Offer SEO 50+ Ar-lein ar gyfer Archwiliadau, Monitro Backlink, Ymchwil Allweddair, a Olrhain Safle

Rhestr o Offer SEO a Llwyfannau SEO

Rydyn ni bob amser yn chwilio am offer gwych a gyda diwydiant $ 5 biliwn, mae SEO yn un farchnad sydd â thunnell o offer i'ch helpu chi. P'un a ydych chi'n ymchwilio i chi neu backlinks eich cystadleuwyr, yn ceisio nodi geiriau allweddol a thermau cyd-fynd, neu'n ceisio monitro sut mae'ch gwefan yn cael ei graddio, dyma'r offer a llwyfannau SEO mwyaf poblogaidd ar y farchnad.

Nodweddion Allweddol Offer Optimeiddio Peiriannau Chwilio a Llwyfannau Olrhain

 • Archwiliadau - Mae archwiliadau SEO yn cropian eich gwefan ac yn eich hysbysu am faterion a allai effeithio ar eich safleoedd.
 • Dadansoddiad Backlink - os yw'ch gwefan wedi'i chysylltu â hi ar wefannau sydd ag awdurdod peiriannau chwilio gwael, gallwch gael safle amser ofnadwy. Mae gallu dadansoddi cyfaint ac ansawdd y dolenni sy'n pwyntio at eich parthau yn hanfodol ar gyfer datrys problemau uwch mewn materion graddio a dadansoddi cystadleuol.
 • Ymchwil Gystadleuol - y gallu i gystadlu neu ddod o hyd i'ch cystadleuwyr, eu safleoedd, a'r hyn sy'n gwahaniaethu eu parth a'u tudalennau oddi wrth eich un chi fel y gallwch chi nodi bylchau i'w llenwi.
 • Data Mining - Yn rhyfedd iawn ar goll o lawer o'r llwyfannau hyn yw'r gallu i dagio, categoreiddio, agregu, cloddio data, a datblygu adroddiadau ar draws setiau mawr iawn o eiriau allweddol.
 • Darganfod Allweddair - er bod llawer o'r llwyfannau monitro yn rhoi safleoedd cywir i chi, nid ydynt yn caniatáu ichi ddarganfod pa eiriau allweddol y gallech fod yn eu rhestru nad ydych yn ymwybodol ohonynt.
 • Grwpio Allweddeiriau - efallai na fydd monitro ychydig o eiriau allweddol yn rhoi darlun mor gywir â grwpio cyfuniadau allweddair tebyg ac adrodd ar sut rydych chi'n gwneud yn gyffredinol ar bwnc. Mae grwpio geiriau allweddol yn nodwedd wych o offer monitro rheng SEO.
 • Ymchwil Keyword - mae deall allweddair sy'n gysylltiedig â'r cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu yn hanfodol i'ch ymdrechion marchnata cynnwys. Mae offer ymchwil allweddair yn aml yn cynnig geiriau allweddol cyd-ddigwyddiad, cyfuniadau allweddair sy'n gysylltiedig â chwestiynau, cyfuniadau allweddair cynffon hir, a chystadleurwydd yr allweddair (felly nid ydych chi'n gwastraffu'ch amser yn ceisio graddio ar delerau nad ydych chi'n sefyll siawns eu hennill tyniant ar.
 • Monitro Safleoedd Allweddair - mae'r gallu i nodi geiriau allweddol ac yna monitro eu safle dros amser yn nodwedd graidd o'r rhan fwyaf o'r llwyfannau. O ystyried bod canlyniadau chwilio wedi'u personoli'n bennaf, defnyddir y gallu hwn i raddau helaeth ar gyfer dadansoddiad tueddu cyffredinol i weld a yw'r ymdrechion rydych chi'n eu gwneud yn gwella'ch safle ar eiriau allweddol ai peidio.
 • Monitro Safle Allweddair Lleol - gan y gall lleoliad y defnyddiwr chwilio a'ch busnes chwarae rhan enfawr, mae llawer o'r llwyfannau monitro allweddeiriau yn fodd i olrhain eich safle yn ôl lleoliad daearyddol.
 • Sgrapio a Dadansoddi Mewnol - Mae offer sy'n dadansoddi hierarchaeth eich gwefan, adeiladu tudalennau, cyflymder tudalen, a materion cysylltiedig eraill yn wych ar gyfer cywiro materion a allai fod yn llai amlwg ond a allai fod yn achosi digon o broblemau i chi wrth raddio.
 • Cyfran y Llais - mae adroddiadau deallusrwydd cystadleuol sy'n darparu mecanwaith olrhain cyffredinol i'ch brand i ddangos eich cyfran chi o'r sgyrsiau chwilio a chymdeithasol ar-lein ca dangos i chi os ydych chi'n gwneud cynnydd. Wedi'r cyfan, efallai eich bod chi'n cynyddu eich gwelededd chwilio, ond efallai bod eich cystadleuydd yn gwneud gwaith hyd yn oed yn well.
 • Dylanwad Cymdeithasol - Mae'n naturiol bod y sylw rydych chi'n ei ddenu ar draws cyfryngau cymdeithasol yn ddangosydd gwych o'r awdurdod rydych chi wedi'i adeiladu gyda pheiriannau chwilio. Mae llwyfannau SEO mwy newydd yn rhoi mewnwelediad i'r gydberthynas rhwng chwilio a chymdeithasol ac mae'n talu ar ei ganfed!
 • Ymchwil Youtube - yn aml yn cael ei anwybyddu, Youtube yw'r peiriant chwilio # 2 yn y byd wrth i fwy a mwy o fusnesau a defnyddwyr ymchwilio i bynciau sy'n chwilio am esboniadau fideo, proffiliau cynnyrch, a sut i wneud hynny.

Rhestr o Offer Gwefeistr Peiriannau Chwilio

Bing Gwefeistr Offer - gwella perfformiad eich gwefan wrth chwilio. Sicrhewch fynediad i adroddiadau, offer ac adnoddau am ddim.

Bing Gwefeistr Offer

Google Gwefeistr Offer - yn darparu adroddiadau manwl i chi am welededd eich tudalennau ar Google.

Rhestr o Offer SEO ar gyfer Dolenni, Allweddeiriau a Olrhain Safle

AccuRanker - Awtomeiddio'r broses o edrych i fyny sut mae'ch geiriau allweddol yn graddio ar beiriannau chwilio Google a Bing gyda diweddariadau hyd at yr eiliad.

Monitro Safleoedd Accuranker

Safle Gwe Uwch - Safleoedd ffres yn ddyddiol, wythnosol ac yn ôl y galw. Ar gyfer chwiliadau bwrdd gwaith, symudol a lleol. Wedi'i becynnu'n braf mewn adroddiadau label gwyn. Yn hygyrch o unrhyw ddyfais.

Safle gwe uwch

Ahrefs Site Explorer - Y mynegai mwyaf a mwyaf ffres o gysylltiadau byw. Mynegai yn cael ei ddiweddaru bob 15 munud.

Llwyfan SEO Ahrefs

Awdurdod Lleol - Defnyddiwch ein safle peiriannau chwilio a data allweddair i awtomeiddio eich monitro SEO, olrhain safleoedd lleol a symudol, ac adfer allweddeiriau nas darparwyd.

Adroddiad Nawr Wedi'i Ddarparu 1 960x733 mun

BrightEdge SEO yw'r platfform SEO cyntaf i ddarparu ROI profedig - gan alluogi marchnatwyr i gynyddu refeniw o chwilio organig mewn ffordd fesuradwy a rhagweladwy.

BrightEdge SEO

SEO gwybyddol Nodweddion SEO unigryw a fydd yn rhoi hwb i'ch dadansoddiad cyswllt ac yn cysylltu canlyniadau adeiladu.

SEO gwybyddol

Colibri yn rhoi cipolwg i chi ar sut i gael mwy o draffig a chwsmeriaid o SEO.

