Pam Mae Marchnata Amser Real wedi Dod yn fwy Hanfodol yn y Cyfnod COVID

Coronavirus COVID-19 a Data Amser Real Twitter

Cadarnhawyd bod angen mwy na Super Bowl blynyddol yr Unol Daleithiau 11 miliwn cilowat-awr o bŵer i redeg y gêm yn dechrau gorffen. Roedd brand byrbryd Oreo wedi bod yn aros tua dwy flynedd am y foment pan na fyddai pob un o'r 11 miliwn cilowat-awr o bŵer yn rhedeg yn llwyddiannus a byddai blacowt; mewn pryd i'r brand weithredu eu punchline.

Yn ffodus i'r cwmni cwcis, flynyddoedd yn ôl yn Super Bowl XLVII, o'r diwedd bu camweithio pŵer a arweiniodd at doriad pŵer yn y stadiwm. Cliciodd Oreo anfon ar eu paratoad tweet ac aros am yr ymgysylltiad.  

Erbyn diwedd nos Sul, roedd cyfrif Twitter Oreo yn derbyn tua 8,000 o ddilynwyr ac yn cael ei ail-drydar bron i 15,000 o weithiau, aeth eu cyfrif Instagram o fod â 2,200 o ddilynwyr i drosodd 36,000, a derbyniodd bron i 20,000 o bobl yn hoffi ar Facebook. Yn y pen draw, roedd strategaeth Oreo yn llwyddiant ac yn dangos agwedd anhygoel tuag at farchnata amser real.      

Marchnata Yn ystod COVID-19     

Mae llu o ffyrdd y gall busnesau fynd ati i hyrwyddo a gwerthu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, un dull y dylid ei ystyried yw marchnata amser real, yn benodol oherwydd ei fod yn ddull clyfar ar sut y dylai marchnatwyr ymateb i Coronavirus. 

O'r enghraifft uchod a chyflwyno esboniad manwl, mae marchnata amser real yn weithred cwmni sy'n ymateb yn gyflym i ddigwyddiad cyfredol naill ai trwy ddatganiad, sylw, neu weithred gyda'r pwrpas o sicrhau gwelededd, traffig neu werthiannau. 

Mae adroddiadau wedi dangos bod data amser real yn un o'r 3 top mae marchnatwyr dulliau wedi dweud eu bod wedi gwella ac ychwanegu gwerth at eu strategaethau. Nawr gyda COVID-19 yn bresennol yn ein bywydau hyd y gellir rhagweld, gall ymgorffori marchnata amser real yng nghanol yr argyfwng yn eich strategaeth fusnes wella'r berthynas rhwng eich brand a'ch dilynwyr, yn ogystal â thyfu enw da eich cwmni. 

Yn benodol, mae cwmnïau mawr wedi bod yn medi buddion marchnata amser real yn bennaf oherwydd y presenoldeb mawr sydd ganddyn nhw eisoes yn y byd digidol. Pan fydd busnes fel hwn yn cyflwyno neges mewn ymateb i ddigwyddiad neu argyfwng cyfredol, mae gan ei gynulleidfa fawr y gallu i rannu'r neges â'u dilynwyr eu hunain, gan helpu'r cwmnïau hyn yn gyffredinol i ymestyn eu cyrhaeddiad hyd yn oed ymhellach nag sydd ganddo eisoes mewn organig gynhenid. dull. 

Mewn ymateb i hyn, dylai busnesau bach ddysgu clicied ar y strategaethau cwmnïau mwy hyn, boed hynny ar ffurf sylw ar eu swyddi neu ail-gynnwys eu cynnwys fel ffordd i ddenu cynulleidfa'r cwmnïau mwy i'ch platfformau eich hun. 

