6 Awgrymiadau SEO sy'n Newid Gêm: Sut Mae'r Busnesau Hyn yn Tyfu Traffig Organig i 20,000+ o Ymwelwyr Misol

Awgrymiadau SEO: Crynhoad Arbenigwr ar gyfer Tyfu Traffig Organig

Ym myd optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), dim ond y rhai sydd wedi llwyddo mewn gwirionedd all daflu goleuni ar yr hyn sydd ei angen mewn gwirionedd i dyfu eich gwefan i ddegau o filoedd o ymwelwyr y mis. hwn prawf o gysyniad yw'r dystiolaeth fwyaf pwerus o allu brand i gymhwyso strategaethau effeithiol a chynhyrchu cynnwys rhyfeddol a fydd yn graddio. 

Gyda chymaint o arbenigwyr SEO hunan-gyhoeddedig, roeddem am lunio rhestr o'r strategaethau mwyaf pwerus gan dim ond y rhai sydd wedi llwyddo i dyfu eu brandiau a derbyn dros 20,000 o ymweliadau misol. Roedd gennym ddiddordeb yn y saws cyfrinachol o draffig organig gwych, gwelededd uchel, a gwefannau o ansawdd eithriadol. 

Isod, rydym yn cynnwys y 6 awgrym SEO gorau sy'n newid gêm gan y brandiau gorau sydd wedi llwyddo i adeiladu gwefannau poblogaidd sy'n derbyn o leiaf 20,000 o ymweliadau misol: 

  1. Creu adroddiadau gan ddefnyddio data perchnogol: 

Un o'n newidwyr gêm mwyaf oedd defnyddio data perchnogol i cyhoeddi adroddiadau a ddosbarthwyd gennym yn ddiweddarach i newyddiadurwyr. Rydym wedi gweld llawer o wefannau yn defnyddio data sydd ar gael yn gyhoeddus i gynhyrchu adroddiadau a'u rhannu â newyddiadurwyr. Fodd bynnag, teimlwn fod data perchnogol hyd yn oed yn fwy gwerthfawr ac y bydd yn ennyn mwy o ddiddordeb. Mae hyn oherwydd bod math y llywodraeth o ystadegau ar gael i unrhyw un, ac yn aml weithiau, mae'n well gan newyddiadurwyr ddyfynnu'r data perchnogol a mewnwelediadau unigryw dros adroddiadau cyffredinol.

Amra Beganovich, Prif Swyddog Gweithredol, Amra ac Elma

  1. Erthyglau cyd-awdur gydag arweinwyr diwydiant: 

Pan ddechreuon ni, fe wnaethom gysylltu â llawer o arweinwyr diwydiant gyda chynnig partneriaeth i gyd-awduro erthyglau neu wneud cyfweliadau ar gyfer rhai o'r cyhoeddiadau cyfryngau gorau, blogiau, a gwefannau awdurdod uchel eraill. Roeddem yn gwybod bod gan y rhan fwyaf ohonynt wybodaeth a mewnwelediad unigryw o ddiwydiant penodol y byddai'r rhan fwyaf o gyhoeddiadau'n ei werthfawrogi'n fawr. Roedd cymaint ohonynt yn cytuno i'r math hwn o gydweithrediad gan eu bod yn cael mwy o welededd a chysylltiadau cyhoeddus. 

Fe wnaethom dargedu arweinwyr fel dylanwadwyr, blogwyr, awduron, cerddorion, a hyd yn oed newyddiadurwyr a oedd am hyrwyddo eu busnesau. Neidiodd llawer o olygyddion gwefannau at y siawns o dderbyn cynnwys unigryw. Roedd yn sefyllfa lle roedd pawb ar eu hennill.