Offer SEO Colibri

Searchlight Arweinydd yw'r platfform SEO a ddefnyddir fwyaf - gan rymuso marchnatwyr menter i reoli eu perfformiad chwilio.

Searchlight Arweinydd

Llwyfan Marchnata Mewnol Cuutio - Gwybod eich union swyddi a'ch sefyllfa gystadleuol ar Google, cadwch olwg ar ganlyniadau
optimeiddio peiriannau chwilio a dadansoddi perfformiad cyffredinol eich geiriau allweddol pwysig

Offer Chwilio Cuutio

Metrics y Ddraig yn darparu’r dadansoddiad a’r mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i raddio uwchlaw cystadleuwyr a throi adroddiadau misol yn awel.

SEO Metrics Dragon

Archwiliwch Allweddeiriau yn offeryn ymchwil allweddair am ddim gan gynnwys gwiriwr cyfaint allweddair, generadur allweddair, generadur geiriau allweddol cwestiwn, a generadur allweddair Youtube.

Archwiliwch Allweddeiriau Chwilio ac Youtube

Ginzametrics yn gwneud SEO menter yn syml a dyma'r unig blatfform i helpu marchnatwyr i monetize traffig o chwilio organig yn effeithiol.

SEO Menter Ginzametrics

SEO gShift system feddalwedd yn canoli data SEO eich cleientiaid (rheng, backlinks, signalau cymdeithasol, deallusrwydd cystadleuol, Google Analytics ac ymchwil allweddair) ac yn darparu adroddiadau SEO awtomataidd, wedi'u hamserlennu, wedi'u labelu'n wyn, gan adael mwy o amser i'ch tîm gwasanaethau weithredu'r tasgau SEO a fydd gwella presenoldeb eich cleientiaid ar y we.

Offer SEO gShift

Linkody - traciwr backlink hawdd ei ddefnyddio a fforddiadwy

Olrhain Backlink Cysylltiedig

Majestic SEO - Cysylltu offer cudd-wybodaeth ar gyfer SEO a Chysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata Rhyngrwyd. Mae Site Explorer yn dangos data cyswllt i mewn a chrynodeb o'r safle.

Majestic SEO

Fforensig Meta - Mae Meta Forensics yn bensaernïaeth gwefan, dadansoddiad cyswllt mewnol ac offeryn SEO sy'n helpu i nodi problemau gwefannau nas gwelwyd o'r blaen a allai fod yn effeithio ar eich ymwelwyr, ymlusgwyr peiriannau chwilio ac, yn y pen draw, sy'n rhwystro'ch gwefan.

Fforensig Meta

Monitro Backlinks - Cadwch eich holl ddata cyswllt o dan yr un to gyda'n hoffer rheoli.

Monitro Backlinks

Moz - meddalwedd SEO gorau yn y dosbarth ar gyfer pob sefyllfa, o'n platfform SEO popeth-mewn-un i offer ar gyfer SEO lleol, dadansoddeg SERP menter, ac API pwerus.

Offer SEO Lleol Moz a Moz

mySEOTool - Meddalwedd SEO a Ddefnyddir gan Filoedd o Ddylunwyr Gwe, Ymgynghorwyr ac Asiantaethau SEO i reoli eu cleientiaid SEO.

mySEOTool

Gwiriwr Netpeak - yn offeryn ymchwil amlswyddogaethol ar gyfer dadansoddi SEO torfol. Mae gan yr offeryn nodwedd unigryw sy'n caniatáu dadansoddi strategaeth hyrwyddo cystadleuwyr ac ymchwilio i broffil backlinks o wefannau eich cystadleuwyr.

Gwiriwr Netpeak

Gwylio Nos - Traciwr perfformiad SEO ac offeryn dadansoddeg

Llwyfan SEO Nightwatch

Ontolo - Mae ein Offeryn Adeiladu Cyswllt wedi dod yn un o'r offer marchnata rhyngrwyd ac adeiladu cyswllt a argymhellir amlaf gan yr SEO gorau ac arbenigwyr adeiladu cyswllt ar gyfer ei alluoedd awtomeiddio a chwilio cyswllt.

