A all Cyfryngau Cymdeithasol Wella Iselder?

Depositphotos 10917011 s

BuchesMarc Earl llyfr, Buches, wedi bod yn ddarlleniad caled i mi. Peidiwch â chymryd hynny yn y ffordd anghywir. Mae'n llyfr anhygoel wnes i ddod o hyd iddo trwy flog Hugh McLeod.

Rwy'n dweud 'anodd' oherwydd nid yw'n olygfa 10,000 troedfedd. Mae Herd (Sut i newid ymddygiad torfol trwy harneisio ein gwir natur) yn llyfr cymhleth sy'n manylu'n drylwyr ar lu o astudiaethau a data i feddwl am ei ragosodiad craidd. Yn ogystal, nid Mark Earls yw eich awdur llyfr busnes ar gyfartaledd - mae darllen ei lyfr yn gwneud i mi deimlo fy mod i'n darllen llyfr sydd allan o fy nghynghrair yn llwyr (mae mewn gwirionedd!). Os ydych chi'n ddeallusol ac yn gwerthfawrogi meddwl dwfn, dwfn a'r meini prawf ategol - dyma'ch llyfr.

Os ydych chi'n ei ffugio fel fi, mae'n llyfr gwych hefyd. Might Efallai y byddaf yn anffurfio rhywfaint o'r cynnwys cyfoethog trwy ysgrifennu amdano yma, ond beth yw hyn! Rydw i'n mynd amdani.

Pill Cyfryngau CymdeithasolUn pwnc y mae Mark yn cyffwrdd ag ef yw iselder. Mae Mark yn sôn am ddau achos cyffredin iselder - perthynas rhieni â'u plentyn a pherthynas unigolyn â phobl eraill. Ni allaf helpu ond tybed nad y Cyfryngau Cymdeithasol yw'r dewis arall gorau Prozac ar gyfer gwella afiechydon cymdeithasol fel iselder. Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn dod ag addewid o gysylltu ag eraill nad ydyn nhw y tu allan i'ch cylch lleol gartref, yn y swyddfa, neu hyd yn oed yn eich cymdogaeth.

Twitter, WordPress, Facebook, Casglu, Gemau ar-lein ... nid 'Gwe 2.0' yn unig yw'r holl gymwysiadau hyn, maent yn fodd o gyfathrebu â'i gilydd. Does ryfedd pam mae cymwysiadau cymdeithasol mor boblogaidd. Onid yw'n llawer haws agor i bobl â diogelwch y Rhyngrwyd rhyngom?

Mewn cynhadledd ychydig fisoedd yn ôl, rwy'n cofio menyw a ofynnodd:

Pwy yw'r bobl hyn a sut maen nhw ar-lein bob awr o'r dydd? Onid oes ganddyn nhw fywyd?

Mae'n bersbectif diddorol !, Onid ydyw? Rwy'n amau ​​hynny i lawer o bobl is eu bywyd. Dyma eu cysylltiad ag eraill, eu hobïau, eu diddordebau, eu ffrindiau a'u cefnogaeth. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid i 'loner' fyw ar ei ben ei hun. Ond heddiw, does dim rhaid i 'loner'! Gall ef / hi ddod o hyd i loners eraill gyda'r un hobïau!

Efallai y bydd rhai yn dadlau nad yw'r math hwn o rwydwaith 'cymdeithasol' a'r rhwyd ​​ddiogelwch sy'n cyd-fynd ag ef mor iach â pherthynas go iawn a chysylltiad dynol. Efallai eu bod yn iawn ... ond dwi ddim yn siŵr bod pobl yn trin hyn fel dewis arall. I lawer o bobl, hyn is eu hunig ffordd o gyfathrebu.

Yn yr Ysgol Uwchradd roedd ffrind i mi, Mark, yn arlunydd anhygoel. Roedd yn arth fawr o foi. Roedd ganddo farf lawn yn y 10fed radd ac ysgrifennodd lyfrau comig gyda straeon am Vampires a Werewolves. Roeddwn i wrth fy modd yn sefyll allan gyda Mark ond gallwn bob amser ddweud ei fod yn anghyfforddus o amgylch pawb - hyd yn oed fi. Nid wyf yn credu ei fod yn isel ei ysbryd o gwbl, ond roedd yn eithaf tawel heblaw am ambell growl (tyfais yn ôl).

Gallaf ddychmygu yn onest fod Mark yn arlunydd eclectig enwog, nawr, neu efallai'n byw yn yr anialwch ar ei ben ei hun heddiw. Ni allaf helpu ond tybed, serch hynny. Pe bai gan Mark flog ac allfa i gyhoeddi ei straeon anhygoel, rwy'n credu y byddai wedi cysylltu â miloedd o bobl eraill sydd â'r un diddordebau. Byddai wedi cael rhwydwaith cymdeithasol - rhwydwaith o ffrindiau a chefnogwyr a oedd yn ei annog a'i werthfawrogi.

Nid wyf yn casglu mewn unrhyw ffordd ein bod blogwyr yn dianc rhag iselder neu unigrwydd trwy ein hysgrifennu. Rydym yn gwneud; fodd bynnag, harneisio llawer o barch gan ein darllenwyr. Dwi ddim yn wahanol. Os gwelaf rywun yn ymglymu ar flogiwr arall sy'n ffrind i mi, byddaf yn neidio i mewn a'i amddiffyn. Os clywaf am flogiwr sydd wedi mynd yn sâl, gweddïaf yn wirioneddol drosto ef a'i deulu. A phan mae blogiwr yn stopio blogio, rydw i wir yn colli clywed ganddyn nhw.

Gan weithio 50 i 60 ein hwythnos a bod yn dad sengl, does gen i ddim llawer o “Bywyd” (fel y'i diffiniwyd gan y fenyw y soniais amdani) y tu allan i'm blog a gyrfa. Yn eironig, serch hynny, mae fy bywyd ar-lein yn hynod gefnogol, hapus ac addawol. Rwy'n ddyn gwirioneddol hapus (heb feddyginiaeth ond dros bwysau). Nid wyf yn credu fy mod yn ceisio disodli un ag un arall. Rwy'n credu bod y ddau yr un mor bwysig a gwerth chweil. Mewn gwirionedd, credaf fod fy mywyd 'ar-lein' wedi fy ngwthio i fod yn gyfathrebwr gwell yn fy mywyd 'go iawn'. Mae'n therapiwtig i mi ysgrifennu ac mae'n teimlo'n wych pan gaf adborth ar fy ysgrifennu (hyd yn oed os yw'n negyddol).

Y gwir yw, pe na bai gennyf y rhwydwaith cymorth sydd gennyf gyda chi Folks ... mae'n debyg gallai bod yn anhapus a gallai lithro i iselder. Mae'n debyg y byddwn i'n chwarae gemau fideo gyda'r nos ac yn gwneud fy nghydweithwyr yn ddiflas yn ystod y dydd.

Byddai'n llawer gwell gennyf gymryd fy Web 2.0 Pills bob dydd.

9 Sylwadau

 1. 1

  Yn gyntaf, nid wyf yn credu bod y pethau presenoldeb cymdeithasol Web 2.0 fel Twitter, blogiau ac ati yn agos at iachâd ar gyfer pethau fel iselder ysbryd ac yn bendant nid wyf yn cytuno ag ymresymiad Mark dros achosion iselder.

  Wedi dweud hynny, fodd bynnag, credaf fod ein rhyng-gyfathrebu trwy'r we mewn rhai ffyrdd yn helpu hunan-barch, ymdeimlad o les ac mewn rhai achosion yn helpu un trwy rai cyfnodau anodd iawn ym mywyd rhywun. Byddaf yn gymwys er nad wyf yn gosod blogiau ar yr un lefel â Twtitter a'r fath (byddaf yn gwneud rhywbeth ar yr un o'r dyddiau hyn yn fuan iawn).

  Er enghraifft fel rhan o WinExtra mae gen i hefyd sianel IRC sy'n lled-wahodd (yn enwedig os ydw i'n gwybod bod Folks yn gwneud IRC yn y lle cyntaf) ac mae un o fy ffrindiau agos yn y flwyddyn ddiwethaf yn sylweddoli bod angen iddo wneud bywoliaeth ddifrifol. newid i or-ddod yn gaeth. Roedd yn llwyddiannus - yn ogystal â bod yn llwyddiannus fel y gall rhywun fod gyda chaethiwed - ond dywedodd wrthyf un diwrnod, oni bai am sianel yr IRC a'r bobl yno, nid oedd yn onest yn gwybod a fyddai wedi llwyddo trwy hynny amser tywyll iawn.

  Mewn un achos arall, digwyddodd hynny, fe wnaeth un o feibwyr longtime fforymau WinExtra a sianel IRC roi'r gorau i bostio neu arddangos i fyny yn y sianel. Yn ei dro daeth dau aelod yn yr UD yn bryderus iawn a chychwyn ar y broses o geisio ei olrhain i sicrhau ei fod yn iawn. Wel heddiw fe ymddangosodd yn sydyn yn y sianel ac roedd fel ffrind coll yn dod yn ôl adref o'r diwedd - iddo ef a ninnau.

  Mae hon yn gymunedol ac er na wnaeth ogignate ym myd rhwydweithiau cymdeithasol Web 2.0, byddaf yn cymryd hynny dros unrhyw gymuned Facebook neu Twitter unrhyw bryd. Ynghyd â hynny, rwy'n credu ei fod yn dangos, os oes gan gymuned ar-lein hirhoedledd a dyfnder ffrindiau (os ydych chi'n deall bod ein fforymau mor fach ag y gallent fod o gwmpas ers chwe blynedd a mwy) mae'n gwneud rhan o fywyd unigolyn yn well ac yn rhoi teimlad o berthyn i chi - a dyna'r cyfan yr ydym ni fel bod dynol ei eisiau o'n bywydau.

 2. 2

  Helo Steven,

  Rhybuddiais efallai fy mod wedi llurgunio geiriau Mark ... yn edrych fel y gwnes i! Mae Mark yn cyfeirio at rai erthyglau ar iselder ysbryd ac nid yw'n nodi mai'r rhain yn bendant yw'r unig ffynonellau iselder - dim ond cwpl yw'r rhain y soniwyd amdanynt. Nid damcaniaeth Cyfryngau Cymdeithasol a'i gyfle i helpu iselder yw damcaniaeth Mark, mae'n un yr wyf yn meddwl tybed amdani.

  Stori anhygoel am eich cymuned ac rwy'n cytuno â chi - perthyn yn y pen draw yw'r hyn sydd ei angen ar bawb i fod yn iach. Rwy'n credu bod y Cyfryngau Cymdeithasol yn ein gadael yn agored i 'berthyn' i gymunedau na fyddem erioed wedi bod yn agored iddynt fel arall.

  Diolch am y sylw eithriadol!
  Doug

 3. 3

  Post rhagorol, Doug! Rwy'n gweld bod rhwydweithio cymdeithasol yn ffordd i gadw mewn cysylltiad â hwyliau a bywydau llawer o bobl yr wyf yn eu hystyried yn ffrindiau, rhai ohonynt hyd yn oed yn ffrindiau agos, ac yn effeithio ar fywydau eraill na fyddai gennyf fel arall ddigon o oriau yn y dydd i wneud hynny. . Os gwelaf ffrind mewn angen, gallaf gysylltu'n gyflym i weld beth allaf ei wneud i ddarparu cefnogaeth. Rwyf hefyd wedi ennill ffrindiau (eich hun yn gynwysedig!) Trwy gyfathrebu electronig na fyddwn fel arall efallai wedi dod i'w adnabod cystal, sydd yn ei dro wedi troi'n gyfeillgarwch all-lein hefyd.

  PS Collais eich ysgrifau dyddiol tra roeddech chi'n brysur gyda'ch prosiect a'ch cyfnod pontio. Rydw i mor falch o weld eich postiadau yn ddiweddar!

  • 4

   Diolch Julie! Rwy'n ceisio mynd yn ôl i gyflymder da ond rwy'n ei chael hi'n anodd. Rwy'n gweithio oriau hir ac rydw i wedi ychwanegu ymarfer corff (dychmygwch hynny!) I'r gymysgedd. Nid wyf wedi cyfrifo'r fformiwla gywir eto - rwy'n eithaf cranky a blinedig.

   Mi gyrhaeddaf yno!

 4. 5

  Cytunaf yn llwyr â'r theori bod defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn beth therapiwtig da i'w wneud. I mi, rwyf wedi darganfod ei bod yn dda iawn ac yn rhydd i mi ysgrifennu am fy nheimladau. Hyd yn oed os nad oes unrhyw un yn eu darllen. Mae pŵer i'w ysgrifennu i lawr mewn gwirionedd. Rwyf hefyd yn hoff iawn o wefannau fel Facebook a MySpace. Maent yn caniatáu i bobl gysylltu mwy nag y byddent efallai pe na bai'r cysylltiad hwnnw ganddynt. Diolch am bostio'r wybodaeth hon am wefannau cyfryngau cymdeithasol. Gobeithio y bydd mwy a mwy o bobl yn dod o hyd i'r da ynddo.

  • 6

   Rydyn ni'n bendant yn anifeiliaid cymdeithasol, onid Jason ydyn ni? Os nad oes modd inni gymdeithasu, rwy'n hyderus y gall hynny arwain at lawer o anhwylderau cymdeithasol ac y gall raeadru i faterion eraill.

   Fel chi, rydw i wir yn gweld ysgrifennu fel falf rhyddhau pwysau gwych. Yn ogystal, pan fydd rhywun yn diolch i mi neu'n postio am yr hyn rydw i wedi'i ysgrifennu - mae hynny'n rhyfeddod i'r hunan-barch ol!

 5. 7

  Rwy'n teimlo y gellir lliniaru'r boen o iselder o ganlyniad i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol. Er enghraifft, edrychwch ar astudiaethau achos gan unigolion sy'n cymryd rhan yn Second Life. Gallant greu afatarau yn seiliedig ar y priodoleddau corfforol y maent eu heisiau a chysylltu â phobl ar lefelau na fyddent erioed wedi gallu eu gwneud o'r blaen. Dyna un enghraifft yn unig.

  Yn bersonol roeddwn yn dyst i sut y gall cyfryngau cymdeithasol helpu. Roeddwn yn monitro trafodaeth grŵp iselder MySpace i ddadansoddi sut mae pobl sy'n dioddef o iselder, pryder, deubegwn, OCD, ac ati yn dibynnu ar y cymunedau hyn am gefnogaeth. Wrth wylio'r sgwrs yn datblygu, gwyliais wrth i unigolyn drafod niweidio'i hun. Neidiodd y gymuned i mewn ar unwaith a'i helpu allan. Roedd fel petai'r gymuned MySpace yn gweithredu fel ei achubiaeth.

  Rwy'n credu gyda lle mae'r cyfryngau cymdeithasol yn mynd y byddwn yn gweld mwy o wasanaethau ar gael wedi'u neilltuo ar gyfer cilfachau penodol. Cleifion Fel Fi (cyn-gleient i mi yr oeddwn yn gwneud ymchwil iddo ar y pryd) yn dod â phobl sy'n dioddef o wahanol fathau o iselder at ei gilydd fel y gallant rannu eu profiadau a chysylltu â'i gilydd. Mae'n offeryn anhygoel a dim ond dangos i chi pa mor bwerus yw rhwydweithiau cymdeithasol wrth gadw traed person ar lawr gwlad. Y peth da yw rhwydwaith cymdeithasol fel PLM yn gadael i bobl sy'n dioddef o gyflwr ymuno yn y grŵp yn unig. Mae hyn yn cynyddu'r lefel cyfranogi yn fawr oherwydd eu bod yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

  Diolch am y swydd wych hon Doug!

 6. 9

  Credaf y gall cyfryngau cymdeithasol helpu pobl i ddelio ag iselder ysbryd, pam lai?

  Fy athroniaeth yw bod pawb ohonom, a phopeth ar y ddaear i gyd yn gysylltiedig. Roedd pob un ohonom yn tarddu o un ffynhonnell egni, ac mae iselder yn ganlyniad i deimlad o gael ein gwahanu o'r ffynhonnell hon.

  Yeah dwi'n gwybod bod y cyfan yn swnio'n eithaf newydd oed. Ond mae'n gysyniad syml, ac mae'n gwneud synnwyr i mi.

  Dwi ddim yn meddwl bod cyfryngau cymdeithasol yn iachâd, ond mae'n dod â phobl ynghyd, a dyna beth rydyn ni i gyd yn dyheu yn ein craidd.

  Mae fy llysferch yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser ar-lein ar safle o'r enw nexopia. Mae hi wedi cwrdd â llawer o'i ffrindiau, yn lleol ac o leoedd eraill ar y wefan rwydweithio cymdeithasol hon. Mae gwefannau cymdeithasol yn ein helpu i gwrdd â phobl sydd â diddordebau tebyg, ac maent yn offeryn i'n cadw mewn cysylltiad â ffrindiau cyfredol a hen ffrindiau.

  Rwyf wedi bod yn darllen “The Power of Now” gan Eckhart Tolle. Mae'r llyfr hwn yn manylu ar pam rydyn ni'n teimlo iselder, pryder a mwy.

  Mae'n cynnig yr ateb i “fyw yn yr oes sydd ohoni” fel iachâd. Rwy'n cytuno, a hefyd yn argymell y llyfr hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn canllaw athronyddol i hapusrwydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.