Mae Eich Ymateb i Argyfwng Cyfryngau Cymdeithasol yn brifo'ch proffesiwn

Dyn Llefain
Hawlfraint defnyddiwr Flickr Craig Sunter

Nid oedd prinder gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol yn ystod y digwyddiadau trasig diweddar yn Boston. Gorlwythwyd eich ffrydiau Facebook a Twitter gyda chynnwys yn cyfeirio at y digwyddiadau dadlennu munud wrth funud. Mewn gwirionedd, ni fyddai llawer ohono'n gwneud synnwyr allan o'i gyd-destun.

Hefyd nid oes prinder rheolwyr brand marchnata cyfryngau cymdeithasol sydd wedi ymgyfarwyddo ag arferion gorau yn ystod argyfwng. Mae Stacy Wescoe yn ysgrifennu: “Roedd yn rhaid i mi stopio fy hun a dweud, 'Na, nid oes angen i bobl weld hynny nawr,' a gadael fy nhudalen Facebook yn wag am weddill y dydd." Mae John Loomer yn rhybuddio y gall “negeseuon brand yn aml ddod i ffwrdd fel pethau annisgwyl yn ystod yr amseroedd hyn.” Noda Pauline Magnusson, “Mewn eiliad o drasiedi, fodd bynnag, nid dyna mae ein cynulleidfa yn parhau i fod ei angen.”

Ac ymlaen ac ymlaen.

Mae'r rhan fwyaf o bawb yn rhoi'r un cyngor, ac mewn gwirionedd maen nhw hyd yn oed yn cynnig yr un awgrym â rhif un eu rhestr. Steven Shattuck yn ei alw’n “Analluogi Trydar, Swyddi ac E-byst Rhestredig ar Unwaith.”

Pam? Oherwydd fel BlogHer Mae Elisa Camahort yn ysgrifennu:

Nid ydym am fod y sefydliad yn siarad yn flêr am grefftau plant, tra bod ein cymuned yn aros i ddarganfod faint o blant sydd wedi cael eu brifo neu eu colli mewn saethu ysgol. Nid ydym am fod y sefydliad yn hyrwyddo llawer iawn ar offer athletaidd tra bod ein cymuned yn aros i glywed gan eu ffrindiau a'u perthnasau yn y marathon.

Dyn Llefain

© Defnyddiwr Flickr Craig Sunter

Wrth geisio deall yr ymatebion hyn, deuthum ar draws sylwadau gan Mary Beth Quirk yn Y prynwr. Mae hi'n gwneud y pwynt canlynol:

Nid yw digwyddiadau busnes a ofnadwy, annifyr sy'n arwain at golli bywyd dynol yn cymysgu.

Mae argyfwng mawr yn effeithio arnom i gyd. Rydyn ni i gyd yn emosiynol. Mae humdrum beunyddiol gweithgaredd busnes yn ymddangos cymaint yn llai pwysig pan ydym yn delio â rhywbeth mor erchyll â therfysgaeth, trychinebau naturiol, neu ddamweiniau diwydiannol.

Gallaf ddeall yr awydd i roi'r gorau i weithio. Pan lofruddiwyd yr Arlywydd Kennedy (ar ddydd Gwener), y Chicago Tribune adroddiadau bod bron pob swyddfa a mwyafrif y busnesau ar gau ddydd Llun, ac roedd y mwyafrif o ysgolion a cholegau yn atal dosbarthiadau.

Ond yn achos y bomio a chwilio am y rhai a ddrwgdybir, ni allaf ddod o hyd i unrhyw gofnod o unrhyw un yn rhoi’r gorau i neu'n arafu gweithrediadau busnes y tu allan i Boston (heblaw am fesurau diogelwch). Parhaodd pawb i wneud ymchwil a datblygu, rhedeg cynhyrchu, mynd ar alwadau gwerthu, cynnal dadansoddiad ariannol, ysgrifennu adroddiadau, gwasanaethu cwsmeriaid, a darparu cynhyrchion.

Roedd pob agwedd ar fusnes yn parhau i redeg heblaw am un. Rydyn ni i fod i atal ein hymgyrchoedd marchnata - yn enwedig ein cyfryngau cymdeithasol ymgyrchoedd marchnata - yn ystod argyfwng.

