Rhoddir Cydnabyddiaeth i Chi, Chi sy'n Cymryd Awdurdod

goron

Yr wythnos hon, cefais sgwrs anhygoel gyda chydweithiwr ifanc yn y diwydiant marchnata. Roedd y person yn rhwystredig. Roeddent yn arbenigwr yn y diwydiant gyda blynyddoedd o ganlyniadau anhygoel. Fodd bynnag, roeddent yn aml yn cael eu hanwybyddu o ran cyfleoedd i siarad, cyngor neu sylw gan arweinwyr.

Yn 40 oed, fy awdurdod daeth yn llawer hwyrach na llawer o'r arweinwyr cydnabyddedig yn y dirwedd farchnata. Mae'r rheswm yn gymharol syml - roeddwn i'n weithiwr gweithgar, cynhyrchiol a alluogodd arweinwyr y busnesau y gwnes i eu helpu i ennill awdurdod. Datblygais adroddiadau diwydiant a oedd yn eu gwneud yn lyfrau a phrif gyflwyniadau a oedd â'u henw arno. Dechreuais fusnesau na chefais fy enwi'n sylfaenydd iddynt. Gwyliais wrth i'r bobl y gwnes i adrodd amdanyn nhw gael eu dyrchafu a'u talu'n dda, tra roeddwn i'n gweithio fy masgen iddyn nhw. Mae llawer ohonyn nhw'n eithaf cyfoethog.

Nid wyf yn eu beio. Rwy'n gwerthfawrogi'r hyn a ddysgais yn eu gwylio. Yn wir, rwy'n ffrindiau da gyda llawer ohonyn nhw heddiw. Ond trwy gydol fy ngyrfa, roeddwn i'n aros i fod yn cael ei gydnabod fel awdurdod. Y wers eithaf a ddysgais o'r diwedd ar ôl eu gwylio oedd iddynt ddod yn awdurdodau oherwydd nad oeddent byth yn aros i gael eu cydnabod. Cymerasant eu hawdurdod.

Peidiwch â chamddehongli hynny wrth iddyn nhw ei gymryd oddi wrthyf. Na, fe wnaethon nhw ei gymryd o'r diwydiant. Ni ddaeth cydnabyddiaeth yn gyntaf, daeth ar ôl. Roeddent yn ddi-rwystr wrth ennill y chwyddwydr. Pan oedd digwyddiad i siarad ynddo, fe wnaethant chwarae pêl galed i gael y slotiau amser gorau, a gwnaethant yn siŵr eu bod yn hyrwyddo… hyd yn oed gor-hyrwyddo eu hymglymiad. Pan oedd trafodaeth banel, roeddent yn dominyddu. Pan welsant gyfle i wobr, fe wnaethant ei gyflwyno. Pan oedd angen tystebau arnyn nhw, fe ofynnon nhw amdani.

Cymerir awdurdod, ni roddir. Dim ond cydnabyddiaeth a roddir. Os oes un peth i'w ddysgu o ymgyrchoedd Trump a Sanders, dyma ydyw. Nid oedd unrhyw un yn y cyfryngau prif ffrwd na'r sefydliad gwleidyddol erioed eisiau i'r ddau ymgeisydd hyn fod ar waith. Nid oedd ots gan yr ymgeiswyr - cymerasant yr awdurdod. Ac yn ei dro, fe wnaeth y cyhoedd eu cydnabod amdano.

Beirniadwyd cydweithiwr i mi yn gyhoeddus yn ddiweddar Gary Vaynerchuk yn gyhoeddus. Nid oedd yn adeiladol, nid yw ond yn casáu ei arddull a neges Gary. Mae wedi cymryd y swydd ers hynny, ond dim ond un sylw y gwnes i ei ychwanegu: Nid yw Gary Vaynerchuk yn poeni beth yw eich barn chi. Nid yw Gary yn aros i gael ei gydnabod gan yr arweinydd diwydiant hwn, cymerodd Gary ef. Ac mae ehangu ei awdurdod a'i gwmni yn dystiolaeth bod yr awdurdod yn haeddiannol.

Felly dyma ychydig o gyngor yr hoffwn ei roi i bobl sy'n dalentog ac yn rhwystredig:

