10 Awgrym ar gyfer Dylunio Gwefan Eiddo Tiriog sy'n Gyrru Prynwyr a Gwerthwyr Posibl i Ymgysylltu

Awgrymiadau Dylunio Gwefan Eiddo Tiriog

Mae prynu adeilad, cartref, neu gondo yn fuddsoddiad pwysig ... ac yn aml dim ond unwaith mewn oes y mae'n digwydd. Mae penderfyniadau prynu eiddo tiriog yn cael eu cymell gan lu o emosiynau sy'n gwrthgyferbyniol weithiau - felly mae angen ystyried llawer wrth ddylunio a gwefan eiddo tiriog mae hynny'n eu helpu ar hyd y daith brynu.

Eich rôl chi, fel asiant neu frocer eiddo tiriog, yw deall yr emosiynau wrth eu tywys tuag at ddewis rhesymegol a hyddysg. Dyma chwe awgrym i dylunio a gwneud y gorau o'ch gwefan bydd hynny'n eich cynorthwyo i ddod yn arweinydd digidol ym maes marchnata eiddo tiriog.

Tip 1: Ymgorffori Galluoedd Chwilio Mewnol a Hidlo

Pan fydd eich gobaith yn siopa am eiddo tiriog, mae ganddyn nhw feini prawf penodol bob amser mewn golwg. Cyn gynted ag y bydd yr ymwelydd yn cyrraedd eich gwefan, dangoswch iddynt y gallwch dargedu eu hanghenion a chyflwyno eiddo sy'n cyfateb i'r hyn y maent yn edrych amdano.

Cynhwyswch leoliad amlwg o faes chwilio mewnol gyda hidlwyr a fydd yn caniatáu ichi segmentu eich eiddo eiddo tiriog. Os yw'ch gweithgareddau'n canolbwyntio ar brynu cartref, er enghraifft, cynnwys pris, y math o strwythur, y lluniau sgwâr, maint y lot, nifer yr ystafelloedd gwely, nifer yr ystafelloedd ymolchi, a nodweddion eraill (lle tân, pwll, garej, ac ati).

Os yw'ch rhestr eiddo yn cynnwys sawl rhanbarth, mathau o dir, ac arddulliau strwythurau, efallai yr hoffech ehangu'r galluoedd hidlo fel y gall eich prynwyr gyfyngu eu chwiliad i gymdogaethau penodol a nodweddion eraill yr eiddo.

Awgrym 2: Neilltuo Tudalen i Bob Rhanbarth

Mae'r dewis o gymdogaeth yn hanfodol o ran prynu eiddo. Neilltuwch dudalen i bob rhanbarth, cymdogaeth, neu hyd yn oed ardal ysgol lle rydych chi'n cynnig gwerthu neu rentu eiddo tiriog. Rhowch wybodaeth ymarferol a hanfodol i wybod am y rhanbarth. A chynhwyswch fap bob amser sy'n arddangos pob un o'ch eiddo yn gywir ynghyd â lleoliadau eraill o ddiddordeb:

 • Gwasanaethau cyfagos (ysgolion, siopau, clinigau, ysbytai, eglwysi)
 • Cyfleusterau hamdden (parciau, pyllau nofio, cyrsiau golff)
 • Atyniadau twristaidd yn y cyffiniau
 • Trafnidiaeth cyhoeddus

Cyfathrebwch y ffordd o fyw a geir yn y gymdogaeth bob amser. A yw'n amgylchedd tawel a diogel, yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd ifanc, neu'n hytrach yn gymdogaeth ffasiynol yn agos at y bwytai, sinemâu a neuaddau perfformio gorau? Yn ogystal â rhoi gwybod i'ch ymwelwyr am y lleoedd na fyddent yn eu hadnabod, bydd y tudalennau hyn yn gwella mynegeio'ch tudalen ar gyfer chwiliadau penodol.

