyfredol.

Nid wyf yn honni fy hun yn arbenigwr oherwydd fy ngwybodaeth am gyfryngau cymdeithasol ... Rwy'n honni fy hun yn arbenigwr oherwydd y gwaith rydw i wedi'i gyflawni i gwmnïau mawr a bach dyfu eu busnes, cadw ac ailwerthu cwsmeriaid, a lleihau galwadau gwasanaeth cwsmeriaid defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol.

Ydw i'n honni fy hun yn arbenigwr oherwydd y gwaith rydw i'n ei wneud ar hyn o bryd?

 • Er bod VP o blatfform blogio, gwnaethom helpu dwsinau o fusnesau i ddatblygu eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol a chwilio i yrru ymdrechion marchnata i mewn.
 • Rwy'n berchen ar lwyddiannus Asiantaeth Cyfryngau Newydd gyda hanes cadarn o gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu a gweithredu eu strategaethau cymdeithasol.
 • Yr offer integreiddio ac awtomeiddio rydw i wedi'u datblygu yn y Blogio, e-bost, fideo ac mae gofod symudol wedi cyrraedd degau o filoedd o gwmnïau.
 • Mae'r 2 cymdeithasol rhwydweithiau Cynorthwyais i ddechrau a pharhau i helpu i redeg.
 • Fy mlog fy hun sy'n rhychwantu 5+ mlynedd (ynghyd â chwpl yn fwy ar lwyfannau eraill) yn siarad â'r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg farchnata.

NA! Nid oes dim o hyn yn fy nghymhwyso fel arbenigol.

Galwaf fy hun yn arbenigwr am dri rheswm:

 1. Mae busnesau'n ceisio arbenigwyr, nid gurus a geeks.
 2. Mae galw fy hun yn arbenigwr yn dal fy hun i safon uwch a disgwyliad gyda chwmni y mae'n rhaid i mi ei gyflawni.
 3. Rwy'n cyd-fynd â'r diffiniad:

Mae arbenigwr yn rhywun sy'n cael ei gydnabod yn eang fel ffynhonnell dechneg neu sgil ddibynadwy y mae ei gyfadran ar gyfer barnu neu benderfynu yn gywir, yn gyfiawn neu'n ddoeth yn cael awdurdod a statws gan eu cyfoedion neu'r cyhoedd mewn parth penodol o fri. Mae arbenigwr, yn fwy cyffredinol, yn berson sydd â gwybodaeth neu allu helaeth mewn maes astudio penodol.

Ydw i'n gallach na gweddill y bobl allan yna? Nope.
Ydw i'n gwybod popeth am gyfryngau cymdeithasol? Wrth gwrs ddim.
A yw arbenigwyr eraill bob amser yn cytuno â mi? Dim siawns!
A yw fy holl waith wedi bod yn llwyddiannus? Na - ond mae gan lawer ohono.

Credaf fy mod wedi cael curiad rhagorol ar gyfer dadansoddi prosesau busnes, marchnata cyfryngau, a phenderfynu sut y gall technoleg bontio'r bwlch. Dydw i ddim celwydd i gleientiaid a dywedwch wrthynt fod yn rhaid iddynt fod yn rhan o'r cyfryngau cymdeithasol os ydynt yn dymuno goroesi. Rwy'n rhannu llawer o'r llwyddiannau gyda nhw, serch hynny! Mae'n gyfrwng rwy'n bersonol yn credu ynddo ac yn gobeithio gweld mabwysiadu torfol ohono - nid oherwydd y gall busnesau drwg ei drin - ond oherwydd y gall busnesau gwych ei ysgogi.

Rwy’n credu bod cyfryngau cymdeithasol yn cysylltu busnesau â rhagolygon, yn meithrin perthnasoedd gwell rhwng cwsmeriaid a chwmnïau, yn gwthio cwmnïau i wella gwasanaeth cwsmeriaid, yn adeiladu tryloywder, ac yn annog arweinyddiaeth meddwl, talent entrepreneuraidd ac esblygiad… i gyd yn wych i fusnes.

A dyna, fy ffrindiau, yw fy arbenigol barn.

