Datrysiadau Amser Real I Wella Eich Ymgysylltiad E-bost

marchnata e-bost amser real

A yw defnyddwyr yn cael yr hyn maen nhw ei eisiau o gyfathrebiadau e-bost? A yw marchnatwyr yn colli cyfleoedd i wneud ymgyrchoedd e-bost yn berthnasol, yn ystyrlon ac yn ddeniadol? A yw ffonau symudol yn gusan marwolaeth i farchnatwyr e-bost?

Yn ôl diweddar ymchwil a noddir gan Liveclicker ac a gynhaliwyd gan The Relevancy Group, mae defnyddwyr yn mynegi eu hanfodlonrwydd â negeseuon e-bost cysylltiedig â marchnata a gyflwynir ar ddyfeisiau symudol. Mae arolwg o fwy na 1,000 yn datgelu y gallai marchnatwyr fod yn colli allan ar ymgysylltu'n llawn â defnyddwyr gan ddefnyddio e-bost symudol.

Nododd pedwar deg pedwar y cant o'r defnyddwyr a arolygwyd nad ydyn nhw'n hoffi derbyn negeseuon marchnata e-bost ar eu ffonau oherwydd eu bod yn derbyn gormod o negeseuon e-bost, yn rhy aml. Dywedodd tri deg saith y cant fod y negeseuon yn amherthnasol, a dywedodd 32 y cant fod y negeseuon yn rhy fach i ryngweithio â nhw ar ffôn symudol.

Gyda bron i hanner (42 y cant) y defnyddwyr yn defnyddio eu ffonau i frysbennu eu mewnflwch i benderfynu beth i'w ddarllen neu beidio ei ddarllen yn hwyrach a bron i draean yn eu defnyddio fel eu prif ddyfais, mae'n edrych fel y gallai marchnatwyr gael problem fawr.

Mae'n amlwg o'n hymchwil fod defnyddwyr yn disgwyl mwy gan farchnatwyr ac nad yw datrys materion rendro e-bost symudol yn unig yn ddigon i ennill mantais gystadleuol. Gall mabwysiadu strategaeth sy'n cynnwys tactegau targedu amser real fel amseryddion cyfrif i lawr neu borthwyr cymdeithasol byw, i rai technegau mwy datblygedig, megis personoli cyd-destun a chynnwys gwe byw, greu profiad pwerus a sbarduno ymgysylltiad ni waeth pa ddyfais y mae'r defnyddiwr yn ei defnyddio ar gyfer e-bost, ond yn arbennig ar gyfer defnyddwyr aml-dasgau wrth fynd. David Daniels, The Relevancy Group

Ond mae'n edrych fel nad yw marchnatwyr yn neidio ar y bandwagon i roi'r mathau hyn o offer ar waith. Yn ail ran yr arolwg, a holodd 250 o fentrau a chanol-farchnatwyr, canfu'r Grŵp Perthnasedd nad oedd y mwyafrif o farchnatwyr yn defnyddio tactegau targedu sy'n gwneud y negeseuon e-bost yn berthnasol i gyd-destun derbynnydd - ni waeth pa ddyfais y maent yn ei defnyddio ar gyfer e-bost, ond o'r pwys mwyaf i ddefnyddwyr aml-dasgau wrth fynd.

Dim ond 16-37 y cant o farchnatwyr a nododd eu bod yn personoli cynnwys yn seiliedig ar lleoliad, cylchfa amser, tywydd, math o ddyfais, lefelau rhestr eiddo or balansau gwobr teyrngarwch. Ymddengys mai'r rheswm am hyn yw eu bod yn cael eu plagio gan heriau mynediad data a chydlynu rhaglenni gwael.

O ystyried maint y marchnata e-bost a gorlwytho'r negeseuon y mae defnyddwyr yn eu cynnwys, mae angen i farchnatwyr ymladd am fynediad at ddata y gellir ei baru â chyd-destun mewn modd amser real i sicrhau enillion refeniw ac effeithlonrwydd cynyddol. Mae defnyddwyr symudol yn sensitif i amlder negeseuon, felly mae'n bwysig defnyddio technegau sy'n caniatáu i farchnatwyr aros yn gyfredol heb gynyddu amlder.

Ond ni ddylai marchnatwyr ofni, gan fod rhai ffyrdd hawdd o ddechrau gweithredu tactegau targedu amser real i wneud ymgyrchoedd e-bost yn ymgysylltu ac yn symud ymlaen yn raddol i weithrediadau mwy soffistigedig yn nes ymlaen.

Er enghraifft, gan ddefnyddio technoleg amser real, gall marchnatwyr roi botymau lawrlwytho apiau sy'n benodol i ddyfais yn e-bost yn seiliedig ar y ddyfais sy'n cael ei defnyddio wrth i'r neges gael ei darllen. Yn yr un modd, gall marchnatwyr deilwra eu creadigol i arddangos neu beidio ag arddangos cynnwys yn seiliedig ar ddyfais symudol sy'n cael ei defnyddio.

Isod mae gwahanol lefelau o soffistigedigrwydd ac enghreifftiau o farchnatwyr tactegau amser real y gallant eu cyflawni:

  • newyddian - Amseryddion cyfrif i lawr, porthwyr cymdeithasol byw
  • Canolradd - Personoli cyd-destun, profi A / B amser real a fideo wedi'i fewnosod
  • Uwch - Cynnwys gwe byw, dyddiadau cau wedi'u personoli
  • Arbenigol: Personoli amser real gan ddefnyddio ffynonellau data gwahanol

Ar ris isaf yr ysgol, mae tactegau fel porthiant cymdeithasol a amseryddion cyfrif i lawr gall fod yn hynod effeithiol yn y cyd-destun cywir, gan ddangos cynnydd o 15 i bron i 70 y cant mewn cyfraddau clicio drwodd o'i gymharu â negeseuon e-bost nad ydyn nhw'n cynnwys elfennau o'r fath.

Mae'r adroddiad hwn yn alwad i farchnatwyr ymateb yn effeithiol i ofynion defnyddwyr neu risg dod yn ddarfodedig. Gall gweithredu datrysiadau amser real yn seiliedig ar eich sefyllfa fusnes unigryw ac adnoddau drawsnewid ymgyrchoedd marchnata e-bost ac effeithio'n gyflym ar y llinell waelod. I ddysgu mwy, darllenwch y Papur Gwyn: Archwilio'r Buddion E-bost Amser Real - Gyrru Effeithiolrwydd Marchnata.

Ynglŷn ag E-bost RealTime gan LiveClicker

Ysgrifennwyd y swydd hon gyda chymorth E-bost RealTime gan Liveclicker, platfform i ddefnyddio datrysiadau cynnwys amser real, profi amser real, targedu amser real a dadansoddeg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.