Cynnwys MarchnataChwilio Marchnata

Siopwyr Sylw: Mae Manwerthu yn Ennill Mwy o Adolygiadau na Bwytai ar Yelp

Rydych chi'n clywed TripAdvisor, ti'n meddwl gwestai. Rydych chi'n clywed Uwchraddiadau Iechyd, ti'n meddwl meddygon. Rydych chi'n clywed Yelp, ac mae siawns yn dda eich bod chi'n meddwl bwytai. Dyna'n union pam ei fod yn syndod i lawer o berchnogion busnesau a marchnatwyr ddarllen Ystadegyn Yelp ei hun sy'n nodi, o'r 115 miliwn o adolygiadau gan ddefnyddwyr, mae Yelpers wedi gadael ers ei lansio, Mae 22% yn ymwneud â siopa vs 18% yn ymwneud â bwytai. Mae enw da manwerthu, felly, yn ffurfio'r gyfran amlycaf o gynnwys Yelp, gan arwyddo i fentrau brics a morter bod cynnal presenoldeb Yelp gweithredol yn ofyniad marchnata chwilio lleol.

Enghraifft ar hap o'r byd go iawn: edrychwch ar siopau gwella cartrefi Yelp ar y brig yn Ardal Bae San Francisco. Mae'r nifer enfawr o adolygiadau y mae rhai allfeydd wedi'u hennill yn rhyfeddol. Rydym yn gweld Discount Builders Supply (250), Lowe's Home Improvement (427), Cole Hardware (297) a Cliff's Variety (461). Mae'r gymysgedd hon o frandiau mawr a manwerthwyr annibynnol yn tynnu sylw at gyfansymiau adolygu y byddai bron unrhyw fusnes wrth eu bodd yn eu hennill, ar yr amod eu bod yn cynnwys teimlad cadarnhaol.

Ond dyma’r ddalfa: Canllawiau adolygu Yelp yw rhai o’r rhai llymaf yn y byd adolygu defnyddwyr, gwahardd cwmnïau yn benodol rhag gofyn yn uniongyrchol i ddefnyddwyr am adolygiadau. Felly sut y gall busnes manwerthu fod yn gystadleuol yn Yelp tra hefyd yn cydymffurfio â chanllaw? Dyma 5 awgrym i'ch helpu chi i wneud yn union hynny.

1. Osgoi Adnoddau Gwastraffu

Mae'n bwysig deall, pe bai'ch busnes yn penderfynu anwybyddu canllawiau Yelp a dechrau gofyn i'r holl gwsmeriaid eich adolygu ar Yelp, efallai na fydd eich enillion ar fuddsoddi ymdrech yn werth chweil. Bydd gofyn i unrhyw un eich adolygu nad yw eisoes yn Yelper sefydledig gydag amcangyfrif o 5 adolygiad o leiaf yn arwain at hidlo eu hadborth. A gallai patrwm o gyfrifon defnyddwyr newydd sbon sy'n gadael adolygiadau ar gyfer eich busnes godi baneri coch gyda'r cawr adolygu.

Gan gofio hyn, a hefyd arsylwi ar hynny Mae Yelp wedi cywilyddio troseddwyr canllaw yn gyhoeddus yn y gorffennol, bydd osgoi gofyn dibwrpas ar draws y defnyddiwr am adolygiadau Yelp yn diogelu eich adnoddau (ac o bosibl eich enw da), gan eich rhyddhau i roi cynnig ar dechnegau amgen.

2. Cofleidio Eithafion Rhagoriaeth

Canfu arolwg defnyddwyr a gynhaliwyd gan y llwyfan rheoli adolygu, CollectUp, hynny yn llawn  Mae 25% o adolygiadau yn deillio o brofiadau eithriadol y cwsmer. Mae'r ffigur hwn yn dangos yn gryf mai un o'r ffyrdd gorau o ysbrydoli defnyddwyr Yelp sefydledig i adolygu'ch busnes heb ofyn iddynt yw rhagori ar eu disgwyliadau adeg y gwasanaeth. Os ydych chi'n darllen trwy adolygiadau Yelp brandiau poblogaidd, byddwch chi'n darganfod digwyddiadau cyfnodolion Yelpers a'u cododd: clerc a rasiodd allan i'r maes parcio i ddosbarthu eitem anghofiedig, gwerthwr a gynigiodd wybodaeth onest yn lle gwerthu caled, busnes a oedd a fydd yn falch o archebu unrhyw eitem nad ydyn nhw eisoes yn ei stocio.

Efallai ei fod yn rhywbeth mor syml â chwrteisi ychwanegol neu mor syfrdanol â ffactor 'waw' mawr nad oedd defnyddiwr yn ei ddisgwyl a fydd yn eu gyrru i Yelp i dreulio eu hamser rhydd yn wirfoddol yn rhannu eu hyfrydwch. Os oes angen mwy o adolygiadau Yelp ar eich busnes, archwiliwch bolisïau a rhaglenni gwasanaeth cwsmeriaid i weld a allwch droi arferion lleiaf moel yn enillion mawr.

