Marchnata E-bost: Dadansoddiad Cadw Rhestr Tanysgrifiwr Syml

Cadw

Tanysgrifiwr cadw mae ei wreiddiau yn y diwydiant papurau newydd. Sawl blwyddyn yn ôl, gweithiais i gwmni Marchnata Cronfa Ddata sy'n arbenigo mewn Dadansoddeg Tanysgrifiadau Papur Newydd. Un o'r metrigau allweddol ar gyfer segmentu a marchnata i ragolygon ar gyfer tanysgrifiadau oedd eu gallu i 'gadw'. Nid oeddem (bob amser) eisiau marchnata i ragolygon na fyddent yn cadw'n dda felly, pan oeddem am gaffael rhagolygon ansawdd, byddem yn marchnata i gymdogaethau ac aelwydydd yr oeddem yn gwybod eu bod yn cael eu cadw'n dda. Hynny yw, ni wnaethant fachu’r arbennig 13 wythnos ac yna eu rhyddhau ar fechnïaeth, byddent mewn gwirionedd yn adnewyddu ac yn glynu o gwmpas.

Er mwyn dadansoddi pa mor dda yr oedd y cynnyrch yn gwneud a pha mor dda yr oedd ein marchnata yn gwneud, byddem yn dadansoddi ein cadw cwsmeriaid yn barhaus. Byddai hyn yn ein helpu i aros ar y nod. Yn ogystal, byddai hefyd yn ein helpu i amcangyfrif faint o gwsmeriaid a fyddai’n gadael yn erbyn aros fel y gallem drefnu ein hymgyrchoedd caffael yn unol â hynny. Yn ystod misoedd yr haf lle byddai pobl yn mynd ar wyliau, efallai y byddem yn marchnata i ragolygon cadw isel er mwyn cadw'r cyfrifiadau i fyny (cyfrif tanysgrifwyr = doleri hysbysebu yn y diwydiant papurau newydd).

Y Gromlin Cadw

Cromlin Cadw

Pam ddylech chi ddadansoddi cadw rhestr?

Rwy'n synnu'n onest, o ystyried gwerth cyfeiriad e-bost, nad yw marchnatwyr e-bost wedi mabwysiadu Dadansoddiad Cadw. Mae Dadansoddiad Cadw ar danysgrifwyr e-bost yn werthfawr am nifer o resymau:

  1. Gyda chadw isel daw adroddiadau sothach / sbam uchel. Bydd monitro eich cadw rhestr yn eich cynorthwyo i adeiladu eich enw da ac osgoi problemau cyflawni gyda Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd.
  2. Mae gosod nodau cadw yn ffordd wych o sicrhau bod eich cynnwys yn cynnwys snisin. Yn y bôn, bydd yn dweud wrthych sawl gwaith y gallwch fentro cynnwys gwael cyn i danysgrifiwr benderfynu mechnïaeth.
  3. Bydd dadansoddiad cadw yn dweud wrthych pa mor wael y mae eich rhestrau yn ddiraddiol a faint o danysgrifwyr y mae'n rhaid i chi barhau i'w hychwanegu i gynnal cyfrif eich rhestrau a; o ganlyniad, eich nodau refeniw.

Sut i Fesur Cadw ac Ymlyniad ar eich Rhestr Tanysgrifiwr E-bost

Mae'r enghraifft rydw i wedi'i darparu yma wedi'i llunio'n llwyr, ond gallwch chi weld sut y gallai fod o gymorth. Yn yr achos hwn, (gweler y siart) mae cwymp ar ôl 4 wythnos ac un arall ar 10 wythnos. Pe bai hon yn enghraifft go iawn, efallai yr hoffwn roi rhywfaint o gynnwys deinamig o gwmpas y marc 4 wythnos sydd wir yn ychwanegu rhywfaint o sip at yr ymgyrch! Yr un peth yn wythnos 10!

I ddechrau, mae'r daenlen rydw i'n ei defnyddio yn y bôn yn cymryd pob tanysgrifiwr ac yn cyfrifo'r dyddiad y gwnaethon nhw ddechrau a'u dyddiad dad-danysgrifio (os ydyn nhw heb eu tanysgrifio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y cyfrifiadau - maen nhw'n gwneud gwaith braf o guddio gwybodaeth lle dylai fod yn wag a chyfrif yn unig ar amodau.

Fe welwch fod y grid sy'n deillio o hyn yn dal cyfanswm y diwrnodau y cawsant eu tanysgrifio os ydyn nhw heb eu tanysgrifio. Dyma'r wybodaeth y byddaf yn ei defnyddio yn ail ran y dadansoddiad i gyfrifo'r gyfradd cadw bob wythnos.

Dyddiau Tanysgrifiwr

Mae cromlin cadw yn eithaf safonol mewn unrhyw ddiwydiant sy'n mesur tanysgrifiadau, ond gellir ei ddefnyddio hefyd i ddadansoddi cadw ar gyfer diwydiannau eraill - dosbarthu bwyd (faint o ddanfoniadau a pha mor aml cyn i rywun adael am byth ... efallai 'diolch' arbennig cyn hynny mae'r pwynt mewn trefn), torri gwallt, rhentu ffilmiau ... rydych chi'n ei enwi a gallwch chi gyfrif athreuliad a chadw ar gyfer eich cleientèle.

Mae cadw cleientiaid fel arfer yn llawer llai costus na chaffael rhai newydd. Gallwch ddefnyddio Dadansoddiad Cadw i gyfrifo a monitro'ch cromliniau cadw.

Gyda fy enghraifft ffug, fe welwch hynny er mwyn cynnal fy nghyfrifiadau rhestr yn unig, mae'n rhaid i mi ychwanegu 30 +% arall o danysgrifwyr o fewn ychydig fisoedd. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw safonau Marchnata E-bost ar gyfer Dadansoddi Cadw - felly yn dibynnu ar eich diwydiant a'ch ymgyrchoedd, gall eich cadw rhestr a'ch athreuliad amrywio'n ddramatig.

Dadlwythwch Daenlen Cadw Excel

Taenlen Cadw

Dadlwythwch y Daenlen Sampl Excel

Dim ond sampl elfennol yw hon a luniais ar gyfer y swydd hon. Fodd bynnag, mae'n dal yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i allu dadansoddi eich cadw. Cliciwch ar y dde ar y siart isod a gwneud 'Save As' i lawrlwytho'r daenlen rydw i wedi'i hadeiladu'n lleol.

Os oes angen cymorth arnoch i gyflawni'r math hwn o ddadansoddiad ar eich rhestrau, gadewch i mi wybod! Mae'n wirioneddol ddefnyddiol pan fydd gennych ddata cartref, demograffig, ymddygiadol, cynnwys a chost hefyd. Mae hynny'n caniatáu ichi wneud rhywfaint o segmentu anhygoel i dargedu'ch marchnata a'ch cynnwys yn well i'ch cynulleidfa.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.