Pam mae marchnata'n wahanol i swyddogaethau busnes eraill? Os nad yw “digwyddiadau busnes a gofidus yn cymysgu” yna beth am i ni arafu bopeth i lawr? Pam mae cymaint o reolwyr brand yn credu y dylen nhw roi'r gorau i weithio pan fydd y byd yn canolbwyntio ar argyfwng mawr? Oni ddylai rheolwyr planhigion, rheolwyr gwerthu, rheolwyr cyfrifyddu a phawb arall wneud yr un peth?

© defnyddiwr Flickr khawkins04

© defnyddiwr Flickr khawkins04

Nid yw marchnatwyr yn fwy neu'n llai dynol na phawb arall. Os penderfynwn gau ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol, rydym naill ai'n dweud hynny dylai pawb fod yn canolbwyntio ar y drasiedi neu rydym yn dweud hynny nid ydym yn hanfodol i'n busnesau.

Os mai dyna'r cyntaf, mae mynd yn dawel ar gyfryngau cymdeithasol yn awgrymu ein bod ni'n meddwl am lai o bobl mewn proffesiynau eraill sy'n dal i wneud eu gwaith yn lle talu sylw i'r hyn sy'n digwydd.

Os mai hwn yw'r olaf, rydym yn dweud nad yw marchnata mor bwysig ag is-adrannau eraill yn ein cwmnïau. Mewn gwirionedd, credaf fel marchnatwyr ein bod yn tueddu i fod â golwg eithaf cyfyngedig ar ein gwerth ein hunain. Daeth hyn yn amlwg wrth imi geisio trafod y mater ar-lein:

Felly dyma fy rhestr fy hun o arferion gorau yn ystod argyfwng cyfryngau cymdeithasol. Mae'n debyg y byddwch chi'n anghytuno. Dyna bwrpas sylwadau:

Yn gyntaf, siaradwch â'ch rheolwyr i ddarganfod bod y cwmni'n cau neu'n lleihau gweithrediadau - Os ydyn nhw'n bwriadu cau'n gynnar, anfon staff adref, neu leihau gweithgaredd, dylid lleihau eich marchnata yn unol â hynny. A byddwch yn gyfrifol am gyfleu'r penderfyniad hwn i'r cyhoedd hefyd.

Yn ail, adolygwch eich strategaeth farchnata gyfan am elfennau a allai fod yn ansensitif. Mae arddangosfa siop sy'n dweud bod eich cynhyrchion yn “DA BOMB” yr un mor sarhaus â thrydar gyda'r un cynnwys. Parhewch i fonitro digwyddiadau wrth iddynt ddatblygu fel y gallwch wneud addasiadau yn ôl yr angen. Peidiwch â chanslo pob neges a drefnwyd yn syml, oni bai bod eich cwmni hefyd yn cau pob gweithrediad busnes.

Yn drydydd, adolygwch berthynas eich busnes a'ch diwydiant â'r drasiedi gyfredol. Os ydych chi'n cynhyrchu offer athletaidd, gallai'r bomio marathon eich ysbrydoli i ddisodli rhai o'ch negeseuon hyrwyddo gydag ymdrechion i godi ymwybyddiaeth ynghylch elusennau rydych chi'n eu cefnogi sy'n gysylltiedig â'r argyfwng. Neu, efallai yr hoffech ddod o hyd i ffordd i helpu'n uniongyrchol. (Er enghraifft: yr hyn a wnaeth Anheuser-Busch yn dilyn Corwynt Sandy.)

Yn bedwerydd, byddwch yn ofalus ynghylch mynegi eich teimlad. Mae pawb yn gwybod bod pawb yn meddwl am ddioddefwyr y drasiedi bresennol. Oni bai bod gennych rywbeth i'w ychwanegu y tu hwnt i “Mae ein calonnau'n mynd allan i…” mae'n debyg na ddylech ddweud unrhyw beth fel brand. Yn sicr, peidiwch â dod yn Epicurious na Kenneth Cole. A dim ond mewn ymateb y dylech chi egluro beth mae'ch cwmni'n ei wneud os yw'r wybodaeth honno'n effeithio ar eich cwsmeriaid a'ch eiriolwyr.

Er enghraifft, os ydych chi'n rhoi rhodd ariannol, peidiwch â siarad amdano yn ystod yr argyfwng. Ond os yw'ch gweithwyr yn mynd i roi gwaed, rhowch wybod i bobl y bydd oedi cyn dychwelyd galwadau a negeseuon e-bost.