3. Byddwch yn Fugail Savvy

Nid 'meddylfryd buches' yw'r disgrifydd mwyaf gwastad i'w nodi ar ddefnyddwyr neu adolygwyr, ond mae wedi bod yn arsylwad safonol o seicoleg ddynol ers y 19eg ganrif bod cyfoedion yn dylanwadu ar ymddygiad pobl. Un ffordd syml iawn o lywio Yelpers sefydledig i adael adolygiad i chi (heb ofyn) yw dangos iddyn nhw fod gan eraill. Mae'r dulliau canlynol o hyrwyddo'ch presenoldeb Yelp wedi bod a gymeradwywyd yn benodol ganddynt:

Ar Eich Gwefan:

 • Tynnwch sylw at eich adolygiadau Yelp gorau, cyn belled â'ch bod wedi gofyn caniatâd adolygwyr i wneud hynny.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio Logo cymeradwy Yelp wrth wneud hynny, heb ei newid na'i ystumio.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn priodoli'r adolygiad i'r Yelper a'i ysgrifennodd, a pheidiwch â newid eu hiaith na'u sgôr.
 • Gallwch chi hefyd ddefnyddio Widgit Yelp ei hun i ymgorffori adolygiadau yn uniongyrchol ar eich gwefan.

Yn y siop

 • Os yw'ch busnes yn gymwys, gallwch dderbyn cling ffenestr 'People Love Us On Yelp'.
 • Gofynnwch am 'Dewch o Hyd i Ni Ar Yelp'
 • Yn debyg i ddefnydd cymeradwy ar eich gwefan, gallwch gynnwys adolygiadau Yelp priodoledig, heb eu newid, ar ddeunyddiau print wedi'u teilwra. Er enghraifft, gallwch ofyn am ganiatâd Yelper i gynnwys eu hadolygiad ar bosteri, baneri, pamffledi, taflenni ac asedau eraill yn y siop.

Mae'r holl dechnegau uchod yn ceisio gwella ymwybyddiaeth defnyddwyr Yelp bod eraill wrthi'n adolygu'r busnes. Rydych chi'n eu bugeilio'n ysgafn ond yn fedrus tuag at bwynt trosi lle maen nhw'n penderfynu neidio ar y bandwagon ac ychwanegu eu hadolygiad eu hunain.

4. Gwneud Yelp yn Sgwrs Ddwyffordd

Gall fod yn onest frawychus wynebu'r realiti bod y cyhoedd sy'n ddefnyddwyr yn cael sgwrs barhaus am eich brand ar lwyfannau adolygu mawr fel Yelp. Mae ofn adolygiadau yn ffenomen go iawn a dilys o reoli enw da modern, ond gellir newid pryder (a chanlyniadau busnes) yn sylweddol trwy ddefnydd medrus o'r swyddogaeth ymateb i berchnogion y mae llawer o lwyfannau yn ei ddarparu. Mae'r nodwedd hon yn galluogi'r perchennog i ymateb i bob adolygiad, a mae llawer wedi'i ysgrifennu ynghylch pŵer y math hwn o farchnata i wyrdroi senarios negyddol yn llwyr. Dywedwyd llai am allu ymatebion perchnogion i cadarnhaol adolygiadau i ddangos diolchgarwch a meithrin ymgysylltiad pellach.

O ystyried bod adolygiadau cadarnhaol Yelp yn gynnwys gwirfoddol y mae cwsmeriaid yn eu creu ar gyfer eich busnes, nid yn unig mae'n briodol diolch i'r adolygwyr - mae hefyd yn ffordd wych o brofi i Yelpers eraill pa mor werthfawrogol ydych chi o'ch cwsmeriaid. Perchennog y busnes sy'n cymryd yr amser i ysgrifennu briff ond arfer mae ymateb sy'n mynegi diolch diffuant yn arwydd i'r holl gwsmeriaid posibl eraill y bydd eu hamser a'u geiriau da yn cael eu gwerthfawrogi. Mae diolch gwarantedig gan y busnes yn gweithredu fel cymhelliant ychwanegol i'w adolygu. Pwy sydd ddim yn mwynhau cael eich gwerthfawrogi?

Cofiwch, hefyd, fod Yelpers elitaidd yn weithgar iawn ar Yelp - maen nhw'n mwynhau ysgrifennu yno o ddifrif. Anfonwch signal da atynt, gyda'ch presenoldeb ymateb perchennog gweithredol, bod gennych hobi Yelp yn gyffredin.

5. Ei eirioli, ar eich disgresiwn

Mae'r domen hon yn fwyaf priodol ar gyfer busnesau lleol llai sy'n meithrin perthnasoedd go iawn â'u cwsmeriaid. Yn y sector siopa, gallai hyn gynnwys siopau llyfrau, siopau dillad, siopau anrhegion, stondinau fferm, siopau groser neu galedwedd annibynnol, neu fentrau sy'n darparu ar gyfer demograffig unigryw fel artistiaid, cerddorion neu athletwyr - i enwi ond ychydig.

