Allanoli Prif Genhedlaeth B2B 2021: Y 10 Rheswm Gorau i Garu Allan

Rhesymau Cynhyrchu Allanol Allanol

Os ydych chi'n ymwneud ag unrhyw sefydliad B2B, byddwch chi'n dysgu'n gyflym bod cynhyrchu plwm yn rhan hanfodol o wneud busnes. Mewn gwirionedd:

Dywedodd 62% o weithwyr proffesiynol B2B mai cynyddu eu cyfaint arweiniol yw'r brif flaenoriaeth. 

Adroddiad Gen Galw

Fodd bynnag, nid yw bob amser yn hawdd cynhyrchu digon o arweinyddion i warantu enillion cyflym ar fuddsoddiad (ROI) - ar gyfer unrhyw broffidioldeb, o ran hynny.

Mae whopping 68% adroddodd busnesau eu bod yn cael trafferth gyda chynhyrchu plwm, ac un arall 61% o bobl marchnata B2B yn credu mai cynhyrchu plwm yw eu prif her.

Mewnwelediadau CSO

Dyna lle mae cenhedlaeth arweiniol alltud yn cael ei chwarae, agwedd flaengar tuag at fusnes sy'n cael eich brand allan, yn torri'ch costau, ac yn dod o hyd i arweinwyr cymwys yn unig. Mae yna lawer o resymau pam eich bod chi o bosib yn ceisio allanoli cenhedlaeth arweiniol, p'un a ydych chi'n ceisio ehangu i farchnadoedd newydd neu gael cefnogaeth ychwanegol i'ch tîm gwerthu. 

Ac rydym yn ei gael. Rydyn ni wedi adeiladu ein busnes ein hunain ar gynhyrchu plwm allan (rydyn ni'n yfed ein siampên ein hunain, os gwnewch chi hynny!). Dyma 10 o'n hoff resymau pam ein bod ni'n caru allan yn CIENCE yn 2021 a sut y gall eich cwmni elwa o ychwanegu ychydig - neu lawer - o gontract allanol yn eich strategaeth cynhyrchu plwm. 

Rheswm 1: Allanol Yn Cael y ROI Mwyaf Uniongyrchol

Oherwydd cymhlethdodau ac ansicrwydd gwneud busnes heddiw, mae llawer o gwmnïau B2B yn dewis cynhyrchu plwm allan i gael y ROI mwyaf uniongyrchol. Yn lle aros am ganlyniadau i mewn a allai gymryd 6 i fisoedd 12 (neu'n hirach!) i lawr y lein, gallwch gael dychweliad cyflymach gwasanaethau cynhyrchu plwm ar gontract allanol am gost llawer is. 

Meddyliwch amdano - yn gyffredinol mae cyfradd trosiant uchel ar gyfer gwerthiannau mewnol (mae'r gyfradd wirfoddol 16%; mae anwirfoddol yn aml yn uwch) heb sôn am y gost yn unig o logi solid tîm cynhyrchu plwm mewnol (arbenigwyr go iawn yn eu maes) i sicrhau ROI tân sicr. Os byddwch yn stopio i ystyried cost gwneud eich strategaeth cynhyrchu plwm allanol eich hun, bydd ROI Allanoli SDR yn dod yn ddatrysiad llawer mwy synhwyrol. 

Y peth gorau yw cynhyrchu plwm ar gontract allanol i or-dargedu'r arweinyddion rydych chi am wneud busnes â nhw. O ystyried y ffaith y gallwch chi bennu gwariant ymlaen llaw yma, yna priodoli allbwn yn uniongyrchol (fel arfer ar ffurf cyfarfodydd a gynhelir), mae mathemateg grisial glir i bennu'r enillion ar fuddsoddiad. Efallai mai hon yw'r fformiwla glanaf o unrhyw sianel mynd i'r farchnad y gallwch ei chofleidio.