Ontolo

Posirank - Mae ein platfform cyfanwerthol nid yn unig yn canoli pob gwasanaeth SEO y gellir ei ddychmygu mewn un dangosfwrdd - mae hefyd yn cefnogi awtomeiddio llwyr.

Positionly yn offer pwerus, hawdd eu defnyddio sy'n gwneud gwella'ch gwefan yn brofiad pleserus. Monitro newidiadau dyddiol, mesur perfformiad SEO, a gwella safleoedd peiriannau chwilio yn syml.

Positionly

Traciwr Pro Rank - Sicrhewch y wybodaeth ddiweddaraf, hawdd ei dadansoddi ar eich holl wefannau, fel y gallwch aros un cam ar y blaen i'r gystadleuaeth a gwneud y mwyaf o'ch elw.

Gyriant RankAbove Mae SEO Platform a meddalwedd deallusrwydd busnes yn eich galluogi i gloddio'n ddyfnach i wybodaeth SEO sydd eisoes ar flaenau eich bysedd.

Safleoedd SEO cystadleuol Rankabove

Rankinity - Gwiriwch safle eich gwefan a dadansoddwch eich cystadleuwyr mewn peiriannau chwilio poblogaidd mewn amser real.

Safleoedd SEO amser real

RankRanger - adroddiadau dyddiol a mewnwelediad i gyflawniadau traffig a marchnata eich gwefan.

Rankranger

RankScanner - Monitro swyddi eich geiriau allweddol ar Google gyda chyfrif am ddim.

Rankscanner

Rank Tracker gan SpySERP - yn darparu dechreuwyr SEO ac arbenigwyr fel ei gilydd y trac y tu mewn ar eu perfformiad tudalen we ar draws sawl peiriant chwilio. 

spyserp traciwr rheng

RankSonic - Traciwch newidiadau dyddiol yn eich safleoedd, ewch ymlaen i safle analytics, ysbïwch ar eich cystadleuwyr a gwella eich safleoedd peiriannau chwilio.

Ranksonic

RankWatch - Dadansoddiad gradd, gwylio backlink, awgrymiadau allweddair, labelu gwyn, adrodd a dadansoddwr gwefan.

Gwylio Rank

Raven mae ganddo 30+ o offer i'ch helpu chi i gael canlyniadau yn yr holl dasgau marchnata ar-lein hyn.

Offer SEO y Gigfran

Rio SEO yw'r platfform SEO gorau i sicrhau llwyddiant chwilio byd-eang ar draws Organig, Chwilio Lleol, Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol ar gyfer Brandiau ac Asiantaethau Gorau.

Rio SEO

Searchmetrics - Ein chwiliad a'n cymdeithasol analytics meddalwedd Searchmetrics Suite gyda dadansoddiad yn seiliedig ar ddata ac atebion deallus yn galluogi marchnatwyr ac SEOs i fonitro a optimeiddio gweithredoedd SEO cenedlaethol neu ryngwladol a thrwy hynny gynyddu cyfran y farchnad, refeniw ac elw.

metrigau chwilio

SEOCHECK.io - gwiriad rheng allweddair am ddim sy'n eich galluogi i olrhain hyd at 50 o eiriau allweddol.

Gwiriad SEO

SEOReseller - datrysiad label gwyn cyflawn i asiantaethau ac ymgynghorwyr chwilio ddarparu'r platfform, yr adrodd, a hyd yn oed y gwasanaethau i'w cleientiaid.

seoreseller

Gweinydd - offeryn i olrhain perfformiad allweddair mewn SERPs. Yn cynnwys olrhain ac adrodd cystadleuol.

Serpple - olrhain perfformiad allweddair ar SERPs

Serpstat - platfform SEO popeth-mewn-un gydag Archwiliadau SEO, Ymchwil Cystadleuwyr, Dadansoddiad Backlink, Analytics Chwilio a Olrhain Safle.

