5 Ffordd i Ddefnyddio Gwrando Cymdeithasol i Wella'ch Strategaeth Farchnata Cynnwys

Defnyddiwch Wrando Cymdeithasol i Wella Marchnata Cynnwys

Mae'r cynnwys yn frenin - mae pob marchnatwr yn gwybod hynny. 

Fodd bynnag, yn aml, ni all marchnatwyr cynnwys ddibynnu ar eu sgiliau a'u talent yn unig - mae angen iddynt ymgorffori tactegau eraill yn eu strategaeth marchnata cynnwys i'w wneud yn fwy pwerus. Gwrando cymdeithasol yn gwella'ch strategaeth ac yn eich helpu i siarad yn uniongyrchol â defnyddwyr yn eu hiaith.

Fel marchnatwr cynnwys, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod darn da o gynnwys wedi'i ddiffinio gan ddwy nodwedd: 

 1. Dylai'r cynnwys siarad â'ch cynulleidfa darged, hy ateb eu cwestiynau a datrys problemau. I greu cynnwys fel hyn, mae'n amlwg bod angen i chi wybod beth yw'r problemau hyn. Mae angen llawer o wybodaeth arnoch chi am eich cwsmeriaid a'ch rhagolygon, eu dyheadau a'u hanghenion.
 2. Dylai'r cynnwys gyfateb i'r tueddiadau cyfredol. Dylai'r cynnwys rydych chi'n ei greu fod yn ffres ac yn berthnasol, gan fynd i'r afael â materion cyfredol. Yn ein byd Rhyngrwyd cyflym, does neb eisiau clywed am ddigwyddiadau misoedd oed.

Os ydych chi'n cadw at y ddwy reol hon, byddwch chi bob amser yn cael cynnwys gafaelgar sy'n dod ag arweinyddion mewn gwirionedd. Ond sut yn union ydych chi'n sicrhau bod eich cynnwys yn berthnasol i'ch cwsmeriaid ac yn cyfateb i'r tueddiadau?

Gwrando cymdeithasol yw'r ateb! Mae gwrando cymdeithasol yn ymateb i'r ddwy brif her a grybwyllir uchod: mae'n caniatáu ichi ddadansoddi'ch cynulleidfa a'u canfyddiad o'ch brand yn ogystal â'r tueddiadau poethaf ar-lein. Nid oes raid i chi geisio dyfalu beth mae'ch cynulleidfa eisiau ei ddarllen neu ei wylio - mae gennych chi ddata caled sy'n dangos hynny i chi. 

Mae'n debyg eich bod eisoes yn gofalu am SEO ac yn talu sylw i stats tudalen i olrhain perfformiad eich cynnwys. Fodd bynnag, dim ond gwrando cymdeithasol all ddangos union bwyntiau poen eich cynulleidfa darged i chi a hyd yn oed yr union ymadroddion maen nhw'n eu defnyddio i ddisgrifio'r pwyntiau poen hyn. Yn y bôn mae'n eich rhoi chi yn eu hesgidiau heb lawer o ymdrech ar eich rhan chi. 

Mae gwrando cymdeithasol yn wrthwenwyn perffaith yn erbyn bloc creadigol. Ddim yn gwybod am beth i siarad yn eich blog neu fideo newydd? Gwiriwch ddadansoddeg gwrando cymdeithasol ac mae'n rhoi tunnell o syniadau newydd i chi!

Mae mwy nag un ffordd i ddefnyddio gwrando cymdeithasol ar gyfer creu cynnwys, ac yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â'r rhai mwyaf poblogaidd.

Fodd bynnag, cyn i ni gwmpasu awgrymiadau gweithredadwy a sut-tos, gadewch inni drafod yn fyr beth yw gwrando cymdeithasol. 

Beth Yw Gwrando Cymdeithasol?

Mae gwrando cymdeithasol yn broses o gasglu a dadansoddi data ar-lein ar gyfer mewnwelediadau cynnyrch a marchnata. Gellir dod o'r data hwn o'r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau newyddion, fforymau, blogiau, agregwyr adolygu, a'r we.

Awario

Mae yna lawer o ffyrdd i weithredu offer gwrando cymdeithasol wrth greu cynnwys ac mewn strategaeth farchnata yn gyffredinol. Gallwch ddadansoddi dylanwadwyr, cystadleuwyr, tueddiadau cyfredol, olrhain iechyd eich brand, dewch o hyd i dennyn poeth, darganfod cyfleoedd backlinking, rheoli enw da eich brand, a mwy.