Rheswm 2: Yn Cynyddu Eich Amlygiad Brand

Oeddech chi'n gwybod bod y mwyafrif o ddefnyddwyr - 80 y cant o brynwyr (yn ôl Astudiaeth Google SERP 2018) - a ddewiswch frand cyfarwydd wrth chwilio am gynhyrchion ar-lein, ni waeth a yw'n ymddangos gyntaf yng nghanlyniadau'r peiriant chwilio? 

Nid yw'r duedd yn newid yn senarios prynu B2B. Er bod pobl yn llawer mwy selog y dyddiau hyn yn eu hymchwil a'u gwybodaeth am gynnyrch, mae ymwybyddiaeth brand yn dal i fod yn gydran hanfodol sy'n rhoi'r mantais gystadleuol honno i chi ac yn adeiladu teyrngarwch yn eich brand.  

Gall gwasanaethau cynhyrchu plwm allan roi arbenigwyr datblygu gwerthiant i chi a all unioni'r negeseuon allan cywir lle mae ei angen arnoch - o hysbysebu a galwadau ffôn i farchnata e-bost a chyfathrebiadau ar-lein - i gael sylw i'ch brand a'ch rhagolygon wedi gwirioni. Yn y bôn, rydych chi'n cael mwy o “ystlumod” i gynyddu amlygiad eich brand - datrysiad grand-slam a all adeiladu ymddiriedaeth yn eich brand ac yn y pen draw sicrhau canlyniadau gwell i chi. 

Rheswm 3: Yn cefnogi Ymgyrchoedd Marchnata Aml-Sianel 

Yn ôl VP of Sales CIENCE, Michael Maynes, y strategaeth allgymorth orau bosibl yw a aml-sianel un. Ond gyda chymaint o sianeli allan yna, sut ydych chi'n gweithredu ymgyrch aml-sianel alltud lwyddiannus i gyflawni'r nodau a ddymunir gennych? Mae busnesau bob amser yn chwilio am y tocyn euraidd hwnnw sy'n gweithio. Ond beth os ydych chi am ei ddefnyddio nifer o tocynnau euraidd i gyrraedd eich cynulleidfa darged a thu hwnt? 

Gall gweithredu ymgyrch aml-sianel allan yn strategol fod yn anodd - yn ddwys o ran amser ac yn drwm ar adnoddau, mae angen tactegau a cherddorfa sydd wedi'u cynllunio'n ofalus i ddod o hyd i'r rhagolygon hynny yn llwyddiannus. Dyna lle mae strategaeth cynhyrchu plwm ar gontract allanol yn dod i mewn - i wneud y gwaith codi trwm i chi. 

Gall cenhedlaeth arweiniol gref ar gontract allanol eich helpu chi i ddefnyddio sianeli allan wedi'u targedu'n uchel ac adeiladu data o lawer o ffynonellau, yna tapio i mewn i sianeli newydd i fynd ar ôl yr arweinwyr cymwys hynny. Am roi'r gorau i aros am i mewn i weld canlyniadau? Buddsoddwch mewn ymgyrch farchnata aml-sianel sy'n rhoi pŵer i'r ddau. 

Rheswm 4: Yn Cynyddu Trosiadau Mewnol

Oeddech chi'n gwybod bod alltud yn chwarae rhan sylweddol wrth gau bargeinion i mewn? Mewn gwirionedd, yn ôl a Astudiaeth CIENCE 2019, roedd 17% sylweddol o'r bargeinion a gaewyd i mewn yn rhai a oedd â chymorth allanol. Rydym yn galw'r effaith hon yn gymorth allanol, neu'r ganran o dennyn i mewn (neu dennyn i mewn wedi'u trosi) a dargedwyd i ddechrau gan sianel allan, fel galwad ffôn neu neges e-bost, sy'n arwain at fargeinion sydd wedi'u cau i mewn.

