Cyd-destun, Gweledigaeth a Rhannu Stupidity

anghywir

Wrth i mi yrru i lawr y briffordd, credaf nad yw'n ddim llai na gwyrth fy mod yn gwneud iddo weithio'n fyw a (bron) mewn pryd. Rwy'n credu nad yw'n ddim llai na gwyrth oherwydd pan nad wyf yn gweithio gyda phobl smart iawn, rwy'n darllen llawer o crap gwirion ar Twitter a Facebook ... ac yn gwylio llawer o crap gwirion ar y teledu. Pe bai pobl yn gyrru eu ceir fel eu bod yn rhannu gwybodaeth, rwy'n credu y byddai disgwyliad oes gyrru ar gyfartaledd tua 72 eiliad.

Mae mwyafrif y data rydyn ni'n ei ledaenu yn dwp.

Fe wnes i ddim ond y diwrnod o'r blaen. Anfonais e-bost at ffrind mawr a marchnatwr uchel ei barch Jascha Kaykas-Wolff at Mindjet gan dynnu sylw at rywfaint o ddata newydd a ddywedodd hynny Roedd darllenwyr cymdeithasol Facebook yn chwilfriwio ac yn llosgi. Wrth gwrs, canfu edrych ychydig yn ddyfnach y gallai darllenwyr fod i lawr, ond mae'r ymgysylltu ar i fyny. Ac yn y pen draw, mae'n ymddangos mai'r mater o bosib yw bod darllenwyr cymdeithasol sydd wedi'u gweithredu'n wael yn marw, ond mae cynnwys gwych yn gwneud yn dda. Anfonodd Jascha, diolch byth, yr erthygl honno yn ôl.

Pan rydych chi'n gyrru car, mae'n eithaf anhygoel yr holl bethau rydyn ni'n eu gwneud i gyrraedd lle rydyn ni'n mynd. Rydyn ni'n gwybod ble i ddechrau a ble i orffen, rydyn ni'n arsylwi ar y cynnydd wrth symud ymlaen, rydyn ni'n edrych o bryd i'w gilydd yn ein drych golygfa gefn, rydyn ni'n gwirio'r drychau ochr a hyd yn oed yn edrych am ein man dall unwaith mewn ychydig. Mae gennym ddwy law ar yr olwyn lywio, troed wedi'i gosod ar y brêc neu'r nwy ... ac weithiau un arall ar y cydiwr. Oni fyddai'n wych pe byddem mor ddeniadol, pwyllog, chwilfrydig ac ymatebol pan ddefnyddiom wybodaeth a ddarganfuwyd gennym ar y Rhyngrwyd?

Nope. Dydyn ni ddim. Rydyn ni'n gweld rhywbeth sy'n ychwanegu at ein diddordeb - waeth pa mor dwp - ac rydyn ni'n ei drosglwyddo. Ail-drydar. Rhannu. Fel. +1. Woohoo!

Dim llai nag unwaith yr wythnos, rwy'n edrych i fyny rhywbeth rhy dda i fod yn wir ar Snopes ac anfon e-bost yn ôl at y person nad yw'r crap y mae'n ei ddosbarthu yn wir yn yr ystyr leiaf (sori Dad!). Pan fydd pobl eisiau credu beth sydd mewn clip o destun, cylch sain, neu fideo - nid ydyn nhw byth yn cloddio ychydig yn ddyfnach, maen nhw'n ei drydar, ei bostio, neu ei e-bostio at bob un o'u ffrindiau. Gellir dosbarthu ystyfnigrwydd yn fwy effeithlon ar yr uwchffordd wybodaeth nag unrhyw beth o werth.

Teledu realiti yw epitome hyn. Os nad ydych erioed wedi gweld y Brocer Charlie dangos ar sut mae cynhyrchu teledu realiti yn gweithio, mae'n anhygoel (ac yn ddychrynllyd):

Mae teledu realiti yn debyg i'r ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth yn gamweithredol. Rydyn ni'n clipio, copïo, pastio a chyhoeddi. Mae rhannu yn rhy hawdd.

Hyd yn oed ar y Rhyngrwyd, rydych chi'n darllen stori ffuglen a ddatblygwyd gan ddefnyddio clipiau o destun, sain a fideo yn y byd go iawn. Mae gwneud dadansoddiad bas ar ddarllenwyr cymdeithasol Facebook yn enghraifft wych. Efallai nad oedd yr erthygl wreiddiol wedi camarwain pobl yn bwrpasol… ond fe wnaethant ddigwydd ar draws sampl o ddata a oedd yn arddangosiad pwerus o wybodaeth. Roedd yn eithaf syml ysgrifennu'r stori o amgylch y graffig. Diolch byth, fe wnaeth eraill gloddio ychydig yn ddyfnach a nodi rhai canfyddiadau pwysig y tu hwnt i'r stori wreiddiol. Nid yw hynny'n digwydd yn ddigon aml, serch hynny.

