Sut i Ddethol y Cwmni Datblygu Ap Symudol Iawn

datblygu ap symudol

Ddegawd yn ôl, roedd pawb eisiau cael eu cornel fach eu hunain o'r Rhyngrwyd gyda gwefan wedi'i theilwra. Mae'r ffordd y mae defnyddwyr yn rhyngweithio â'r Rhyngrwyd yn newid i ddyfeisiau symudol, ac mae ap yn ffordd ganolog i sawl marchnad fertigol ymgysylltu â'u defnyddwyr, hybu refeniw, a gwella cadw cwsmeriaid.

A Adroddiad Kinvey yn seiliedig ar arolwg o swyddogion CIO ac Arweinwyr Symudol, canfuwyd bod datblygu cymwysiadau symudol costus, araf a rhwystredig. Dywed 56% o'r arweinwyr symudol a arolygwyd ei bod yn cymryd rhwng 7 mis a mwy na blwyddyn i adeiladu un ap. Dywed 18% eu bod yn gwario o $ 500,000 i dros $ 1,000,000 yr ap, gyda chyfartaledd o $ 270,000 yr ap

Gall y cwmni datblygu cywir wneud neu dorri llwyddiant ap, sy'n gwneud dewis yr un iawn yn rhan hanfodol o'r broses. Nid oes rhaid i chi fod yn beiriannydd meddalwedd i wneud penderfyniadau addysgedig ar ba gwmni datblygu sy'n gweddu orau i'ch prosiect. Dyma rai arferion gorau y dylech eu hystyried pan fyddwch chi'n cwrdd â darpar ddarparwyr.

  1. A all Eich Cwmni Gyflwyno'r Hyn sydd ei Angen arnoch?

Mae gan gwmni cymwys, profiadol bortffolio gwych. Gwell fyth - mae ganddyn nhw bortffolio gydag eitemau sy'n gysylltiedig â'ch syniad ap eich hun. Rhoddir portffolio da i chi ei adolygu, ond fe gewch chi deimlad cryfach o safonau dylunio'r cwmni os ydych chi'n gallu gweld eitemau tebyg i'r hyn rydych chi'n edrych amdano. Er enghraifft, mae'n debyg eich bod chi eisiau ap sy'n dod o hyd i'r esgidiau gorau ar gyfer menywod busnes. Dylai'r cwmni allu arddangos rhai apiau cysylltiedig naill ai mewn siopa neu e-fasnach - pwyntiau bonws am gael profiad gyda siopa esgidiau.

Peidiwch ag anghofio eu bod hefyd angen profiad o godio ar gyfer y platfform rydych chi am ei ddefnyddio i lansio'ch app. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau cychwynnol yn dechrau gyda lansio app ar un platfform ac yna'n ehangu i'r nesaf unwaith y byddant yn gwybod bod yr ap yn enillydd yn y siop app. Cymerwch y gêm boblogaidd Clash of Clans o Supercell sydd wedi cynhyrchu dros $ 2.3 biliwn mewn dim ond 6 blynedd. Y gêm a lansiwyd i ddechrau ar gyfer Apple iOS ac yna ehangu i Android unwaith roedd y gêm yn llwyddiant amlwg. Fe wnaeth y broses hon leihau faint o gefnogaeth a gorbenion oedd eu hangen i lansio'r gêm, fel y gallai datblygwyr a chrewyr apiau ganolbwyntio ar welliannau i'w defnyddwyr yn hytrach na bygiau technegol ac atgyweiriadau ar sawl platfform.

Mae gan y mwyafrif o fusnesau cychwynnol yr un cynllun gêm, a dylai fod gan eich cwmni datblygu brofiad cryf ar y platfform targed. Fel rheol mae gan gwmnïau datblygu dimau sydd â phrofiad iOS ac Android, ond gwnewch yn siŵr bod eich tîm yn arbenigwyr yn eich platfform targed.

  1. Mae Cydweithio a Chyfathrebu yn Allweddi i Lwyddiant

Fel crëwr apiau, rydych chi'n rhan hanfodol o'r broses ddatblygu app gyfan. Mae rhai crewyr apiau o'r farn y gallant drosglwyddo eu syniad i gwmni datblygu, cael diweddariadau bob wythnos ac anghofio am y gweddill. Mewn gwirionedd, dylai'r crëwr gydweithredu'n agos â'r cwmni cywir i sicrhau bod y weledigaeth yn cael ei chyfleu'n glir i ddatblygwyr.

Rydyn ni'n meddwl amdanom ein hunain fel partneriaid ein cleientiaid, gan eu tywys trwy'r profiad datblygu apiau symudol. Mae hyn yn golygu nad ydym yn siop set-it-and-forget-it, chwaith; rhaid i'n cleientiaid fod yn ymroddedig i gymryd rhan mewn dadleuon ymarferoldeb, penderfyniadau graddio, a mwy. Rydyn ni'n rhoi benthyg ein harbenigedd, wrth gwrs, ond mae'r cleient yn cymryd rhan bob cam o'r ffordd. Mae'n broses gydweithredol wirioneddol i bawb sy'n cymryd rhan. Keith Shields, Prif Swyddog Gweithredol, Dylunioli

 Mae gan bob cwmni ei ffordd ei hun i fynd i’r afael â phrosiect ap, ond mae’r rhai gorau yn eistedd i lawr gyda’r crëwr, yn eu helpu i drosglwyddo eu syniad i bapur, ac yn dogfennu manylebau’n drylwyr cyn i unrhyw godio ddechrau. Oherwydd bod y tîm datblygu yn hollol newydd i'r syniad, mae'r cam hwn yn gwbl hanfodol ac yn gofyn am gydweithrediad da rhwng y ddwy ochr.

