A all Cyfryngau Cymdeithasol Wella Iselder?

Depositphotos 10917011 s

BuchesMarc Earl llyfr, Buches, wedi bod yn ddarlleniad caled i mi. Peidiwch â chymryd hynny yn y ffordd anghywir. Mae'n llyfr anhygoel wnes i ddod o hyd iddo trwy flog Hugh McLeod.

Rwy'n dweud 'anodd' oherwydd nid yw'n olygfa 10,000 troedfedd. Mae Herd (Sut i newid ymddygiad torfol trwy harneisio ein gwir natur) yn llyfr cymhleth sy'n manylu'n drylwyr ar lu o astudiaethau a data i feddwl am ei ragosodiad craidd. Yn ogystal, nid Mark Earls yw eich awdur llyfr busnes ar gyfartaledd - mae darllen ei lyfr yn gwneud i mi deimlo fy mod i'n darllen llyfr sydd allan o fy nghynghrair yn llwyr (mae mewn gwirionedd!). Os ydych chi'n ddeallusol ac yn gwerthfawrogi meddwl dwfn, dwfn a'r meini prawf ategol - dyma'ch llyfr.

Os ydych chi'n ei ffugio fel fi, mae'n llyfr gwych hefyd. Might Efallai y byddaf yn anffurfio rhywfaint o'r cynnwys cyfoethog trwy ysgrifennu amdano yma, ond beth yw hyn! Rydw i'n mynd amdani.

Pill Cyfryngau CymdeithasolUn pwnc y mae Mark yn cyffwrdd ag ef yw iselder. Mae Mark yn sôn am ddau achos cyffredin iselder - perthynas rhieni â'u plentyn a pherthynas unigolyn â phobl eraill. Ni allaf helpu ond tybed nad y Cyfryngau Cymdeithasol yw'r dewis arall gorau Prozac ar gyfer gwella afiechydon cymdeithasol fel iselder. Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn dod ag addewid o gysylltu ag eraill nad ydyn nhw y tu allan i'ch cylch lleol gartref, yn y swyddfa, neu hyd yn oed yn eich cymdogaeth.

Twitter, WordPress, Facebook, Casglu, Gemau ar-lein ... nid 'Gwe 2.0' yn unig yw'r holl gymwysiadau hyn, maent yn fodd o gyfathrebu â'i gilydd. Does ryfedd pam mae cymwysiadau cymdeithasol mor boblogaidd. Onid yw'n llawer haws agor i bobl â diogelwch y Rhyngrwyd rhyngom?

Mewn cynhadledd ychydig fisoedd yn ôl, rwy'n cofio menyw a ofynnodd:

Pwy yw'r bobl hyn a sut maen nhw ar-lein bob awr o'r dydd? Onid oes ganddyn nhw fywyd?

Mae'n bersbectif diddorol !, Onid ydyw? Rwy'n amau ​​hynny i lawer o bobl is eu bywyd. Dyma eu cysylltiad ag eraill, eu hobïau, eu diddordebau, eu ffrindiau a'u cefnogaeth. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid i 'loner' fyw ar ei ben ei hun. Ond heddiw, does dim rhaid i 'loner'! Gall ef / hi ddod o hyd i loners eraill gyda'r un hobïau!

Efallai y bydd rhai yn dadlau nad yw'r math hwn o rwydwaith 'cymdeithasol' a'r rhwyd ​​ddiogelwch sy'n cyd-fynd ag ef mor iach â pherthynas go iawn a chysylltiad dynol. Efallai eu bod yn iawn ... ond dwi ddim yn siŵr bod pobl yn trin hyn fel dewis arall. I lawer o bobl, hyn is eu hunig ffordd o gyfathrebu.

Yn yr Ysgol Uwchradd roedd ffrind i mi, Mark, yn arlunydd anhygoel. Roedd yn arth fawr o foi. Roedd ganddo farf lawn yn y 10fed radd ac ysgrifennodd lyfrau comig gyda straeon am Vampires a Werewolves. Roeddwn i wrth fy modd yn hongian allan gyda Mark ond gallwn bob amser ddweud ei fod yn anghyfforddus o amgylch pawb - hyd yn oed fi. Nid wyf yn credu ei fod yn isel ei ysbryd o gwbl, ond roedd yn eithaf tawel heblaw am ambell growl (tyfais yn ôl).

Gallaf ddychmygu yn onest fod Mark yn arlunydd eclectig enwog, nawr, neu efallai'n byw yn yr anialwch ar ei ben ei hun heddiw. Ni allaf helpu ond tybed, serch hynny. Pe bai gan Mark flog ac allfa i gyhoeddi ei straeon anhygoel, rwy'n credu y byddai wedi cysylltu â miloedd o bobl eraill sydd â'r un diddordebau. Byddai wedi cael rhwydwaith cymdeithasol - rhwydwaith o ffrindiau a chefnogwyr a oedd yn ei annog a'i werthfawrogi.

Nid wyf yn casglu mewn unrhyw ffordd ein bod blogwyr yn dianc rhag iselder neu unigrwydd trwy ein hysgrifennu. Rydym yn gwneud; fodd bynnag, harneisio llawer o barch gan ein darllenwyr. Dwi ddim yn wahanol. Os gwelaf rywun yn ymglymu ar flogiwr arall sy'n ffrind i mi, byddaf yn neidio i mewn a'i amddiffyn. Os clywaf am flogiwr sydd wedi mynd yn sâl, gweddïaf yn wirioneddol drosto ef a'i deulu. A phan mae blogiwr yn stopio blogio, rydw i wir yn colli clywed ganddyn nhw.

Gan weithio 50 i 60 ein hwythnos a bod yn dad sengl, does gen i ddim llawer o “Bywyd” (fel y'i diffiniwyd gan y fenyw y soniais amdani) y tu allan i'm blog a gyrfa. Yn eironig, serch hynny, mae fy bywyd ar-lein yn hynod gefnogol, hapus ac addawol. Rwy'n ddyn gwirioneddol hapus (heb feddyginiaeth ond dros bwysau). Nid wyf yn credu fy mod yn ceisio disodli un ag un arall. Rwy'n credu bod y ddau yr un mor bwysig a gwerth chweil. Mewn gwirionedd, credaf fod fy mywyd 'ar-lein' wedi fy ngwthio i fod yn gyfathrebwr gwell yn fy mywyd 'go iawn'. Mae'n therapiwtig i mi ysgrifennu ac mae'n teimlo'n wych pan gaf adborth ar fy ysgrifennu (hyd yn oed os yw'n negyddol).

Y gwir yw, pe na bai gennyf y rhwydwaith cymorth sydd gennyf gyda chi Folks ... mae'n debyg gallai bod yn anhapus a gallai lithro i iselder. Mae'n debyg y byddwn i'n chwarae gemau fideo gyda'r nos ac yn gwneud fy nghydweithwyr yn ddiflas yn ystod y dydd.

Byddai'n llawer gwell gennyf gymryd fy Web 2.0 Pills bob dydd.