Nid ydych yn talu am ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol

cyfryngau cymdeithasol pleidleisio

Gyda ffocws eang Martech Zone, Efallai na chaf yr ymhelaethiad cymdeithasol y mae blog gwych yn ei hoffi Argyhoeddi a Throsi yn cael (Post gwych gan Jay!) ... ond rwy'n gwerthfawrogi'r gymuned rydyn ni wedi'i hadeiladu yma yn Martech Zone.

Y mwyaf diweddar Pôl Zoomerang fe wnaethon ni ychwanegu ar strategaethau cyfryngau cymdeithasol yn fy llenwi â balchder ... rydych chi'n bobl yn farchnatwyr soffistigedig! Rydych chi'n cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol, yn syndiceiddio cynnwys yno, yn talu am offer ac yn hyrwyddo ... ac yn mesur enillion ar fuddsoddiad. Yn syml,… anhygoel! Mae'n golygu ein bod ni'n cael ein herio i ddod â chynnwys marchnata uwch i chi gymaint â'r pethau sylfaenol.

cyfryngau cymdeithasol pleidleisio

Efallai y byddai rhywun yn pendroni ... os Highbridge yn gymdeithasol cwmni ymgynghori cyfryngau, pam fyddech chi'n hapus nad oes unrhyw un o'ch darllenwyr yn talu am ymgynghori â'r cyfryngau cymdeithasol? Wel ... rydw i'n mynd i'w ddweud ... does dim angen i chi wneud hynny. Mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ddwsin o ddwsin ac ymddengys mai'r cymwysterau yw unrhyw un sy'n gallu darnio brawddeg 140 cymeriad ynghyd â hashnod a symbol @.

Mae angen i gwmnïau sy'n buddsoddi mewn ymgynghori marchnata helpu i nodi ymgynghorwyr sydd â phrofiad o weithio trwy strategaethau marchnata traws-gyfryngol amrywiol sy'n trosoli pob cyfrwng ac yn cynyddu eu buddsoddiad a'u heffaith i'r eithaf. Mae hynny'n cymryd ymgynghorydd â llawer mwy o brofiad. Mae'n ddrwg gen i pe bawn i newydd sarhau cyfran o fy nghynulleidfa ... ond oni bai eich bod chi'n gwybod effaith cymdeithasol ar chwilio, symudol, cyfryngau traddodiadol, e-bost, ac ati ... a sut i fesur ei effeithiolrwydd gyda ... rydych chi'n dal yn yr ysgol elfennol.

15 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug, des i yma yn dilyn dolen o bost blog Jay. Y peth cyntaf rydw i'n sylwi arno yw ei fod yn rhoi dolen syth-gyfoethog sy'n llawn allweddair ac mae eich cyswllt dwyochrog i'w bost gyda'ch ffrâm o'i gwmpas.

  Yr ail beth y sylwaf arno yw nad yw'r un o'r opsiynau yn yr arolwg yn strategaethau mewn gwirionedd. Gweithredoedd, tactegau a setiau o gamau gweithredu ydyn nhw. Nid yw defnyddio offer cyfryngau cymdeithasol trydydd parti am ddim yn strategaeth. Mae'n ffordd o weithredu strategaeth.

  Yn yr un modd, nid strategaeth yw talu ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol. Rydych chi'n talu ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol i'ch helpu chi i ddatblygu, defnyddio ac addasu strategaeth.

  Y peth olaf y sylwaf arno yw eich bod yn sylwi ar hynny oni bai bod gennych fetrigau sy'n mapio'n ôl i'ch amcanion strategol, rydych chi'n dal i fod yn n00b, a bod angen arweiniad arbenigol ymgynghorydd marchnata Rhyngrwyd cymwys arnoch chi. Props am ddweud hynny.

  • 2

   Daniel,

   Rwy'n gwerthfawrogi cyswllt Jay! Ers i ni siarad am gynifer o offer yma, rydyn ni'n boddi ein hunain mewn cysylltiadau allanol felly rydw i'n profi'r dull ffrâm i weld a yw'n gwella ein canlyniadau SEO cyffredinol o gwbl. Byddaf yn rhannu'r wybodaeth honno mewn swydd yn y dyfodol.