Bydd angen amser ar eich datblygwyr i ddylunio a chodio'r prosiect, ond dylai'r tîm fod â rheolwr prosiect ar gael i siarad os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Meddyliwch am eich cwmni datblygu fel partner ac yn rhan o dîm sy'n dod â'ch syniad ap yn fyw.

  1. Mae Profiad y Defnyddiwr yn Fwy na Graffeg a Chynllun yn unig

Am flynyddoedd, cafodd rhyngwyneb ap ei lwmpio i mewn gyda phrofiad y defnyddiwr. Defnyddiwyd y ddau yn gyfnewidiol, ond roedd yr angen i'w gwahanu yn agweddau ar wahân ar ddylunio a chreu maes astudio newydd. Mae crewyr apiau newydd yn aml yn drysu profiad y defnyddiwr a'r rhyngwyneb defnyddiwr. Rhyngwyneb defnyddiwr yw'r botymau, cynllun a dyluniad sy'n rhyngweithio â'ch defnyddiwr. Profiad y defnyddiwr yw'r rhwyddineb defnydd a'r rhyngweithio greddfol y mae'r cydrannau hyn yn eu cynnig.

Er enghraifft, efallai bod gennych botwm sy'n cyflwyno gwybodaeth. Mae'r botwm yn rhan o'r rhyngwyneb defnyddiwr. A yw'r defnyddiwr yn deall yn iawn bod y botwm hwn yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno gwybodaeth ac a yw'n hawdd ei ddarganfod ar y dudalen? Mae hon yn rhan o brofiad y defnyddiwr. Mae profiad y defnyddiwr o'r pwys mwyaf ar gyfer ymgysylltu â defnyddwyr, sy'n gyrru gosodiadau a chadw defnyddwyr.

Dylai eich cwmni datblygu ganolbwyntio'n glir ar UI (rhyngwyneb defnyddiwr) ac UX (profiad y defnyddiwr). Dylent fod â dealltwriaeth glir o ddylunio greddfol sy'n helpu defnyddwyr i lywio'r app yn well.

Mae'n debyg eich bod chi'n gofyn sut fyddech chi'n gwybod y fath beth? Gan fod gennych bortffolio’r cwmni, gallwch ddarganfod sut maent yn gweithio gydag UX trwy lawrlwytho eu apps yn ddelfrydol ar y platfform rydych chi am ei dargedu. Mae gan Android ac iOS rai naws dylunio cynnil, ac mae'r defnyddwyr hyn yn deall y naws hyn. Dadlwythwch yr ap, defnyddiwch ei nodweddion, a gwerthuswch a yw'r dyluniad yn reddfol ac yn ei gwneud hi'n hawdd ei lywio.

  1. Beth Sy'n Digwydd Yn ystod y Defnydd?

Mae yna gwmnïau a fydd yn trosglwyddo'r cod ffynhonnell a'i adael i'r cwsmer gyfrifo'r gweddill, ond dim ond os oes gan grewr yr ap dîm mewnol, personol o ddatblygwyr neu os oes ganddo ryw fath o brofiad ap. Dewis gwell yw cwmni sy'n eich camu trwy'r broses o ddogfennaeth a dyluniad app i ddefnyddio'r cais. Nid yw gadael y cwsmer i ddelio â defnyddio ar ei ben ei hun yn gorffen y prosiect yn llawn, a dylai'r datblygwyr fod yno i arwain y cwsmer trwy'r broses.

Byddwch yn cael cyfarfod olaf lle cyflwynir y cynnyrch gorffenedig. Ar ôl i chi lofnodi, mae'n bryd symud yr ap o amgylchedd datblygu i gynhyrchu. Mae angen cyfrifon datblygwyr arnoch chi ar y prif siopau app, ond mae cwmni da yn helpu i hwyluso'r symud.

Mae gan bob siop apiau ei gofynion ei hun, ac mae'r cwmni datblygu cywir yn gwybod y gofynion hyn o'r tu mewn. Gallant helpu'r crëwr i baratoi ar gyfer yr uwchlwytho fel cael y delweddau marchnata yn barod, integreiddio unrhyw analytics cod, a llwytho'r cod ffynhonnell i'r lleoliad cywir.

Casgliad

Efallai y bydd angen i chi gyfweld a chwrdd â sawl cwmni datblygu apiau cyn i chi ddod o hyd i'r un iawn. Fe ddylech chi deimlo'n gyffyrddus â'r cwmni rydych chi'n ei ddewis a theimlo'n hyderus y gallant drin eich prosiect gyda phroffesiynoldeb ac ymroddiad.

Rydych chi'n gwneud hyn trwy ofyn llawer o gwestiynau - cymaint ag sydd eu hangen arnoch chi am eich app a'r prosesau maen nhw'n eu defnyddio i gyflawni'r prosiect. Gallwch hyd yn oed edrych ar adolygiadau os oes ganddyn nhw rai. Gallwch fynd yn lleol neu ddod o hyd i gwmni ar-lein, pa un bynnag sydd orau gennych cyn belled â bod y swydd yn cael ei thrin yn effeithlon a'i chyhoeddi gyda chyn lleied o drafferthion i'r cwsmer â phosibl.