Tip 3: Darparu Pob Manylion o Bob Eiddo

Nid yw prynwr ar-lein heddiw eisiau galw asiant eiddo tiriog neu frocer i gael gwybodaeth bwysig. Sicrhewch fod y tudalennau sy'n rhoi manylion eich priodweddau neu unedau yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Nifer yr ystafelloedd, gan gynnwys ystafelloedd gwely ac ystafelloedd ymolchi
 • Y lluniau sgwâr, y lle byw, ac ardaloedd yr ystafelloedd (metrig ac imperialaidd)
 • Gorchuddion llawr
 • Systemau trydanol, gwresogi a dŵr
 • Ardaloedd byw yn yr awyr agored (cynteddau, deciau, ac ati)
 • Lleoedd a gwasanaethau cyffredin a gynigir (yn achos condominiums)
 • Dodrefn neu offer a fydd yn cael eu cynnwys
 • Y flwyddyn adeiladu neu welliannau a wnaed dros amser
 • Cyfleoedd i adnewyddu newydd (ee. Ailfodelu islawr)

Ac, wrth gwrs, dylech gynnwys lluniau anhygoel o bob agwedd ar yr eiddo, y tu allan i'r cartref o bob ongl, lluniau o bob ystafell, a hyd yn oed lluniau drôn o'r eiddo. Os yw llun werth mil o eiriau, dychmygwch pa mor enfawr y bydd dwsinau o luniau hardd yn ei gael! Nid oes raid i chi logi ffotograffydd proffesiynol ... mae gan ffonau smart modern alluoedd anhygoel y dyddiau hyn. Gyda'r ongl sgwâr a'r goleuadau, gallwch gael lluniau gwych sy'n dal pob manylyn o'r eiddo.

Tip 4: Darparu Ffordd i Rhannu'r Eiddo

Anaml y bydd prynwyr eiddo tiriog heddiw yn siopa ar eu pennau eu hunain, felly cynigwch sawl opsiwn iddynt eu rhannu trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, neu drwy neges destun. Efallai yr hoffech chi hyd yn oed gynnig ffurflen “Anfon at ffrind neu gydweithiwr” sy'n cyfleu eu cyfeiriad e-bost a'u rhestr o bartïon â diddordeb - dim ond bod yn ofalus i osod disgwyliadau ynghylch a fyddwch chi mewn cysylltiad â nhw ai peidio.

Sicrhewch hefyd y gellir olrhain unrhyw gysylltiadau fel y gallwch ddeall pa wasanaethau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyrru'r nifer fwyaf o gyfranddaliadau ac ymweliadau â'ch eiddo.

Awgrym 5: Gwneud Cysylltu â Chi yn Hawdd, wedi'i Bersonoli, a Heb Wasgedd

Gan fod prynwyr yn aml yn betrusgar wrth estyn allan at asiantau a broceriaid, byddwch chi am eu gwneud yn fwy gartrefol. Wrth gynnwys enwau a rhifau ffôn eich asiant, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys llun yn ogystal â neges wedi'i phersonoli y bydd eu hymholiad yn ddi-bwysau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys ffurflen ar bob tudalen eiddo ynghyd â'r wybodaeth am eiddo mewn maes cudd. Fel hyn, pan gyrhaeddwch allan atynt, gallwch ymchwilio i'r eiddo a bod yn barod ar gyfer y sgwrs!

Tip 6: Dal Analytics ac Olrhain Eich Data Ymwelwyr

P'un a ydych chi'n chwaraewr bach neu'n chwaraewr mawr ym maes eiddo tiriog, heb os, byddwch chi'n elwa o gasglu gwybodaeth am eich ymwelwyr. Efallai y bydd y rhan hon o'ch strategaeth farchnata yn cymryd pwysigrwydd amrywiol, yn dibynnu ar y gyllideb a'r adnoddau dynol sydd gennych. Gall llawer o offer rheoli plwm fod yn ddefnyddiol iawn ar hyn o bryd. 

Ffurflenni Dal Arweiniol

Dechreuwch gasglu gwybodaeth am eich ymwelwyr trwy eu hargyhoeddi y bydd darparu eu cyfeiriad e-bost yn fuddiol i'w chwiliad eiddo tiriog. Dyma ychydig o enghreifftiau o strategaethau effeithiol ar gyfer casglu gwybodaeth am obeithion yn y diwydiant eiddo tiriog:

 • Cyfleoedd tŷ agored a thaith breifat
 • Cystadlaethau neu hyrwyddiadau
 • Ceisiadau am wybodaeth
 • Rhestr VIP ar gyfer cynigion eiddo tiriog penodol (ee. Gostyngiadau mewn prisiau)
 • Awgrymiadau a chyngor eiddo tiriog rhanbarthol
 • Cyhoeddiadau eiddo newydd

Gosodwch eich ffurflenni fel ffenestri naid botwm, llithro i mewn, neu eu rhoi yn nhroedyn pob tudalen.