Mae offer gwrando cymdeithasol yn casglu data yn seiliedig ar yr allweddeiriau rydych chi'n eu darparu - mae'n edrych am yr allweddeiriau hyn mewn postiadau cyfryngau cymdeithasol, erthyglau, a negeseuon fforwm ac yn eu dadansoddi nhw a'u hawduron. Os ydych chi am ddadansoddi'ch enw da neu ymwybyddiaeth brand, rydych chi'n rhoi eich enw brand i mewn fel allweddair. Os ydych chi am fonitro'ch cystadleuwyr, rydych chi'n rhoi eu henwau brand a'u henwau cynnyrch i mewn. Os ydych chi am ddadansoddi'ch cynulleidfa, rydych chi'n rhoi allweddair sy'n gysylltiedig â arbenigol. Mae'r syniad yn glir.

Mae gwrando cymdeithasol yn rhoi mewnwelediadau demograffig ac ymddygiadol amrywiol i chi. Er enghraifft, gallwch ddysgu:

 • Lle mae'ch cynulleidfa darged (neu'ch cystadleuwyr) yn byw
 • Eu rhyw
 • Pa ieithoedd maen nhw'n eu siarad
 • Sut maen nhw'n teimlo am bwnc penodol
 • Pa bynciau cysylltiedig maen nhw'n eu trafod fwyaf
 • A mwy!

Yn y bôn, rydych chi'n cael gwybodaeth anfeidrol am y bobl rydych chi am eu troi'n gwsmeriaid. Ac fel y gwyddoch, pŵer yw gwybodaeth. Nawr ein bod ni'n gwybod beth yw gwrando cymdeithasol. Gadewch i ni fynd trwy bum ffordd wahanol i ddefnyddio gwrando cymdeithasol yn eich strategaeth gynnwys. 

1. Defnyddiwch Wrando Cymdeithasol i Ddeall Eich Cynulleidfa yn Well

Fel y soniais uchod, gall gwrando cymdeithasol roi mewnwelediadau hanfodol i chi am eich cynulleidfa darged - eu demograffeg, ymddygiad ar-lein, diddordebau, cas bethau, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dewis yr allweddeiriau cywir i gasglu'r data sydd ei angen arnoch chi. 

Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n frand llaeth wedi'i seilio ar blanhigion, mae'ch cynulleidfa darged yn cynnwys feganiaid a phobl ag anoddefiad i lactos. Felly, yr allweddeiriau y dylech eu defnyddio yw fegan, seiliedig ar blanhigion, anoddefiad i lactos, a rhai eraill nad ydyn nhw ynghlwm yn uniongyrchol â'ch cynnyrch ond sy'n dal i fod yn berthnasol fel ffordd o fyw gwyrdd heb greulondeb, yn gyfeillgar i'r amgylchedd, ac ati

Offeryn Gwrando Cymdeithasol Awario
Tynnwyd y llun o Awario offeryn gwrando cymdeithasol.

Awgrym poeth: Gan fod offer gwrando cymdeithasol yn edrych am yr union eiriau allweddol rydych chi'n eu rhoi i mewn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu'r holl amrywiadau sillafu.

Mae offer gwrando cymdeithasol uwch fel Awario neu Talkwalker yn casglu ac yn dadansoddi data amser real a hanesyddol ar yr un pryd. Felly, gallwch weld mewnwelediadau demograffig ac ymddygiadol ar unwaith. Gallwch chi weld beth mae pobl yn ei ddweud am feganiaeth ac anoddefiad i lactos ar-lein, eu dadansoddiad rhyw, o ba wledydd maen nhw'n dod, sut maen nhw'n teimlo am y pynciau, pa wefannau a rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol sy'n boblogaidd gyda feganiaid, a mwy. 

Mewnwelediadau Gwrando Cymdeithasol Awario

Dyma enghraifft o rai o'r mewnwelediadau y gallwn eu deillio o ddata gwrando cymdeithasol. Cymerwyd y screenshot o offeryn gwrando cymdeithasol Awario. Mae'n cynnwys dadansoddiad teimlad, dadansoddiad rhyw yr awduron, gwledydd y daw cyfeiriadau atynt a'r cwmwl Pwnc. 

