Galluogi GwerthuCynnwys MarchnataE-Fasnach a Manwerthu

Gwerthu Ar-lein: Canfod Sbardunau Prynu Eich Prospect

Un o'r cwestiynau amlaf a glywaf yw: Sut ydych chi'n gwybod pa neges i'w defnyddio ar gyfer tudalen lanio neu ymgyrch hysbysebu? Dyma'r cwestiwn iawn. Bydd y neges anghywir yn trechu dyluniad da, y sianel gywir, a hyd yn oed rhoddion gwych.

Yr ateb yw, wrth gwrs, mae'n dibynnu ar ble mae'ch gobaith yn y cylch prynu. Mae 4 cam mawr mewn unrhyw benderfyniad prynu. Sut allwch chi ddweud ble mae'ch gobaith? Mae angen i chi nodi eu sbarduno sbarduno.

Er mwyn cloddio i mewn i'r sbardunau prynu hynny, gadewch i ni ddefnyddio enghraifft y gallwn ni i gyd ymwneud â hi: siopa yn y ganolfan.

Dysgu am Brynu Sbardunau yn y Mall

Mae'r profiadau siopa gorau yn y ganolfan. Maen nhw mor dda am eich trosi chi o enaid crwydrol, coll yn gwsmer. Felly gadewch i ni edrych ar sut maen nhw'n rhyngweithio â chi a dysgu ychydig o wersi am nodi sbardunau prynu.

Ystyriwch eich bod chi'n gweld siop nad ydych chi erioed wedi bod ynddi o'r blaen, ac yn aros y tu allan wrth i chi edrych arni. Efallai eich bod chi yn y ganolfan yn edrych ar yr arwydd yn ceisio darganfod pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud. Cyn i chi hyd yn oed wneud y dewis i ymgysylltu â'r busnes penodol hwnnw, rydych chi yn y bôn loetran.

Mae'n derm cryf, ond mae'n un da esbonio'r rhan gychwynnol honno o unrhyw ryngweithio. Mae'r term hwn yn berthnasol i bobl sydd newydd ddod i'ch gwefan ac yna'n galw heibio eto; defnyddir y term 'cyfradd bownsio uchel' i ddisgrifio'r digwyddiad hwn. Mae rhain yn Loiterers, nid hyd yn oed rhagolygon go iawn ar hyn o bryd. Maen nhw'n bobl sydd newydd ddod i fath o gymdeithasu, ac felly rydyn ni'n dechrau tyfu cwsmeriaid gyda'r cam hwnnw.

Sut i Ryngweithio â Loiterer: “Dysgu Mwy”

Y galw cyntaf i weithredu mewn unrhyw strategaeth farchnata hyd yn oed y gobaith mwyaf diamod yw dysgu mwy. Mae'r gwahoddiad sylfaenol hwn wedi'i gynllunio i fod y lefel isaf o ymrwymiad y gallwch ofyn i obaith - treuliwch ychydig o amser i ddarganfod mwy.

Mae practis meddygol dysgu mwy mae galw i weithredu hefyd yn un o'r strategaethau ar-lein a ddefnyddir amlaf i gael rhagolygon i ddarparu gwybodaeth. Mae marchnata cynnwys i gyd yn ei hanfod yn a dysgu mwy strategaeth. Mae unrhyw gynnig rhad ac am ddim sy'n dysgu rhywbeth nad oedden nhw'n ei wybod o'r blaen i'ch darpar dysgu mwy galw i weithredu.

Mae'r rhain yn dysgu mwy gellir geirio galwadau i weithredu mewn perthynas â'r peth rydych chi'n ei ddysgu. Er enghraifft, Gwefan CrazyEgg yn dweud Dangoswch Fi Fy HeatMap sydd mewn gwirionedd yn dysgu rhywbeth newydd nad oeddent yn ei wybod o'r blaen i'w gobaith.

