Ystadegau Cyfradd Churn Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) ar gyfer 2020

ystadegau cyfradd corddi saas

Rydyn ni i gyd wedi clywed am Salesforce, Hubspot, neu Mailchimp. Maent yn wirioneddol wedi arwain y cyfnod o gynyddu Twf SaaS. SaaS neu Meddalwedd-fel-a-gwasanaeth, yn syml, yw pan fydd defnyddwyr yn defnyddio'r feddalwedd ar sail tanysgrifiad. Gyda nifer o fanteision fel diogelwch, llai o le storio, hyblygrwydd, hygyrchedd ymhlith eraill, mae modelau SaaS wedi profi'n hynod o ffrwythlon i fusnesau dyfu, gwella boddhad cwsmeriaid a phrofiad y cwsmer. 

Bydd gwariant meddalwedd yn tyfu ar 10.5% yn 2020, a bydd y rhan fwyaf ohono'n cael ei yrru gan SaaS. Mae SaaS a gweithrediadau cwmwl hyd yn oed wedi derbyn hwb oherwydd Covid-19 gyda 57% o gwmnïau yn bwriadu cynyddu eu gweithrediadau.

Gartner ac Flexera

Gellir egluro twf SaaS oherwydd y canlyniadau aruthrol a gyflawnwyd trwy ddefnydd mewn marchnata, llwyddiant cwsmeriaid, gwerthu a storio. Gellir cymharu busnesau SaaS â phlanhigion. Byw, darparu, esblygu, tyfu a chontractio pan ddaw'r amser. Ac wrth i'r busnes dyfu, mae cwsmeriaid hefyd yn mynd a dod. Gall y cyfraddau corddi hyn effeithio ar eich busnes a gosod cyfyngiadau ar ehangu a thwf y farchnad.

Cyfradd Corddi SaaS: Esboniad 

Cyfraddau corddi SaaS, eu rhoi yn syml, a dangos y gyfradd y mae eich cwsmeriaid presennol yn terfynu / canslo eu tanysgrifiad mewn cyfnod penodol. 

Mae'n ddangosydd o ba mor fuddsoddedig yw defnyddiwr yn eich cynnig o ran effeithlonrwydd, pwrpas, prisio a darparu. Cyfradd corddi sy'n penderfynu ymhlith pethau eraill, sut mae eich cynnyrch wedi ymgysylltu gyda'r cwsmer. 

Ac ar gyfer twf SaaS, rhaid i'r gyfradd twf (arwyddo newydd, upsells, ac ati) bob amser fod yn uwch na'r gyfradd gorddi (canslo, tanysgrifwyr coll). 

twf mrr
ffynhonnell: Addasu

Gan y rhagwelir y bydd SaaS yn tyfu'n fyd-eang, mae'n bwysig cadw cwsmeriaid a llwyddiant cwsmeriaid gostwng cyfraddau corddi SaaS. Gan fod boddhad cwsmeriaid yn un o'r prif wahaniaethwyr rhwng cwmni llwyddiannus ac eraill, mae profiad y cwsmer wedi dod yn agwedd bwysig ar lwyddiant busnes cyffredinol a thwf cwmni. 

Er mwyn eich diweddaru ar y tueddiadau diweddaraf a dysgu beth i'w osgoi, rydym wedi llunio rhestr o 10 Ystadegau Cordd SaaS ar gyfer 2020.

Sut i Gyfrifo Cyfradd Corddi

Efallai ei fod yn swnio'n syml, ond i gyfrifo Cyfradd Churn ar gyfer Meddalwedd fel Gwasanaeth, mae yna rai naws. Yn syml, Cyfradd Churn yw nifer y cwsmeriaid a adawodd wedi'u rhannu â chyfanswm y cwsmeriaid ar ddechrau'r cyfnod a fesurwyd ... wedi'i gyfrif fel canran. Dyma'r Fformiwla Cyfradd Churn:

Corddi \: \% = \ chwith (\ begin {array} {c} \ frac {Rhif \: o \: Wedi'i ganslo \: Cwsmeriaid} {Rhif \: o \: Cyfanswm \: Cwsmeriaid \: yn \: the \: dechrau \: o \: y \: period} \ end {array} \ right) = \ times100