Beth bynnag, arhoswch yn canolbwyntio ar eich prif amcan: casglu gwybodaeth am ddarpar gwsmeriaid. Osgoi cystadlaethau neu hyrwyddiadau rhy amwys nad ydynt yn gysylltiedig â'r cynnyrch rydych chi'n ei werthu, fel arall, fe allech chi annog ymwelwyr heb gymhwyso i gofrestru. Yr her i ddal darpar brynwyr wrth wahaniaethu yn erbyn ymwelwyr nad oes ganddynt ddiddordeb yn eich eiddo.

Tudalennau Glanio Olrheiniadwy

Os ydych chi'n buddsoddi mewn ymdrechion hysbysebu a marchnata, peidiwch â gwneud y camgymeriad o gyfeirio'ch holl draffig i dudalen gartref eich gwefan. Creu tudalennau glanio penodol ar gyfer pob adnodd - p'un a yw'n hysbyseb papur newydd lleol, hysbysfwrdd, neu neges e-bost. Trwy greu a phersonoli a tudalen lanio ar gyfer pob cyfrwng neu sianel, nid yn unig y byddwch yn gallu olrhain effeithiolrwydd eich marchnata, gallwch hefyd bersonoli'r negeseuon yno.

Dim ond un nod ddylai fod gan bob tudalen lanio. Rhaid i'r defnyddiwr sy'n cyrraedd y dudalen hon allu deall eich cynnig mewn ychydig eiliadau a'i ystyried yn ddigon diddorol i lenwi ffurflen gyda'i wybodaeth bersonol.

Dyma rai cyfleoedd gwych ar gyfer glanio tudalennau:

 • Cyhoeddi eiddo eiddo tiriog newydd
 • Diwrnod tŷ agored neu archebu taith breifat
 • Dadlwytho canllaw prynu cartref
 • Holiadur i helpu gyda phrynu tŷ
 • Cynnig hyrwyddo ar rai unedau condo

Tip 7: Dylunio ar gyfer Dyfeisiau Symudol yn Gyntaf

Er bod bwrdd gwaith yn darparu tunnell o eiddo tiriog (pun pun) i arddangos gwybodaeth yn hyfryd, gall adeiladu profiad defnyddiwr ar ddyfais symudol sy'n reddfol a syml fod yn heriol. P'un a yw'n datblygu tudalen chwilio sy'n gymhleth neu'n a taith eiddo eiddo tiriog symudol lle gall defnyddwyr bawdio trwy luniau o eiddo, bydd dyluniad symudol yn hanfodol i effaith dyluniad eich gwefan eiddo tiriog.

Treuliwch amser yn defnyddio'ch gwefan eich hun ar ddyfais symudol a gofyn am adborth gan ffrindiau a chydweithwyr ar ba mor hawdd yw'ch gwefan i'w defnyddio. Byddwch hefyd eisiau rhannu eich chwiliad symudol, llif ymwelwyr, a ffurfio data a geir trwy ymweliadau symudol i sicrhau ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn apelio.

Os ydych chi'n dylunio ar gyfer symudol yn gyntaf, peidiwch â synnu pan welwch naid yng ngwelededd eich peiriant chwilio ac mae nifer y prynwyr yn cynyddu! Mae symudol yn hanfodol i bob gwefan yn y diwydiant eiddo tiriog!

Tip 8: Dechreuwch Blog Eiddo Tiriog

Mae blog yn gyfle perffaith i ymgysylltu â'ch darpar brynwyr. Mae rhannu straeon personol, awgrymiadau prynu cartref, busnesau rhanbarthol rydych chi'n eu gwerthfawrogi, agoriadau bwytai newydd, ysgol, a gwybodaeth dreth leol ... i gyd yn adeiladu eich awdurdod a'ch perthynas â'ch tanysgrifwyr. Er efallai nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw, mae blog yn rhoi cyfle iddyn nhw ddod i'ch adnabod chi fel arweinydd y gallant ymddiried ynddo yn y gymuned rydych chi'n gwerthu iddi.

Y tu hwnt i werthiannau, mae eich rôl fel cynghorydd yn hanfodol yn y berthynas fusnes rydych chi'n ei datblygu gyda'ch cwsmeriaid. Mae prynu eiddo yn un pwysig, felly mae awdurdod adeiladu fel asiant eiddo tiriog y gall eich ymwelydd ymddiried ynddo yn gwbl hanfodol.

Mae cynnal blog yn ffordd wych o gadw cleient hefyd. Os ydych chi'n darparu cyngor ar berchentyaeth, cynnal a chadw, ailfodelu a thyfu gwerth eu hased - bydd prynwr yn eich cadw mewn cof os ydyn nhw wedi'u hadleoli ac angen eu gwerthu, neu os bydd eu teulu'n newid ac mae angen iddyn nhw symud i mewn eiddo mwy addas.

Mae'r pynciau y gallwch eu defnyddio ar eich blog yn ddiddiwedd. Dyma ychydig o enghreifftiau:

 • Prynu tŷ (meini prawf, dewis, dewis, cyllido)
 • Adleoli a symud
 • Amrywiadau yn y farchnad eiddo tiriog
 • Datrysiadau cyfreithiol (dogfennau cyfreithiol, gwarantau, diffygion cudd)
 • Yswiriant cartref
 • Adnewyddu preswyl
 • Addurno mewnol
 • Gwerthu eiddo
 • Preswylfeydd enwogion
 • Cyngor tymhorol (gerddi, cynnal a chadw, ac ati)

Tip 9: Dechreuwch Gylchlythyr

Gwnaethom drafod rhai syniadau tanysgrifio uchod ar gyfer eich ffurflenni dal plwm, ond ni ellir tanbrisio pwysigrwydd cylchlythyr. Dychmygwch eich cylchlythyr fel modd i wthio'ch gwefan i'ch darpar brynwr neu gleient ... gan roi cyngor gwerthfawr, adnoddau rhanbarthol iddynt, a pharhau i adeiladu hygrededd ac ymddiriedaeth gyda nhw. Os yw'n brynwr, efallai y byddant yn dod o hyd i'r eiddo yr oeddent yn edrych amdano. Os yw'n gleient, byddwch yn parhau i gynnal perthynas â nhw felly pan fyddant yn barod i werthu, chi fydd yr asiant sydd ar frig y meddwl!

Nodyn ochr: Nid oes angen i gylchlythyr fod yn faich! Mae gan wefannau modern borthwyr syndiceiddio y gellir eu fformatio, eu hamserlennu a'u cyhoeddi'n awtomatig mewn platfform e-bost heb i chi orfod cyffwrdd botwm byth! Siaradwch â'ch tîm dylunio gwe ar sut i ymgorffori RSS i alluoedd e-bost.

Tip 10: Hyrwyddo'ch Gwefan a'ch Cylchlythyr ... Ymhobman!

Cynhwyswch URL eich gwefan ar bob cerdyn busnes, taflen, dogfen, llofnod e-bost, arwydd, ac unrhyw beth arall a wnewch. Mae prynwyr heddiw wrth eu bodd yn hunanwasanaeth ac yn defnyddio'r we i ymchwilio a gwneud penderfyniadau prynu. Pan fyddwch chi'n cwrdd â phrynwyr, gwerthwyr, gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, a pherchnogion busnesau rhanbarthol allan yn gyhoeddus, gofynnwch a allwch chi gofrestru ar gyfer eich cylchlythyr. Efallai y bydd nifer yr atgyfeiriadau a'r cyfranddaliadau y bydd eich cynnwys yn eu cynhyrchu ar ôl ychydig fisoedd o fomentwm yn eich synnu.

Gyda'r awgrymiadau hyn, mae gennych yr offer da i gynyddu effaith prosiect eiddo tiriog ar y we i'r eithaf!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.