Cyfryngau Cymdeithasol: Arolwg Byd-eang SAP (Rhan II)

Depositphotos 4804594 s

Roedd y stori y tu ôl i sut y gwnes i ymddiddori yn y Cyfryngau Cymdeithasol yn weddol fanwl - cyfuniad o ble roeddwn i'n gweithio, yr hyn wnes i ar gyfer bywoliaeth a'r bobl ddylanwadol yn fy mywyd. Mor gymhleth, mewn gwirionedd, nes i mi ysgrifennu post cyfan arno Sut wnes i ymddiddori yn y Cyfryngau Cymdeithasol. Trosglwyddodd Shel gwestiynau ychwanegol sydd yr un mor bwysig, felly rwyf am ateb y rhai hynny yn y camau dilynol hyn.

2. Pa offer cyfryngau cymdeithasol ydych chi'n eu defnyddio?

Yn bennaf, dwi'n defnyddio WordPress, Blasus, Linkedin, Plaxo, a Jaiku. Rwyf hefyd yn defnyddio Facebook, MySpace, Ryze, Twitter a Pownce. Yn rhanbarthol, rydw i'n defnyddio hefyd IndyMojo ac, wrth gwrs, MyColts.net.

3. Sut mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid eich busnes a / neu'ch bywyd?

Rwy'n gweld cryn dipyn o erthyglau ar sut mae'r Cyfryngau Cymdeithasol gwastraffu ein hamser. Mae'r erthyglau hyn mor gul yn eu barn am rwydweithio a faint mae'n ein galluogi i ddod yn fwy cynhyrchiol. Gwneir busnes yn bennaf trwy berthnasoedd ... Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu inni gysylltu â phobl yn haws nag a fu gennym erioed yn y gorffennol.

Heddiw, roeddwn i'n edrych am wasanaeth ffacs allan mwy fforddiadwy i'm cwmni. Fe wnes i chwilio Blasus a daethpwyd o hyd iddo JBlast. Nesaf, rwy'n edrych am adnodd rhanbarthol ar gyfer gollwng llinellau ffôn yn ein swyddfa newydd - byddaf yn ei bostio fel cwestiwn ar LinkedIn. Y dewis arall yw cymryd amser yn chwilio'r rhwyd, galw busnesau lleol, ac ati. Rydyn ni'n gwastraffu cymaint o amser heb y cysylltiadau cywir! Cofiwch y dyddiau pan na allem chwilio am bethau ar y Rhyngrwyd? Rwy'n gwneud! Roedd yn ddifyr.

O ran fy mywyd, mae wedi cael effaith anhygoel. Fe wnes i ddod o hyd i'm swydd ddiweddaraf trwy fy mlog a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol lleol ar y Cyfryngau Cymdeithasol, rwy'n siarad mewn cynadleddau rhanbarthol ar y pwnc ac rwy'n ceisio busnesu fy hun o'r gwaith yn ddigon hir i helpu rhai di-elw rhanbarthol mewn gwirionedd.

4. Dywedwch wrthyf am gyfryngau cymdeithasol a'r Indianapolis Colts. Ydych chi wir yn teimlo y bydd cyfryngau cymdeithasol yn eu helpu i ennill Superbowl?

Colts IndianapolisY Indianapolis Colts fydd y cyntaf i ddweud hynny wrthych Y Deuddegfed Dyn yn helpu i ennill pob gêm. Mae'r Deuddegfed dyn yn cyfeirio at y ffan, y person oddi ar y cae gyda'r effaith fwyaf ar y gêm. Rydw i wedi bod i Gromen RCA a gweld cwpl o gemau ac mae'n anhygoel y sŵn a'r egni mae ffan yn dod â nhw i gêm! Meddyliwch am eich bywyd eich hun am eiliad a chofiwch amser roedd rhywun yn credu ynoch chi. Mae'n rhoi'r ewyllys i chi lwyddo, yn tydi? Nawr dychmygwch ranbarth gyfan yn eich cefnogi chi! Beth am y cefnogwyr hynny y tu hwnt i'r rhanbarth lleol?

Mae gan y Colts dros filiwn o bobl yn ymweld â'u gwefan. Nid yw'r mwyafrif ohonyn nhw hyd yn oed yn byw yma yn Indianapolis! Mae ganddyn nhw gefnogwyr dramor hyd yn oed sy'n dilyn pob gêm ac yn cymryd rhan yn eu gwefan yn ddi-stop. Dechreuwyd gofyn y cwestiwn, sut y gall y tîm gysylltu â phob ffan yn well a sut y gall y cefnogwyr hynny gysylltu â'i gilydd yn well? Rhwydwaith Cymdeithasol oedd yr ateb. Mae Coach Dungy nawr yn blogio! Dychmygwch… hyfforddwr NFL gyda pherthynas uniongyrchol â chefnogwyr tîm.

Fel gydag unrhyw dîm chwaraeon proffesiynol, mae'r Colts yn sylweddoli bod tymhorau gwych yn mynd a dod. Yn anffodus, mae rhai cefnogwyr yn mynd a dod gyda'r tymhorau hynny. Mae'r Colts yn fusnes yn ogystal â thîm ac mae angen iddyn nhw wneud gwaith gwych i sicrhau eu bod nhw'n dangos gwerthfawrogiad cefnogwyr. Mewn busnesau eraill, gelwir hyn yn Deyrngarwch Cwsmer. Mae'r Colts eisiau aros yn gysylltiedig â'u cefnogwyr fel bod y cefnogwyr yn dal i fod pan fydd yr amseroedd yn arw. Diolch i'r holl waith y mae'r sefydliad hwnnw'n ei wneud, byddant!

5. Dywedwch wrthyf am gyfryngau cymdeithasol yn y diwydiant bwyd a bwytai. Faint mae'n cael ei ddefnyddio? Sut y gellid ei ddefnyddio'n well?

Mae'r diwydiant Bwyd a Bwyty yn ddiwydiant gyda'r ymylon tynnaf y gallwch chi ei ddychmygu. Tra ein bod ni, fel gwlad, yn parhau i fwyta allan yn amlach, mae bwytai yn cael eu hadeiladu i'r chwith a'r dde ... ac yn mynd allan o fusnes wedi hynny. Mae unrhyw un sy'n rheolaidd gyda chwmni bob amser yn gwerthfawrogi pan fyddwch chi'n cerdded yn y drws ac mae rhywun yn dweud, “Hi Doug!”. Ar-lein, nid yw hyn yn wahanol. Mae bwytai sydd â phresenoldeb cryf ar-lein yn gweld twf o 20% i 30% yn y nifer sy'n cymryd ac yn cludo. Oni fyddai'n braf pe byddent yn cofio'ch archeb ddiwethaf neu'ch hoff blât neu'ch alergedd i gnau daear?

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed pwy sy'n coginio'r bwyd hwnnw i chi? Rwy'n siŵr! Pam ydych chi'n meddwl bod cogyddion mewn bwytai drud mor weladwy? Y cysylltiad cymdeithasol â'r noddwr sy'n bwysig, nid y bwyd bob amser. Ymgysylltiad cymdeithasol yw bwyta, nid ymgysylltiad corfforol - ac mae bwytai yn colli allan pan nad ydyn nhw'n estyn allan at eu cwsmeriaid ar-lein. Yn anffodus, oherwydd yr ymylon nid yw llawer o bobl eisiau ymuno â'r diwydiant hwn. Rwy'n credu bod gan y bobl sydd, serch hynny, gynnyrch dilys ac, os cânt eu defnyddio, byddant yn medi'r buddion!

Byddwn yn cyrraedd yno ar y B2C ochr y busnes. Mae pobl sy'n hoff o fwyd eisoes yn gwneud eu rhan eu hunain. Edrychwch ar Pob Rysáit, rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer pobl bob dydd. Ac mae Folks wedi postio a gofyn pam nad oes a Rhwydwaith cymdeithasol bwyty allan yno.

6. Mae'n ymddangos eich bod wedi dod yn llais Heartlands ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. A allwch ddweud wrthyf sut mae pobl a busnesau yn ei ddefnyddio yn gyffredinol? Pa offer maen nhw'n eu defnyddio?