Ystadegau Bargeinion a Gynorthwyir Allanol

Nid yw'n syndod bod alltud wedi cyfrannu'n allweddol at y gyfradd llwyddiant i mewn oherwydd y rhesymau hyn: 

  • Yn lledaenu'r gair i ddefnyddwyr am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau 
  • Yn cynyddu ymwybyddiaeth o atebion y mae eich busnes yn eu darparu 
  • Mae'n rhoi mwy o amlygiad i'ch brand neu gwmni 
  • Yn denu mwy o ymwelwyr i'ch gwefan 

Nid yw'n anghyffredin i ragolygon mewn dilyniant ddod yn ôl i'ch brand pan fyddant yn y farchnad am ddatrysiad fel eich un chi (meddyliwch am hyn fel rhywbeth tebyg i ail -getio). 

Fel ffordd fwy uniongyrchol o fynd at eich gobaith targed, mae dulliau allan yn trosoli cyfleoedd trosi ac yn cefnogi arweinwyr sy'n dod i mewn.

Rheswm 5: Yn Targedu'n Union Eich ICP a'ch Personau Prynwr 

Dylai cwmnïau B2B gymryd cryn dipyn o amser ar ddechrau cylch gwerthu ac ymgyrch farchnata i ddatblygu proffil cwsmer delfrydol cadarn (ICP) a thargedu persona defnyddiwr. Ond beth os oes gennych adnoddau cyfyngedig neu os nad oes gennych yr arbenigedd i greu canllawiau i reoli eich proses cynhyrchu plwm?  

Trwy gontract allanol cynhyrchu plwm, gallwch hwyluso'r broses ymchwil gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig sy'n defnyddio gwybodaeth werthu i bennu eich ICP a'ch personas prynwr orau. Yna gall eich busnes ddylunio strategaeth farchnata gadarn yn seiliedig ar y meini prawf hyn:

  • Proffil Cwsmer Delfrydol (neu ICP) - Mae hwn yn ddisgrifiad trylwyr o gwmni sydd fwyaf tebygol o ddod yn gwsmer nesaf i chi. Dylech greu ICP penodol ar gyfer pob ymgyrch farchnata allan i'w ddefnyddio fel canllaw ar gyfer dod o hyd i arweinwyr o ansawdd uchel. 

  • Persona Prynwr (neu BP) - Mae hyn yn caniatáu ichi ddeall eich darpar brynwyr a chyfathrebu â'r arweinwyr hynny ar bob cam yn eich twmffat gwerthu. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am nodweddion seicolegol, arferion prynu a phatrymau ymddygiad blaenorol, presennol a darpar gwsmeriaid. 

Mae gan arbenigwyr cenhedlaeth plwm alltud ddealltwriaeth ddwys o bwy yw'ch cwsmeriaid a phwy nad ydyn nhw - fe gewch chi arbenigwyr ymchwil a all adeiladu data yn benodol i'ch cwmni ddilysu'r gofynion arweiniol a chyflawni'ch strategaeth allanol. 

Rheswm 6: Yn nodi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau

Mewn strategaeth cenhedlaeth arweiniol, mae cyrraedd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn brif flaenoriaeth. Mae cynhyrchu plwm da yn ymwneud â dod o hyd i'r bobl iawn a siarad â nhw, ond sut ydych chi'n gwybod sut i'w targedu'n union neu hyd yn oed wybod ble i ddod o hyd iddynt? Gyda nifer cyfartalog y bobl ar a tîm prynu am 6.8, beth yw'r tebygolrwydd y byddwch chi'n gallu dehongli pwy yw pwy sy'n gyfrifol am:

  • Derbyn apwyntiadau
  • Gyrru mentrau prynu ymlaen i'w sefydliad 
  • Bargeinion busnes cau

Nodi'r Gwneuthurwyr Penderfyniadau

Gall SDR allanol profiadol fapio sefydliadau a nodi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, gyda'r sgiliau dadansoddi i wahanu'r arweinyddion da oddi wrth y drwg. Trwy ddefnyddio SDRs i ddechrau sgyrsiau gyda rhagolygon cymwys, gellir gosod apwyntiadau gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau mwyaf cymwys, gan ddileu amser sy'n cael ei wastraffu a all effeithio ar gynhyrchiant eich tîm.

Rheswm 7: Marchnadoedd Newydd Penetrates 

Gyda marchnata i mewn, mae eich strategaethau cynhyrchu plwm yn aml yn troi o amgylch cael cynulleidfa benodol wedi'i thargedu i weld eich cynnwys - pa amseroedd penodol sy'n eich cadw'n gyfyngedig i gilfach. Ond gyda thu allan, gallwch ddenu marchnadoedd newydd a hyd yn oed brofi rhai newydd trwy gydol y cylch gwerthu. 

Gall cynllun marchnata cenhedlaeth plwm alltud chwarae rôl bwerus nid yn unig i gyrraedd eich cynulleidfa darged ond i gyrraedd marchnadoedd newydd hefyd. Gyda byddin o arbenigwyr alltud aml-dalentog i arwain y cyhuddiad, byddwch chi'n gallu ehangu'ch arweinyddion i ddemograffeg a lleoliadau daearyddol newydd.

Mae Outbound hefyd yn wych ar gyfer profi marchnadoedd newydd lle gallwch gael ymateb ar unwaith gan y farchnad ac addasu yn unol â hynny. Gall eich SDRs gynnig mewnwelediad gwerthfawr i'r hyn sy'n gweithio (ac nad yw'n) gweithio yn eich strategaeth ymgyrchu. 

Rheswm 8: Mynd i'r Farchnad yn Gyflymach

Mae digwyddiadau i mewn, digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus, partner sianel, twf dan arweiniad cynnyrch (PLG), neu gynigion mynd i'r farchnad ar sail rhwydweithio i gyd yn cymryd amser. Er y gall y strategaethau hynny fod yn gydrannau cryf ar gyfer eich nodau busnes cyffredinol, maent yn cymryd llawer mwy o amser i'w datblygu. Ar y llaw arall, mae cynhyrchu plwm allan yn y ffordd orau o dargedu'r arweinyddion o ansawdd uchel a allai fod yn barod i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth, sy'n eich galluogi i fynd i'r farchnad yn gyflymach. 

Hefyd, y gallu i ddatblygu a mantais symudwr cyntaf ym meddyliau dylanwadwyr penderfyniadau mewn cyfrifon targed yw'r allwedd i oruchafiaeth gwerthu a gwir arweinyddiaeth yn y farchnad mewn gwirionedd. Gosod agenda a meincnodau ar gyfer sut mae eich prynwyr delfrydol Os bod yn meddwl am gynnyrch neu wasanaeth fel eich un chi yw sut mae cwmnïau craff yn gwahaniaethu eu hunain.

Bydd cynyddu maint eich twmffat marchnata gyda mwy o arweinyddion a gynhyrchir allan yn ychwanegu mwy o gyfleoedd i'ch piblinell werthu, a fydd yn trosi'n fargeinion mwy caeedig ac yn cyflymu'r cylch gwerthu. Trwy gontract allanol cynhyrchu plwm, gallwch ganolbwyntio ar strategaeth gyflym i fynd i'r farchnad sy'n cynyddu gwerthiant ac o bosibl yn cynyddu refeniw.

Rheswm 9: Yn Gosod Eich Tîm Gwerthu ar gyfer Llwyddiant

Mae llwyddiant eich tîm yn dibynnu'n fawr ar biblinell gwerthu iach. Trwy gontract allanol i dîm o SDRs talentog i ddod o hyd i'r arweinwyr cymwys hynny, gallwch chi rymuso'ch tîm gwerthu mewnol i bob pwrpas i ganolbwyntio ar dasgau craidd gyda mwy o effeithlonrwydd a llwyddiant. Trwy feithrin eich arweinwyr, gallwch gynyddu cyfleoedd gwerthu oddeutu 20%, yn ôl Adroddiad Gen Galw.

Yn y pen draw, bydd hyn yn cryfhau'r bartneriaeth a'r ymddiriedaeth rhwng gwerthu a marchnata. Mae hefyd yn eich galluogi i adeiladu sefydliad gwerthu mwy arbenigol - sydd â chysylltiad uchel â chyfraddau trosi gwell - lle mae gennych swyddogion gweithredol sy'n canolbwyntio mwy ar gau na chwilio. Ar gyfartaledd, mae cynrychiolwyr gwerthu yn gwario dim ond 26.6 y cant o'u hamser yn gwerthu i gwsmeriaid (13 awr yr wythnos). 

Er y gall timau cynhyrchu plwm ar gontract allanol ganolbwyntio ar ddatblygu plwm, gosod apwyntiadau ac allgymorth oer, gall tîm gwerthu mewnol dreulio mwy o amser yn trosi'r arweinwyr ansawdd uchel hyn ac yn cau bargeinion - strategaeth ennill-ennill i bob parti. 

Rheswm 10: Yn Gadael i Chi Alw'r Ergydion

Gyda mewnlif, rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n ei gael, ond gyda allan, rydych chi'n cael pwy rydych chi ei eisiau.

Trish Bertuzzi, Grŵp The Bridge

Fy mantra. Mae cwmnïau'n dechrau sylweddoli bod cynhyrchu plwm allan yn sicr yn ffordd ddibynadwy a rhatach o gael gwell enillion ar eich buddsoddiad a gwella'r cylch gwerthu. Ond faint o reolaeth sydd gennych chi wrth gontract allanol cenhedlaeth arweiniol? 

Fel gwasanaethau eraill y gallwch eu rhoi ar gontract allanol, megis dylunio gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, neu hysbysebion talu-fesul-clic (PPC), dyma lle mae eich ymchwil i ddod o hyd i wasanaeth cynhyrchu plwm o ansawdd yn wirioneddol bwysig. Mae dod o hyd i'r gwasanaeth cynhyrchu plwm allanol cywir yn golygu y bydd gennych gymaint o reolaeth ag y byddech chi pe bai'r SDRs yn eistedd yn eich swyddfa ac yn gweithio'n uniongyrchol i chi. 

Gyda chwmni cynhyrchu plwm allan, gallwch edrych ar bob un o'ch ymgyrchoedd B2B a sicrhau bod ansawdd eich arweinyddion yn gwella'n raddol. Dangosir eich canlyniadau mewn adroddiadau manwl sydd wedi'u gosod yn erbyn metrigau y gallwch eu monitro - bydd gennych reolaeth lwyr i weld yn union sut mae'ch ymgyrchoedd yn rhedeg ac a yw'ch tîm allgymorth wedi llwyddo (neu wedi methu), a gwneud addasiadau cyflym i weddu orau i'ch busnes. 

Cael Buddion Cenhedlaeth Arweiniol Allanoli

Er y gallai rhai strategaethau marchnata weithio'n well yn fewnol, mae tasgau eraill a all achosi mwy o gur pen i chi - ac arian - nag sy'n dda, fel cynhyrchu arweinyddion allan, yn cael eu gadael orau i'r arbenigwyr SDR a all eu cyflawni'n fwyaf effeithiol.

Nid yw bellach yn ddieithr i farchnatwyr, mae cynhyrchu plwm ar gontract allanol wedi dod yn rhan hanfodol o fusnes gyda gwerth profedig ac enillion iach. Fel rhan o ddull marchnata integredig, byddwch yn gallu defnyddio strategaethau cynhyrchu plwm allan i wireddu a thyfu eich cwmni i'w lawn botensial. 

Trefnwch Gyfarfod gyda CIENCE

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.