  1. Byddwch yn hunanol - Nid wyf yn golygu cymryd oddi wrth eraill ac nid wyf yn golygu rhoi'r gorau i helpu eraill. Mae'n rhaid bod gennych chi hanes trawiadol i adeiladu'ch awdurdod arno. Ond mae'n rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd o'ch gwaith, a'i wneud yn bwynt i weithio i chi'ch hun. Meddyliwch am eich awdurdod yn y dyfodol fel cyfrif ymddeol. Ni allwch ymddeol oni bai eich bod yn aberthu heddiw. Yr un peth i'ch awdurdod. Nid ydych yn mynd i adeiladu awdurdod oni bai eich bod yn buddsoddi amser ac ymdrech heddiw. Os ydych chi'n gweithio 100% o amser ar eich cyflogwr neu gleientiaid, nid ydych chi'n buddsoddi unrhyw beth ynoch chi'ch hun. Peidiwch â disgwyl cydnabyddiaeth. Ewch i weithio ar eich araith nesaf ... hyd yn oed os nad oes gennych gynulleidfa eto. Ewch i ysgrifennu llyfr. Ewch i gychwyn podlediad. Ewch yn wirfoddol i fod ar banel. Ewch yn gryf i ddigwyddiad er mwyn i chi siarad. Nawr.
  2. Byddwch yn feiddgar - Mae cyfathrebu'n anodd, mae'n hanfodol ei feistroli. Rwy'n defnyddio datganiadau datganiadol wedi'u hategu gan fy mhrofiad. Rwy'n gwybod beth rwy'n ei wneud ac rwy'n nodi hynny. Rwy'n aml yn rheoli cyfarfodydd (nid dim ond oherwydd fy mod yn eu casáu) oherwydd nid wyf yn defnyddio termau fel Efallai, Rwy'n credu, gallwn ni, ac ati. Nid wyf yn briwio geiriau, nid wyf yn ymddiheuro, ac nid wyf yn ôl wrth gael fy herio. Os yw rhywun yn fy herio, mae fy ymateb yn syml. Gadewch i ni ei brofi. Nid yw hynny oherwydd fy mod i'n meddwl fy mod i'n gwybod popeth, mae hynny oherwydd fy mod i'n hyderus yn fy mhrofiad.
  3. Byddwch yn onest - Dwi ddim yn dyfalu beth dwi ddim yn ei wybod. Os caf fy herio neu ofyn fy marn ar rywbeth nad wyf yn siŵr ohono, gohiriaf y sgwrs nes i mi wneud rhywfaint o ymchwil. Rydych chi'n swnio'n llawer mwy awdurdodol gan ddweud, “Gadewch imi wneud rhywfaint o ymchwil ar hynny, wn i ddim." neu “Mae gen i gydweithiwr sy’n arbenigo yn hynny, gadewch imi wirio gyda hi.” na cheisio baglu'ch ffordd trwy ymateb lle rydych chi'n ceisio swnio'n glyfar. Dydych chi ddim yn twyllo unrhyw un pan wnewch chi. Os ydych chi'n anghywir, mae'r un peth yn wir ... cyfaddefwch ef a symud ymlaen.
  4. Byddwch yn wahanol - Pawb is gwahanol. Bydd ceisio ffitio i mewn yn eich gwneud chi'n ffitio i mewn yn llwyr. Byddwch chi'n gudd ymhlith pob person arall sydd heb awdurdod a chydnabyddiaeth o'ch cwmpas. Beth sy'n wahanol amdanoch chi? Ai eich ymddangosiad chi? Eich hiwmor? Eich profiad chi? Beth bynnag ydyw, cymerwch ric wrth i chi gyflwyno'ch hun i eraill. Dwi ddim yn dal, dw i'n dew, dwi'n wallt llwyd ... ac eto mae pobl yn gwrando arna i.
  5. Byddwch yn effro - Mae cyfleoedd o'ch cwmpas. Mae'n rhaid i chi fod yn effro iddyn nhw yn gyson. Rwy'n ymateb i bron bob cais a wneir yn uniongyrchol imi fod ar bodlediad neu ddarparu dyfynbris ar gyfer erthygl diwydiant. Rwy'n chwilio am gyfleoedd ar gwasanaethau cais newyddiaduraeth. Rwy'n cyflwyno sylwadau yn herio erthyglau rwy'n anghytuno â nhw neu'n darparu lliw ychwanegol pan fydd erthyglau'n anghyflawn.
  6. Byddwch yn ddi-ofn - Nid yw bod yn awdurdod yn golygu bod pawb yn eich hoffi. Mewn gwirionedd, trwy roi eich hun allan o flaen eraill byddwch yn hollol darged i'r rhai sy'n anghytuno. Pe bawn i'n gwrando ar bawb a oedd yn anghytuno â mi ar hyd fy oes, ni fyddwn wedi cyrraedd unman. Pe bawn i'n ceisio cael fy hoffi gan bawb, byddwn yn cael fy nerbyn i ward seic. Rwy'n aml yn rhannu stori fy Mam fy hun. Pan ddechreuais fy musnes, ei sylw cyntaf oedd, “O Doug, sut y byddwch chi'n cael yswiriant iechyd?" Weithiau mae'n rhaid i chi hyd yn oed brofi'r rhai rydych chi'n eu caru'n anghywir.

Yn y pen draw, yr allwedd i awdurdod yw eich bod wrth olwyn eich dyfodol, nid unrhyw un arall. Rydych chi wir yn haeddu'r awdurdod rydych chi'n credu sydd gennych chi ... ond ni allwch eistedd yn ôl ac aros i eraill eich adnabod nes i chi ei gymryd. Ar ôl i chi wneud y buddsoddiad, cewch eich cydnabod. A phan rydych chi'n cael eich cydnabod gan eraill - hyd yn oed wedi'ch beirniadu - rydych chi ar eich ffordd.

Mynychais gyflwyniad gan yr anhygoel Ellen Dunnigan (ei chwmni, Acen ar Fusnes, recordiodd y fideo ar y swydd hon) a rhoddodd gyfres o awgrymiadau ar awdurdod adeiladu. Mae'n gofyn eich bod chi'n fwriadol ac yn fwriadol wrth fynd ati bob cyfle i orchymyn awdurdod. Byddwn yn argymell yn fawr ichi ddilyn cwmni Ellen ar gyfryngau cymdeithasol ac Youtube, byddwch chi'n dysgu tunnell! Llogi ei chwmni a byddwch chi'n cael eich trawsnewid.