Mae'r Heartland yn lle anhygoel gyda phobl wych, sy'n gweithio'n galed. Mae technoleg bob amser yn cael ei hystyried yn offeryn ond nid bob amser yr ateb yma. Mae cwmnïau datblygu yma yn Indianapolis yn adeiladu llawer o offer ... mae'r datblygwyr yn adeiladu rhai cymwysiadau craidd caled sy'n asgwrn cefn i sawl diwydiant. Lle mae dyffryn silicon bob amser yn chwilio am y 'syniad nesaf', mae pobl yma yn ymwneud â gwneud i fusnesau presennol weithio.

O ganlyniad, mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn dal yn ei fabandod. Mae oedolion yn tueddu i edrych ar yr offer hyn fel teganau. Mae gen i ffrindiau na fydd o hyd IM fi oherwydd dyna'r math o bethau mae eu plant yn eu gwneud. Mae ein diwydiannau Dinesig a Masnach yn eithaf ar ei hôl hi mewn unrhyw dechnoleg, er mai Cyfryngau Cymdeithasol. Ein Prifysgolion yw'r gorau yn y wlad ond rydym yn colli ein Graddedigion i wladwriaethau eraill oherwydd ni fydd ein cymuned fusnes yn agor ei llygaid i bethau fel Cyfryngau Cymdeithasol fel datrysiad busnes hyfyw.

Byddwn yn newid, ac mae rhai pobl yma yn y gymuned a fydd yn gyrru'r newid hwnnw. Dwi ddim yn siŵr fy mod i y llais, ond byddaf yn sicr yn parhau i geisio. Nid oes unrhyw reswm pam na ddylem fod yn cystadlu â Seattle a San Jose o ystyried yr ysgolion gwych a'r costau byw anhygoel sydd gennym yma!

7. Gadewch i ni siarad am fusnes yn gyffredinol. A yw busnesau bach neu fawr, yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Midwest? I ba raddau?

Sefydliad Arweinyddiaeth EginolEfallai mai'r darlun gorau o ddefnyddio Technoleg yw ffrind Roger Williams gyda'r Sefydliad Arweinyddiaeth Brys yma yn Indianapolis. Mae Roger wedi claddu ei hun yn Facebook i gysylltu ag ieuenctid rhanbarthol.

Mae'r Sefydliad Arweinyddiaeth Brys (ELI) yn ymgysylltu â phobl ifanc ardal Indianapolis i ddod yn rhanddeiliaid yn ein cymuned trwy raglenni Help Indy Online (HIO) a Pwynt Mynediad Cymunedol (CAP). Rwy'n cael eVites gan Roger bob wythnos ... rhaid iddo redeg can milltir yr awr. Edrychaf ymlaen at ei helpu llawer mwy yn y dyfodol.

Rwy'n Dewis Indy!Lansiodd Pat a minnau hefyd Rwy'n Dewis Indy!, safle lle gall dinasyddion ac arweinwyr rhanbarthol ysgrifennu, yn eu geiriau eu hunain, ynghylch pam eu bod yn caru Indiana canolog. Mae mynediad i'r safle ar agor ac nid yw erioed wedi'i gam-drin. Mae'r straeon yn wych - ac maen nhw wir yn tynnu sylw at yr hyn sydd mor wych am Indy. Rydym yn dymuno y gallem dreulio llawer mwy o amser ar y wefan - ond mae'n dwt gweld pobl yn postio ar hap o bryd i'w gilydd. Mae'n Indiana iawn!

Ar wahân i The indianapolis Colts, mae'r papur newydd rhanbarthol yn dechrau gweld gwerth yn y Cyfryngau Cymdeithasol hefyd. Edrychwch ar IndyMoms, safle gwych y mae'r Papur Newydd rhanbarthol yn ei redeg sy'n ffynnu ar gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Rwy'n dymuno y byddai rhai allfeydd cyfryngau eraill yn dal ymlaen! Mae gennym ni bapur newydd amgen gwych yma yn y dref a chwpl o allfeydd busnes gwych (darlledu ac argraffu). Rwy'n credu y gallant wella eu treiddiad trwy'r Cyfryngau Cymdeithasol yn sylweddol.

SYLWCH: Byddaf yn ceisio dilyn i fyny ar yr ychydig gwestiynau olaf nos yfory!

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.