Mae'n darlunio prif bynciau sgwrsio ymysg figaniaid. Fel y gallwch weld, y gair cynnyrch, yn ogystal â gwahanol amrywiadau o gynhyrchion fegan (cig, caws, candy), yn cael ei grybwyll cryn dipyn.

Gallai marchnatwr cynnwys gael syniad ar unwaith i greu rhestr o'r cynhyrchion fegan gorau - ac nid ydym hyd yn oed wedi edrych ar y swyddi unigol eto i weld y pynciau y mae pobl yn siarad amdanynt yn fwy manwl. Os awn i'r porthiant Mentions i edrych ar yr erthyglau a'r postiadau cyfryngau cymdeithasol, gallwn ddod o hyd i dunelli o ysbrydoliaeth ar gyfer postiadau blog, fideos, a swyddi cyfryngau cymdeithasol!

Nawr, gadewch i ni chwilio am grybwylliadau llaeth yn y data a gasglwyd gennym. Ers ei bod hi'n Nadolig, mae llawer o bobl yn sôn am wyliau yn eu trydar am laeth:

 • “Sut fyddai Siôn Corn yn bwyta llaeth a chwcis pe bai’n anoddefiad i lactos?”
 • “Beth yw'r ffordd orau o baratoi eggnog heb laeth buwch?” 

Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau go iawn sydd gan bobl a gallwch greu cynnwys i'w hateb ar gyfer adloniant neu addysg. 

2. Defnyddiwch Wrando Cymdeithasol i Nodi Tueddiadau

Mae'n annhebygol y bydd eich cynulleidfa yn aros yr un peth: mae eu diddordebau a'u barn yn newid dros amser. Dyna pam ei bod yn hanfodol olrhain tueddiadau yn eich diwydiant ac addasu'ch cynnwys i'r newidiadau hyn.

Gyda chymorth gwrando cymdeithasol, gallwch fonitro pa fath o gynnwys sy'n mynd yn firaol a chael ysbrydoliaeth ar gyfer eich swyddi eich hun ohono.

Defnyddio Tueddiadau Google a gall y tab Tueddiadau ar Twitter eich helpu chi hefyd. Fodd bynnag, mae gwrando cymdeithasol yn eich helpu i wneud mwy o ffocws i fonitro tueddiadau. Gallwch dargedu eich cymunedau Rhyngrwyd arbenigol neu hyd yn oed benodol ar y Rhyngrwyd ac olrhain tueddiadau ymhlith y cymunedau hyn yn benodol. Gallwch ei wneud trwy fonitro termau, ymadroddion, neu enwau hyd yn oed sy'n benodol i'r diwydiant. 

I sylwi ar dueddiadau yn eich diwydiant, rhowch sylw manwl i'r nifer o grybwylliadau y mae eich geiriau allweddol yn eu cael. Os gwelwch y nifer hwnnw'n sydyn yn skyrocketing, mae'n debyg bod tuedd newydd ar gynnydd. Gall cwmwl pwnc neu gwmwl geiriau hefyd eich helpu chi i ddarganfod y tueddiadau y tu mewn i'ch arbenigol.

porthiant gwrando cymdeithasol awario

3. Defnyddiwch Wrando Cymdeithasol i Ddysgu Gan Ddylanwadwyr

Gall arweinwyr barn a dylanwadwyr hefyd arwain eich penderfyniadau marchnata cynnwys. Mae dylanwadwyr yn eich arbenigol yn ddangosydd naturiol o'r cynnwys y mae eich cynulleidfa eisiau ei weld.

Dylanwadwyr Gwrando Cymdeithasol Awario
Tynnwyd y llun o Awario offeryn gwrando cymdeithasol.

Nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau ychwanegol i ddod o hyd i ddylanwadwyr yn eich diwydiant. Mae offer gwrando cymdeithasol uwch yn dangos rhestr i chi o'r cyfrifon mwyaf dylanwadol sy'n siarad am y pynciau rydych chi am eu dadansoddi. Mae'r rhestr fel arfer yn cael ei didoli yn ôl maint eu cynulleidfa fel y gwelwch ar y screenshot.

Ar ôl i chi gael y rhestr, ewch i'w proffil Instagram / sianel / blog Youtube, a gwiriwch pa fath o gynnwys maen nhw'n ei bostio. Rhowch sylw nid yn unig i'r pynciau ond i bersonoliaeth arweinydd y farn hefyd. Beth yw eu delwedd? A yw'n debyg i'ch brand neu a yw'n dra gwahanol? 

Mae Oftentimes y ffordd y mae dylanwadwr yn edrych a sut maen nhw'n ymddwyn yn chwarae rhan fawr yn eu hapêl. Gall talu sylw i'r pethau hyn eich helpu i ddadansoddi'ch cynnwys eich hun - os yw tôn eu llais a'u hagwedd yn gweithio'n well na'ch un chi, efallai y gallech chi newid eich cynnwys i gyd-fynd â dewisiadau'ch cynulleidfa.

Gallwch hefyd sefydlu rhybuddion monitro ar gyfer dylanwadwyr penodol sy'n boblogaidd yn eich arbenigol gan ddefnyddio eu henwau a'u dolenni cyfryngau cymdeithasol fel geiriau allweddol. Bydd hyn yn caniatáu ichi olrhain pa rai o'u postiadau blog a'u fideos sy'n cael y sylw mwyaf dros gyfnod hirach o amser gan roi dealltwriaeth ddyfnach i chi o'u strategaeth cynnwys. Gall y ddealltwriaeth hon wella'ch cynnwys eich hun.

Awgrym poeth: Nid yw marchnata dylanwadwyr yn rhan o'ch cyfrifoldebau ond gallwch ddal i estyn allan at ddylanwadwyr fel rheolwr cynnwys. Gwahoddwch nhw i gydweithio ar ddarn o gynnwys gyda'i gilydd, neu gynnig cynnal eu cynnwys ar eich platfform. Os ydyn nhw'n arbenigwr, efallai awgrymu awgrymu cyfweliad gyda nhw. Byddwch yn greadigol!

4. Defnyddiwch Wrando Cymdeithasol i Ddadansoddi'ch Cystadleuwyr

Dadansoddiad o'r cystadleuwyr yw'r ffordd orau o weld pa dactegau marchnata sy'n gweithio heb dreulio amser nac arian ar arbrofi mewn gwirionedd. Mae monitro eich cystadleuwyr yn rhoi awgrymiadau ichi ar ba fath o gynnwys sy'n denu eich cynulleidfa, pa fath o gynnwys sy'n cael mwy o gyfranddaliadau, a pha gynnwys sy'n fflopio. 

Fodd bynnag, nid yw'n ddigon edrych ar yr hyn maen nhw'n ei bostio ar-lein a'i gopïo. Nid oes angen i'ch cynnwys fod cystal, mae angen iddo fod yn well na nhw. Gall gwrando cymdeithasol eich helpu chi i nodi'r postiadau blog, fideos, a swyddi cyfryngau cymdeithasol a rannwyd fwyaf a'r rhai nad oeddent mor llwyddiannus a dadansoddi'r hyn a'u gwnaeth fel hyn.

Gadewch inni fynd yn ôl at ein hesiampl llaeth planhigion. Gallai monitro'ch cystadleuydd ddangos i chi mai'r cynnwys mwyaf poblogaidd y maen nhw'n ei gynhyrchu yw'r ryseitiau sy'n cynnwys llaeth wedi'i seilio ar blanhigion. Fodd bynnag, gwelwch nad ydyn nhw'n eu postio mor aml. Ar yr un pryd, maen nhw'n postio llawer o erthyglau am fuddion iechyd diet fegan - ond pan rydych chi'n monitro eu brand, rydych chi'n sylwi nad yw'r erthyglau hyn yn cael llawer o gyfranddaliadau nac yn crybwyll. 

Pe baech yn syml yn edrych ar eu strategaeth bostio, byddech chi'n meddwl “Hm, os ydyn nhw'n postio erthyglau sy'n gysylltiedig ag iechyd yn gyson, mae'n rhaid i'r rhain fod yn boblogaidd iawn gyda'u cynulleidfa.” Ond mae gwrando cymdeithasol yn dangos i ni nad yw hynny'n wir mewn gwirionedd. A byddech yn ddoethach dadansoddi eu postiadau rysáit i wella'ch cynnwys.

Gyda'r wybodaeth hon wrth law, gallwch adeiladu'r fformiwla ar gyfer eich strategaeth gynnwys lwyddiannus eich hun.

5. Defnyddiwch Wrando Cymdeithasol i Ddefnyddio Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr (UGC)

A allai fod ffordd well o wneud cynnwys yn berthnasol i'ch cynulleidfa na defnyddio cynnwys a grëwyd gan eich cynulleidfa? Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr nid yn unig yn darparu ar gyfer eich cwsmeriaid yn yr ystyr orau ond mae hefyd yn fwy argyhoeddiadol i ddarpar gwsmeriaid. Gallant weld bod pobl yn defnyddio'ch cynnyrch neu wasanaeth mewn gwirionedd. 

Er enghraifft, eleni gofynnodd Twitter i'w dilynwyr rostio 2020 yn yr atebion. Mae wedi bod yn flwyddyn galed, felly roedd digon o wirfoddolwyr. Yna dangosodd Twitter yr ymatebion mwyaf doniol ar sgriniau'r Sgwâr Amser mewn amser real. Nid oedd yn rhaid i dîm marchnata Twitter ysgrifennu llinell - crëwyd yr holl gynnwys gan ddefnyddwyr!

Mae'n hawdd ymgorffori swyddi cyfryngau cymdeithasol mewn postiadau blog. Gallwch fynd hyd yn oed ymhellach a gwneud swyddi cyfryngau cymdeithasol gan eich defnyddwyr yn uchafbwynt eich postiad blog. Er enghraifft, fe allech chi ffurfio blogbost wedi'i wneud yn gyfan gwbl o gwestiynau a ofynnwyd am eich cynnyrch ar gyfryngau cymdeithasol - a'u hateb yn y post. Neu ffilmio sesiwn holi-ac-ateb. Buzzfeed yw un o grewyr cynnwys mwyaf llwyddiannus ein hamser, a dim ond casgliadau o drydariadau doniol o amgylch pwnc penodol yw hanner eu swyddi. 

cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr bywiog

Yn yr un modd, gallwch greu astudiaethau achos gyda'ch cwsmeriaid, gan adrodd eu stori - mae hwn yn opsiwn gwych i gwmnïau B2B. 

Mae gan gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr y fantais ychwanegol o gynhyrchu ymddiriedaeth. Mae pobl yn fwy tebygol o gredu cyd-gwsmeriaid fel nhw. Ac mae'r rhai rydych chi'n cyrchu'r cynnwys o'r diwedd yn teimlo eich bod chi'n cael eich gwerthfawrogi. Mae pawb yn ennill!

Mae dod o hyd i gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn hynod hawdd oherwydd nid oes angen i chi feddwl am eiriau allweddol clyfar i dargedu'ch chwiliad - yn syml, mae angen i chi fonitro'ch brand a'ch cynhyrchion. Yn y ffordd honno fe gewch bob sôn am eich brand ar gyfryngau cymdeithasol ac ar-lein, hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw'n eich tagio'n uniongyrchol.

Mae Gwrando Cymdeithasol yn Hanfodol

Gwrando cymdeithasol yw'r hyn sy'n caniatáu ichi greu cynnwys sy'n siarad â'ch cwsmer. Yn lle dibynnu ar eich teimlad a'ch teimladau, mae offer gwrando cymdeithasol yn rhoi data caled i chi sy'n dangos pa bynciau sy'n swyno'ch cynulleidfa a pha fathau o gynnwys sy'n eu denu.

Mae fel blwch hud sy'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i greu'r cynnwys perffaith - ond yn lle hud, mae'n ddadansoddi data. 

Cofrestrwch ar gyfer Awario

Datgelu: Martech Zone yn gysylltiedig â Awario ac mae'n defnyddio ei ddolen gyswllt yn yr erthygl hon.

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch am yr awgrymiadau gwych! Rwy'n gweld cymaint o berchnogion busnesau bach yn creu cynnwys am beth bynnag maen nhw'n teimlo heb unrhyw fath o strategaeth y tu ôl iddi, ac yna maen nhw'n meddwl tybed pam nad yw'n cael y canlyniadau sydd eu hangen arnyn nhw. Ni allwn gytuno mwy bod angen i wrando cymdeithasol fod yn rhan o unrhyw strategaeth gynnwys, ond mae ffordd gywir a ffordd anghywir o wneud hynny.

  • 2

   Hei Alison, diolch am eich adborth! Mae hyn yn wir iawn mae gwrando cymdeithasol yn rhan hanfodol o'r strategaeth gynnwys. Yn yr erthygl, rhannais fwy o drosolwg o'r ffyrdd o wneud cais. Yn sicr, dylid meddwl yn ofalus am bob dull.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.