Cymerais Flwyddyn i ffwrdd o Gynadleddau, Dyma Beth Ddigwyddodd

awyren.jpg

Y deuddeg mis diwethaf fu'r prysuraf yn hanes ein busnes. Fe wnaethon ni ail-frandio ein cyhoeddiad Martech, symud ein swyddfeydd ar ôl 7 mlynedd, ac ailadeiladu ein gwasanaethau yn onest o'r gwaelod i fyny. Penderfynais hepgor cynadleddau yn ystod y flwyddyn i ganolbwyntio ar y busnes. Mewn gwirionedd, wnes i ddim hyd yn oed fynd ar daith i Florida yn yr amser cyfan, lle rydw i wrth fy modd yn cael gorffwys ac yn ymweld â fy Mam. (Doedd Mam ddim yn rhy hapus am hyn!)

Cyn y cyfnod hwn, siaradais ym mron pob cynhadledd farchnata fawr yng Ngogledd America a siaradais dramor hefyd. Mewn gwirionedd, mae un o fy hoff gynadleddau yn digwydd ar hyn o bryd - Byd Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol. Rwyf wrth fy modd yn siarad mewn cynadleddau - mae'n fy nghymell ac rwy'n cwrdd â llawer ohonoch y mae gen i berthnasoedd digidol â nhw ond erioed wedi cwrdd o'r blaen yn bersonol. Hoffwn rannu sut mae wedi effeithio arnaf i a fy musnes.

Sgipio Cynadleddau Marchnata - Y Da

Yn ddiddorol, ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd ein busnes yn cynnwys cleientiaid o'r tu allan i'r canol orllewin i raddau helaeth. Roedd gennym gleientiaid ledled yr arfordir a rhai brandiau mawr iawn. Er bod hynny'n waith gwych a bod cyllidebau arfordirol yn gwario'n dda yn y canol orllewin, gwnaethom ymdrechu i gynnal y perthnasoedd hynny.

Heddiw, mae pob un o'n cleientiaid yn y canol orllewin ac mae gennym berthnasoedd gwych gyda nhw. Os ydyn nhw'n rhedeg i drafferth, dwi'n neidio i'r car a gyrru drosodd i'w helpu. Ddim yn opsiwn mewn gwirionedd gyda chleientiaid y tu allan i'r wladwriaeth. Felly, os ydych chi am adeiladu presenoldeb anhygoel gartref, nid yw mynychu cynadleddau marchnata yn anghenraid mewn gwirionedd.

Wrth i mi wylio fy ffrindiau sy'n hercio'r gynhadledd ar-lein, mae gen i deimladau cymysg. Nid yw gwylio'r cur pen teithio a'r teuluoedd sy'n cael eu gadael ar ôl yn hwyl. Nid wyf yn colli meysydd awyr, yn byw allan o fy bagiau, a'r amser i ffwrdd o'r gwaith a'r teulu.

A gollais i dysgu? Byddaf yn onest na ddysgais unrhyw beth mewn unrhyw gynhadledd fawr na ddysgais ar-lein eisoes. Mewn gwirionedd, trwy ganolbwyntio ar waith cleientiaid a'u canlyniadau, roeddwn yn fwyaf tebygol o ddysgu mwy trwy gadw fy mhen yn y gêm yma gartref.

Rwy'n gweld cyflwynwyr cynhadledd yn ddifyr, ond mae'r dyfnder a'r manylion yn aml yn brin i mi roi eu mewnwelediad i weithio gartref. Os ydych chi'n siarad mewn cynhadledd, dyna'ch nod mewn gwirionedd ... gan fod hynny'n golygu y gallai un o'r cwmnïau hynny yn y gynulleidfa eich llogi i ymgynghori â nhw.

Cynadleddau Sgipio - Y Drwg

Fel y soniais uchod, roedd ein sylfaen cleientiaid yn corddi oddi wrth frandiau mawr a chleientiaid cenedlaethol. Rwy'n dal i wneud un prosiect yn gweithio gyda Dell, ond nid yw'n ymgysylltiad nodweddiadol i'n hasiantaeth gan fy mod yn cyd-gynnal cyfres podlediad sy'n rhyddhau cyn bo hir. Mewn gwirionedd, bydd fy nhaith fawr nesaf i Byd Dell EMC. Cododd y cyfle hwnnw trwy gydweithiwr a weithiodd a theithio i Dell, serch hynny, felly ni allaf ei gyfrif yn yr erthygl hon mewn gwirionedd.

Mae peidio â gweithio gyda brandiau mawr yn lleihau eich proffil ychydig yn y diwydiant. Mae'n beth ofnadwy i'w ddweud, ond nid yw cwmnïau yn y Midwest yn gweithio gydag asiantaethau nad ydyn nhw'n gweithio gyda brandiau mawr. Diolch byth, rydyn ni wedi cynorthwyo digon o frandiau mawr y mae pobl yn ein cymryd o ddifrif yn y dref.

Gadewch i ni ei wynebu, mae gan gwmnïau sy'n mynychu cynadleddau a cyllideb farchnata. O ddifrif, ychydig iawn o gymhwyso arweinwyr oedd mewn cynhadledd ... os oedd eu cwmni'n gwario ychydig filoedd o ddoleri ar docyn cynhadledd, roeddent yn cydnabod bod y buddsoddiad mewn marchnata yn un gwych. Roeddwn i'n gallu cwrdd â deg busnes mewn cynhadledd ac roedd gan bob un ohonyn nhw gyllideb. Gallaf gwrdd â deg busnes gartref ac mae gan un ohonynt gyllideb. Mae cynadleddau yn fuddsoddiad gwych yn eich strategaeth werthu.

Tra soniais na ddysgais unrhyw beth mewn cynadleddau, yr amser i ffwrdd o'r gwaith a'r teulu i ganolbwyntio is wedi ei golli. Gwelais fod fy nosweithiau yn eistedd wrth y bar gyda chyd-farchnatwyr yn gyffrous. Yn aml byddem yn rhannu llwyddiannau a methiannau na ellid eu crybwyll o araith neu gyflwyniad, ac roedd clywed y gwirioneddau hynny yn egniol gan eich bod yn gwybod nad oeddech chi ar eich pen eich hun yn eich brwydrau a'ch llwyddiannau eich hun.

Cynadleddau Sgipio - Yr Hyll

Ydych chi'n gweld fy enw, Douglas Karr, wedi'i rannu yn y rhestrau uchaf? Ydych chi'n fy ngweld ar bodlediadau cenedlaethol? Ydych chi'n fy ngweld mewn gweminarau cenedlaethol? Nope. Er fy mod wedi tyfu ein darllenwyr ar-lein, parhewch i gael tunnell o wrandawyr ar ein cyfweliadau marchnata, a lansiodd sesiwn hynod lwyddiannus Cymuned Martech, Rydw i wedi colli tunnell o'r chwyddwydr a gefais unwaith.

Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod mynychu cynadleddau, cefnogi'r cynadleddau hynny, a chael diodydd wrth y bar gyda fy nghyfoedion wedi fy nghadw dan y chwyddwydr.

Mae'r ffin ddigidol yn un anhygoel, ond mae bodau dynol yn ddynol ac yn dal i fod angen cyswllt â'i gilydd i wneud argraff annileadwy. Tra fy mod i'n superstar i'm ci Gambino, dydw i ddim wedi fy rhestru yn llawer o'r 100 gorau ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Pan oeddwn yn mynychu cynadleddau, roeddwn bob amser yn cael fy rhestru yn 25 Uchaf fy nghyfoedion.

Felly ... A yw'n Bwysig?

Mae p'un a yw'n bwysig ai peidio yn dibynnu ar beth yw eich nodau. Os yw'n ymwneud â chael eich cydnabod, yna ie. Os yw'n ymwneud ag ego, yna ie yn hollol. Os yw'n ymwneud â gweithio gyda brandiau proffil mawr, yna ie. Os yw'n ymwneud â chwrdd ag arweinwyr yn eich diwydiant, yna ie. Os yw'n ymwneud â dysgu'ch crefft? Meh.

I mi, yn bersonol, mae'r rheithgor yn dal allan. Rwyf wrth fy modd â'r chwyddwydr, ond nid wyf yn siŵr a wnaeth lawer o synnwyr yn ariannol. Mae fy musnes yn iachach heddiw nag y bu erioed. Ac rydyn ni'n gwneud argraff enfawr gartref yn Indianapolis, gan adeiladu stiwdio mewn cyfleuster coworking lle rydyn ni'n mentora busnesau ifanc, darparu cyfleoedd i fyfyrwyr yn y dref, a helpu llawer o'r rhai nad ydyn nhw'n gwneud elw yn y dref.