SERPStat

SERPtimizer - Offeryn SEO ar gyfer adeiladu cyswllt, archwilio gwefan a monitro allweddeiriau.

SERPtimizer - dadansoddwr SERP

SerpYou - rhyngwyneb glân a hawdd ei ddefnyddio ac mae'n gyflym ac yn gywir.

SERPyou

Safle SE - system monitro peiriannau chwilio cyffredinol sy'n cynnig atebion lletyol a hunangynhaliol.

Safle SE

Semrush yn cael ei greu gan weithwyr proffesiynol SEO / SEM ar gyfer gweithwyr proffesiynol SEO / SEM. Mae gennym y wybodaeth, yr arbenigedd a'r data i'ch helpu chi i fynd â'ch prosiectau i'r lefel nesaf. Maent yn casglu llawer iawn o ddata SERP ar gyfer mwy na 120 miliwn o eiriau allweddol a 50 miliwn o barthau.

semrush

SEO Camel - Mae camel Seo yn gwneud dadansoddiad cyflawn o'r optimeiddio peiriannau chwilio ar eich gwefannau chi, neu'ch cystadleuwyr.

camel hwn

Monitor Safle SEO - Rhowch hwb i'ch safleoedd, Traciwch eich cystadleuwyr, a monitro perfformiad SEO gyda'r olrhain safle mwyaf cynhwysfawr yn y diwydiant.

traciwr hwn-reng

SeoSiteCheckup.com - Optimeiddio Peiriannau Chwilio wedi'i Wneud yn Hawdd. Dadansoddiad a monitro hawdd ei ddefnyddio o SEO eich gwefan.

SeoSiteCheckup.com

Sgan SERP - yn olrhain safle peiriant chwilio eich gwefan am yr allweddeiriau sydd o bwys i chi.

serp-sgan

SERPWoo - Monitro POB Canlyniad 20+ Gorau ar gyfer Eich Allweddeiriau a chael rhybuddion pan fydd cystadleuwyr yn cynyddu eu backlinks, signalau cymdeithasol, safleoedd, a mwy.

serpwoo

Metrigau Rhestr Fer - teclyn syml i raddfa eich adeiladu cyswllt yn gyflymach.

Metrigau rhestr fer - dadansoddwch filoedd o wefannau ar gyfer metrigau SEO mewn munudau.

Safleosgop - graddio geiriau allweddol, olrhain cystadleuwyr, dadansoddi cyfryngau cymdeithasol ac adrodd yn awtomataidd.

Safleosgop

SerpStat Offeryn Awgrymiadau Allweddair - allweddeiriau poblogaidd a'u gwahanol ffurfiau a ddefnyddir gan bobl sy'n chwilio am gynhyrchion, gwasanaethau neu wybodaeth ddiddorol.

SEO Ymchwil Cynnwys Serpstat

SpyFu yn datgelu fformiwla gyfrinachol marchnata chwilio eich cystadleuwyr mwyaf llwyddiannus. Chwiliwch am unrhyw barth a gweld pob lle maen nhw wedi'i ddangos ar Google: pob allweddair maen nhw wedi'i brynu ar AdWords, pob safle organig, a phob amrywiad hysbyseb yn y 6 blynedd diwethaf.

Allweddair ac Ymchwil Spyfu SEO

SyCara's Mae SEO Platform yn darparu rheolaeth llif gwaith sy'n arwain y diwydiant i ddefnyddwyr, safleoedd chwilio lleol, adrodd cyfryngau cymdeithasol, a dadansoddiad SEO.

Traciwr Rank Sycara SEO

Safle Tiny - Cadwch olwg ar eich safleoedd ac ymdrechion SEO ar y dudalen.

Offer SEO TinyRanker

Topvisor - Cynhyrchion Marchnata Digidol a Meddalwedd Dadansoddeg Gwefan. Rhowch gynnig arni trwy olrhain hyd at 200 o restrau allweddair am ddim.