Y sbardun prynu rydych chi'n edrych amdano yw rhywun sy'n ymateb i'ch dysgu mwy galw i weithredu. Maen nhw'n codi eu dwylo ac yn rhoi caniatâd i chi barhau i farchnata iddyn nhw.

Cadwch mewn cof bod eich gobaith yn ymateb oherwydd eu bod wir eisiau dysgu rhywbeth - felly peidiwch â chuddio deunydd gwerthu y tu ôl i dysgu mwy galw i weithredu. Os credwch fod eich gobaith yn barod i brynu, yna rhowch a prynu yn awr neu i trwsio hi galw i weithredu sy'n llawer mwy yn unol â'u disgwyliadau.

Gwers: Mae angen rhywbeth arnoch chi clir a beiddgar i egluro beth ydych chi i a Loiterer.

Yn ôl i'r Mall

Gadewch i ni dybio bod rhywbeth am y siop wedi eich denu. Dyma'r pwynt lle rydych chi'n mynd i mewn i'r siop oherwydd eich bod chi ddim ond yn ceisio cael synnwyr o'r hyn sy'n digwydd neu'r hyn maen nhw'n ei werthu.

Rydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Mae gwerthwr yn mynd atoch chi ac yn gofyn a ydych chi'n chwilio am rywbeth. Mae eich ymateb bron yn awtomatig,

“Rwy'n edrych yn unig.”

Galwaf fod a Edrychwr.

Mae rhywun sydd newydd ddechrau cymryd rhan yn eich busnes ond ddim wir yn gwybod a oes gennych chi rywbeth i'w brynu hyd yn oed yn edrych.

Ond maen nhw'n edrych oherwydd nad ydyn nhw wedi cyfrifo eto beth maen nhw ei eisiau neu ei angen. Gwaith y siop yw gosod popeth allan mewn ffordd y gallwch chi ei ddarganfod eich hun, oherwydd mae'n debyg na fyddwch chi'n ymgysylltu â gwerthwr ar y pwynt hwn.

A Edrychwr â diddordeb mawr mewn argraffiadau cyntaf. Mae pethau'n emosiynol a gweledol iawn ar hyn o bryd. Dyma pam mae siop yn rhoi eu gwely allan gyda chwrlid gwely, standiau nos a dodrefn - fel y gallwch chi ei ddychmygu yn eich cartref.

Nid pentyrru'r gwelyau yn erbyn y wal yn unig ydyn nhw a gwneud i chi fynd drwyddynt.

Bydd yn rhaid i chi hefyd helpu eich Edrychwr delweddu eu bywyd ar ôl defnyddio'ch cynnyrch neu wasanaeth.

Ni fydd gwerthwr sy'n ymgysylltu'n rhy gynnar - ac yn rhy rymus - ar hyn o bryd yn tyfu cwsmeriaid. Byddant yn mynd ar eu holau.

Ond yn bwysicach fyth, oni bai eu bod nhw'n gallu dychmygu eu hunain yn cerdded allan gyda rhywbeth yn y siop honno, maen nhw'n mynd i adael yn fuan. Mae eu hamser yn werthfawr ac oni bai bod rhywbeth yn y siop hon yn cael effaith, byddant yn symud ymlaen.

Sut i Ymgysylltu â Chwiliwr: “Gwell Bywyd”

Yr alwad i weithredu hon yw'r un fwyaf cyfarwydd i ni ar hysbysebion teledu. Oherwydd nad ydych yn debygol o godi o'ch soffa a phrynu rhywbeth ar unwaith, mae'r mwyafrif o frandiau mawr yn ceisio gwneud ichi deimlo'n well am brynu eu cynnyrch - pan gyrhaeddwch y peth o'r diwedd.

Meddyliwch am bron pob hysbyseb gwrw a welsoch erioed. Byddwch chi'n fwy rhywiol, bydd gennych chi fwy o ffrindiau, cyfoethocach…. ti sy'n cael y syniad.

Cadarn, y bywyd gwell yn datrys problem, nid yw'n un rydych chi wedi'i nodi eto.

Y strategaeth farchnata yma yw brandio cynnyrch fel rhywbeth sy'n creu bywyd gwell - beth bynnag mae hynny'n ei olygu i'ch cwsmer perffaith. Felly, mae'r galw-i-weithredu hwn yn canolbwyntio ar eich Gwall anghenion, rhywbeth sydd ei angen arnoch chi, ond heb eirioli na hyd yn oed feddwl amdano eto. Mae'n gweithredu ar lefel emosiynol.

Mae practis meddygol Edrychwr yn ymateb orau i'r bywyd gwell galw i weithredu oherwydd eu bod nhw eisiau'r hyn rydych chi'n ei ddangos - er nad oedden nhw'n meddwl eu bod nhw ei eisiau cyn iddyn nhw gwrdd â chi. Mae'n ffordd hanfodol o helpu'ch gobaith i nodi ei angen - hyd yn oed os nad yw'n cael ei siarad.

Peidiwch â meddwl bod yr alwad i weithredu hon yn ddefnyddiol yn unig mewn hysbysebu ar y teledu. Mae hefyd yn hanfodol mewn marchnata uniongyrchol.

Os nad yw'ch darpar obaith yn gwybod neu'n credu bod ganddyn nhw'r angen rydych chi'n mynd i'r afael ag ef, bydd yn rhaid i chi ddangos sut y bydd eich cynnyrch neu wasanaeth yn creu bywyd gwell.

Yn dibynnu ar ba mor gyflym y gallwch chi argyhoeddi'ch gobaith y gallwch chi ddarparu'r bywyd gwell hwnnw, efallai y bydd gennych chi Cael Bywyd Heb Straen or Cael Mwy o Arian Gwario galw i weithredu. Dyma gyfwerth y marchnatwr uniongyrchol â'r hysbyseb gwrw.

Mae'r sbardun prynu yma yn ymateb i'ch bywyd gwell galw i weithredu. Trwy ymateb i hynny, maen nhw wedi codi eu dwylo ac wedi nodi eu bod nhw wir eisiau'r hyn rydych chi'n ei gynnig. Wrth gwrs, does ganddyn nhw ddim syniad sut mae'n gweithio na faint mae'n ei gostio; mae angen i chi ennill yr hawl o hyd i gau'r gwerthiant, ond am y tro, rydych chi ar y trywydd iawn.

Gwers: Mae angen i chi baentio'r weledigaeth i'r Edrychwr gyda disgrifiad o sut y gallwch chi newid eu bywyd.

Pori yn Siop y Mall

Nawr dychmygwch eich bod chi'n edrych yn y siop newydd sbon hon ac yn sydyn mae rhywbeth yn dal eich llygad.

Rydych chi'n sylweddoli ei fod yn rhywbeth yr hoffech chi ei angen neu ei angen. Dyma fyddai'r pwynt pan fyddech chi'n codi rhywbeth oddi ar y silff, gan ei archwilio.

Ar y pwynt hwn rydych chi'n cymharu ac yn cyferbynnu. Rydych chi'n edrych ar y pris, rydych chi'n edrych ar y tag ac rydych chi'n edrych ar yr hyn sydd ynddo.

Nawr rydych chi'n a Siopwr, wedi gwirioni ac yn barod i wneud penderfyniad ynghylch a yw hyn yn rhywbeth sydd ei angen arnoch chi.

Mae'n bwysig nodi, cyn y pwynt hwn, mae'n debyg na fyddech chi wedi bod â diddordeb mewn sgwrs â gwerthwr. Ac yn bendant ni fyddech wedi bod â diddordeb yn nodweddion y cynnyrch.