Mae eich ymateb i argyfwng cyfryngau cymdeithasol yn brifo'ch proffesiwn. Os gwnewch yr hyn y mae'r arbenigwyr yn ei ddweud a chau'r holl negeseuon awtomataidd, rydych chi naill ai'n awgrymu mai marchnatwyr yw'r unig bobl sy'n ddigon sensitif i roi'r gorau i weithio a chanolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig, neu rydych chi'n awgrymu nad yw marchnata mor hanfodol â busnes arall. swyddogaethau. Mae'r ddau ddewis yn adlewyrchu'n wael ar y proffesiwn.

Gadewch i ni wneud marchnata yn ddinesydd o'r radd flaenaf. Gadewch i ni weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn disgyblaethau eraill i ymateb yn briodol, cynllunio'n ddeallus, ac ymddwyn yn drugarog.

Mae croeso i chi anghytuno isod.

10 Sylwadau

 1. 1

  Helo Robby -

  Rwyf mor gwerthfawrogi eich bod yn dyfynnu fi yn eich darn, a chredaf fod eich archwiliad o'r materion cymhleth sy'n gysylltiedig â newid neges farchnata rhywun mewn eiliad o drasiedi genedlaethol yn deilwng.

  Wedi dweud hynny - rydw i'n mynd i anghytuno â chi.

  Rydych chi'n ysgrifennu, “Os ydyn ni'n penderfynu cau ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol i lawr, rydyn ni naill ai'n dweud y dylai pawb fod yn canolbwyntio ar y drasiedi neu rydyn ni'n dweud nad ydyn ni'n hanfodol i'n busnesau.”

  Rwy'n credu bod hynny'n ddeuoliaeth ffug - nid dyna'r unig ddwy neges bosibl sy'n cael eu cyfleu gan ddewis i atal ymgyrch farchnata awtomataidd yn ystod cyfnod o drasiedi.

  I mi fy hun, mae'n gydnabyddiaeth bod pobl o bosibl mewn sawl cam gwahanol o alar ymhlith fy nghynulleidfa. Ac efallai nad yw eraill yn galaru o gwbl. Ond oherwydd cymhlethdod ymatebion dynol i drasiedi a cholled, yn enwedig ar raddfa fawr, credaf mai'r unig ymateb moesegol yw ceisio peidio ag ychwanegu at alar rhywun gyda neges farchnata awtomataidd a allai fod yn glib, yn llidiol, neu fel arall yn niweidiol i rhywun mewn galar - yn enwedig o wybod bod siawns dda bod llawer o fy nghynulleidfa mewn galar.

  Nid cymaint y credaf y gallaf gyfarwyddo fy nghynulleidfa lle y dylid canolbwyntio. Fy mod i'n obeithiol eu bod nhw'n bobl sydd â bywydau llawn, cyfoethog lle mae pobl o bwys mwy nag elw. Rwy'n gobeithio nad fy musnes yw'r peth pwysicaf yn eu byd, ac rwy'n dewis teilwra fy neges farchnata yn unol â hynny yn sgil trasiedi.

  I mi fy hun a fy mhartner, wrth inni gau ein negeseuon awtomataidd, ni wnaethom roi'r gorau i gyfathrebu â'n cynulleidfa. Roeddem yn gwybod bod angen i ni fod yn arbennig o ymarferol wrth wrando ar ein cynulleidfa. Yn hytrach na cheisio cyfnewid negeseuon awtomataidd yn gyflym. Yn syml, mae'n haws oedi dilyniant awtomataidd o “ddechreuwyr sgwrs” fel y mae cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn aml a phostio ychydig o ddiweddariadau twymgalon syml, yn ogystal â chanolbwyntio ar ymgysylltu o ansawdd. I ni, hwn oedd ein hymateb dewisol i'r hyn yr oedd ein cynulleidfa yn dangos angen amdano.

  Ein diweddariad cyntaf ar ôl i'r bomio oedd graffig syml o redwr gyda chapsiwn yn mynegi ein gweddïau dros gymuned Boston a rhedwyr y marathon. Gyda dros 80,000 o olygfeydd (dros 20K mewn ychydig oriau yn unig), byddwn yn dadlau ei bod yn neges farchnata a oedd yn atseinio gyda'n cynulleidfa mewn ffordd lawer mwy priodol na gadael i'n negeseuon awtomataidd barhau.

  I ni, mae gwerth dilysrwydd fel brand yn bwysig iawn, nid yn unig mewn eiliadau o drasiedi, ond bob amser. Fel brand, mae'n bwysig paru ein gweithredoedd â phwy rydyn ni'n dweud ydyn ni, er mwyn defnyddio diffiniad Seth Godin o ddilysrwydd. Rydym yn bobl sydd wir yn poeni am ein cwsmeriaid - nid yn unig fel ffynonellau elw, ond fel pobl go iawn â theimladau go iawn, y mae rhai ohonynt yn eithaf cymhleth mewn eiliadau o drasiedi a galar. Mae bod yn ddilys i ni yn cynnwys sicrhau bod ein neges farchnata yn ymateb i hyn mewn modd sensitif ar adegau o drasiedi a galar cenedlaethol.

  Mewn rhai ffyrdd - efallai y byddwch hyd yn oed yn dweud bod atal neges farchnata awtomatig mewn eiliad o'r fath yn dod allan o barch at bŵer aruthrol y swyddogaeth farchnata, ond gyda phŵer daw cyfrifoldeb i'w defnyddio'n ddoeth.

  Diolch am ddechrau deialog - mae'n bwnc rhy bwysig i'w anwybyddu, dwi'n meddwl.

  • 2

   Diolch am y sylwadau, Pauline

   Fy mhwynt yw bod atal negeseuon awtomataidd yn ystod argyfwng oherwydd bod “pethau pwysicach i boeni amdanynt” yn ymddangos yn anghyson â’r ffaith nad ydym yn atal popeth arall y mae ein busnes yn ei wneud. Pam mae parhau i farchnata yn fwy ansensitif na pharhau i werthu, parhau i ddisgwyl i bobl gyrraedd y gwaith ar amser, neu barhau i fod yn agored i'r cyhoedd?

   Nid wyf yn gwrthwynebu o gwbl i frandiau fod yn ddilys. Rwy'n credu bod yna achosion lle mae angen i ni droi ein sylw cenedlaethol oddi wrth bob agwedd ar fusnes tuag at drasiedi. Dyna pam y cyfeiriais at golli'r Arlywydd Kennedy.

   Fy mhryder yw bod yr anghysondeb rhwng ymddygiad marchnatwyr ac ymddygiad disgyblaethau eraill mewn busnes. Rwy'n credu bod anghysondeb yn niweidio'r proffesiwn oherwydd gall wneud i farchnatwyr ymddangos yn an-hanfodol neu wneud iddynt ymddangos yn or-sensitif.

   Rwyf am i farchnata gael mwy o barch. Bydd lleihau gweithgaredd marchnata cyhoeddus ar adeg pan fo mwyafrif y disgyblaethau eraill yn parhau i weithredu ar gyflymder llawn fel y bydd yn atgyfnerthu marchnata fel dinesydd ail ddosbarth.

   • 3

    Byddaf yn parhau i anghytuno. Rydych chi'n ysgrifennu, “Rydw i eisiau i farchnata gael mwy o barch. Bydd lleihau gweithgaredd marchnata cyhoeddus ar adeg pan fo mwyafrif y disgyblaethau eraill yn parhau i weithredu ar gyflymder llawn fel y bydd yn atgyfnerthu marchnata fel dinesydd ail ddosbarth. ”

    Yn onest, credaf fod y gwrthwyneb yn wir. Bydd cynnal busnes fel gweithgaredd marchnata arferol ar adeg o drasiedi genedlaethol yn lleihau parch at farchnatwyr - y bydd yn atgyfnerthu canfyddiad y cyhoedd o farchnata gan ganolbwyntio cymaint ar y ddoler hollalluog fel nad ydyn nhw'n poeni am wir anghenion ac emosiynau eu cwsmeriaid. . Yn fy musnes, mae'r ymateb gan fy nghwsmeriaid wedi cadarnhau fy marn. Ac yn onest - gan ein bod yn fusnes bach, gwnaethom atal gweithrediadau eraill. Ac ar ôl bod yn rheolwr AD mewn bywyd blaenorol, byddwn i'n amau ​​bod yna lawer o swyddogaethau busnes eraill nad oedden nhw'n digwydd brynhawn Llun. Nid oes gennyf rifau i brofi'r achos y naill ffordd neu'r llall, ond byddai unrhyw arweinydd craff mewn busnes wedi ystyried yr hyn yr oedd ei weithwyr ei angen ar y pryd, ac mae'n ddigon posibl bod hynny wedi cynnwys gadael i rai pobl fynd adref yn gynnar os yn bosibl. Mae cenhadaeth yn bwysig, ond heb bobl (cwsmeriaid neu weithwyr), nid yw'r genhadaeth yn digwydd.

    Beth yw pwrpas marchnata? Profi ei werth ei hun neu annog cwsmer i wneud penderfyniad ffafriol mewn perthynas â'r brand. Os mai hwn yw'r cyntaf, yna mae'n siŵr, Trydarwch ymlaen. Os yr olaf, credaf yn gryf y gallai saib i gael curiad y farchnad ac ymateb yn briodol fod yn fwy effeithiol. Gallwch ddadlau popeth rydych chi ei eisiau am werth marchnata fel endid ynysig. Dadleuaf yr un mor angerddol nad yw marchnata yn ddiwedd ond yn fodd i ben. Ac nid wyf yn gweld hynny fel diffyg parch at y proffesiwn yn y lleiaf.

    Fel enghraifft - yn fy nghar, mae gasoline yn fodd i ben. Rwy'n ei barchu'n fawr, ond ynddo'i hun, heb fecanwaith y car, nid yw'n gwneud dim. Ac hebddo, ni fydd fy nghar yn rhedeg. Ni fydd ffocws unigryw ar ansawdd fy gasoline heb sylw a roddir i'r systemau eraill yn fy nghar yn gwneud i'm car redeg yn fwy effeithlon.

    • 4

     I mi, y brand sy'n stopio tynnu sylw at ei gynhyrchion ond sy'n dal i'w gwneud, y gadwyn siopau coffi sy'n stopio trydar ond sy'n dal i werthu coffi - dyna'r brandiau rydw i'n colli rhywfaint o barch tuag atynt. Mae fel pe baent yn dianc rhag marchnata'r rhan fwyaf o'r amser, ond yn teimlo bod angen iddynt wrthod y gyfrol yn ystod trasiedi.

     Nid wyf yn credu bod marchnata yn endid ynysig. Rwy'n credu y dylai (dylai fod) gysylltiad agos â diwylliant cwmni a'i berthynas â'i gwsmeriaid a'i eiriolwyr.

     Dyna pam rydw i eisiau gweld brandiau yn gwneud penderfyniadau sy'n gyfannol, yn hytrach nag wedi'u hynysu i'r adran farchnata yn unig. Rwy'n credu y bydd gwneud hynny yn cynyddu parch at farchnata, oherwydd bydd y cwmni i gyd ar yr un dudalen yn lle edrych fel ei fod yn osgo i gynyddu barn y cyhoedd i'r eithaf.

 2. 6

  Robi,

  Rhaid imi gytuno â Pauline. Er fy mod yn credu ei bod yn bwysig bod yn ymwybodol o'r hyn y mae ein brandiau yn ei wneud ar awto-beilot (darllenwch = wedi'i drefnu), ar yr un pryd mae'n rhaid i ni gofio cadw pethau yn eu cyd-destun.

  Nid yw pob busnes yn mynd i gael ei effeithio yr un ffordd â thrasiedi genedlaethol. Nid oes angen ymateb cyhoeddus gan bob brand, ond mae'n dibynnu ar y busnes / marchnad unigol. Os ydych chi'n wneuthurwr dillad plant neu'n gwmni tân gwyllt, efallai y bydd gennych chi ymateb cyfryngau cymdeithasol gwahanol i'r digwyddiadau yn Boston yn erbyn cwmni cynnal neu le atgyweirio ceir. Yn yr un modd, efallai y bydd y man atgyweirio ceir eisiau gwylio eu neges gyhoeddus os bydd trasiedi yn ymwneud â bom car.

  Cyn belled ag arafu marchnata cyfryngau cymdeithasol ledled y wlad ar gyfer brandiau, rwyf bob amser yn meddwl bod hwnnw'n benderfyniad darbodus. Wrth gwrs, mae'n rhaid pwyso a mesur hynny yn erbyn faint mae marchnata brand penodol yn ei wneud. Mae fy nghwmni, er enghraifft, yn gwneud ychydig bach o farchnata cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd, felly byddai atal ein gwthiad digidol tan ar ôl i ddigwyddiadau allweddol trasiedi ddod i ben yn lladd unrhyw allgymorth i'r cyhoedd a wnawn, gan fod 100% o'n neges yn cynhyrchu ar-lein.

  Y peth hir a byr yw ei bod yn llinell wych i gerdded. Mewn gwirionedd, bydd perchennog busnes craff yn gwybod y camau darbodus i'w cymryd ynglŷn â'u neges i'r cyhoedd ar adegau o argyfwng. Ac yn y pen draw, y cyhoedd fydd yn penderfynu a oedd y camau a gymerwyd gan y brand hwnnw mewn chwaeth dda ai peidio.

  • 7

   Diolch am y sylwadau, John.

   Mae'n llinell wych i gerdded. Rwy'n poeni mwy am y parch at y proffesiwn marchnata nag ydw i wrth drafod beth sydd orau i fusnes penodol. Rwy'n credu y dylai busnes gydlynu ei ymdrechion. Os ydyn nhw'n mynd yn dawel ar-lein, mae'n debyg y dylen nhw edrych ar gau eu drysau mewn adrannau eraill hefyd.

   Rydych chi'n iawn y bydd y cyhoedd yn penderfynu a yw'r camau a gymerir gan frand mewn chwaeth dda ai peidio. Ond rydym eisoes yn gwybod hynny nid yw'r cyhoedd yn ymddiried mewn brandiau llawer i ddechrau.

   Un o'r ffyrdd gorau o ddangos ymddiriedaeth yw bod yn gyson. Byddai cwmni a gaeodd am ychydig oriau i roi gwaed a diweddaru eu negeseuon ar-lein i wneud hynny yn dangos cysondeb. Mae cwmni sy'n atal yr holl farchnata ond sy'n aros ar agor fel arall yn dangos nad yw eu negeseuon yn ganolog i'w diwylliant wedi'r cyfan.

   • 8

    Diolch am yr ateb Robby.

    Rwy'n cytuno y dylai busnes gydlynu ei ymdrechion, fodd bynnag, dim ond oherwydd bod busnes yn atal hyrwyddo ei gynhyrchion am gyfnod cyfyngedig o amser, nid yw o reidrwydd yn lliniaru'r cwmni o'i gyfrifoldebau mewn meysydd eraill. Pe bawn i'n atal marchnata oherwydd trasiedi genedlaethol, nid yw'n golygu nad oes gen i gleientiaid presennol i gadw'n hapus o hyd. Mae angen i mi wasanaethu'r cwsmeriaid hynny rydw i wedi cymryd cyfrifoldeb i gadw'n hapus.

    Mae'n debyg mai dyna pam nad yw defnyddwyr yn ymddiried mewn brandiau i ddechrau. Rwyf hefyd yn credu bod ganddo LOT i'w wneud â'r ffaith nad yw'r mwyafrif o ymgyrchoedd marchnata yn canolbwyntio ar angen y defnyddiwr. Y ffordd rwy'n ei weld, mae'n ymwneud â dod o hyd i fachyn seicolegol i gael defnyddwyr i rannu â'u harian. Rwyf wedi lleoli fy musnes yn wahanol. Er mwyn ennyn ymddiriedaeth defnyddwyr, mae angen i chi ddod i'w hadnabod ar lefel bersonol. Mae'r busnesau diarhebol mam-a-pop yn enghraifft wych o hyn. Maent yn gwybod sut i drin cwsmeriaid fel bodau dynol, yn hytrach na'u gweld fel arwydd doler a oedd yn cerdded trwy'r drws yn unig - a dyna yn y pen draw beth sy'n dadrithio cwsmeriaid pan fyddant yn dechrau siopa mewn siop focsys fawr yn erbyn y busnes bach i lawr y stryd. . Beth sy'n Digwydd? Mae'r 'boi bach' yn mynd allan o fusnes a'r cyfan sydd ar ôl yw'r siop focsys fawr ac rydyn ni i gyd yn gwybod beth yw'r canlyniad: llai o gystadleuaeth am y cadwyni mawr ac maen nhw'n dechrau codi prisiau mewn cyfrannedd gwrthdro â'u gwasanaeth cwsmeriaid. Mae'n ymwneud â gwerthu a gwneud arian ac nid â gwasanaethu'r cwsmer mewn gwirionedd.