SEO Topvisor

Unamo - Ennill mwy o draffig, gwella'ch safleoedd a gadael y gystadleuaeth ar ôl.

Unamo SEO

UpCity - Gadewch i UpCity helpu eich busnes bach i gael traffig am ddim o beiriannau chwilio, cyfryngau cymdeithasol a chyfeiriaduron lleol.

Llwyfan SEO Lleol Upcity

WebMeUp Mae offer SEO yn cyfuno cyfleustra meddalwedd SEO ar-lein â'r cyfoeth-ddata yn unig y gallai apiau bwrdd gwaith ei ddarparu.

Offer SEO Webmeup

Beth yw fy SERP - Mae gwiriwr SERP rhad ac am ddim WhatsMySerp yn caniatáu ichi wirio'r 100 canlyniad chwilio Google gorau am eiriau allweddol lluosog. Gallwch ei ddefnyddio i Ddadansoddi SERPs ac i wirio safle eich gwefan. 

Beth yw fy SERP?

WooRank yn radd ddeinamig ar raddfa 100 pwynt sy'n cynrychioli eich effeithiolrwydd marchnata rhyngrwyd ar amser penodol. (Y sgôr cyfartalog yw 50.) Mae'r WooRank yn seiliedig ar adolygiad gwefan o 70 ffactor yn amrywio o eiriau allweddol i ddefnyddioldeb a monitro cymdeithasol. Llawer mwy na nifer, mae adolygiad WooRank yn rhoi mewnwelediadau ac awgrymiadau gwerthfawr i chi i'ch helpu chi i fynd â'r byd ar-lein mewn storm.

Llwyfan SEO Woorank

Wordtracker yn cynnig offer Ymchwil Allweddair ar gyfer SEO a PPC, Olrhain Safleoedd ac offer Dadansoddi Safle.

Offeryn SEO WordTracker

Nodyn: Mae gennym gyfrifon cysylltiedig â rhai o'r llwyfannau hyn.

63 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Rhestr wych, diolch. Ond rwy'n credu bod webceo ar goll, mae'n set braf o offer hwn ar-lein i archwilio'ch gwefan ac yna ei optimeiddio.

 3. 6

  Mae'n sicr yn farchnad anniben - a dim ond brig y mynydd iâ yw'r rhestr hon! Os ydych chi awydd gwneud swydd debyg ond yn benodol i offer ar gyfer SEO lleol yna rhowch wybod i ni - byddem yn hapus i gyfrannu cynnwys a helpu gyda churadu. Diolch Douglas

 4. 7
 5. 9
 6. 10

  Diolch am gynnwys WebMeUp, Douglas!

  Gyda llaw, rydyn ni newydd ychwanegu modiwl Cyfryngau Cymdeithasol at WebMeUp. Felly, gall rhywun ddweud nad ydym yn feddalwedd SEO yn unig nawr. 😉

  Cheers,

  Diolch unwaith eto!

 7. 11

  Rwyf wedi defnyddio cwpl o offer i olrhain safleoedd ar gyfer ein cleientiaid ond mae angen awgrym arnaf ar offeryn a all olrhain safleoedd ar gyfer geiriau allweddol diderfyn. Mae angen un arnom ar gyfer porth e-fasnach sydd â degau o filoedd o eiriau allweddol i'w olrhain.

  • 12

   Mae ein cleientiaid sy'n gweithio ar y maint hwnnw yn defnyddio Arweinydd, @disqus_wFlYDncKKH: disqus. Nid yw'n rhad ond mae ganddo rai modiwlau grwpio ac adrodd da. Gallwch hefyd brynu'ch sgriptiau olrhain rheng eich hun - ond nid yw ar gyfer gwangalon wrth i beiriannau chwilio geisio blocio'r gwasanaethau hyn gymaint â phosibl.