Gall y siop ddechrau ymgysylltu â hi mewn gwirionedd Siopwyr trwy ei gwneud hi'n hawdd alinio'ch angen â buddion eu cynhyrchion. Ei gwneud hi'n hawdd ei ddarllen, yn hawdd dod o hyd iddo.

Yn well eto, darparwch offer a gwasanaethau wedi'u personoli a'u haddasu sy'n cysylltu angen eich darpar â'r buddion rydych chi'n eu cynnig. Po fwyaf personol, gorau oll.

Rhyngweithio gyda'r Siopwr: “Fix It”

Cyn bod gobaith yn barod i brynu, yn aml maen nhw eisiau datrys eu problemau - a allai, wrth gwrs, eu hannog i brynu.

Mae practis meddygol trwsio hi mae galw-i-weithredu wedi'i anelu at wneud i broblem eich darpar ddiflannu.

Cyflym Sprout wedi gwych trwsio hi galw i weithredu ar eu tudalen gartref.

Maen nhw'n nodi'r broblem: nid oes gennych ddigon o draffig.

Am ei drwsio? Yna cofrestrwch.

Mae practis meddygol trwsio hi gall galw i weithredu arwain at werthiant, ond yn amlach mae'n ei ragflaenu.

Fe welwch lawer o fusnesau yn defnyddio a trwsio hi galw i weithredu bron yn syth. Mae hynny'n iawn os yw'r broblem rydych chi'n ceisio'i datrys mor amlwg fel bod angen ei chyflwyno.

Ond i lawer o berchnogion busnes, gall y broblem honno fod yn aneglur. Lawer gwaith mae ein rhagolygon yn teimlo'r boen, ond ddim yn gwybod o ble mae'r boen honno'n dod. Os byddwch chi'n gorfod egluro hynny i'ch rhagolygon, efallai eich bod chi'n neidio i'r trwsio hi galw i weithredu yn rhy gyflym.

Mae practis meddygol Siopwr yn gwybod beth yw ei broblem ac eisiau ei datrys. Mae unrhyw iaith sy'n ei annog ef neu hi i ddatrys y broblem honno yn gymwys.

Mae'n alwad gref i weithredu ac yn aml gellir ei ddefnyddio i ddarganfod pa fath o obaith sydd gennych a sut orau i'w helpu.

Aml, trwsio hi daw galwadau i weithredu mewn grwpiau gyda'r gobaith yn dewis yr un sy'n cyd-fynd â'u hangen. Yma, y ​​strategaeth farchnata yw didoli rhagolygon yn ôl segmentau angen fel y gallwch eu pwyntio i gyfeiriad yr ateb cywir.

Mae'r sbardun prynu yma yn rhyngweithio â'ch trwsio hi galw i weithredu. Trwy glicio arno, mae eich gobaith wedi codi ei law ac wedi nodi, oes, mewn gwirionedd mae ganddyn nhw'r boen rydych chi'n ei disgrifio ac eisiau ffordd iddo fynd i ffwrdd. Nawr, mae'n bryd trafod sut rydych chi'n gwneud hynny.

gwers: Mae angen i chi gyflwyno'r budd-daliadau o'ch cynnyrch neu wasanaeth mewn ffordd sy'n cyfateb i angen eich Siopwr - dim ond y ffeithiau ar y pwynt hwn, ond dim cynt.

Am gael help gyda'r sgwrs werthu a ddylai ddilyn y trwsio hi galw i weithredu? Dadlwythwch y Sgript Gwerthu Tocynnau Uchel am ddim hon a llenwch y bylchau i gau mwy o fargeinion gwasanaeth tocynnau uchel:

Dadlwythwch y Sgript Gwerthu Tocynnau Uchel

Pennawd i'r Gofrestr Arian Parod

Os yw'r penderfyniad hwnnw'n gadarnhaol, bydd eich gobaith yn symud o fod yn siopwr i fod yn Prynwr.

Prynwr yw rhywun sy'n barod i brynu.

Dyma lle mae manwerthu yn gwahanu'r enillwyr oddi wrth y collwyr. Sut ydych chi'n teimlo mewn siop pan fyddwch chi'n barod i brynu ond ni allwch ddod o hyd i'r gofrestr arian parod? Neu yn waeth, rydych chi'n dod o hyd iddo, ond does neb yno i'ch helpu chi?

Ydych chi erioed wedi cerdded allan o'r siop oherwydd na allech chi brynu'r hyn roeddech chi eisiau ei wneud?

Mae manwerthwyr sy'n ei gwneud hi'n amlwg i ddod o hyd i'r gofrestr arian parod yn gwneud yn dda. Naill ai mae mewn lle amlwg neu mae gwerthwr gyda chi a fydd yn mynd â chi yno'n bersonol.

Mae unrhyw beth arall yn fethiant profiad. Ni allwch fod yn gwsmeriaid sy'n tyfu os na allant brynu gennych chi.

Gall hyn fod yn amlwg os oes gennych chi wefan e-fasnach. Ond weithiau mae angen ychydig o gamau ar ein cynhyrchion neu wasanaethau i gau'r fargen.

Os felly, peidiwch â “chuddio’r gofrestr arian parod.” Sicrhewch fod eich darpar yn gwybod sut i ddod yn gwsmer.

Rhyngweithio â Phrynwr: “Prynu Nawr”

Y galw i weithredu mwyaf uniongyrchol a chyffredin yw'r un sy'n disgwyl i'r gobaith ddileu eu waled: prynu nawr!

Gallwch weld prynu yn awr geirio gwahanol ffyrdd mewn gwahanol feysydd cynnyrch. Ar gatalog e-fasnach, gall yr alwad honno i weithredu ddweud “Ychwanegu at y Cart yn gyntaf.” Ond yn sylfaenol, rydyn ni'n gofyn i'r gobaith brynu'r peth maen nhw'n ei ychwanegu at eu trol.

Brydiau eraill, prynu yn awr gellir ei eirio o ran y cynnyrch rydych chi'n edrych i'w brynu. Megis Dod yn Aelod neu Adeiladu Fy Nghynllun. Mae'r math hwn o eiriad yn llawer mwy perthnasol a phenodol i'r sefyllfa a gall godi ymateb trwy bersonoli'r cais.

weithiau prynu yn awr nid yw'n cynnwys arian, ond yn hytrach mae'n gofyn i'r gobaith ddechrau gyda'r cynnyrch am ddim. Mae'r amrywiad hwn yn gyffredin ymhlith modelau busnes “freemium”, cynhyrchion sydd â chyfnod prawf am ddim, neu warant arian yn ôl.

Ym mhob un o'r achosion hyn, mae'r prynu yn awr mae galw i weithredu wedi'i gyfeirio at obaith sy'n barod i ymrwymo.

Yn dibynnu ar eich cynnyrch neu wasanaeth, gall hyn gymryd peth amser i ddatblygu. Yn achos e-fasnach, yn aml gall y defnyddiwr fynd ohono Loiterer i Prynwr yn gyflym iawn, felly an Ychwanegu at y Fasged ac Cart Prynu gwneud synnwyr.

Ond weithiau, mae angen i chi adeiladu ymddiriedaeth gyda'ch gobaith ac a prynu yn awr mae galw i weithredu ar y rhyngweithio cyntaf yn ormod, yn rhy fuan.

Yn lle, adeiladu strategaeth farchnata sy'n adeiladu ymddiriedaeth yn gyntaf, ac yna'n sboncio gyda'r prynu yn awr galw i weithredu ar ôl i'r gobaith nodi eu bod wedi symud trwy'r holl gyfnodau prynu.

Y sbardun prynu yma yw'r eithaf o'r holl sbardunau prynu; clicio ar y prynu yn awr botwm. Wrth gwrs, fel y gwyddoch, nid yw'ch gwaith yn cael ei wneud. Mae angen i chi gael proses trafodion glân, greision, delio ag unrhyw wrthwynebiadau olaf, a chyflawni mewn modd sy'n ei gwneud hi'n hawdd gwneud busnes gyda chi.