Os ydych chi, neu'ch aelodau staff dibynadwy ar y lefel uchaf wedi datblygu perthynas â chwsmeriaid rheolaidd, nid oes unrhyw reswm pam na allwch siarad â nhw'n bersonol am Yelp ar foment ddi-briod. Os byddwch chi'n darganfod eu bod nhw'n Yelper gweithredol, does dim byd i'ch atal chi rhag sgwrsio am sut beth yw bod yn berchennog busnes sy'n ceisio gweithio o fewn canllawiau Yelp o beidio byth â gofyn yn uniongyrchol am adolygiad. Pwynt hyn yw peidio â thrin teimladau'r cwsmer - y pwynt yw cael deialog ddwy ffordd ynglŷn â rôl hanfodol enw da busnes yn y gymuned rydych chi'n ei rhannu. Beth yw barn eich cwsmer am y polisi? Beth ydych chi'n feddwl ohono? Os yw'r cwsmer wedi'i neilltuo i'ch menter, gallai sgwrs fel hon eu hysbrydoli i wneud eu rhan i gadw'ch drysau ar agor fel y gallant barhau i fwynhau'ch offrymau.

Crynhoi Up

Mae polisi Yelp yn deillio o'u hymrwymiad i ddilysrwydd. Maent am i adolygiadau fod yn ddiduedd, er mwyn sicrhau eu bod yn ddefnyddiol i bob defnyddiwr. Mae hyn yn sicr yn gwneud synnwyr - nid oes unrhyw un eisiau ffurfio barn ffug yn seiliedig ar adolygiadau ffug neu gymhelliant.

Yn y cyfamser, mae manwerthwyr lleol yn gwybod bod yn rhaid iddynt gystadlu i oroesi wrth fyw hyd at eu gwerthoedd craidd eu hunain, sef gonestrwydd a thegwch. Mae'r erthygl hon wedi darparu rhai awgrymiadau ar gyfer elwa o bŵer aruthrol Yelp i yrru refeniw ffordd eich cwmni, heb gam-drin y platfform. Y tu hwnt i hyn, mater i Yelp, i'r defnyddwyr y maent yn eu gwasanaethu, ac i'r busnesau sy'n cymryd rhan barhau i archwilio'r hyn sy'n gwneud polisi'n deg i bawb. Gan ystyried pob parti, mae'n drafodaeth y mae angen iddi barhau.

Ddim yn siŵr beth sy'n cael ei ddweud am eich busnes ar Yelp yn y lle cyntaf? Neu wedi eich gorlethu a ddim yn siŵr ble i ddechrau? Cyn bo hir, bydd Moz Local yn gallu eich helpu i hawlio a rheoli presenoldeb Yelp eich busnes ac ymateb i adolygiadau ochr yn ochr â'r nodweddion rheoli chwilio lleol cadarn ar eu platfform.

Dechreuwch Eich Treial Am Ddim Heddiw!

Miriam Ellis

Mae Miriam Ellis yn rhan o'r Moz Lleol tîm. Pan nad yw hi'n ysgrifennu cylchlythyr misol Moz Local ac yn ateb cwestiynau yn y fforwm Holi ac Ateb, mae hi'n helpu ei chleientiaid i feistroli eu strategaethau SEO Lleol yn ei chwmni ei hun. Dylunio Gwe Solas.

2 Sylwadau

 1. Erthygl ragorol, ond mae gen i gwestiwn. Ti'n dweud:
  “Tynnwch sylw at eich adolygiadau Yelp gorau, cyn belled â'ch bod wedi gofyn caniatâd adolygwyr i wneud hynny."

  Pam mae angen caniatâd arnoch chi os yw'r adolygiad wedi'i bostio'n gyhoeddus?

 2. Helo Oscar!
  Diolch am ofyn cwestiwn da. Mae'n ofyniad Yelp ei hun eich bod chi'n gwneud hyn, fesul un o'r erthyglau y gwnes i gysylltu â nhw o'r darn hwn. Fy dyfalu yw mai'r ffordd y mae Yelp yn ei weld yw bod yr adolygydd wedi cytuno i gyhoeddi eu geiriau ar Yelp a'r llwyfannau y mae Yelp yn dosbarthu iddynt - nid ydynt wedi cytuno i gyhoeddi eu geiriau ar wefan cwmni trydydd parti. Felly, rydw i'n pasio ymlaen ofynion Yelp ei hun yma, ond fel rydw i wedi dweud, rwy'n credu bod angen yn bendant i Yelp barhau i archwilio gyda pherchnogion busnes beth sy'n gwneud polisi'n deg. Gobeithio y bydd hyn yn helpu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol