Marchnadoedd Signkick: Dod â Hysbysfyrddau i'r Genhedlaeth 'Clicio-i-Brynu'

hysbysfwrdd

Mae Hysbysebu y tu allan i'r cartref mae diwydiant yn ddiwydiant enfawr a phroffidiol. Yn yr oes hon o annibendod digidol, mae gwerth aruthrol o hyd wrth gysylltu â defnyddwyr pan fyddant “ar fynd” mewn mannau cyhoeddus. Mae hysbysfyrddau, llochesi bysiau, posteri a hysbysebion cludo i gyd yn rhan o fywydau beunyddiol defnyddwyr. Maent yn cynnig cyfleoedd dirifedi i ddarlledu neges yn glir i'r gynulleidfa berthnasol heb gystadlu am sylw ymhlith miloedd o hysbysebion eraill.

Ond nid yw bob amser yn hawdd cael ymgyrch Allan o'r Cartref ar lawr gwlad. Yr her fwyaf sy'n wynebu'r diwydiant OOH yw ei hygyrchedd…

Oes gennych chi £ 100,000 sbâr ar gyfer ymgyrch OOH?

Y broblem y mae Perchnogion Cyfryngau OOH yn ei hwynebu yw ei bod yn costio bron yr un peth iddynt gynllunio ac archebu ymgyrch gwerth £ 100,000 ag y mae'n ei gwneud yn ymgyrch £ 500. Mae'r un faint o amser gwerthu, yr un amser gweinyddu, yr un amser dylunio i gyd yn mynd i mewn i hysbyseb hysbysfwrdd pythefnos o hyd ar gyfer gwasanaethau plymio lleol Joe Bloggs, ag y mae ar gyfer ymgyrch gyllideb fawr genedlaethol sy'n rhedeg am fisoedd.

Mae'n ddi-ymennydd mewn gwirionedd. Os ydych chi'n berchennog cyfryngau gyda hysbysfyrddau i'w rhentu, rydych chi'n mynd i flaenoriaethu'r ymgyrchoedd cenedlaethol hynny a all dalu'r bychod mawr. A all ei gwneud hi'n anodd i fusnesau bach sydd â chyllidebau cymedrol edrych i mewn wrth rentu gofod hysbysebu awyr agored. Ac mae hynny'n drueni, i'r busnesau bach hynny sy'n colli allan ar gyfleoedd marchnata gwych, yn ogystal ag i berchnogion y cyfryngau, sy'n colli allan ar lawer o ddarpar gwsmeriaid.

Yr ateb yw awtomeiddio

Allan o Gartref arbenigwyr hysbysebu, Signkick wedi datblygu datrysiad i'r broblem hon. Maent yn partneru gyda pherchnogion cyfryngau a darparwyr gwasanaeth i awtomeiddio'r broses archebu gyfan. Mae awtomeiddio yn gwneud y broses yn fwy cost-effeithlon, sy'n golygu nad oes raid i berchnogion cyfryngau droi cwsmeriaid i ffwrdd ar sail cyllidebau llai. Gelwir y feddalwedd maen nhw'n ei defnyddio i wneud hyn Marchnadoedd Signkick.

Automation OOH Signkick Marketplaces

Mae Signkick Marketplaces yn feddalwedd y gall perchnogion cyfryngau ei sefydlu i alluogi cleientiaid i ddod o hyd i'w gofod hysbysebu eu hunain ar-lein a'i archebu. Mae'n cysylltu â systemau argaeledd perchnogion cyfryngau eu hunain i ddangos bod safleoedd posteri ar gael yn gyfredol i gleientiaid ar fapiau ar-lein.