 8. 13
 9. 14
 10. 15

  Rhestr wych! Roedd rhai yn anghyfarwydd ac mae angen i mi roi cynnig arnyn nhw. O'r rhain rydw i wedi defnyddio Searchmetrics fwyaf, ond dylai Cuutio fod ar y rhestr hefyd, dwi'n meddwl (www.cuutio.com)

 11. 16

  Helo Douglas,

  Rwy'n credu efallai y byddwch chi'n edrych ar ein teclyn - positionly.com. Ewch ag ef am sbin a gwiriwch gennych chi'ch hun 🙂 Rwy'n siŵr y bydd yn cwrdd â'ch safonau.
  Ar wahân i hynny, rwyf wrth fy modd â staciau fel hyn. Yr holl offer defnyddiol wedi'u rhoi at ei gilydd. Neis!

 12. 18

  Helo yno! rhestr wych y gallwch chi hefyd roi cynnig ar y monitor rheng hwn, roeddwn i wrth fy modd hyd yn hyn ... maen nhw newydd ryddhau fersiwn newydd, sydd (dwi'n meddwl) yn edrych yn eithaf anhygoel.

 13. 20

  Helo Douglas,

  A allwch chi gael cipolwg cyflym ar ein datrysiad arloesol yn https://www.serpwoo.com/?

  Mae gennym gyfrifon am ddim a thaledig, yn ogystal â chynnig olrhain gwybodaeth SERP ar sawl allweddair diofyn yr ydym yn eu holrhain ar gyfer pob aelod.

  Diolch am edrych a gobeithiaf allu eich helpu chi'n bersonol gyda'n datrysiad os bydd ei angen arnoch.

 14. 22
 15. 24
 16. 25

  Cymerwch gip ar Meta Forensics hefyd: http://metaforensics.io. Mae'n offeryn ar-lein sy'n debyg i'r offer bwrdd gwaith 'Screaming Frog' a 'Xenu Link Sleuth'. Ei brif bwynt gwahaniaeth yw sydd hefyd yn darparu adroddiadau manwl ar bensaernïaeth gwefan ac yn rhoi gwybodaeth weithredadwy i ddefnyddwyr am broblemau posibl ar eu gwefan.

 17. 26
 18. 27
 19. 29

  Rhestr wych! Yn wirioneddol anhygoel gyda'r holl offer hynny, ond fe wnaethoch chi anghofio RankScanner - ei ddefnyddio'n wythnosol, ac mae'n eithaf da i unrhyw fusnes, efallai heblaw am fentrau dwi'n dyfalu. Yn meddwl ei fod yn haeddu'r sôn.

 20. 31

  Mae RankSonic yn rhoi canlyniadau trawiadol mewn ffrâm amser fer ar gyfer unrhyw fusnes a gallwch olrhain nifer enfawr o eiriau allweddol. Mae'n swnio'n braf i mi. A dyna fargen ar gyfer fy ngwefan. Hefyd mae ganddyn nhw LLAWER o nodweddion cŵl.

 21. 32
 22. 35
 23. 36
 24. 38
 25. 39
  • 40

   Mae'r costau mynediad i adeiladu'ch teclyn eich hun yn anhygoel o isel, felly nid wyf yn credu hynny. Mewn gwirionedd, rydym yn gweithio ar ein pennau ein hunain ar hyn o bryd. Y broblem, serch hynny, yw nad yw llawer o'r offer hyn wedi cadw i fyny â'r algorithmau felly maen nhw'n rhoi gwybodaeth GAU a allai naill ai gynhyrchu dim canlyniadau neu hyd yn oed brifo cwmni sy'n eu defnyddio. Fy nghyngor i fyddai ceisio arbenigedd ymgynghorydd SEO sydd â chefndir cadarn bob amser.

 26. 41

  Wedi'i gadw i'm rhestr nodau tudalen. Diolch. Ond mae gen i gwestiwn, os ydych chi'n siarad am offeryn gwefeistr google, beth am sôn am y rhwymo WMT ac yandex WMT? ia, dwi'n gwybod i rai pobl google = yr holl Rhyngrwyd, ond nid i bawb. Rwy'n adnabod llawer o bobl sy'n defnyddio bing fel peiriant chwilio diofyn.