    Felly, rwy'n crwydro. Mae'r pwynt yn ymwneud â chysondeb ac yn syml, nid wyf yn teimlo oherwydd y gallai un maes o'r cwmni gael ei effeithio, mae hynny'n golygu bod angen i ni atal swyddogaethau busnes eraill yn llwyr. Mae marchnata yn allanol, ond pan fydd gennych rwymedigaethau presennol i'w cyflawni, mae'n bwysig deall bod yn rhaid cyflawni'r rhwymedigaethau hynny.

    • 9

     Cytunwyd, John. Er fy mod fel perchennog busnes bach a chyn reolwr AD, rwyf hefyd yn iawn gyda gwerthuso anghenion fy gweithwyr a / neu gontractwyr mewn eiliad o'r fath a chaniatáu i eraill gymryd hoe neu fynd adref yng ngoleuni digwyddiad mor anarferol os oes angen. fod. Yn sicr mae gennym rwymedigaethau i'n cwsmeriaid. Ond - mae'r bobl sy'n caniatáu imi gyflawni fy nghenhadaeth yr un mor bwysig i mi ag y mae fy nghwsmeriaid.

    • 10

     Rwy'n cytuno â'r sylw hwn.

     “Rwyf hefyd yn credu bod ganddo LOT i'w wneud â'r ffaith nad yw'r mwyafrif o ymgyrchoedd marchnata yn canolbwyntio ar angen y defnyddiwr mewn gwirionedd.”

     Dyma pam rydw i'n cyfateb cymaint â marchnata i geir olew neidr, neu o leiaf yn mynd yn ôl i ddyddiau PT Barnum. Nid yw marchnata yn canolbwyntio ar anghenion defnyddwyr. Yn lle hynny mae'n dweud wrth y defnyddiwr “Mae angen hwn arnoch chi.” Ddim yn hapus? “Mae angen Brand-X arnoch chi!” Mae'n fodel hen iawn. Mae'r geiriau'n newid, mae'r dulliau cyflwyno yn newid, ond yn y diwedd mae'r neges yr un peth o hyd. “Mae angen hyn arnoch chi.” Pan mewn gwirionedd, nid oes angen hynny arnaf.

     Y brand rydw i'n mynd i ymddiried ynddo, yw'r brand sy'n dangos menter mewn cyfrifoldeb cymdeithasol dros ei ddull ei hun - ac ychydig ydyn nhw. Nid wyf yn dweud bod angen i frandiau gau eu negeseuon. Arafwch y pethau awtomataidd, a chaniatáu ar gyfer mwy o reolaeth ddynol. Fodd bynnag, fel y soniasoch o'r blaen weithiau mae hynny'n llawer haws.

     Robby, rydych chi'n codi llawer o bwyntiau da. Nid wyf yn credu bod angen i fusnes ddod i stop, ond mae angen i farchnata wybod bod amser a lle, ac efallai y bydd eich neges yn gryfach o ran sut rydych chi'n ymateb i drasiedi yn hytrach na chynnal yr amlder. Mae marchnata er mwyn marchnata yn ymddangos yn ddall, ac yn wrthfeirniadol i gyfrifoldeb dinesig. Er mwyn gwneud marchnata yn ddinesydd o'r radd flaenaf, rhaid iddo gydymffurfio â syniadau dyletswydd a chyfrifoldeb dinesig. Mae hynny'n golygu rhoi'r gymuned gyfan yn gyntaf, a dim ond caniatáu i bobl fynd ati i'ch chwilio pan fydd ei hangen arnynt. Byddwch yn ymwybodol o'r profiad dynol sy'n digwydd, a chymerwch sedd gefn i faterion pwysicach.

     Fodd bynnag, fel John a Pauline, rwy'n credu mai un o'r prif wahaniaethau rhwng marchnata (yn enwedig marchnata cyfryngau cymdeithasol) yw bod siopau sy'n aros ar agor yn diwallu angen, hyd yn oed os mai dim ond lle i ymgynnull ydyw.

     Rwy'n dyfalu mai fy mhwnc yw, yn enwedig gyda thrydariadau awtomataidd, bod angen i ni ystyried anghenion defnyddwyr. Oherwydd os na wnawn ni, nid yw'r cyfan yn ddim gan olew neidr bryd hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.