Rhowch hwb i'ch gwerthiant a'ch cynhyrchiant gyda'r 6 hac hyn

Cynhyrchiant

Bob dydd, mae'n ymddangos bod gennym ni lai o amser i ofalu am ein gwaith. Mae'n baradocsaidd gan fod cymaint o apiau, haciau a dyfeisiau sy'n ein helpu i arbed amser y dyddiau hyn. Mae'n ymddangos fel yr union awgrymiadau a thriciau a ddylai arbed amser inni gymryd doll fawr ar ein cynhyrchiant.

Rwy'n gefnogwr mawr o ddefnyddio'r mwyaf allan o fy amser bob dydd ac rwy'n ceisio gwneud fy holl weithwyr mor gynhyrchiol â phosibl - yn enwedig y tîm gwerthu, sef yr adran fwyaf hanfodol mewn unrhyw gwmni SaaS.

Dyma rai o'r dulliau a'r offer rwy'n eu defnyddio i arbed mwy o amser i mi fy hun a'm tîm gwerthu a gwella ein cynhyrchiant cyffredinol.

Darnia 1: Trac Eich Amser yn Grefyddol

Rydw i wedi bod yn gweithio o bell am fwy na 10 mlynedd bellach ac rydw i'n hollol twyllo'r syniad o olrhain eich amser wrth i chi weithio. Nid wyf erioed wedi ei ddefnyddio i wirio fy gweithwyr, ond rwyf wedi darganfod hynny gall fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer rhai ceisiadau.

Am oddeutu mis, mi wnes i olrhain fy amser ar gyfer pob tasg rydw i wedi'i gwneud. Ar gyfer tasgau cymhleth fel gweithio ar ein cynllun marchnata i rywbeth mor syml ag ysgrifennu e-bost. Anogais fy gweithwyr i wneud yr un peth am fis, ar gyfer eu cofnodion personol eu hunain. Roedd y canlyniadau yn agoriad llygad.

Fe wnaethon ni sylweddoli faint o'n hamser a wastraffwyd ar dasgau cwbl ddiwerth. Yn gyffredinol, treuliasom lawer o'n diwrnod yn ysgrifennu e-byst ac mewn cyfarfodydd, yn gwneud ychydig iawn o waith gwirioneddol. Ar ôl i ni ddechrau olrhain ein hamser, roeddem yn gallu sylweddoli faint o'n hamser a wastraffwyd mewn gwirionedd. Gwnaethom sylweddoli bod ein tîm gwerthu wedi treulio llawer gormod o amser yn mewnbynnu data i'n CRM yn lle siarad â rhagolygon a gwerthu ein meddalwedd cynnig. Fe wnaethom ailwampio ein proses werthu a llif gwaith rheoli prosiect yn llwyr i fod yn fwy effeithlon o ran amser.

Gwell Cynigion

Mae Cynigion Gwell yn eich galluogi i greu cynigion hardd, modern mewn munudau. Mae'r cynigion a wneir gyda'r offeryn hwn yn rhai ar y we, yn olrhainadwy ac yn trosi'n uchel. Mae gwybod pryd mae'r cynnig yn cael ei agor yn eich helpu i ddilyn i fyny ar yr amser iawn, a byddwch hefyd yn derbyn hysbysiad pan fydd y cynnig yn cael ei lawrlwytho, ei lofnodi neu ei dalu ar-lein. Awtomeiddio'ch gwerthiannau, creu argraff ar eich cleientiaid ac ennill mwy o fusnes.

Cofrestrwch ar gyfer Cynigion Gwell am Ddim

Darnia 2: Bwyta Broga Byw?

Yn gyntaf, nid wyf yn argymell bwyta brogaod byw mewn gwirionedd. Mae dyfyniad enwog gan Mark Twain a ddywedodd y dylech bwyta broga byw y peth cyntaf yn y bore. Trwy hynny, rydych chi wedi gwneud y peth gwaethaf posibl a all ddigwydd mewn diwrnod a gall popeth arall sy'n digwydd fod yn well yn unig.

Eich broga byw eich hun yw'r dasg waethaf bosibl yn eistedd ar ben eich rhestr o bethau i'w gwneud. I mi, mae'n rheoli tocynnau cymorth i gwsmeriaid. Bob bore pan fyddaf yn troi fy ngliniadur, rwy'n neilltuo awr neu ddwy i ddarllen ac ymateb i e-byst cwsmeriaid. Mae gweddill y dydd yn teimlo fel awel. Ar gyfer fy nhîm gwerthu, rwy'n argymell gwneud yr un peth. Mae gan wahanol bobl syniadau gwahanol am eu broga byw yw, felly nid wyf yn awgrymu'r gweithgaredd go iawn, ond rwy'n argymell gwneud y tasgau gwaethaf, anoddaf yn y bore.

Darnia 3: Prawf Cymdeithasol Trosoledd ar gyfer Eich Gwefan

Mae cael mwy o werthiannau trwy farchnata yn costio amser ac arian. Ar ben hynny, mae angen llawer o ymchwil a gwaith caled i feddwl am ffyrdd newydd o gael cwsmeriaid. Ond mae yna ffordd i gael mwy o werthiannau heb wario unrhyw arian ychwanegol - gan ddefnyddio prawf cymdeithasol.

Ymchwiliwyd yn dda i'r dacteg farchnata hon a phrofwyd ei bod yn gweithio mewn nifer o wahanol ddiwydiannau. Yn syml, dylech ddefnyddio profiad eich cwsmeriaid presennol gyda'ch brand i argyhoeddi mwy o gwsmeriaid i wario arian gyda chi.

Ymhlith y mathau poblogaidd o brawf cymdeithasol mae adolygiadau, arnodiadau, tystebau, hysbysiadau trosi a llawer o rai eraill. Mae yna hefyd ddulliau mwy cyfoes fel hysbysiadau trosi.

Os oes gennych gwsmeriaid bodlon eisoes, gall defnyddio eu profiadau yn y lle iawn ar eich gwefan gael effaith fawr ar eich cyfraddau trosi a'ch niferoedd gwerthu. Fodd bynnag, nid oes datrysiad un maint i bawb ac mae'n cymryd peth arbrofi i gael y fformiwla prawf cymdeithasol gywir. Y newyddion da yw, mae'n gweithio ac mae'n gweithio'n dda iawn.

Darnia 4: Cymerwch y Gwerthu Ar-lein

Mae llawer o dimau gwerthu yn dal i ddefnyddio dull traddodiadol lle maen nhw am gwrdd â'r gobaith yn bersonol i gau'r fargen. Er bod gan hyn lawer o fuddion, mae anfanteision sylweddol hefyd. Bob tro rydych chi'n mynd allan i gyfarfod, rydych chi'n colli cryn amser ac arian, heb wybod a fydd y cyfarfod yn troi'n werthiant.

Mae yna ddigon o offer y dyddiau hyn sy'n ei gwneud hi'n haws cau gwerthiannau o bell. Apiau cynadledda fel Zoom  caniatáu ichi wneud galwad fideo cyn trefnu cyfarfod yn bersonol. Y ffordd honno, hyd yn oed os na chewch y gwerthiant, dim ond 15 munud o'ch amser y byddwch yn ei golli yn lle diwrnod cyfan i ymweld â'r gobaith.

Darnia 5: Alinio'ch Timau Gwerthu a Marchnata

Mewn llawer o'r cwmnïau y bûm yn gweithio iddynt, cafodd y broses werthu ei lleihau am un rheswm syml. Nid oedd gan yr adran werthu unrhyw syniad beth oedd yr adran farchnata yn ei wneud gyda'i chynnwys a'i deunyddiau marchnata ac ar yr un pryd, nid oes gan yr adran farchnata syniad am yr hyn y mae gwerthiant yn dod ar ei draws bob dydd. O ganlyniad, mae llawer o wybodaeth yn mynd ar goll ac mae'r ddwy adran yn tanberfformio.

Er mwyn cadw'r ddau dîm ar yr un dudalen, mae'n hanfodol cael cyfarfodydd rheolaidd lle gall arweinwyr tîm gwerthu a marchnata ac aelodau eistedd gyda'i gilydd a thrafod beth sy'n digwydd ym mhob adran. Mae angen i farchnata wybod am y rhyngweithio y mae cynrychiolwyr gwerthu yn ei gael gyda'r cwsmeriaid. Ar yr un pryd, mae angen i werthiannau wybod am y cynnwys diweddaraf sy'n wynebu cwsmeriaid fel y gallant alinio eu dull wrth gysylltu â rhagolygon newydd. Y cyfan sydd ei angen yw 15 munud yr wythnos a'ch un chi cyfathrebu tîm a bydd cynhyrchiant yn gwella.

Darnia 6: Byddwch yn fwy caeth gyda chyfarfodydd gwerthu

Os yw rhywun o'r tîm gwerthu yn cael cyfarfod gyda darpar gwsmeriaid, maen nhw trwy'r amser yn y byd. Fodd bynnag, ar gyfer cyfarfodydd mewnol, mae ein hamser yn gyfyngedig iawn. Ydych chi'n cofio'r olrhain amser a wnaethom? Fe wnaethon ni ddysgu ein bod ni'n treulio 4 awr bob wythnos ar gyfarfodydd nad oedd yn gwneud dim o gwbl ar gyfer ein nodau gwerthu.

Y dyddiau hyn, rydym yn cyfyngu ein holl gyfarfodydd i 15 munud ar y mwyaf. Mae unrhyw beth mwy na hynny yn haeddu e-bost ac mae'n arwydd na chafodd agenda'r cyfarfod ei osod yn iawn. Mae ein gwerthfawrogiad gweithwyr wedi mynd trwy'r to ac rydym yn arbed tunnell o amser y dyddiau hyn - diolch i'r darnia syml hwn.

Nodiadau Terfynol…

Mae tîm gwerthu gwych yn hanfodol i gwmni sydd am gynyddu eu refeniw a'r potensial i dyfu. Dyma rai o'r prif dechnegau a ddefnyddiwn i sicrhau bod ein tîm gwerthu mor gynhyrchiol â phosibl, a gobeithio y byddwch yn eu cael yn ddefnyddiol. Efallai mai'r tecawê pwysicaf yma yw nad yw pob darnia cynhyrchiant yn berwi i awtomeiddio ac uwch-dechnoleg - gallwch chi gyflawni pethau anhygoel dim ond trwy newid rhai o'ch arferion a'ch arferion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.