 27. 43
 28. 44

  Annwyl bob brawd a chwaer, a hoffech chi ddisgrifio am baclink yn alexa.com?

  dyma fy ngwe:
  http://www.pclink.co.id

  pan fyddaf yn gwirio ar alexa, dim ond 2 wefan sydd yn cysylltu â swyddfa fy ngwefan. er hynny, mae gen i lawer i greu cyfrif mewn fforymau trafod. felly pa mor hir y gall fod yn cysylltu â'm swyddfa orllewinol. diolch am eich caredigrwydd.

 29. 45

  Cymaint o offer gwych. SEM Rush yw fy hoff un o ran gwerthu a Majestic / Ahrefs yw'r agregwyr cyswllt gorau. Un arall rydw i wir yn ei hoffi yw Mozcast. Nid offeryn yn dechnegol, ond mae'n wych cael tawelwch meddwl pan rydych chi'n gweld gormod o symud yn y SERPs ac rydych chi'n darganfod nad chi yn unig ac mae diweddariad mawr yn digwydd - fel yr oedd ychydig wythnosau yn ôl

 30. 46

  Mae SEO mor helaeth ac rydw i newydd ddechrau bod yn un. Mewn gwirionedd mae cymaint i'w ddysgu. Rwy'n teimlo'n llethol nawr, gormod i'w dreulio. Sut wnaethoch chi ddechrau? Ydych chi erioed wedi teimlo fel crio i'ch cwsg oherwydd nad ydych chi'n sicr y byddwch chi'n llwyddo ai peidio?
  Diolch am rannu!

  • 47

   Dechreuwch gyda chynhyrchu cynnwys gwych i'ch cynulleidfa. Sianel yw chwilio, nid strategaeth. Dylai eich strategaeth fod i barhau i ddarparu gwerth i'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid.

 31. 48
 32. 49

  Rhestr wych Douglas, SERPtimizer yn offeryn hwn yn gyffredinol gyda chwilota cyswllt unigryw a dadansoddiadau cystadleuwyr. A fyddai'n rhywbeth i'w ychwanegu?

 33. 51

  Mae hon yn rhestr wych - yr holl offer gwych wedi'u rhestru gyda'i gilydd!
  A yw'r offeryn Cocolyze.com yn rhywbeth y gellid ei ychwanegu? Mae'n offeryn olrhain rheng gyda rhyngwyneb da a data dibynadwy. Byddai'n ddiddorol gweld beth rydych chi neu eraill yn ei feddwl amdano hefyd.

 34. 52
 35. 54
 36. 58

  Rwyf wedi bod yn defnyddio ahrefs ac Moz Free SEO Tools ac rwy'n credu bod y rheini'n offer SEO y dylai pawb fod yn rhoi cynnig arnyn nhw. Diolch am yr erthygl fendigedig. Byddwn wrth fy modd yn ei gael gan fy mod yn bwriadu cyflwyno canolbwynt gwybodaeth newydd i'n gwefan ( Doodle Digital ). Diolch!

 37. 59

  Helo Douglas,
  Roedd honno'n swydd addysgiadol. Ar gyfer yr wythnosau diwethaf, roeddwn i'n chwilio am offeryn SEO delfrydol i olrhain fy SEOperformance. Roedd y rhan fwyaf o'r offer y soniasoch amdanynt yn hollol newydd i mi. Diolch am rannu'r offer olrhain allweddair anhygoel. Yn ddiweddar, defnyddiais offeryn gwirio SERP, Serpple. Gallwch hefyd archwilio'r offeryn i olrhain y data graddio geiriau allweddol. Yn ogystal, a allwch chi ysgrifennu erthygl yn egluro buddion defnyddio teclyn SERP Checker ar gyfer SEO yn y dyddiau nesaf. Efallai y bydd hyn yn helpu marchnatwyr digidol fel fi.

 38. 62

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.