Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit: Gwybod Pwy Sy'n Ymweld â'ch Gwefan, Trosi'r Rhai Sy'n Bwysig

Mae cael dealltwriaeth fanwl, ansoddol o draffig eich gwefan yn hanfodol i adeiladu ymgyrchoedd marchnata B2B effeithiol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Mae gwybod pwy yw eich ymwelwyr, ble maen nhw ar daith yr ymgyrch, a pha mor debygol ydyn nhw o brynu yn ei gwneud hi'n bosibl darparu profiadau mwy personol - a chynyddu trosiadau yn y pen draw. Fodd bynnag, ni fydd darpar gwsmeriaid bob amser yn codi eu dwylo pan fyddant yn ymweld â'ch gwefan. Yn wir, ni fydd y rhan fwyaf ohonynt. Llai na hanner yr ymwelwyr (ac weithiau fel

Pam Mae Cyn-Werthiannau Ar Brofiad Bod yn Berchen ar Brofiad y Prynwr: Golwg Mewnol Ar Vivun

Dychmygwch os nad oedd unrhyw dimau Salesforce for Sale, Atlassian i ddatblygwyr, neu Marketo ar gyfer pobl farchnata. Dyna beth oedd y sefyllfa yn ei hanfod i dimau Cyn-Werthu ychydig flynyddoedd yn ôl: nid oedd gan y grŵp strategol hynod bwysig hwn o bobl ateb wedi'i gynllunio ar eu cyfer. Yn hytrach, roedd yn rhaid iddynt goblau eu gwaith gyda'i gilydd gan ddefnyddio datrysiadau a thaenlenni wedi'u teilwra. Ac eto, y grŵp hwn o bobl nad yw'n cael ei wasanaethu'n ddigonol yw un o'r personas pwysicaf a mwyaf strategol yn B2B

5 Gwers a Ddysgwyd O Dros 30 Miliwn o Ryngweithiadau Un-i-Un gan Gwsmeriaid yn 2021

Yn 2015, aeth fy nghyd-sylfaenydd a minnau ati i newid y ffordd y mae marchnatwyr yn meithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Pam? Roedd y berthynas rhwng cwsmeriaid a chyfryngau digidol wedi newid yn sylfaenol, ond nid oedd marchnata wedi datblygu gydag ef. Gwelais fod yna broblem signal-i-sŵn fawr, ac oni bai bod brandiau'n or-berthnasol, ni allent gael eu signal marchnata yn ddigon cryf i gael eu clywed dros y statig. Gwelais hefyd fod cymdeithasol tywyll ar gynnydd, lle

Cwmpawd: Offer Galluogi Gwerthu i Werthu Gwasanaethau Marchnata Talu Fesul Clic

Yn y byd marchnata digidol, mae offer galluogi gwerthiant yn hanfodol i asiantaethau ddarparu'r adnoddau sydd eu hangen ar weithwyr i gyflwyno cynhyrchion cleientiaid yn effeithiol. Nid yw'n syndod bod galw mawr am y mathau hyn o wasanaethau. O'u dylunio a'u defnyddio'n iawn, gallant ddarparu'r offer angenrheidiol i asiantaethau hysbysebu digidol i ddarparu cynnwys perthnasol o ansawdd uchel i ddarpar brynwyr. Mae offer galluogi gwerthiant yn hanfodol ar gyfer helpu asiantaethau i reoli a symleiddio'r cylch gwerthu. Hebddynt, mae'n hawdd

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf