Ailfeddwl Allgymorth Marchnata B2B? Dyma Sut i Ddewis Ymgyrchoedd Ennill

Allgymorth B2B

Wrth i farchnatwyr addasu ymgyrchoedd i ymateb i'r canlyniad economaidd o COVID-19, mae'n bwysicach nag erioed gwybod sut i ddewis enillwyr. Mae metrigau sy'n canolbwyntio ar refeniw yn caniatáu ichi ddyrannu gwariant yn effeithiol.

Mae'n amlwg ond yn wir: roedd y strategaethau marchnata y dechreuodd cwmnïau eu rhoi ar waith yn Ch1 2020 wedi darfod erbyn i Q2 gael ei rolio o gwmpas, wedi'i chwythu i fyny gan argyfwng COVID-19 a'r cwymp economaidd yn sgil y pandemig. Mae canlyniadau busnes yn cynnwys degau o filiynau y mae digwyddiadau wedi'u canslo. Hyd yn oed wrth i rai taleithiau arbrofi ag ailagor, nid oes unrhyw un yn gwybod mewn gwirionedd pryd y bydd gweithgareddau busnes fel sioeau teithiol a chynadleddau diwydiant yn ailddechrau.

Mae marchnatwyr wedi gorfod ailfeddwl am eu cynlluniau allgymorth yng ngoleuni'r newidiadau hyn. Mae gan lawer o adrannau marchnata gohirio ymgyrchoedd a thorri cyllidebau. Ond mae hyd yn oed timau marchnata sy'n symud ymlaen yn llawn stêm yn addasu eu strategaethau i adlewyrchu realiti marchnad newydd a gwella ROI. Ar ochr B2B yn arbennig, bydd cystadleuaeth gynyddol yn ei gwneud yn hanfodol sicrhau bod pob doler o'r gyllideb farcio yn cynhyrchu refeniw - ac y gall marchnatwyr ei brofi. 

Mae rhai marchnatwyr B2B wedi ailstrwythuro eu dull trwy symud gwariant a ddyrannwyd yn flaenorol i ddigwyddiadau, nawr i sianeli digidol. Gall hynny fod yn effeithiol, yn enwedig os ydyn nhw wedi addasu eu Proffil Cwsmer Delfrydol i gyfrif am amodau economaidd newydd. Mae gofalu am bethau sylfaenol eraill fel dadansoddi metrigau twmffat i briodoli refeniw i ymgyrchoedd yn gywir hefyd yn gwneud synnwyr, fel y mae profi cyfuniadau amrywiol o negeseuon, mathau o gynnwys a sianeli i benderfynu beth sy'n gweithio orau. 

Unwaith yr eir i'r afael â'r pethau sylfaenol, mae sawl ffordd y gallwch archwilio data ar lefel fwy gronynnog i ddarganfod a yw'ch rhaglenni marchnata digidol B2B yn gweithio'n effeithlon a phenderfynu pa rai sy'n gyrru'r canlyniadau gorau o ran refeniw. Bydd yr atebion pwynt marchnata digidol metrigau a ddarperir yn dweud wrthych pa ymgyrchoedd sy'n cynhyrchu cliciau a gweld tudalennau, sy'n ddefnyddiol. Ond i blymio'n ddyfnach, bydd angen data arnoch sy'n rhoi mewnwelediad i ddylanwad ymgyrchu ar refeniw a gwerthiant.  

Mae edrych ar ddata ymgyrchu cynhyrchu galw hanesyddol yn lle da i ddechrau. Gallwch ddadansoddi'r rhaniad rhwng allgymorth digidol ac an-ddigidol a phenderfynu sut roedd pob darn yn gyrru gwerthiannau. Bydd hynny'n gofyn am fodel priodoli ymgyrch. Bydd model “cyffyrddiad cyntaf” y mae credydau yn arwain at y cyfarfod cychwynnol a gafodd y cwmni â darpar gwsmer yn dangos yn nodweddiadol bod ymgyrchoedd digidol yn chwarae rhan fawr wrth gynhyrchu diddordeb newydd gan gwsmeriaid. 

Gall hefyd fod yn ddadleuol darganfod pa ymgyrchoedd a ddylanwadodd ar y nifer fwyaf o werthiannau. Mae'r siart isod yn dangos sut y dylanwadodd ymgyrchoedd digidol ac ddigidol ar werthiannau mewn un enghraifft:

Refeniw a Briodolir gan Ymgyrch (Digidol ac An-Ddigidol)

Gall drilio i lawr i ddata hanesyddol fel hyn ddarparu mewnwelediadau sylweddol wrth i chi retool eich strategaeth farchnata i bwysleisio ymgyrchoedd digidol. Gall eich helpu i ddewis enillwyr pan fyddwch chi'n ystyried sawl opsiwn gwahanol. 

Mae metrigau cyflymder yn elfen bwysig arall wrth ddewis ymgyrchoedd buddugol. Mae cyflymder yn disgrifio'r amser (mewn dyddiau) y mae'n ei gymryd i drosi dennyn i werthiant. Y dull gorau yw mesur cyflymder ar bob cam o'r twndis marchnata a gwerthu. Pan fydd angen i chi gyrraedd refeniw yn gyflym, byddwch chi am sicrhau eich bod chi'n gallu adnabod a dileu unrhyw dagfeydd yn y broses. Mae mesur cyflymder ar bob cam twndis hefyd yn rhoi mewnwelediad i ba mor effeithiol yw'r addasiadau rydych chi wedi'u gwneud. 

Mae'r siart isod yn dangos enghraifft o gyflymder marchnata arweinwyr cymwys (MQLs) wrth iddynt symud trwy'r twndis yn 2019 a chwarter cyntaf 2020:

CPC yn erbyn Tuedd Organig Tudalen

Fel y dengys y data yn yr enghraifft hon, gwnaeth y tîm marchnata wella eu canlyniadau Ch1 2020 yn sylweddol o gymharu â Ch1 2019. Mae'r mewnwelediad hwnnw'n rhoi gwybodaeth werthfawr i'r tîm am gyflymder posibl y rhaglenni a weithredwyd yn ystod y ddwy amserlen hynny. Gall marchnatwyr ddefnyddio'r mewnwelediad hwnnw i gyflymu amser i refeniw wrth symud ymlaen. 

Nid oes unrhyw un yn gwybod yn union beth ddaw yn y dyfodol wrth i fusnesau ailagor ar sail ranbarthol a gweithgaredd economaidd yn codi. Mae marchnatwyr B2B eisoes wedi gorfod addasu eu strategaeth ymgyrchu, ac mae'n debyg y bydd yn rhaid iddynt ei newid eto wrth i ffactorau newydd ddod i'r amlwg. Ond yn ystod amseroedd ansicr, mae'r gallu i ddewis enillwyr tebygol yn bwysicach nag erioed. Gyda'r galluoedd data a dadansoddeg cywir, gallwch wneud yn union hynny. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.