Awgrymiadau Marchnata Amser Real   

Yn gyffredinol mae'n haws i gwmnïau mwy greu yn llwyddiannus strategaethau marchnata amser real i ymestyn eu cyrhaeddiad gyda chynulleidfa sydd eisoes yn bodoli, tra bydd angen i fusnesau bach ddefnyddio gwahanol ddulliau i helpu i hyrwyddo eu hunain. Ynghyd â dysgu a dilyn y dulliau a grëwyd gan fusnesau sefydledig, isod mae llond llaw o awgrymiadau i'w hystyried wrth lunio strategaeth farchnata amser real eich busnes bach eich hun: 

  1. Byddwch Ar Edrych Allan - Un munud gallai digwyddiad fod yn tueddu a'r nesaf mae eisoes ar droell tuag i lawr. Bydd angen i'ch cwmni fod yn wyliadwrus iawn os yw am weithredu marchnata amser real yn llwyddiannus. Gall hyn gynnwys sefydlu rhybuddion Google neu lwyfannau rhybuddio newyddion eraill ar bynciau penodol y gallai eich busnes fod eisiau ymdrin â nhw. Bydd hyn yn helpu'ch brand i fod y cyntaf yn wybodus am sefyllfaoedd a digwyddiadau newydd. Dull arall fyddai dilyn dylanwadwyr neu gwmnïau eraill yn eich maes a fyddai'n ymdrin â'r un pynciau â'ch busnes eich hun. Os nad oeddech chi'n gallu dal y newyddion diweddaraf, mae'n bosib y bydd rhywun rydych chi'n ei ddilyn yn ewyllysio; a byddwch yn dal i gael cyfle i weithredu'n gyflym â'ch strategaeth farchnata eich hun.      
  2. Cael Adnoddau - Mae eich cwmni sy'n cael adnoddau wedi'u paratoi yn graff wrth farchnata yn ystod COVID-19. Gall fod yn eithaf anodd gydag ymddygiad defnyddwyr yn anwadal yn gyson mewn ymateb i'r materion hyn, ond bydd cael cynnwys yn barod i fynd yn helpu i gyflawni eich strategaeth farchnata amser real, fel y dangosodd Oreo yn gynharach. 
  3. Ymgysylltu - Os yw'ch cwmni'n penderfynu cymryd rhan mewn marchnata amser real, dylech hefyd fod yn barod i ymgysylltu â'ch cynulleidfa sy'n debygol o ymateb ac ymateb i'ch cynnwys. Er enghraifft, os yw'ch busnes yn penderfynu creu swydd ar sut mae'n trin y pandemig cyfredol a'r rhagofalon diogelwch sydd ar waith, dylech hefyd fod yn barod i ateb cwestiynau defnyddwyr mewn perthynas â'ch datganiadau gan y bydd hyn yn creu ymddiriedaeth rhwng eich brand a'ch cwsmeriaid. 
  4. Byddwch yn Greadigol - Er gwaethaf i COVID-19 effeithio ar eFasnach pan ddechreuodd, mae bellach wedi dod yn amser i fusnesau fod yn greadigol a dyfeisio strategaethau newydd fel dosbarthu cynnwys fideo i ddenu defnyddwyr. Bellach mae gan gwmnïau gyfle i ddangos eu personoliaeth a chyrraedd defnyddwyr ar lefel ddyfnach. P'un ai trwy jôc ffraeth neu empathi ag argyfwng, gall creu llais i'ch brand gysylltu'ch hun â'ch cynulleidfa.  

Mae angen i fusnesau ystyried yr awgrymiadau hyn wrth lunio eu strategaethau busnes eu hunain. Dylent hefyd fod yn ymwybodol o'r heriau sy'n dod gyda'r dull hwn oherwydd gall marchnata amser real yn ystod COVID-19 fod yn anodd ei weithredu heb ymatebion cyflym, y data sydd ar gael, a gwybodaeth brofedig ar bwnc. 

O ganlyniad, mae defnyddwyr wedi colli ymddiriedaeth a theyrngarwch tuag at frandiau sydd wedi cynhyrchu cynnwys anghywir ar faterion difrifol. Mae angen i'ch brand eich hun berfformio ymchwil gywir ar ben cynhyrchu cynnwys yn gyflym os ydyn nhw am i'w strategaeth fod yn llwyddiannus. 

Mae Data Amser Real yn Hanfodol

Daw ystadegau a gwybodaeth newydd yn ddyddiol ynglŷn â COVID-19, gan roi cyfle i fusnesau ddefnyddio strategaethau marchnata amser real yn gyson. Mae hon yn argyfwng na ddylai cwmnïau fod yn ei hanwybyddu i helpu i adeiladu perthnasoedd â'u cynulleidfa a all bara ymhell ar ôl i'r effeithiau ymsuddo. I gloi, gall marchnata amser real a wneir yn iawn arwain at ganlyniadau gwych yn ystod y sefyllfa dan sylw.