Harneisio Amserau digynsail i Ail-lunio Sut Rydym yn Gweithio

Swyddfa Gartref

Bu cymaint o newid i'r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod y misoedd diwethaf fel na fyddai rhai ohonom efallai'n sylweddoli ar unwaith y mathau o ddatblygiadau arloesol a oedd eisoes yn ennill stêm cyn i'r pandemig byd-eang daro. Fel marchnatwyr, mae technoleg yn y gweithle yn parhau i ddod â ni'n agosach fel tîm fel y gallwn wasanaethu ein cwsmeriaid yn yr amseroedd anodd hyn, hyd yn oed wrth i ni lywio heriau yn ein bywydau ein hunain.

Mae'n bwysig bod yn onest gyda chwsmeriaid, yn ogystal ag aelodau'r tîm, am y sefyllfa. Nid gweithio gartref yn unig ydyn ni ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweithio gartref yn ystod pandemig. Mae wedi bod yn sioc i'r system. Mae defnyddio technoleg i gryfhau ein cysylltiadau â chwsmeriaid a gweithwyr wedi bod yn elfen allweddol yn ein hymateb i'r amseroedd gwirioneddol ddigynsail hyn.

Ymateb i Newid trwy Roi Pobl yn Gyntaf

Sut ddylai marchnatwyr ymateb? Yn Gwybodeg, rydym yn prosesu mwy na 10 triliwn o drafodion cwmwl y mis. Mae'n amlwg nawr bod pobl yn defnyddio cynnwys yn y tu allan i oriau a bod holl natur sut mae gwaith yn cael ei wneud yn newid. 

Yn y gofod B2B traddodiadol, mae'n rhaid i ni ailosod a bwrw golwg newydd ar sut rydyn ni'n cyfathrebu, gan gydnabod bod gan gwsmeriaid deuluoedd ac anghenion dybryd eraill. Mae'r cysyniad o 9 5 i yn mynd yn fwyfwy hen ffasiwn, ac mae hynny'n golygu nad ydym yn gorfod dewis wrth wrando ar gwsmeriaid. Mae'n rhaid i ni fod ar alwad y tu allan i'r ffenestri amser confensiynol.

Er mwyn gwasanaethu ein cwsmeriaid orau, mae'n bwysig cofio rhoi gweithwyr yn gyntaf, gan sicrhau bod ganddyn nhw'r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw i fod yn llwyddiannus. Mae hynny'n arbennig o bwysig nawr ein bod ni i gyd yn gweithio gartref yn delio ag amgylchiadau personol ac amodau gwaith gwahanol iawn. 

Fel busnes, mae angen i ni osod nodau clir sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid a chynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid wrth gadw lles ein gweithwyr ar y blaen trwy arweinyddiaeth gefnogol.

Diwallu Anghenion Cwsmeriaid trwy Chwilfrydedd, Ystwythder a Sensitifrwydd

Mae'r pandemig yn galw am fwy o ystwythder i ddiwallu anghenion cwsmeriaid newydd yn yr argyfwng. Rydym yn ymateb gyda mwy o sensitifrwydd fel y gallwn ddeall sut mae pob cwsmer yn cael ei effeithio. Rydyn ni mewn man unigryw yn yr ystyr bod pobl eisiau siarad â ni. Mae cwmnïau'n mynd trwy furloughs a lleihau maint, a hefyd yn ailbrisio eu cymwysiadau etifeddiaeth. Mae ein Prif Swyddog Gweithredol wedi treulio amser yn bersonol gyda chwsmeriaid, ac rydym yn graddio i ddiwallu eu hanghenion.

Rydym wedi darganfod bod rhai cwmnïau'n cael eu taro'n galetach nag eraill yn yr argyfwng. Felly yn lle mabwysiadu dull cyffredinol o farchnata, mae angen i ni fod yn fwy chwilfrydig ac yn fwy manwl gywir nag erioed yn ein negeseuon. Mae'n hanfodol ein bod yn defnyddio'r holl wybodaeth newydd sydd gennym i ddod i mewn i nodi cyfleoedd, a darparu profiadau mynd ar drywydd cyfoethocach a mwy wedi'u targedu. Mae angen i ni gael y data cyfoethog hwn i ddwylo ein gwerthwyr fel y gallant ymateb yn y ffordd orau i gwsmeriaid. Rydym yn blaenoriaethu gwybodaeth fwriad, a ddaw atom trwy DemandBase, fel y gallwn adeiladu dangosfyrddau cyfoethog a grymuso timau i ymateb i gwsmeriaid mewn ffordd ystyrlon.

Mae'n hollbwysig ystyried sut y gallwch chi helpu cwsmeriaid i lywio'r argyfwng hwn o ystyried y newidiadau anodd maen nhw'n eu hwynebu. Rhoddodd Informatica fwy o fynediad i gynhyrchion i is-set o gwsmeriaid ar yr adeg hon, fel bod ganddynt fwy o marchnerth a llai o rwystrau i'w creadigrwydd.