Mae llawer o fusnesau wedi cael eu difrodi gan y “llinellau hir wrth y cownter til” rhithwir - hyd yn oed pan nad oes gennych storfa gorfforol.

gwers: Mae angen i chi egluro sut i drafod busnes gyda'ch Prynwr; byddwch yn glir ynghylch sut i brynu'ch cynnyrch a'i weithredu'n effeithlon.

Cyfuno pob un o'r 4 Galwad i Weithredu i Ganfod Sbardunau Prynu

Mae angen defnyddio pob galwad i weithredu gyda'r gynulleidfa briodol. Rydym yn adeiladu ymddiriedaeth a hygrededd - yn araf - gyda phob cyfathrebiad neu ddarn o gynnwys. Mae angen i chi baru'r cynnwys â'r galw i weithredu.

Mae'r un mor ddrwg cael galwad i weithredu yn rhy gynnar yn y broses ag y mae i ganiatáu i'ch gobaith lithro yn ôl.

Peidiwch ag annog eich prynwr i brynu ac yna dilyn i fyny gyda Dysgu mwy galw i weithredu.

Y broses hon o fynd o Loiterer drwy Edrychwr, I Siopwr, I Prynwr yw'r hyn rydw i'n ei alw'n fudo. Gallu gobaith i ddewis ymgysylltu â busnes ar lefel ddyfnach a dyfnach nes ei fod yn dewis dod yn gwsmer.

Ar ryw ystyr, nid ydych chi'n tyfu cwsmeriaid - maen nhw'n datblygu eu hunain. Y cyfan y gallwch chi ei wneud yw darparu'r hyn sydd ei angen arnyn nhw - yn union pan maen nhw ei angen - a chanfod y signal mudo - y sbardunau prynu - yn y foment maen nhw'n digwydd.
Wrth i chi ddysgu defnyddio pob un o'r 4 galwad i weithredu gyda'r gynulleidfa gywir, fe welwch eich bod chi'n arwain eich gobaith trwy'r broses werthu yn llyfn a chyda'r ymddiriedaeth fwyaf.

Frank Bria

Frank Bria yw'r Arbenigwr Gwasanaethau Tocynnau Uchel. Dechreuodd ei yrfa entrepreneuraidd yn y sector technoleg gwasanaethau ariannol. Bu'n gweithio gyda nifer o fusnesau newydd, rhai yn gwerthu am gannoedd o filiynau o ddoleri, a rhai yn chwalu mewn fflamau. Mae ei brofiad yn cynnwys helpu rhai o’r corfforaethau mwyaf ar 5 cyfandir i dyfu eu busnesau drwy gael effaith wirioneddol ar eu cwsmeriaid – a throi hynny’n arlwy graddadwy. Mae bellach yn troi’r profiad hwnnw at y sector busnesau bach. Mae’n gweithio gydag ymgynghorwyr, darparwyr gwasanaethau busnes, ac arbenigwyr eraill i droi oddi wrth “yn seiliedig ar brosiectau” a refeniw fesul awr - amser masnachu am arian yn y bôn. Mae cleientiaid Frank yn adeiladu eu busnesau o amgylch gwasanaethau wedi'u cynhyrchu lle rydych chi'n trosoli'ch amser ar draws cleientiaid lluosog - ac nid un yn unig. Ef yw awdur y llyfr sydd wedi gwerthu orau yn rhyngwladol Scale: How to Grow Your Business by Working Less. Mae'n byw yn Gilbert, Arizona yn ardal Phoenix gyda'i wraig a 3 merch.

Dadlwythwch Ebook Frank: Adeiladu Busnes Gwasanaeth: 3 Chwedl Yn Eich Cadw'n Broke

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol