Retina AI: Defnyddio AI Rhagfynegol i Optimeiddio Ymgyrchoedd Marchnata a Sefydlu Gwerth Oes Cwsmer (CLV)

Retina AI Persona Gwerth Oes Rhagfynegol Cwsmer CLV

Mae'r amgylchedd yn newid yn gyflym i farchnatwyr. Gyda'r diweddariadau iOS newydd sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd gan Apple a Chrome yn dileu cwcis trydydd parti yn 2023 - ymhlith newidiadau eraill - mae'n rhaid i farchnatwyr addasu eu gêm i gyd-fynd â rheoliadau newydd. Un o'r newidiadau mawr yw'r gwerth cynyddol a geir mewn data parti cyntaf. Nawr mae'n rhaid i frandiau ddibynnu ar ddata optio i mewn a pharti cyntaf i helpu i yrru ymgyrchoedd.

Beth yw Gwerth Oes Cwsmer (CLV)?

Gwerth Oes Cwsmer (CLV) yn fetrig sy'n amcangyfrif faint o werth (refeniw neu elw fel arfer) y bydd unrhyw gwsmer penodol yn ei ddwyn i fusnes yn ystod yr amser y mae'n rhyngweithio â'ch brand - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Mae'r sifftiau hyn yn ei gwneud yn rheidrwydd strategol i fusnesau ddeall a rhagfynegi gwerth oes cwsmer, sy'n eu helpu i nodi rhannau allweddol o ddefnyddwyr ar gyfer eu brand cyn y pwynt prynu a gwneud y gorau o'u strategaethau marchnata i gystadlu a ffynnu.

Nid yw pob model CLV yn cael ei greu yn gyfartal, fodd bynnag - mae'r mwyafrif yn ei gynhyrchu ar y cyfanred yn hytrach na'r lefel unigol, felly, felly, ni allant ragweld CLV yn y dyfodol yn gywir. Gyda'r CLV ar lefel unigol y mae Retina yn ei gynhyrchu, mae cwsmeriaid yn gallu tynnu sylw at yr hyn sy'n gwneud eu cwsmeriaid gorau yn wahanol i bawb arall ac ymgorffori'r wybodaeth honno i godi gormod ar broffidioldeb eu hymgyrch caffael cwsmeriaid nesaf. Yn ogystal, mae Retina yn gallu darparu rhagfynegiad CLV deinamig yn seiliedig ar ryngweithiadau'r cwsmer â'r brand yn y gorffennol, gan ganiatáu i gwsmeriaid wybod pa gwsmeriaid y dylent eu targedu gyda chynigion arbennig, gostyngiadau a hyrwyddiadau.  

Beth yw Retina AI?

Mae Retina AI yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i ragfynegi gwerth oes cwsmer cyn y trafodiad cyntaf.

Retina AI yw'r unig gynnyrch sy'n rhagweld CLV tymor hir cwsmeriaid newydd sy'n galluogi marchnatwyr twf i wneud ymgyrch neu sianelu penderfyniadau optimeiddio cyllideb mewn amser sydd bron yn amser real. Enghraifft o'r platfform Retina sy'n cael ei ddefnyddio yw ein gwaith gyda Madison Reed a oedd yn chwilio am ateb amser real i fesur a gwneud y gorau o ymgyrchoedd ar Facebook. Dewisodd y tîm yno redeg prawf A / B yn canolbwyntio ar y CLV: CAC (costau caffael cwsmeriaid) cymhareb. 

Astudiaeth Achos Madison Reed

Gydag ymgyrch brawf ar Facebook, nod Madison Reed oedd cyflawni'r nodau canlynol: Mesur ymgyrch ROAS a CLV mewn amser real bron, ailddyrannu cyllidebau tuag at ymgyrchoedd mwy proffidiol a deall pa ad creadigol a arweiniodd at y cymarebau CLV: CAC uchaf.

Sefydlodd Madison Reed brawf A / B gan ddefnyddio’r un gynulleidfa darged ar gyfer y ddwy segment: menywod 25 oed neu hŷn yn yr Unol Daleithiau nad oeddent erioed wedi bod yn gwsmer Madison Reed.

  • Ymgyrch A oedd yr ymgyrch busnes fel arfer.
  • Addaswyd Ymgyrch B fel y segment prawf.

Gan ddefnyddio gwerth oes cwsmer, optimeiddiwyd y segment prawf yn gadarnhaol ar gyfer pryniannau ac yn negyddol yn erbyn tanysgrifwyr. Defnyddiodd y ddwy segment yr un ad creadigol.

Rhedodd Madison Reed y prawf ar Facebook gyda rhaniad 50/50 am 4 wythnos heb unrhyw newidiadau canol ymgyrch. Cymhareb CLV: CAC wedi cynyddu 5% ar unwaith, o ganlyniad uniongyrchol i optimeiddio'r ymgyrch gan ddefnyddio gwerth oes cwsmer o fewn rheolwr hysbysebion Facebook. Ynghyd â chymhareb CLV: CAC well, enillodd yr ymgyrch brawf fwy o argraffiadau, mwy o brynu gwefannau, a mwy o danysgrifiadau, gan arwain yn y pen draw at fwy o refeniw. Arbedodd Madison Reed gost fesul argraff a chost fesul pryniant tra hefyd yn caffael cwsmeriaid tymor hir mwy gwerthfawr.

Mae'r mathau hyn o ganlyniadau yn nodweddiadol wrth ddefnyddio Retina. Ar gyfartaledd, mae Retina yn cynyddu effeithlonrwydd marchnata 30%, yn rhoi hwb o 44% i CLV cynyddrannol gyda chynulleidfaoedd sy'n edrych, ac yn ennill 8x Return on Ad Spend (ROAS) ar ymgyrchoedd caffael o'u cymharu â dulliau marchnata nodweddiadol. Yn y pen draw, mae personoli sy'n seiliedig ar werth cwsmer a ragwelir ar raddfa mewn amser real yn newid gêm mewn technoleg marchnata. Mae ei ffocws ar ymddygiad cwsmeriaid yn hytrach na demograffeg yn ei gwneud yn ddefnydd unigryw a greddfol o ddata i droi ymgyrchoedd marchnata yn enillion effeithiol a chyson.

Mae Retina AI yn cynnig y galluoedd canlynol

  • Sgoriau Arweiniol CLV - Mae Retina yn rhoi modd i fusnesau sgorio pob cwsmer i nodi arweinwyr ansawdd. Mae llawer o fusnesau yn ansicr pa gwsmeriaid fydd yn cynhyrchu'r gwerth uchaf dros eu hoes. Trwy ddefnyddio Retina i fesur enillion cyfartalog sylfaenol ar wariant hysbysebu (ROAS) ar draws pob ymgyrch a sgorio arweinyddion yn barhaus a diweddaru CPAs yn unol â hynny, mae rhagfynegiadau Retina yn cynhyrchu ROAS llawer uwch ar yr ymgyrch a gafodd ei optimeiddio gan ddefnyddio eCLV. Mae'r defnydd strategol hwn o ddeallusrwydd artiffisial yn rhoi modd i fusnesau nodi a chyrchu cwsmeriaid sy'n arwydd o werth gweddilliol. Y tu hwnt i sgorio cwsmeriaid, gall Retina integreiddio a rhannu data trwy blatfform data cwsmeriaid ar gyfer adrodd ar draws systemau.
  • Optimeiddio Cyllideb yr Ymgyrch - Mae marchnatwyr strategol bob amser yn chwilio am ffyrdd i wneud y gorau o'u gwariant ar hysbysebion. Y broblem yw bod yn rhaid i'r mwyafrif o farchnatwyr aros hyd at 90 diwrnod cyn y gallant fesur perfformiad ymgyrchoedd blaenorol ac addasu cyllidebau'r dyfodol yn unol â hynny. Mae Retina Early CLV yn grymuso marchnatwyr i wneud dewisiadau craff ynghylch ble i ganolbwyntio eu gwariant hysbysebion mewn amser real, trwy gadw eu CPAs uchaf ar gyfer cwsmeriaid a rhagolygon gwerth uchel. Mae hyn yn optimeiddio CPAs targed ymgyrchoedd gwerth uwch yn gyflym i gynhyrchu ROAS uwch a chyfraddau trosi uwch. 
  • Cynulleidfaoedd edrych yn debyg - Retina rydym wedi sylwi bod gan lawer o gwmnïau ROAS isel iawn - fel arfer oddeutu 1 neu hyd yn oed yn llai nag 1. Mae hyn yn digwydd yn aml pan nad yw gwariant ad cwmni yn gymesur â rhagolygon 'neu werth oes eu cwsmeriaid presennol. Un ffordd o gynyddu ROAS yn ddramatig yw creu cynulleidfaoedd edrych ar sail gwerth a gosod capiau cais cyfatebol. Yn y modd hwn, gall busnesau wneud y gorau o wariant ad yn seiliedig ar y gwerth y bydd eu cwsmeriaid yn dod â nhw yn y tymor hir. Gall busnesau dreblu eu dychweliad ar wariant ad gyda chynulleidfaoedd edrych ar sail gwerth cwsmer Retina sy'n seiliedig ar werth.
  • Cynigion yn Seiliedig ar Werth - Mae cynnig ar sail gwerth yn dibynnu ar y syniad bod cwsmeriaid gwerth is hyd yn oed yn werth eu prynu long cyn belled nad ydych chi'n gwario gormod yn eu caffael. Gyda'r dybiaeth honno, mae Retina yn helpu cwsmeriaid i weithredu cynnig ar sail gwerth (VBB) yn eu hymgyrchoedd Google a Facebook. Gall gosod capiau cynnig helpu i sicrhau cymarebau LTV: CAC uchel ac mae'n rhoi mwy o hyblygrwydd i gleientiaid addasu paramedrau ymgyrchu i gyd-fynd â nodau busnes. Gyda chapiau cais deinamig o Retina, gwnaeth cleientiaid wella eu cymarebau LTV: CAC yn sylweddol trwy gadw costau caffael yn is na 60% o'u capiau cais.
  • Iechyd Ariannol a Chwsmeriaid - Adrodd ar iechyd a gwerth eich sylfaen cwsmeriaid. Mae Adroddiad Ansawdd Cwsmeriaid ™ (QoC) yn darparu dadansoddiad manwl o sylfaen cwsmeriaid cwmni. Mae'r QoC yn canolbwyntio ar fetrigau cwsmeriaid sy'n edrych i'r dyfodol ac yn cyfrif am ecwiti cwsmeriaid a adeiladwyd gydag ymddygiad ailbrynu.

Trefnwch Alwad i Ddysgu Mwy