Rydyn ni'n gweld yr un camgymeriadau hyn bob dydd â marchnatwyr. Maen nhw'n esgeuluso edrych i'r chwith, i'r dde, y tu ôl ... ac nid ydyn nhw'n gwybod i ble roedden nhw, ac nid ydyn nhw'n talu sylw i ble maen nhw'n mynd. Os mai dim ond ble rydych chi yn canolbwyntio, fe allech chi adael i dwll yn y bôn rwystro'ch holl ymdrechion oherwydd eich bod chi'n tynnu sylw. Efallai mai'r hyn sy'n ymddangos yn llwybr ofnadwy yw'r union ateb y bydd angen i chi dorri trwyddo.

Wrth gwrs, rydyn ni'n ei weld hyd yn oed yn waeth mewn gwleidyddiaeth. Mae pob hysbyseb wleidyddol yn enw da sy'n cael ei dynnu allan o'i gyd-destun a'i ostwng i ryw safle eithafol sy'n hawdd ei ddirmygu. Mae gwleidyddion yn dibynnu ar olygu gwych. Mae'n anffodus. Mae eu cynulleidfa yn haeddu mwy.

Mewn byd o bytiau, sgrinluniau a chrafiadau sain ... mae'n llawer haws trosglwyddo hurtrwydd na deallusrwydd. Eich swydd chi fel darllenydd (hyd yn oed ar y blog hwn) yw edrych yn ddyfnach. Fy ngwaith a'm cyfrifoldeb fel blogiwr yw edrych i bob cyfeiriad cyn i mi eich annog i gamu ar y nwy neu'r brêc a dargyfeirio. Mae angen i newyddiadurwyr, blogwyr, allfeydd cyfryngau a hyd yn oed dadansoddwyr barn fod yn llawer mwy deheuig a dechrau defnyddio eu holl gyfadrannau i hysbysu'r cyhoedd yn llawn.

Dydw i ddim yn optimistaidd mae yna ormod o gwmpas sy'n gallu neu'n barod i gyflawni hynny. Rhennir gwallgof yn llawer haws. Peidiwch â choelio fi? Ceisiwch rannu swydd ddeallus sydd wedi'i hysgrifennu'n ofalus. Yna postiwch lun cath doniol. Pa un a berfformiodd yn well?

Un sylw

 1. 1

  Douglas, roeddwn i'n hoffi'r swydd hon. Ar y peth a ddarllenais yn gynnar am Twitter oedd gwirio pob dolen rydych chi'n ei phostio neu ei hanfon ymlaen yn hytrach na dim ond ail-drydar yn ddall oherwydd mae ganddo bwnc bachog yn y 140 nod. Rywbryd dwi'n meddwl ddwywaith ac yn sensro fy nhrydar ac yn y diwedd ddim yn postio, os gallen nhw fod yn rhannu rhywbeth lled-ddiflas. Rwyf hefyd yn rhyfeddu at sut mae pobl yn meddwl eu bod yn ychwanegu gwerth trwy anfon eu negeseuon e-bost rhagfarn wleidyddol / crefyddol / moesol neu eu postio ar Facebook. Mae gen i hen ffrind sy'n senoffob go iawn ac mae'n meddwl tybed pam nad ydw i'n ymateb i'w e-byst. Gwir yw, mae ei e-byst yn mynd i'm ffolder sbam ac rwy'n gwirio am e-byst ganddo tua unwaith y chwarter, gan ateb cwpl o jôcs neu luniau ei wyres ... dim ond y pethau nad ydyn nhw'n sarhaus. Ac ers fy mod yn mentro, ni allaf gredu fy mod yn dal i gael rhai negeseuon e-bost “ymlaen at x-many people” am lwc dda (neu ddianc rhag melltith o 10 cenhedlaeth!) Gan ffrind neu ddwy annwyl, er gwaethaf dweud wrthyn nhw fy mod i rhy brysur i'r math yna o bethau. Dyma e-bost diweddar arall gan un ffrind â bwriadau da…

  PWNC: Fw: PWYSIG gwybod

  Pawb byddwch yn ymwybodol,  

  Os bydd rhywun yn galw o dan unrhyw amgylchiadau
  rydych chi'n nodi bod gennych chi aelod o'r teulu sydd wedi bod mewn damwain wael a
  maent yn gwneud ffafr ichi trwy alw i roi gwybod ichi amdano a rhoi
  cyfeiriad / lleoliad lle digwyddodd y ddamwain dybiedig, DO
  PEIDIWCH Â MYND mae'n sgam.

  Mae'n debyg ychydig o [gwmni XYZ, mewnosodwch eich cymdeithion eich hun]
  ac mae'r artistiaid / unigolion sgam hyn wedi cysylltu ag aelodau eu teulu eisoes.

  Mae aelod [cwmni XYZ, mewnosodwch eich aelod eich hun] eisoes wedi cwympo
  y sgam a chael eu dwyn pan gyrhaeddon nhw'r lleoliad a ddarparwyd gan y galwr.

  Anfonwch hyn ymlaen i eraill.

  - O, wel. A oedd gan y person hwn wybodaeth uniongyrchol am sawl un o'r digwyddiadau hyn, ac a ddigwyddodd i'w ffrindiau personol? Mae'n debyg y dylem fod yn falch bod yna bobl sy'n gofalu digon i'm cadw ar y post.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.