Cyfrinachau Busnes Salon: 10 Syniad Marchnata Gweithredadwy A all Eich Helpu i Ddiogelu Mwy o Gleientiaid

10 Tactegau Marchnata A all Eich Helpu i Ehangu a Thyfu Eich Busnes Salon

Mae salonau yn buddsoddi llawer yn eu lleoliad, eu staff a'u harbenigwyr, eu hoffer a'u cynhyrchion. Fodd bynnag, un peth y maent yn aml yn esgeuluso buddsoddi ynddo yw eu hymgyrchoedd marchnata. Sut gall y cleientiaid ddod o hyd i'ch salon gwych fel arall?

Er y gall marchnata fod yn beth anodd ei feistroli, mae'n dal yn hylaw, ac nid oes angen dychryn. Mae yna lawer o syniadau marchnata wedi'u profi ar gyfer salonau sy'n gweithio'n dda wrth ddenu cleientiaid a gwella cadw cwsmeriaid.

Os ydych chi'n berchennog salon sy'n ei chael hi'n anodd ceisio cig eidion i fyny eu rhaglenni marchnata, yna darllenwch ymlaen i ddarganfod pa syniadau marchnata y gallwch chi eu gwneud i sicrhau mwy o gleientiaid.

  1. Cynnig rhaglen atgyfeirio-ffrind - Un ffordd o gynyddu nifer eich cwsmeriaid yw trwy weithio gyda'r rhai sydd gennych chi eisoes. Efallai eich bod yn pendroni sut. Wel, trwy raglen atgyfeirio wrth gwrs. A. rhaglen atgyfeirio yn rhaglen sy'n targedu eich cwsmeriaid cyfredol. Mae'r syniad marchnata hwn yn annog eich cwsmeriaid i atgyfeirio ffrind i'ch salon trwy roi gostyngiadau iddynt ar gyfer pob atgyfeiriad llwyddiannus a gyflawnir. Y peth da am raglen atgyfeirio yw bod pobl yn fwy tebygol o weithredu ar atgyfeiriad na galwad oer neu e-bost gennych chi. Pan ddaw'r argymhelliad o ffynhonnell ddibynadwy ac agos, mae'n fwy tebygol o dderbyn sylw cleientiaid newydd. Gwelir bod cwsmeriaid a gyfeiriwyd yn fwy ffyddlon na chwsmeriaid cyffredin. Peth arall yw eu bod yn fwy parod i dderbyn eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau salon.
  2. Ffurfio partneriaethau â busnesau eraill - Mae yna lawer o ffyrdd y gall rhywun arloesi gyda'i fusnes. Un ffordd i fod ar ben y gystadleuaeth yw trwy gydweithio â busnesau eraill. Yn rhy aml ydyn ni'n esgeuluso'r potensial o gydweithio â busnesau eraill a sut y gall yrru mwy o draffig a refeniw i'r ddau o'ch busnes. Fel salon, gallwch chi gydweithio â llawer o fusnesau. Yn dibynnu ar y locale, gallwch chi gydweithio â busnesau sydd hefyd yn y diwydiant harddwch gyda chi. Er enghraifft, gallwch gysylltu â'ch hoff le tylino, neu efallai eich bod am gydweithio â sba. Gyda'r syniad marchnata hwn, gallwch fanteisio nid yn unig ar eich cwsmeriaid ond ar gwsmeriaid y busnes arall hefyd. Bydd yn sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill yn ogystal â'r cleientiaid hefyd oherwydd y bargeinion maen nhw'n eu cael.
  3. Cynnig hyrwyddiadau salon - Pwy sydd ddim yn caru gostyngiad? Dyma pam mae gostyngiadau, gwerthiannau a hyrwyddiadau bob amser yn gynllun marchnata â phrawf amser sy'n gweithio'n dda i unrhyw fusnes. Gall eich hyrwyddiadau gwerthu ddibynnu ar lawer o ffactorau. Gall fod ar gyfer ymwelwyr tro cyntaf, neu efallai ar gyfer gwyliau penodol. Efallai y gallwch chi hyd yn oed sefydlu gostyngiad diwrnod cyflog neu werthiant wythnosol. Gyda hyrwyddiadau salon, gallwch gynyddu traffig ar gyfer eich salon a chynyddu archebion. Wrth gwrs, pan fydd gennych gynnydd mewn archebion, y mwyaf tebygol ydych chi o gynhyrchu gwerthiannau fel y gall hyrwyddiad salon sydd wedi'i weithredu'n dda roi hwb i refeniw hefyd.
  4. Defnyddio marchnata cyfryngau cymdeithasol - Mae'r gymuned harddwch yn ffynnu ar gyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar ac mae'n bwysig bod perchnogion salon yn defnyddio hyn. Sefydlwch gyfrif cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich salon bob amser i'w gwneud hi'n hawdd i'ch noddwyr gael eu darganfod gan fwy o gwsmeriaid â diddordeb. Ar ôl i chi gael cyfrif gweithio ar wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, peidiwch ag anghofio marchnata'ch busnes. Addasu eich hysbysebu a strategaethau marchnata cymdeithasol yn seiliedig ar bob platfform ar gyfer profiad mwy personol i ddefnyddwyr. Manteisiwch ar blatfform rhannu lluniau Instagram yn bennaf a phostiwch edrychiadau anhygoel i gael sylw cwsmeriaid sydd â diddordeb. Optimeiddiwch eich hashnodau a'ch geiriau allweddol fel eich bod chi'n cael y math iawn o sylw.
  5. Cysylltwch fwy trwy farchnata e-bost - O ran marchnata'ch busnes ar-lein, peidiwch ag esgeuluso marchnata'ch busnes trwy ymgyrchoedd e-bost. Mae hyn i'w gwmpasu ar gyfer y cwsmeriaid nad ydyn nhw'n dilyn eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ond sydd wedi rhoi eu e-bost i chi. Mantais defnyddio ymgyrch farchnata e-bost yw eich bod yn cael llawer o ganlyniadau am bris rhad. Hefyd, gallwch ddefnyddio marchnata e-bost i weithredu rhai o'r syniadau marchnata y soniwyd amdanynt o'r blaen. Er enghraifft, gallwch anfon e-byst gyda chysylltiadau atgyfeirio wedi'u hymgorffori i annog cwsmeriaid i atgyfeirio ffrind am ostyngiad. Gallwch hefyd hyrwyddo gwerthiant neu hyrwyddiad i gwsmeriaid anymwybodol trwy eu e-bost. Gellir gwneud hyn i gyd a mwy trwy e-bost a gallwch wneud y gorau o'r broses hon trwy ddefnyddio a system rheoli rhestr eiddo salon.
  6. Defnyddiwch feddalwedd amserlennu - Gall defnyddio meddalwedd amserlennu i drefnu apwyntiadau yn eich salon helpu i wneud y gorau o'r broses a'i gwneud hi'n fwy cyfleus i drefnu argaeledd i'ch staff a'ch cleientiaid. Mae yna lawer o nodweddion i gleientiaid a staff fanteisio arnyn nhw wrth ddefnyddio'r math hwn o feddalwedd. Un nodwedd sy'n ei gwneud hi'n haws archebu apwyntiad yw'r diweddariadau calendr amser real y gall cwsmeriaid eu gweld ar-lein. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i gwsmeriaid benderfynu pryd maen nhw am drefnu eu hapwyntiadau ar gyfer y triniaethau sydd orau ganddyn nhw. Ar wahân i hynny, gall meddalwedd amserlennu atgoffa'ch cwsmeriaid o apwyntiadau y maent wedi'u gosod yn eich salon. Os bydd yn rhaid i'r cleientiaid ganslo, o leiaf ni chewch eich hysbysu ar ddiwrnod. Gall hyn ganiatáu ichi ryddhau'r amser i dderbyn apwyntiad arall.
  7. Ymunwch mewn gweithgareddau lleol - Un peth nad yw llawer o salonau yn ei ddefnyddio yw'r gymuned leol. Mae gan y salonau gorau ryw fath o berthynas â'r gymuned oherwydd, wedi'r cyfan, dyna lle mae'r rhan fwyaf o'u busnes yn dod. Dyma pam y dylai salonau wneud eu gorau i ymuno mewn gweithgareddau lleol. P'un a yw'r digwyddiadau ar gyfer gwyliau neu efallai ar gyfer sioeau ffasiwn, dim ond dangos eich cefnogaeth gall wneud i enw eich busnes ledaenu yno a chynyddu eich cwsmeriaid.
  8. Rhowch yn ôl i'ch cymuned - Wrth siarad am ymuno â gweithgareddau lleol, un ffordd i wneud perthynas â'r bobl leol yw trwy rhoi yn ôl i'r gymuned. Efallai gofyn am yr awdurdodau lleol ar ffyrdd y gallwch chi helpu'r gymuned. Efallai y gallwch chi ddarparu torri gwallt am ddim i'r digartref. Efallai y gallwch chi helpu i ariannu digwyddiad elusennol sy'n digwydd yn y dyfodol. Mae hon yn ffordd iachus o ymgysylltu â darpar gleientiaid newydd sy'n cynhesu'r galon.
  9. Rhestrwch eich salon mewn cyfeirlyfrau ar-lein - Mae ystadegau diweddar wedi dangos bod mwyafrif o ddefnyddwyr symudol yn chwilio am fusnes ar-lein neu gynnyrch ar-lein cyn ymweld â'r siop. Dyma pam mae angen i chi wneud eich busnes mor ganfyddadwy a chanfyddadwy â phosibl. Un ffordd o wneud hynny yw trwy restru'ch busnes ar gyfeiriaduron ar-lein fel ar Yelp neu ar Google Business. Fel hyn, gall cwsmeriaid sydd â diddordeb leoli'ch salon yn hawdd a nodi'ch oriau agor a'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu.
  10. Defnyddiwch hysbysebion ail -getio - Unwaith y bydd cwsmer wedi ymweld â'ch gwefan, p'un a yw'n prynu yn y pen draw ai peidio, mae'n haws gwneud iddynt drosi na chwsmeriaid mwy newydd nad ydynt erioed wedi rhyngweithio â'ch brand o gwbl. Er mwyn targedu'r mathau hyn o gwsmeriaid, mae'n well defnyddio hysbysebion ail -getio. Os ydych chi newydd lansio cynnyrch neu driniaeth newydd, yna gwiriwch y rhestr o gwsmeriaid blaenorol sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb ynddynt a'u targedu gyda'r hysbysebion ar gyfer y cynnyrch / triniaeth honno.

salon

Nid oes rhaid i farchnata'ch salon olygu gwario bychod mawr ar hysbysfyrddau neu bostio taflenni o amgylch y dref. Mae yna lawer o syniadau marchnata gweithredadwy y gallech chi eu gwneud heddiw.

Mae'n ymwneud â bod mewn cysylltiad â'ch marchnad darged yn ogystal ag agor eich salon i'r gymuned leol. Peidiwch ag aros yn hwy cyn i chi ddechrau gweithredu'r strategaethau marchnata hyn fel y gallwch eu optimeiddio i fod hyd yn oed yn well cyn gynted â phosibl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.