PS: Rwy'n siŵr os ewch yn ôl yn ddigon pell yn fy mlog neu sylwadau ar flogiau eraill yr wyf wedi rhwygo i mewn i ychydig o bobl a hunan-gyhoeddodd eu harbenigedd. Nawr mae'n tro ti. 🙂

10 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n ei chael hi'n ddiddorol fy mod yn darllen gwerth 'arbenigwr' mewn dau flog gwahanol. Mewn dwy swydd a ddarllenais yn gynharach, awgrymwyd anwybyddu (a pheidio â llogi wedi hynny) unrhyw un sy'n defnyddio'r term 'arbenigwr' fel rhan o'u cymwysterau, ac eto rydych chi'n troi ac yn dyfynnu un o'r un erthyglau blog fel rheswm i'ch galw chi'n arbenigwr , ac ar ôl dyfynnu’r erthygl awgrymwch eich bod yn arbenigwr. Felly pa un ydyw? Ydw i'n ymddiried ynoch chi oherwydd eich bod chi'n ystyried eich hun yn arbenigwr ac yn dyfynnu Shankman, neu a ydw i'n anwybyddu popeth rydych chi'n ei ddweud o hyn ymlaen oherwydd eich bod chi'n ystyried eich hun yn arbenigwr ac yn dyfynnu Shankman? Peidiwch â'm cael yn anghywir, rwy'n gwerthfawrogi popeth rydych wedi'i gyflawni, ac rwy'n dilyn eich blog felly rwy'n amlwg yn dod o hyd i werth yn yr hyn rydych chi'n ei nodi ... ond gwrthddywediad fel hyn yw pam mae fy nghleientiaid mor ddryslyd.

  • 2

   Helo Robert! Rwy’n cyfaddef yn llwyr i’r gwrthddywediad - rhagrith hyd yn oed - ar fy rhan yn y swydd hon. Rwy'n cyfeirio at y swyddi eraill oherwydd hoffwn i'r sgwrs barhau gyda gwahanol safbwyntiau. Yn y gorffennol, mi wnes i osgoi'r gair 'arbenigwr'. Wrth i mi barhau i wneud mwy o waith yn y maes, serch hynny, rwy'n gweld mwy a mwy o bobl yn defnyddio'r teitl 'arbenigwr cyfryngau cymdeithasol'.

   Rwy'n cael fy hun ar bwynt yn fy ngyrfa lle rwy'n poeni bod busnesau'n cael eu twyllo gan 'arbenigwyr' hunan-gyhoeddedig ond mae busnesau'n parhau i'w ceisio. Ydw i'n parhau i wylio busnes yn mynd at bobl heb unrhyw brofiad nac 'arbenigedd'? Neu - ydw i'n cyhoeddi fy hun yn arbenigwr, yn profi fy ngwerth, ac yn cael y busnes hwnnw?

   Rydw i'n mynd i alw fy hun yn arbenigwr o hyn ymlaen oherwydd y manteision busnes. Hefyd - rwy'n eich gwerthfawrogi chi a'm darllenwyr eraill yn fy nal i safon uwch!

   Diolch - rwy'n gwerthfawrogi'r sylw yn fawr!
   Doug

 2. 3

  Rwy'n cytuno â chi Douglas. Mae'n cymryd blynyddoedd o brofiad gydag allbwn ffafriol (gan gynnwys methiannau rhywun, dim ond sut mae rhywun wedi codi ar ôl methiant o'r fath, dyna pam ei fod yn ffafriol o hyd) i gael ein galw'n arbenigwr. Nid yw cael miloedd o ddilynwyr ar Twitter yn gwneud un.

 3. 4

  Helo Doug,

  Nid wyf wedi gweld y ddadl fawr hon mewn unrhyw ddisgyblaeth arall ynghylch pwy sy'n arbenigwr, pwy sydd ddim a beth sy'n ffurfio'r meini prawf o ennill statws arbenigol. Rwy'n deall y pryder gan fy mod innau hefyd wedi gweld llawer o bobl yn galw eu hunain yn arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol ond nid oes ganddynt yr arbenigedd marchnata i gyd-fynd ag ef. Maent yn gwybod yr offer, ond nid yw'n eu gwneud yn arbenigwr ar farchnata gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel y sianel.