Map Signkick

Wedi'i gynllunio i wneud marchnad hysbysebu OOH yn fwy hygyrch i bawb, mae marchnadoedd Signkick yn galluogi busnesau i:

  • Chwilio am le hysbysebu a'i archebu ar-lein - Gall cleientiaid weld yn gyflym pa wefannau posteri, hysbysfyrddau a sgriniau digidol sydd ar gael, am ba hyd ac am ba gost. Gall perchnogion cyfryngau ddewis eu hopsiynau arfer eu hunain, fel y pris y mae lleoliadau yn cael ei arddangos arno, pa wybodaeth ychwanegol i'w harddangos, ac a yw'r platfform yn agored i'r cyhoedd, neu dim ond i'w cleientiaid ac asiantaethau uniongyrchol dibynadwy.
  • Trac ymgyrch - Ar ôl i'r lle hysbysebu gael ei archebu, gall cleientiaid olrhain ei gynnydd, yn debyg iawn i chi ar system dosbarthu parseli.
  • Rheoli gwaith celf - gall cleientiaid uwchlwytho eu gwaith celf eu hunain, neu weithio gyda Pherchnogion Cyfryngau i ddylunio gwaith celf ar gyfer eu hysbyseb. Mae gan y system broses fesul cam, sy'n dechrau gydag anfon manylebau gwaith celf at gleientiaid wrth archebu ac sy'n gorffen gyda'r gwaith celf yn cael ei ddanfon at eich argraffydd dewisol.
  • Derbyn ciwiau atgoffa a diweddariadau e-bost - mae nodiadau atgoffa a diweddariadau awtomatig yn sicrhau bod pob cam o'r broses yn cael ei gyfathrebu'n dda i'r cleient, ond mor ddi-law â phosibl i berchennog y cyfryngau.

Yn wahanol i feddalwedd arall sydd ar gael i archebu lle hysbysebu awyr agored, nid yw Signkick Marketplaces yn canolbwyntio ar Ddigidol Allan o'r Cartref yn unig. Mae'r system yn galluogi prynwyr i olrhain eu posteri print clasurol a'u hysbysfyrddau yn yr un ffordd ag y gallant olrhain eu posteri digidol.

Mae swyddogaethau adrodd yn agor cyfleoedd newydd i Berchnogion y Cyfryngau

Swyddogaeth eilaidd yw Signkick Marketplaces, sef casglu a dadansoddi data yn seiliedig ar bwy sy'n prynu gofod hysbysebu OOH. Trwy ddadansoddi arferion eu cleientiaid, yr hyn maen nhw'n edrych arno a phryd, gall Perchnogion y Cyfryngau weithredu prisio safleoedd â chefnogaeth data, datblygu refeniw newydd a chreu rhaglenni ail-farchnata effeithiol.

adroddiad signkick

Signkick Astudiaeth achos: JCDecaux

Yn ddiweddar, bu JCDecaux, pysgod mawr yn y diwydiant OOH, yn gweithio gyda Signkick Marketplaces i fabwysiadu archebu awtomataidd ar gyfer eu safleoedd hysbysebu yng Ngwlad Belg. Cydnabu JCDecaux yr angen i symleiddio eu prosesau er mwyn agor llwybrau busnes newydd.

Trwy wneud y broses archebu yn fwy effeithlon, a galluogi cleientiaid i reoli eu hymgyrchoedd eu hunain, mae JCDecaux wedi gallu canolbwyntio mwy o sylw ar strategaeth werthu a meithrin perthnasoedd â darpar gleientiaid. Mae hefyd yn golygu eu bod wedi gallu gwerthu gofod hysbysebu i gleientiaid â chyllidebau llai a meithrin perthnasoedd â nhw. Pan fydd yr ymgyrchoedd hysbysebu bach hynny yn dechrau tyfu, JCDecaux fydd y cyntaf i wybod.

Mae'r cyfan yn eithaf ffres, gyda JCDecaux's gwefan newydd ar waith am ddim ond 2 fis, ond mae archebion eisoes yn dod i mewn.

Awtomeiddio yw dyfodol OOH

Mae amseroedd yn newid, ac felly hefyd y ffordd y mae pobl yn disgwyl prynu. Yn yr oes ddigidol hon gallwch brynu popeth o ddillad a bwyd, i geir a gwyliau ar-lein. Felly beth am bosteri a hysbysfyrddau?

Mae Signkick Marketplaces yn caniatáu i berchnogion cyfryngau gyrchu'r cenhedlaeth clicio-i-brynu, a derbyn cleientiaid â chyllidebau llai. Mae archebu a chynllunio ymgyrchoedd hysbysebu yn awtomataidd yn caniatáu i bawb gael mynediad at y gwasanaethau a'r cyfleoedd a oedd ar gael unwaith i gleientiaid mawr yn unig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.