Michal Sadowski, Prif Swyddog Gweithredol, Brand24

  1. Cynnig cynnwys eithriadol i wefannau enw da: 

Nid oes dim yn curo darn o gynnwys sydd wedi'i ysgrifennu'n eithriadol gan rywun o fewn y diwydiant. Doedden ni byth yn ofni rhoi'r gwaith i mewn a dim ond cyfansoddi erthyglau ar gyfer y gwefannau mwyaf awdurdodol yn ein diwydiant. Yr allwedd yw canolbwyntio ar adnabod y golygyddion a deall yr hyn y maent yn edrych amdano. Os byddwch yn datblygu'r math o gynnwys sy'n arbennig o addas ar gyfer eu darllenwyr, byddant bron bob amser yn ei gyhoeddi. Awgrym ychwanegol yw bod yn gwrtais bob amser, bod yn gyflym i ymateb, a dangos i'r golygydd eich bod ar ôl ansawdd dros nifer.       

Sara Routhier, Cyfarwyddwr Cynnwys, Dyfynnwch (Rhiant gwmni o Yswiriant Auto)

  1. Dechreuwch gyda diwydiant arbenigol:

Roeddem am fynd i'r afael â diwydiant arbenigol a gwneud hynny mewn ffordd sy'n ddefnyddiol ac yn gredadwy. Rydym yn y sector technoleg a gwasanaethau cwmwl, ac fe wnaethom ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar adeiladu enw da o fewn ein diwydiant. 

Nid oedd gennym erioed ddiddordeb mewn bod yn bopeth i bawb. Yn lle hynny, ein prif nod oedd cyrraedd selogion y diwydiant a oedd yn rhannu ein hangerdd ac yn deall ein harbenigedd. Yn ein meddwl ni, mae'r marchnata gorau yn fath o farchnata ar lafar, ac mae'r holl gyfranddaliadau ychwanegol a gawsom gan ein darllenwyr yn fonws ychwanegol.

Adnan Raja, Is-lywydd Marchnata, iwerydd.net

  1. Defnyddiwch graffeg eithriadol: 

Ein nod oedd cyfathrebu cysyniadau sy'n anodd eu deall gan ddefnyddio graffeg a delweddau hynod syml. Fe wnaethom wirfoddoli'r graffeg hyn i unrhyw olygydd a oedd am wella eu cynnwys. Yn gyfnewid, gofynnwyd iddynt ddarparu credyd yn unig. Fe wnaethon ni gymryd amser i greu graffeg a fideos wedi'u dylunio'n broffesiynol ar gyfer ein partneriaid cyswllt byd-eang i'w helpu i lwyddo yn eu hymgyrchoedd SEO.

Maxime Bergeron, Cyfarwyddwr Rhwydwaith, CrakRevenue

  1.  Masnach a rhwydwaith: 

Fe wnaethom drosoli ein perthynas â golygyddion i gynnig cyfle i fusnesau eraill gyd-awduro neu fasnachu cyfeiriadau cyfryngau mewn cyhoeddiadau blaenllaw eraill. Fe wnaethom fuddsoddi mewn creu rhwydwaith o fusnesau a newyddiadurwyr, ac yna fe wnaethom fasnachu cyfleoedd gyda pherchnogion busnes eraill. Yr allwedd yma yw aros o fewn diwydiant penodol a chynnal safon uchel. Dim ond os caiff ei wneud gyda busnesau neu gyhoeddiadau eraill o ansawdd uchel y mae masnachu yn gweithio. Nid oes ateb cyflym. Roedd yn ymwneud â chreu ennill-ennill sefyllfaoedd.

Janice Wald, Prif Swyddog Gweithredol, Blogio yn bennaf

Nid oes llwybrau byr i adeiladu brand eithriadol gyda thraffig organig uchel. Mae'n cymryd amser, strategaeth, a meddwl allan-o-y-bocs. Trwy ganolbwyntio ar gynnwys gwych, partneriaethau strategol, graffeg, a chyfweliadau awdurdod, gall brandiau helpu i ddyfeisio dull cynhwysfawr o raddio a derbyn degau o filoedd o ymwelwyr y mis. Trwy ddilyn rhywfaint o'r cyngor uchod, gall cwmnïau ddechrau gweithredu newidiadau cyson a fydd dros amser yn trawsnewid eu brandiau, eu traffig a'u refeniw.