Pethau i'w cofio wrth gyfrifo Churn:

 • Rhaid i chi eithrio pob cwsmer newydd o'r cyfrifiadau hyn. Dim ond cymhariaeth o gwsmeriaid sydd wedi'u canslo yn erbyn cwsmeriaid presennol yw Churn.
 • Rhaid i chi gyfrifo gan ddefnyddio'r un cyfnod, ond gall hynny fod yn anodd. Efallai bod gan rai cwsmeriaid gontractau hyd gwahanol, trefniadau talu gwahanol, neu gynigion ... efallai yr hoffech chi rannu'r cyfrifiad yn seiliedig ar bob un i weld a yw'r rheini'n cael corddi.
 • Dylech segmentu'ch cwsmeriaid ymhellach yn ôl y gymysgedd cynnyrch neu'r pecyn y maent wedi tanysgrifio iddo. Bydd hyn yn rhoi mwy o fanylion ichi ar ba mor dda y mae eich pecynnau prisio neu gynnyrch yn effeithio ar gorddi.
 • Dylech gyfrifo'ch cyfradd gorddi ar sail ffynhonnell y gwerthiant a beth yw cost y caffaeliad. Efallai y gwelwch y gallai cyfradd gorddi eich ymgyrchoedd gwariant caffael mwyaf wneud y strategaeth farchnata honno'n anghynaladwy i iechyd eich cwmni.
 • Dylech gyfrifo corddi yn rheolaidd i arsylwi'ch tueddiadau ar gorddi ac a yw'n cynyddu (cadw'n wael) neu'n gwella (teyrngarwch cwsmeriaid) dros amser.

Nid yw Churn bob amser yn beth drwg ... mae llawer o gwmnïau SaaS yn defnyddio corddi i ddisodli tanysgrifwyr amhroffidiol gyda rhai mwy proffidiol. Er y gallai fod gennych gyfradd gorddi negyddol yn y sefyllfaoedd hyn, bydd eich busnes yn fwy proffidiol yn y tymor hir. Gelwir hyn yn Corddi Refeniw Cylchol Negyddol Misol Net (MRR), lle mae'ch refeniw ychwanegol ar gwsmeriaid newydd a phresennol yn drech na'r refeniw rydych chi'n ei golli trwy israddio a chanslo.

10 Ystadegau Cordd SaaS ar gyfer 2020

 1. Corddi SaaS a chyfnodau Contract - Mae cwmnïau SaaS y mae eu contractau â chwsmeriaid yn para 2 flynedd neu fwy yn debygol o nodi cyfraddau corddi is. Mae contractau hirach, naill ai'n flynyddol neu'n fwy, wedi arwain at gyfraddau corddi is gyda modelau tanysgrifio mis-mis yn profi cyfradd corddi o bron i 14%. Gellir cyfrif am hyn teyrngarwch, profiad y defnyddiwr, a llwyddiant cynnyrch ymhlith eraill.
 2. Cyfradd Corddi a Chyfradd Twf - Mae cwmnïau twf isel a busnesau newydd yn fwy tebygol o brofi cyfraddau corddi uwch. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau twf isel, bron i 42%, yn gweld corddi uwch na chwmnïau twf uchel. Gellir priodoli hyn i'r cynnyrch, ymdrechion marchnata, neu arferion ymgysylltu â chwsmeriaid.
 3. Cyfradd Corddi Blynyddol Canolrif - Ar gyfer busnesau sy'n gwneud llai na $ 10 miliwn yn flynyddol, 20% yw'r gyfradd gorddi SaaS ganolrifol flynyddol. Mae cwmnïau SaaS Canolig yn colli tua 5% i 7% o refeniw i'w corddi bob blwyddyn. Mae hyn yn golygu, roedd gan fwy na dwy ran o dair o gwmnïau SaaS gyfraddau corddi 5% neu fwy mewn blwyddyn. Hefyd, mae 5-7% yn cael ei ystyried yn 'gordd derbyniol' yn dibynnu ar faint y sefydliad.
 4. Cyfradd a Gwerthiannau Corddi SaaS - Gwerthiant a pherthynas cwsmer yw'r sylfaen i gadw cleient a churnio. Yn ôl MarketingCharts, gwerthiannau sianel sydd â'r corddi uchaf ar 17% tra bod gwerthiant caeau ar gyfartaledd yn 11% i 8%. Mae gan werthiannau y tu mewn gyfradd gorddi o 14%. Mae hyn unwaith eto yn ailddatgan pwysigrwydd perthnasoedd cwsmeriaid ac ymdrechion wedi'u personoli wrth gadw a chynyddu teyrngarwch cwsmeriaid.
 5. Apiau Symudol a Chyfradd Corddi SaaS - Mae'r gyfradd cadw misol trwy apiau symudol ar 41.5% yn ddatguddiad. Mae hyn bron 4 gwaith yn uwch na phrofiad y defnyddiwr gyda rhyngwynebau gwe yn ôl Reply.io. Mae apiau symudol rhyngweithiol a oedd yn canolbwyntio ar gyflenwi cynnyrch wedi cyfrannu at y duedd hon o gyfradd corddi is.
 6. Gwasanaeth Cwsmer a Chyfradd Corddi - Er bod 47% yn argymell busnes pe bai'n darparu gwasanaeth ac ymateb da i gwsmeriaid, gadawodd 42% danysgrifiad SaaS oherwydd gwasanaeth cwsmeriaid gwael. Bellach mae defnyddwyr eisiau i'r profiad fod yn un sy'n hwyluso llwyddiant cwsmeriaid. Mae angen uwchraddio i lwyddiant cwsmeriaid er mwyn lleihau cyfraddau corddi.
 7. Nifer y Cwsmeriaid a Chyfraddau Corddi - Mae bron i 69% o gwmnïau SaaS yn ystyried nifer y cwsmeriaid wrth fesur cyfraddau corddi. Mae 62% yn defnyddio refeniw fel eu prif ffon fesur i ddeall cyfraddau corddi. Ar wahân i hyn, mae trwyddedau defnyddwyr hefyd yn ffordd arall o fesur cyfraddau corddi.
 8. Cyfraddau Caffael Cwsmeriaid a Churn newydd - Mae cwmnïau'n blaenoriaethu caffaeliad cwsmeriaid newydd i aros ar y dŵr a gwella niferoedd. Dim ond 59% sy'n graddio adnewyddiadau a boddhad cwsmeriaid presennol fel blaenoriaeth. Mae'r diffyg llwyddiant cwsmeriaid hwn yn cyfrannu at gyfraddau corddi uwch. Mae gan uwch-werthu a chroes-werthu botensial uchel i ehangu'r busnes.
 9. Cymhareb Gyflym SaaS - Mae gan y mwyafrif o gwmnïau SaaS sy'n tyfu'n gyflym Gymhareb Gyflym ar gyfartaledd o 3.9 i 1. Er mai meincnod Mamoon ar gyfer cwmnïau addawol SaaS yw 4, mae cwmnïau wedi dangos canlyniadau da trwy gynhyrchu refeniw a gollwyd i'w corddi.
 10. Cyfraddau Churn uwch - Er bod 34% o gwmnïau wedi gweld eu cyfraddau corddi yn gostwng, nododd 30% fod eu cyfraddau corddi wedi cynyddu. Gellir nodi hefyd bod y rhan fwyaf o'r cwmnïau a nododd gyfraddau corddi uchel yn cynhyrchu refeniw o lai na $ 10 miliwn.

Gwaelod llinell: Gwnewch eich ffon SaaS

Mae angen cydnabod mai cadw cwsmeriaid, teyrngarwch a llwyddiant yw'r allweddi i dwf a llwyddiant busnes. Trwy weithredu ar profiad y cwsmer yn gynnar, gall un ostwng cyfraddau corddi. Mae hefyd yn bwysig helpu'ch cwsmeriaid i ymgysylltu â'ch SaaS fel y gallant gael mewnwelediadau gwerthfawr a hefyd derbyn eu hadborth i wella profiad y defnyddiwr a dylunio cynnyrch. Gall datrys problemau defnyddwyr yn rhagweithiol a mesur defnydd helpu i leihau cyfraddau corddi a hyrwyddo twf. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.