  Rwyf wedi bod yn farchnatwr am fwy o flynyddoedd nag yr wyf yn gofalu ei gyfaddef, ac wedi dysgu'r ddisgyblaeth farchnata ar draws pob sianel, gan ddefnyddio pob math o dactegau, o'r strategaeth i'r gweithredu. Mae ychwanegu cyfryngau cymdeithasol fel sianel arall ar gyfer marchnata yn ddilyniant naturiol ac mae'n un, yn anffodus mae llawer o farchnatwyr wedi anwybyddu tan yn ddiweddar pan sylweddolon nhw eu bod nhw'n cyfri'r pethau hyn yn well.

  Ond yr unig bobl sy'n gallu cyhoeddi arbenigwr i chi yw eich cleientiaid a'ch cwsmeriaid. Nhw yw'r prawf sy'n dilysu'r term.

 4. 5

  Helo Doug,

  Rwy'n cytuno â'ch sylwadau'n galonnog, mae'r term "arbenigwr" yn cael ei gymhwyso'n hawdd. Rwy'n ymwybodol o nifer o bobl sy'n marchnata eu hunain fel arbenigwyr yn y cyfryngau cymdeithasol ac eto'n dwyn syniadau a strategaethau awduron eraill ac yn eu galw eu hunain. Rydw i yn y broses ar hyn o bryd o greu ac adeiladu strategaeth gymdeithasol ar gyfer un o grwpiau eiddo tiriog mwyaf y wlad ac mae hynny wedi bod yn agoriad llygad go iawn i mi. Rwy’n cytuno â Deborah yn ei sylwadau, mai dim ond cleientiaid a chwsmeriaid all eich coroni gyda’r tag arbenigol. Rwy'n dal i ddysgu uffern o lawer ac nid wyf yn arbenigwr o bell ffordd, ond rwy'n gweithio arno. Erthygl wych

 5. 6

  Grrrrrrrrrrrrrrr .. Pam fod yn rhaid i ni ddatgan arbenigwyr hyd yn oed - nid wyf yn cael y ddadl gyfan. Mae ei banio a'i drafod yn cymryd i ffwrdd o'r egni mewn bywyd. A yw'n ddefnydd gwerth chweil o ynni mewn gwirionedd?

  • 7

   Patrick,

   Rwy'n tueddu i gytuno â chi. Dwi bob amser yn teimlo'n rhyfedd yn hunan-hyrwyddo fy hun gyda theitl fel 'arbenigwr'. Fodd bynnag, y gwir yw bod busnesau'n chwilio am 'arbenigwyr' a dim ond y rhai sy'n defnyddio'r teitl a geir.

   Cheers!
   Doug

 6. 8

  Wrth eich adnabod chi a gweithio gyda chi ar amrywiaeth o brosiectau, gallaf ddweud fy mod yn llwyr gefnogi eich cyfeirio atoch eich hun fel arbenigwr. Fel y dywedasoch, daw'r teitl o'ch llwyddiannau yn ogystal â'ch methiannau fel y nodwyd gan David yn y sylw cyntaf. Mae'n debyg ei fod yn mynd yn hen gyda chi, ond gwn pan fydd gen i gwestiwn am rywbeth sy'n gysylltiedig â thechnoleg a'r cyfryngau cymdeithasol y byddaf yn cael ateb wedi'i seilio ar brofiad, gwybodaeth ac ymddiriedaeth. Dyna beth y byddwn i'n edrych amdano mewn arbenigwr ar draws unrhyw bwnc neu ddiwydiant.

 7. 9

  Doug, mae hon yn swydd wych am nifer o resymau.

  1. Mae'n uniongyrchol ac i'r pwynt: Na BS Rwy'n hoffi sgipio'r archwaethwyr a chyrraedd y prif gwrs.
  2. Mae'n fanwl gywir: Gall unrhyw geek ddarganfod sut i drydar cyfryngau cymdeithasol, ond mae arbenigwyr yn cynhyrchu busnes (aka “y llinell waelod”).
  3. Mae'n onest: Rydyn ni'n archwilio ffiniau newydd yma sydd mewn fflwcs ac yn newid yn gyflym. Yr arbenigwyr go iawn yw’r rhai sy’n hyderus ond eto’n ddigon gostyngedig i fod yn onest a dweud, “Dydw i ddim yn gwybod”, ac yna dod o hyd i’r ateb, yn ei le o esgus ei fod yn gwybod y cyfan.

  Neis! Wedi'i rannu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.