   RE: Strategaethau, nid wyf o reidrwydd yn anghytuno â chi ond mae'n anodd egluro arolwg barn yn nheitl yr arolwg yn unig. Rwy'n fodlon gwybod bod pobl yn deall y pwrpas y tu ôl i'r bleidlais ac na chawsant eu dal yn y minutia. Roedd yn rhaid i mi geisio cynhyrchu 'camau' yn yr arolwg barn i weld lefel y soffistigedigrwydd a'r rhyngweithio yr oedd y cwmnïau'n ymwneud â'u strategaeth.

   Nid yw'n hawdd gwneud hynny ... ond gwastraffu wythnos yn verbiage yn hytrach na thaflu arolwg barn i gael teimlad bod y fasnach. Roeddwn i eisiau cael y bleidlais allan yna. Pe bai hwn yn arolwg ffurfiol, dilys yn ystadegol, byddwn wedi cymryd strategaeth dra gwahanol.

   Rwy'n dweud nad ydw i 'o reidrwydd' yn anghytuno oherwydd mae gen i gwmnïau sydd wedi adeiladu eu strategaeth trwy syndiceiddio cynnwys yn unig ... neu dalu trydydd parti yn unig. Yr offeryn 'gall' yw'r strategaeth.

   Diolch!

   • 3

    Diolch am yr ymateb meddylgar! Byddaf yn ôl i ddarllen mwy o bostiadau, ac rwy'n falch bod Jay wedi cysylltu â chi.

    Rwy’n cyfaddef yn rhwydd fod gen i sglodyn ar fy ysgwydd pan ddaw i siarad am “strategaeth cyfryngau cymdeithasol.” Credaf, os nad yw'r hyn y mae cwmni'n ei weithredu yn gynllun eang, wedi'i gynllunio'n fwriadol, nid yw'n strategaeth. Yn lle, dim ond gwaith prysur ydyw. Weithiau mae'n gweithio, ond y rhan fwyaf o'r amser mae'n eich gadael chi'n iawn lle gwnaethoch chi ddechrau, dim ond gwael a blinedig. Mae'n wasanaeth i'n diwydiant pryd bynnag y bydd unrhyw un yn helpu arweinwyr sefydliadau i gydnabod beth yw strategaeth mewn gwirionedd.

    • 4

     Ac felly y dylech chi, Daniel! Mae gormod o bobl yn rhedeg o gwmpas ac yn dryllio llanast gyda chwmnïau ... eu cael i neidio cyn bod ganddyn nhw strategaeth yn ei lle yn llawn. Byddaf yn defnyddio ychydig mwy o rybudd yn y dyfodol gyda fy verbiage. Diolch eto! 🙂

 2. 5

  Amen, Doug. Amen. Fodd bynnag, credaf eich bod yn mynd dros ben llestri ond deallaf mai dyna oedd eich pwynt. Mae mesur yn allweddol ac mae'r gallu i gyflenwi'ch cynnyrch mewn pryd hyd yn oed yn bwysicach.

 3. 6

  Ceisiais olygu fy sylw ond ni allwn am ryw reswm. Credaf ei bod yn fanteisiol cyflogi rhywun sydd â “lluwchfeydd o draws-blatfform, blah-blah, lingo corfforaethol, profiad cyfryngau uniongyrchol” ond mae'n bwysicach cyflogi person yn seiliedig ar ganlyniadau. Nid yw'r ffaith bod rhywun yn ddibrofiad yn golygu na allant ddarparu cynnyrch ystyrlon sy'n cael ei yrru gan ganlyniadau.

  Mae pawb yn cychwyn yn rhywle.

  • 7

   Ddim yn siŵr fy mod i'n cytuno, Kyle. Os nad oes gan rywun y profiad, dylent gymryd yr amser i fynd i weithio i rywle a'i gael. Rwy'n gweld gormod o gwmnïau'n cael eu llywio i lanast gan bobl sydd heb y profiad. O ran canlyniadau ... mae angen iddynt fod yn gyson cyn y byddaf yn ymddiried ynddynt gyda fy nghyllideb. Ni fyddwn yn disgwyl dim llai gan fy nghleientiaid chwaith. Nid ydym yn hyfforddi mwyach ... allan yma mae swyddi a chwmnïau yn dibynnu arnom ni.

   • 8

    Rwy'n dyfalu fy mod i'n dod o fy swydd yn fwy na dim arall. Pan fyddaf yn adeiladu hyfforddiant i gwmnïau, nid yw fy niffyg profiad corfforaethol yn broblem. Nawr, byddwn yn cytuno y gallai fod gennych broblem ar farchnata, datblygu ac ymgynghori. Dwi wedi rhwygo ar yr un yna. Rwyf wedi cael cwmni ers 5 mlynedd nad oedd ganddo “brofiad” cyn i ni ei ddechrau.

    Nid wyf yn credu bod angen i chi fynd i “weithio i rywle” cyn y gellir eich cyflogi fel ymgynghorydd neu rywun sy'n gallu sicrhau gwerth. Os ydw i'n cael fy llogi i gyffroi tîm gweithredol neu helpu i fowldio strategaeth ar gyfer busnes dielw mawr ... os ydw i'n cyflawni gwerth ... ni ddylai fod gwahaniaeth.

    Mae gen i restr gyfan o bobl brofiadol sydd wedi methu. Nid wyf yn gwybod ai profiad yw'r broblem ... oni ddylai fod yn eich gallu i gyflawni'r hyn rydych chi'n ei werthu? Cyfnod?

    A choeliwch chi fi, rydw i'n dod o safbwynt gwerthu rhywbeth a methu ... dwi'n meddwl bod gyda ni i gyd.

    • 9

     Nid wyf yn credu eich bod yn cysylltu â mi ar y rhan 'profiad'. Nid oeddech chi'n adeiladu hyfforddiant i gwmnïau ar sut i adeiladu cwmni yn effeithiol ... roeddech chi'n adeiladu hyfforddiant ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol, iawn? Ac fe'ch addysgwyd ar ddatblygu hyfforddiant, iawn?

     Felly ... mae hynny'n rhywbeth y mae gennych chi brofiad ohono ... ac roedd eich hyfforddiant yn llwyddiant. Byddwn yn eich llogi ar gyfer hynny ... ond nid wyf yn mynd i'ch cyflogi i helpu fy musnes i fynd ar raglen gofal iechyd newydd pan nad oes gennych unrhyw brofiad yno, iawn?

     O ran methu, ni fyddwn byth yn gweithio gyda phobl pe byddent yn dweud nad oeddent erioed wedi methu. Rwy’n credu mai’r hyn a ddywedais oedd eu bod yn “gyson” yn eu gallu i gael canlyniadau. Mae hynny'n bendant yn gadael lle i fethu. Ond dwi ddim yn mynd i logi ymgynghorydd sy'n dweud, “hyd yma, rydw i wedi gweithio gydag 8 cleient ac wedi methu â chael canlyniadau ar gyfer 4 ohonyn nhw”. 🙂

 4. 10

  Mae POB Cyfryngau wedi'u cysylltu (dim bwriad Zuck). Nid yw galw ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol fel y'u gelwir yn “ddwsin o ddwsin” yn ei wneud yn gyfiawnder. Rydw i gyda chi gant y cant a chael eich bro yn ôl.

 5. 11

  “Mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ddwsin o ddwsin ac ymddengys mai’r cymwysterau yw unrhyw un a all ddarnio brawddeg 140 cymeriad ynghyd â hashnod a symbol @.”

  Mae bron yn drueni nad oedd yn ffitio i mewn i 140 o gymeriadau.

  Wrth gwrs, os ydych chi'n credu yn y rheol 10,000 awr, byddai'n anodd i unrhyw un fod yn arbenigwr ar gyfryngau cymdeithasol; nid yw wedi bod o gwmpas yn ddigon hir.

  Tra yng nghynhadledd Exact Target, nododd Jay Baer fod “cyfryngau cymdeithasol yn swydd nawr, ond cyn bo hir fe ddaw’n sgil. Yn union fel teipio neu wneud copïau. Roedden ni'n arfer cael pobl ar gyfer hynny, yna fe wnaethon ni sylweddoli ei bod hi'n fwy effeithlon os oes gan bawb y sgil. " (Aralleirio rhywfaint.) Beth bynnag, rwy'n credu ei fod yn iawn yn ôl pob tebyg.

 6. 12

  “Mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ddwsin o ddwsin ac ymddengys mai’r cymwysterau yw unrhyw un a all ddarnio brawddeg 140 cymeriad ynghyd â hashnod a symbol @.”

  Mae bron yn drueni nad oedd yn ffitio i mewn i 140 o gymeriadau.

  Wrth gwrs, os ydych chi'n credu yn y rheol 10,000 awr, byddai'n anodd i unrhyw un fod yn arbenigwr ar gyfryngau cymdeithasol; nid yw wedi bod o gwmpas yn ddigon hir.

  Tra yng nghynhadledd Exact Target, nododd Jay Baer fod “cyfryngau cymdeithasol yn swydd nawr, ond cyn bo hir fe ddaw’n sgil. Yn union fel teipio neu wneud copïau. Roedden ni'n arfer cael pobl ar gyfer hynny, yna fe wnaethon ni sylweddoli ei bod hi'n fwy effeithlon os oes gan bawb y sgil. " (Aralleirio rhywfaint.) Beth bynnag, rwy'n credu ei fod yn iawn yn ôl pob tebyg.

 7. 13

  “Mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ddwsin o ddwsin ac ymddengys mai’r cymwysterau yw unrhyw un a all ddarnio brawddeg 140 cymeriad ynghyd â hashnod a symbol @.”

  Mae bron yn drueni nad oedd yn ffitio i mewn i 140 o gymeriadau.

  Wrth gwrs, os ydych chi'n credu yn y rheol 10,000 awr, byddai'n anodd i unrhyw un fod yn arbenigwr ar gyfryngau cymdeithasol; nid yw wedi bod o gwmpas yn ddigon hir.

  Tra yng nghynhadledd Exact Target, nododd Jay Baer fod “cyfryngau cymdeithasol yn swydd nawr, ond cyn bo hir fe ddaw’n sgil. Yn union fel teipio neu wneud copïau. Roedden ni'n arfer cael pobl ar gyfer hynny, yna fe wnaethon ni sylweddoli ei bod hi'n fwy effeithlon os oes gan bawb y sgil. " (Aralleirio rhywfaint.) Beth bynnag, rwy'n credu ei fod yn iawn yn ôl pob tebyg.

 8. 14

  “Mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ddwsin o ddwsin ac ymddengys mai’r cymwysterau yw unrhyw un a all ddarnio brawddeg 140 cymeriad ynghyd â hashnod a symbol @.”

  Mae bron yn drueni nad oedd yn ffitio i mewn i 140 o gymeriadau.

  Wrth gwrs, os ydych chi'n credu yn y rheol 10,000 awr, byddai'n anodd i unrhyw un fod yn arbenigwr ar gyfryngau cymdeithasol; nid yw wedi bod o gwmpas yn ddigon hir.

  Tra yng nghynhadledd Exact Target, nododd Jay Baer fod “cyfryngau cymdeithasol yn swydd nawr, ond cyn bo hir fe ddaw’n sgil. Yn union fel teipio neu wneud copïau. Roedden ni'n arfer cael pobl ar gyfer hynny, yna fe wnaethon ni sylweddoli ei bod hi'n fwy effeithlon os oes gan bawb y sgil. " (Aralleirio rhywfaint.) Beth bynnag, rwy'n credu ei fod yn iawn yn ôl pob tebyg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.