RFP360: Technoleg sy'n Dod i'r Amlwg i Dynnu'r Poen Allan o RFPau

RFP360

Rwyf wedi treulio fy ngyrfa gyfan ym maes gwerthu a marchnata meddalwedd. Rwyf wedi prysur ddod â gwifrau poeth i mewn, cyflymu'r cylch gwerthu, ac ennill bargeinion - sy'n golygu fy mod i wedi buddsoddi cannoedd o oriau o fy mywyd yn meddwl am RFPau, yn gweithio arnyn nhw ac yn ymateb iddyn nhw - yn ddrwg angenrheidiol o ran ennill busnes newydd. .

Mae RFPau bob amser wedi teimlo fel mynd ar ôl papur di-ddiwedd - proses hynod araf a oedd yn anochel yn gofyn am chwilio am atebion o reoli cynnyrch, rhedeg gwrthdaro â materion cyfreithiol, datrys problemau gyda TG, a chadarnhau niferoedd gyda chyllid. Mae'r rhai sy'n gyfarwydd yn gwybod - mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Mae gweithwyr proffesiynol marchnata, gwerthu a datblygu busnes yn treulio oriau di-ri yn didoli'n aneffeithlon trwy atebion blaenorol i gwestiynau ailadroddus, gan fynd ar ôl ymatebion i gwestiynau newydd, gwirio'r wybodaeth a cheisio cymeradwyaeth drosodd a throsodd. Mae'r broses yn gymhleth, yn cymryd llawer o amser ac yn straen ar adnoddau unrhyw sefydliad. 

Er gwaethaf esblygiad cyflym technoleg, i lawer o fusnesau, ychydig iawn y mae'r broses RFP wedi newid o'm profiadau ar ddechrau fy ngyrfa fwy na degawd yn ôl. Mae timau marchnata yn dal i ddefnyddio prosesau llaw i lunio cynigion, gan ddefnyddio atebion a dynnwyd o unrhyw nifer o ffynonellau a allai fod yn byw mewn taenlenni Excel, docs Google a rennir a hyd yn oed archifau e-bost.

Wedi dweud hynny, nid yn unig yr ydym yn dymuno'n daer i'r broses RFP fod yn fwy effeithlon, mae'r diwydiant yn dechrau ei fynnu, a dyna lle mae meddalwedd sy'n dod i'r amlwg yn sefyll i gael effaith aruthrol ar dirwedd yr RFP.

Buddion Meddalwedd RFP

Y tu hwnt i wneud adeiladu RFP yn llai poenus; gall sefydlu proses gyflym, ailadroddadwy ar gyfer RFPau gael effaith uniongyrchol ar refeniw. Dyma lle mae technoleg RFP sy'n dod i'r amlwg yn camu i mewn.

Mae meddalwedd RFP yn canoli ac yn catalogio cwestiynau ac ymatebion cyffredin mewn llyfrgell gynnwys. Mae'r mwyafrif o'r atebion hyn yn seiliedig ar gymylau ac yn cefnogi cydweithredu amser real rhwng rheolwyr cynigion, arbenigwyr pwnc a chymeradwywyr ar lefel weithredol.

Yn benodol, RFP360 yn galluogi defnyddwyr i: 

  • Cadw, dod o hyd i ac ailddefnyddio cynnwys gyda Sylfaen Wybodaeth wedi'i haddasu
  • Gweithio gyda coworkers ar yr un fersiwn o un ddogfen
  • Neilltuwch gwestiynau, olrhain cynnydd ac awtomeiddio nodiadau atgoffa
  • Awtomeiddio ymatebion gydag AI sy'n nodi cwestiynau ac yn dewis yr ymateb cywir
  • Cyrchwch y Sail Wybodaeth a gweithio ar gynigion yn Word, Excel a Chrome gyda plug-ins.

Ymatebydd Penbwrdd

O ganlyniad, mae defnyddwyr a RFP360Mae datrysiad rheoli cynigion wedi nodi eu bod wedi gallu torri cyfanswm yr amseroedd ymateb yn ddramatig, cynyddu nifer y RFPau y gallant eu cwblhau ac, ar yr un pryd, gwella eu cyfraddau ennill cyffredinol.

Gwnaethom ymateb i 85 y cant yn fwy o RFPau eleni nag a wnaethom y llynedd, a chynyddwyd ein cyfradd dyrchafu 9 y cant.

Erica Clausen-Lee, prif swyddog strategaeth gyda InfoMart

Gydag ymatebion cyflymach, cewch fwy o gyfleoedd cyffredinol i ddarparu ymatebion cyson, cywir ac effeithlon sy'n fwy tebygol o ennill y busnes.

Hybu Cysondeb RFP

Gan ddefnyddio Sylfaen Wybodaeth y platfform, gall defnyddwyr storio, trefnu, chwilio ac ailddefnyddio cynnwys cyn-gynigion yn hawdd, gan roi cychwyn da iddynt ar ymatebion RFP. Mae canolbwynt canolog ar gyfer cynnwys y cynnig yn cadw'ch tîm rhag ailysgrifennu atebion presennol, gan ganiatáu ichi gasglu data a chadw'r atebion gorau i'w defnyddio yn y dyfodol.

Mae gennym y sicrwydd o wybod bod ein gwybodaeth yn ddiogel ac yn gyson. Nid oes raid i ni boeni y byddwn yn colli unrhyw arbenigedd busnesau bach a chanolig os bydd rhywun yn rhoi'r gorau iddi neu'n mynd ar wyliau. Nid ydym yn treulio oriau yn hela atebion blaenorol ac yn ceisio darganfod pwy sy'n gwneud beth oherwydd bod yr holl gwestiynau ac atebion yn iawn yno yn RFP360.

Beverly Blakely Jones o Ddysgu Daearyddol Cenedlaethol | Astudiaeth Achos Cengage

Gwella Cywirdeb RFP 

Gall atebion anghywir neu hen ffasiwn fod yn anodd eu dal, hyd yn oed i'r aelod mwyaf profiadol o'r tîm. Pan fyddant wedi'u paru â'r dyddiad cau tro cyflym sy'n digwydd yn aml ar RFP, mae'r risg o ddarparu cyfansoddion gwybodaeth ddiffygiol. Yn anffodus, gall gwybodaeth anghywir hefyd fod yn hynod gostus yn yr ystyr y gall gostio'r union fusnes rydych chi'n ceisio'i ddilyn. Gall ymateb anghywir gan RFP arwain at eithrio o ystyriaeth, trafodaethau hirfaith, oedi wrth gontractio neu waeth.

Mae meddalwedd RFP wedi'i seilio ar gymylau yn mynd i'r afael â'r broblem hon trwy ganiatáu i dimau ddiweddaru eu hymatebion o unrhyw le ar unrhyw adeg gyda'r hyder o wybod bod y newid yn cael ei adlewyrchu ar draws y system.

Er enghraifft, mae'r math hwn o ymarferoldeb yn offeryn gwych i'w gael pan fydd cynnyrch neu wasanaeth yn cael diweddariadau aml y mae angen eu cynnwys mewn ymateb safonol. Mewn llawer o achosion, sy'n wynebu'r math hwn o newid, rhaid i dimau redeg trwy siart sefydliadol gyfan i sicrhau bod diweddariadau'n cael eu mabwysiadu'n sefydliadol ac yna mynd ar drywydd pob aelod i sicrhau ei fod yn cael ei wneud ar lefel unigol tra hefyd yn gwirio pob cynnig cyn iddynt mynd allan. Mae'n flinedig.

Mae meddalwedd RFP wedi'i seilio ar gymylau yn rheoli'r newidiadau hyn ar gyfer y busnes cyfan ac yn gweithredu fel un tŷ clirio ar gyfer esblygu cynnwys.

Gwella Effeithlonrwydd RFP

Budd mwyaf meddalwedd RFP yw pa mor gyflym y mae effeithlonrwydd yn cael ei wella - yn ei ffordd ei hun, mae'r amser y mae'n ei gymryd i adeiladu RFP gan ddefnyddio'r math hwn o dechnoleg yn gymharol â'r gwahaniaeth rhwng gyrru arfordir-i-arfordir a hedfan. Mae llawer o atebion meddalwedd RFP, gan gynnwys RFP360, hefyd yn seiliedig ar gymylau, sy'n caniatáu ar gyfer eu defnyddio'n gyflym, sy'n golygu bod y canlyniadau bron yn syth.

Amser i brisio (TtV) yw'r syniad bod cloc sy'n olrhain pa mor hir y mae'n ei gymryd i gwsmer o gontract wedi'i lofnodi i'r 'foment ah-ha' pan fyddant yn deall y gwerth yn llawn ac yn datgloi potensial y feddalwedd. Ar gyfer meddalwedd RFP, mae'r foment hon fel arfer yn digwydd ychydig wythnosau ar ôl llofnodi'r contract pan fydd y defnyddiwr yn gweithio gyda'r tîm profiad cwsmer ar ei RFP cyntaf. Mae'r atebion safonol a'r cynnig cyntaf yn cael eu huwchlwytho i'r system, yna'r foment ah-ha - mae'r feddalwedd yn cydnabod y cwestiynau ac yn mewnosod yr atebion cywir, gan gwblhau tua 60 i 70 y cant o'r RFP ar gyfartaledd - ymhen eiliad. 

Gwelsom mai rhyngwyneb RFP360 oedd y mwyaf greddfol a hawdd i'w sefydlu. Ychydig iawn o gromlin ddysgu a fu inni, a chaniataodd i'n perfformiad gynyddu bron ar unwaith.

Emily Tippins, Gweinyddwr Gwerthu Cynnal a Chadw Swish | Astudiaeth Achos

Mae esblygiad y broses RFP yn rhoi amser yn ôl i ddefnyddwyr ganolbwyntio ar fentrau strategol lefel uwch. 

Mae'n bendant wedi ein gwneud ni'n fwy effeithlon. Mae RFP360 wedi rhoi ein hamser yn ôl ac wedi caniatáu inni ddewis a dewis ein prosiectau mewn gwirionedd. Nid ydym yn wyllt bellach. Gallwn gymryd anadl ddofn, canolbwyntio ar fod yn strategol a sicrhau ein bod yn dewis y prosiectau cywir ac yn darparu ymatebion o ansawdd.

Brandon Fyffe, cyswllt datblygu busnes yn CareHere

Technoleg RFP Rhaid i Haves

  • Busnes y tu hwnt i RFPau - Nid meddalwedd ymateb yn unig ar gyfer RFPau, gallwch hefyd reoli ceisiadau am wybodaeth (RFIs), holiaduron diogelwch a diwydrwydd dyladwy (DDQs), ceisiadau am gymwysterau (RFQs) a mwy. Gellir defnyddio'r dechnoleg ar gyfer unrhyw fath o ffurflen holi ac ateb safonol gydag atebion ailadroddadwy.
  • Defnyddioldeb a chefnogaeth orau yn y dosbarth - Nid yw pawb sy'n gweithio ar RFPau yn uwch ddefnyddiwr. Mae RFPau angen mewnbwn gan lawer o adrannau ac arbenigwyr pwnc sydd â lefelau amrywiol o sgil dechnegol. Dewiswch ddatrysiad sy'n hawdd ei ddefnyddio ac yn reddfol gyda chefnogaeth ragorol i gwsmeriaid.
  • Profiad a sefydlogrwydd - Fel gydag unrhyw ddarparwr technoleg SaaS, gallwch ddisgwyl diweddariadau a gwelliannau rheolaidd gan eich technoleg RFP, ond gwnewch yn siŵr bod gan y cwmni'r profiad i ddarparu nodweddion gwirioneddol ddefnyddiol y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw.
  • Sylfaen Wybodaeth  - Dylai pob datrysiad RFP gynnwys canolbwynt cynnwys chwiliadwy sy'n caniatáu i'ch defnyddwyr gydweithredu'n hawdd a darparu diweddariadau i'r ymatebion a roddir iddynt. Chwiliwch am ateb sy'n trosoli AI i baru cwestiynau cyffredin â'u hymatebion.
  • Ychwanegiadau ac integreiddiadau deallus - Dylai technoleg RFP weithio gyda'r rhaglenni rydych chi'n eu defnyddio. Chwiliwch am ategion sy'n eich galluogi i ddefnyddio'ch sylfaen wybodaeth wrth weithio ar eich ymateb mewn rhaglenni fel Word neu Excel. Dylai'r feddalwedd hefyd integreiddio â chymwysiadau CRM a chynhyrchedd allweddol i gefnogi'ch prosesau presennol RFP yn ddi-dor.

Gwastraffwch Llai o Amser ac Ennill Mwy o RFPau

Mae RFPau yn ymwneud ag ennill. Fe'u dyluniwyd i helpu'r prynwr i benderfynu pwy sydd orau, a gorau po gyflymaf y gallwch brofi bod eich busnes yn cyd-fynd â'r bil. Mae meddalwedd RFP yn cyflymu eich proses er mwyn ichi gael eich ystyried yn gyflymach, cau mwy o fusnes a rhoi mwy fyth o gyfleoedd i chi ennill.

Wrth i dimau marchnata ddod yn fwy cyson fyth a chydweithredol â gweithrediadau refeniw, mae technoleg RFP yn dod yn bwysicach fyth i'r broses. Nid yw'r galw am ymatebion cyflym RFP yn diflannu. Felly peidiwch ag aros nes na allwch ei gymryd bellach i fabwysiadu technoleg sy'n arbed amser i chi ar eich RFPau. Yn sicr ni fydd eich cystadleuwyr.

Gofynnwch am Demo RFP360

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.