Mae pobl yn cael eu trethu'n emosiynol ar hyn o bryd. Trwy fod yn sensitif i'r amser rydyn ni'n byw ynddo, gallwn ni mewn cyfnod newydd o chwilfrydedd a chreadigrwydd, gan ddangos i gwsmeriaid ein bod ni'n ystwyth ac yn addasadwy tra hefyd yn eu swyno. 

Technoleg Harnais i Hybu Cynhyrchedd

Gyda heriau newydd ar blât pawb, mae'n bwysig sicrhau'r cydbwysedd iawn rhwng bod yn arloesol a helpu'ch pobl i aros yn canolbwyntio ar y gwaith cywir. Mae hynny'n arbennig o bwysig nawr ein bod ni i gyd yn ynysig yn gorfforol ac yn gweithio mewn gwahanol amgylcheddau. Fel tîm marchnata, mae canolbwyntio ar y gwaith cywir yn cynyddu ein cynhyrchiant i'r eithaf, mae'n rhoi'r enillion gorau i ni ar fuddsoddiad, ac yn ein helpu i fynd o flaen y cwsmeriaid cywir.

Dyma lle rydym wedi darganfod bod technoleg rheoli gwaith yn dod i mewn i'w waith ei hun. Fe wnaethom weithredu Blaen Gwaith trwy gydol ein hadran farchnata a chyfuno ein holl lifoedd gwaith i'r system. Mae'r platfform sengl hwn yn galluogi pawb mewn timau a lleoliadau gwahanol i rannu gwybodaeth, gweld cynnydd yn erbyn tasgau, creu cynnwys ar y cyd, rhannu syniadau, a rheoli prosesau cymhleth.

Mae'n helpu ein pobl i weld sut mae eu gwaith yn cyd-fynd â gwaith timau eraill - a gyda'n hamcanion busnes cyffredinol. Mae'n sicrhau bod arloesedd yn cyd-fynd â'n strategaeth a'n blaenoriaethau. Mae'n rhoi gwaith pob unigolyn yn ei gyd-destun, oherwydd gallant weld beth mae timau eraill yn ei wneud, a sut mae eu gwaith yn cyd-fynd â phob prosiect.

I ni, mae cael un platfform rheoli gwaith sy'n cysylltu ein holl waith yn arwain at well tryloywder, gwell gwelededd, penderfyniadau gwell, a chanlyniadau busnes gwell. Mae'r dechnoleg hon yn ein galluogi i weithio'n fwy effeithiol ac effeithlon - gan sicrhau y gall pawb ganolbwyntio ar fod yn gynhyrchiol, yn hytrach na bod yn brysur yn unig.

Goblygiadau ar gyfer Dyfodol Gwaith

Os yw'r argyfwng presennol wedi dysgu unrhyw beth inni, mae angen i ni flaenoriaethu anghenion pobl yn anad dim arall. Rwy'n credu y bydd hynny'n allweddol i ddyfodol gwaith. Rwy’n credu bod hynny’n wir cyn i’r pandemig daro, ond mae’r newidiadau a orfodwyd ar ein bywydau wedi canolbwyntio meddyliau pawb yn fwy dwys ar anghenion unigolion.

I mi, bydd gweithleoedd llwyddiannus yn y dyfodol yn galluogi ac yn grymuso pobl i weithio yn eu ffordd eu hunain. Fy nghyngor i arweinwyr busnes yw darganfod beth sy'n galluogi pobl i wneud eu gwaith gorau, a beth sy'n llwyddo. Yna defnyddiwch y dechnoleg gywir i alluogi pobl i ystwytho eu creadigrwydd a defnyddio'u doniau yn y ffordd orau, heb wrthdyniadau na rhwystrau sy'n gysylltiedig â TG. Os gall pobl ddod â'r gorau ohonynt eu hunain i weithio bob dydd, bydd cynhyrchiant, arloesedd ac - yn y pen draw - eiriolaeth cwsmeriaid, yn esgyn.

Mae'r profiad o weithio yn ystod pandemig wedi cyflwyno oedran o sensitifrwydd uwch wrth ddelio â chydweithwyr. Mae llesiant yn byrlymu fel pwnc ar ddechrau pob sgwrs. Gellir defnyddio'r newid hwn mewn meddylfryd fel catalydd ar gyfer newid yn nyfodol gwaith.

Nawr bydd angen i gwmnïau fuddsoddi mewn rhaglenni iechyd a lles ystyrlon i ddenu a chadw'r bobl orau. Ac i helpu eu pobl i gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Bydd gan dechnoleg ran ganolog i'w chwarae. Bydd llwyfannau rheoli gwaith cydweithredol yn hanfodol wrth gadw pobl yn gysylltiedig, hwyluso arloesedd, a chynnal y ffocws ar swyno cwsmeriaid ymhlith pobl nad ydyn nhw bellach yn rhannu'r un swyddfa neu amserlenni gwaith.

Yn hanfodol, trwy ddewis technoleg sy'n cefnogi cydweithredu a thrwy ddeall anghenion ein pobl, gallwn sicrhau nad anghofir y caredigrwydd a'r ystyriaeth a ddangoswyd gennym yn ystod yr argyfwng digynsail hwn. Yr enillwyr yn unig fydd ein gweithwyr, ond hefyd ein busnesau a'r cwsmeriaid rydyn ni'n eu gwasanaethu. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.