Y Berthynas Rhwng Personas, Teithiau Prynwr, a Thwneli Gwerthu

Personas Prynwr, Teithiau Prynwr, Twneli Gwerthu

Mae timau marchnata i mewn perfformiad uchel yn defnyddio personâu prynwr, deall prynu teithiau, a monitro eu sianeli gwerthu. Rwy'n helpu i ddefnyddio gwers hyfforddi ar ymgyrchoedd marchnata digidol a phersonoliaethau prynwyr gyda chwmni rhyngwladol ar hyn o bryd a gofynnodd rhywun am eglurhad ar y tri felly rwy'n credu ei bod yn werth ei thrafod.

Targedu Pwy: Personau Prynwr

Ysgrifennais yn ddiweddar ar bersonas prynwyr a pha mor hanfodol ydyn nhw i'ch ymdrechion marchnata digidol. Maent yn helpu i segmentu a thargedu eich cyfathrebiadau yn seiliedig ar ddaearyddiaeth, diwydiant, firmagraffig (B2B) nodweddion, neu ddemograffeg (B2C) nodweddion. Gall targedau firmagraffig gynnwys y nodweddion busnes a safle swydd.

Mae Personau Prynu yn helpu'ch rhagolygon neu'ch cwsmeriaid i uniaethu'n well â'ch cynnyrch neu wasanaeth ar sail eu hanghenion a'u gwerthoedd.

Darllenwch Mwy Am Bersonau Prynwr

Targedu Pryd: Prynu Teithiau

Mae Prynu Teithiau yn ddadansoddiad o'r hyn cam o'r siwrnai y mae'r defnyddiwr neu'r busnes ynddi ac a yw'r camau hynny yn eich ymdrechion marchnata ai peidio.

Mae siwrneiau prynu defnyddwyr yn eithaf syml:

 1. Mae gan y prynwr a problem maen nhw'n ymchwilio.
 2. Mae'r prynwr yn ymchwilio yn wahanol atebion am eu problem.
 3. Mae'r prynwr yn llunio rhestr o gofynion bod yn rhaid i'r datrysiad gwrdd.
 4. Mae'r prynwr yn ymchwilio i'r busnesau a / neu eu cynnyrch neu wasanaeth.

Gall siwrneiau prynu busnes ychwanegu cwpl yn fwy o gamau gan fod penderfyniadau prynu fel arfer yn cael eu gwneud mewn amgylchedd tîm lle mae'n ofynnol i'r ymchwilydd gyfuno'r wybodaeth a dod â hi yn fewnol i'w hadolygu gan arweinwyr tîm eraill a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau:

 1. Dilysu o'r broblem, datrysiad, a gofynion.
 2. Mae consensws Gwneir y penderfyniad prynu ar draws timau yr effeithir arnynt a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau.

Gall y ddau hynny hefyd orlifo mewn penderfyniadau defnyddwyr hefyd ... meddyliwch am bâr priod yn prynu eu car nesaf. Gall y priod gasglu'r holl wybodaeth, ei thrafod â'u teulu, a dod i gonsensws.

Darllenwch Mwy Am Deithiau Prynwr

Y berthynas rhwng personas prynwyr a theithiau prynwr yw mai dyma'r matrics y dylai eich adran farchnata fod yn cynhyrchu eich cynnwys, eich hyrwyddiad a'ch strategaethau targedu ag ef.

Oes gennych chi strategaethau i mewn ac allan sy'n targedu pob persona ar bob cam o'r daith? A allwch chi ddod o hyd i le mae prynwyr yn ymchwilio i bob cam o'r daith? Mae'n hynod ddefnyddiol helpu'r matrics hwn yn llythrennol. Ar gyfer hysbysebu, dyma'r ymgyrchoedd rydych chi'n eu cynhyrchu. Ar gyfer strategaethau chwilio a marchnata cynnwys, mae'n eich llyfrgell gynnwys.

Rhagfynegi Refeniw: Twneli Gwerthu

Y siwrnai brynu yw'r cam y mae'ch prynwr ynddo ... mae'r twmffat gwerthu yn fesur o'r prynwr mewn perthynas â pha mor agos ydyn nhw mewn perthynas â'r pryniant. Mae'r delweddu hwn yn hanfodol, mae'n rhoi golwg i farchnatwyr a phobl werthu ar eu piblinell gwerthu a marchnata ... dyna gyfanswm y rhagolygon a pha mor bell y maent i ffwrdd o bryniant.

Beth yw twnnel gwerthu? Beth yw camau'r twmffat gwerthu?

Mae sianeli gwerthu yn ddelweddu sy'n edrych o'r sefydliad yn ôl trwy'r broses brynu o safbwynt y tebygolrwydd o gynhyrchu refeniw. Mae prynu siwrneiau yn ddelweddu sy'n edrych ymlaen at y pryniant o safbwynt y prynwr a'u tebygolrwydd o brynu.

Oherwydd gwahanol safbwyntiau pob un, nid oes o reidrwydd aliniad cryno rhwng y ddau. Rhai enghreifftiau:

 • Mae prynwr yn ymchwilio i broblem sydd ganddo (Taith y Prynwr Cam 1) ac mae gennych bapur gwyn cynhwysfawr ar y pwnc sy'n eu haddysgu'n llawn, yn darparu atebion, ac yn cael effaith anhygoel arnynt am arbenigedd eich cwmni. Maen nhw'n bwriadu (Twnnel Gwerthu Cam D.) prynu'ch cynnyrch cyhyd â bod y gwerthusiad yn mynd yn dda.
 • Gall prynwr ddod yn ymwybodol (Twnnel Gwerthu Cam A.) o'ch cynnyrch neu wasanaeth yn y atebion cyfnod (Taith y Prynwr Cam 4). Efallai eu bod wedi nodi'r broblem, adeiladu gofynion, ac yna dod o hyd i adroddiadau dadansoddwyr neu erthyglau sy'n siarad ag atebion sydd ar gael ar y farchnad.
 • Gall aelod o dîm gwerthuso eich datrysiad (Twnnel Llwyfan Cam E.) ac yna dychwelyd i'r tîm ac anghymhwyso'ch datrysiad (Taith y Prynwr Cam 6) ar gyfer colli nodweddion neu ymarferoldeb penodol.
 • Mae gan brynwr peiriant chwilio y bwriad i brynu (Twnnel Gwerthu Cam D.), yn dilysu sgôr, adolygiadau a phrisiau eich cynnyrch (Taith y Prynwr Cam 5) yn ychwanegu'r cynnyrch at eu trol ond yn cefnu. Rydych chi'n anfon e-byst trol wedi'u gadael atynt a phan fydd ganddyn nhw gyllideb, maen nhw'n prynu'r pryniant.

Amseru yn ffordd arall y mae camliniad rhwng y ddau. Efallai y bydd rhai prynwyr yn cymryd pythefnos i benderfynu prynu. Efallai y bydd eraill yn aros am flwyddyn cyn iddynt benderfynu prynu. Mae pawb yn symud trwy daith y prynwr a'ch twmffat gwerthu ar gyflymder gwahanol.

O ganlyniad, efallai y bydd eich tîm marchnata yn talu llawer o sylw i effeithio ar bob cam o daith y prynwr i symud yr unigolyn (ar ei gyflymder ei hun) o un cam i'r cam nesaf. Nid yw hyn bob amser yn digwydd yn llinol ... gall prynwr symud yn ôl ac ymlaen rhwng camau taith prynwr dros amser.

Fodd bynnag, mae eich tîm gwerthu yn talu sylw manwl amser-i-gau a thynnu'r gobaith trwy'r twndis gwerthu fel y gallant ragweld eu twf refeniw (a photensial comisiwn). Cafodd eich tîm marchnata'r rhagolygon o fewn ystod y sgorio ... nawr maen nhw'n defnyddio'r pwysau ac yn darparu'r adnoddau i gael y fargen yn y parth diwedd.

Ydych chi'n gweld sut nad yw'r ddau yn llinellu?

Mae delweddu a mesur eich twmffat gwerthu yn hanfodol i ragamcanu eich refeniw i lawr yr afon a pherfformiad cyffredinol eich ymdrechion marchnata a gwerthu. Ar y cyfan, rydych chi am sicrhau eich bod chi symud pob arweinydd cymwys o un cam o'r twndis gwerthu i'r nesaf.

Bydd hyn yn rhoi hyder i'ch adrannau gwerthu a marchnata bod y cyfleoedd i yrru refeniw yn cynyddu.

Darllenwch Mwy Am Dwneli Gwerthu

Angen Cymorth?

Os oes angen cymorth arnoch i ddadansoddi'ch llyfrgell gynnwys ac archwilio yn erbyn eich personas a'ch camau, yna gweithredu twndis gwerthu i fesur eich ymdrechion marchnata yn gywir, gadewch i mi wybod! Os hoffech chi siarad â mi am adeiladu rhaglen arferiad i'ch sefydliad gael hyfforddiant, cysylltwch â mi. I'r rhan fwyaf o gleientiaid, rwy'n gwneud y ddau mewn gwirionedd - ymgynghori a'u cynorthwyo i adeiladu'r fframwaith yn ogystal ag addysgu eu staff ar sut i weithredu, mesur a gwneud y gorau o'ch strategaethau marchnata.

2 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.