Cadw Tŷ Digidol: Sut i Farchnata'ch Eiddo Ôl-COVID ar gyfer Ffurflenni Priodol

Marchnata Eiddo Tiriog

Yn ôl y disgwyl, mae'r cyfle yn y farchnad ôl-COVID wedi newid. Hyd yn hyn mae'n ymddangos yn glir ei fod wedi'i symud o blaid perchnogion eiddo a buddsoddwyr eiddo tiriog. Wrth i'r galw am arosiadau tymor byr a llety hyblyg barhau i ddringo, mae unrhyw un sydd â chyfeiriad - p'un a yw'n gartref gwyliau llawn neu ddim ond ystafell wely sbâr - mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y duedd. O ran galw rhent tymor byr, nid oes bron unrhyw ddiwedd yn y golwg.

Ymhellach, does dim cyflenwi yn y golwg. Mae Prif Swyddog Gweithredol Airbnb, Brian Chesky, wedi cyhoeddi hynny oddeutu 1 miliwn o westeion byddai angen i ateb galw'r farchnad. Mae hyn yn arbennig o wir mewn eiddo tiriog amlffilm, mae categori 65% o eiddo Airbnb yn perthyn. Mae adeiladau amlffilm gyda 40 drws neu lai wedi gweld rhai o'r enillion gorau hyd yn hyn. 

Mae risg isel a gwobr uchel yn aros i unrhyw berchennog eiddo tiriog, p'un a yw'n gartref, yn weithrediad ymarferol neu'n bortffolio aml-eiddo ar raddfa lawn. Ond yn y naill achos neu'r llall, mae data, marchnata ac awtomeiddio yn ffrind gorau perchennog. Bydd hen dechnegau marchnata yn colli'r newidiadau yn y galw, a gall methu ag awtomeiddio'r broses trosiant llafur-ddwys - yn enwedig gyda rhenti tymor byrrach - beri i fuddsoddiad eiddo tiriog fynd i'r de. Gyda chynllunio, paratoi ac ychydig o fuddsoddiadau hylaw iawn, gall perchnogion eiddo deimlo'n hyderus eu bod wedi gosod eu rhent yn iawn ar gyfer llwyddiant ôl-COVID.

Troed Ymlaen Gorau

Roedd COVID-19 yn argyfwng byd-eang; mae ei effeithiau a'i sifftiau persbectif yn gyffredinol. Mae hynny'n golygu bod y mwyafrif o westeion ôl-COVID yn chwilio am yr un pethau, a cham cyntaf gwych i unrhyw westeiwr fyddai sicrhau bod y pethau hynny mewn trefn. Dylai rhestrau hysbysebu protocol glanhau gwell rhwng gwesteion, a strategaethau glanweithio o fewn arhosiad gwestai. Mae gwesteion sy'n optio i mewn i broses lanhau well pum cam Airbnb yn cael uchafbwynt arbennig ar eu rhestru, sy'n adlewyrchu'r awydd ymhlith rhentwyr i gael y math hwnnw o giw gweledol. Roedd cadw tŷ yn arfer bod yn rhywbeth a oedd yn digwydd y tu ôl i'r llenni; nawr, mae gwesteion eisiau gweld yr atebion iechyd a diogelwch er mwyn credu yn niogelwch eiddo.

Dylai gwesteiwyr hefyd gadw cyfleusterau gwaith o'r cartref mewn cof wrth hysbysebu eu rhestrau. Am fisoedd, mae rhyngrwyd diwifr wedi bod yn un o'r cyfleusterau mwyaf poblogaidd ymysg teithwyr. Rhyddhaodd Airbnb astudiaeth a ddangosodd fod gwesteiwyr sy'n ychwanegu gorsaf waith sy'n gyfeillgar i liniaduron yn ennill 14% yn fwy na'u cymheiriaid. Bydd delweddau o ansawdd uchel o weithfan eang - efallai coffi cyflenwol, argraffydd, galluoedd Rhyngrwyd cyflym - yn denu un o'r ddemograffeg fwyaf gwerthfawr yn oes COVID: y rhentwr gwaith o unrhyw le. 

Rhestri Cydamserol - The More The Merrier

Mae newid wedi bod yn gyson yn y farchnad ôl-COVID. Yn hytrach na cheisio amseru'r farchnad a pharhau'r gwaith dyfalu o ddod o hyd i'r pris iawn, gall perchnogion eiddo wneud un buddsoddiad craff i ddileu'r cur pen marchnata. Mae marchnata awtomataidd yn gwneud prisio optimized yn hawdd. Gall buddsoddwyr a pherchnogion fuddsoddi mewn technoleg a fydd yn arolygu galw'r farchnad ac yn rhestru'r eiddo ar y lefel brisiau briodol ac yn aros hyd. Gall toglo'r naill opsiwn neu'r llall, gan apelio at fwy o westeion â gwahanol anghenion cyn belled â hyd neu gyllideb. Gall hefyd restru'r un eiddo ar sawl safle rhent tymor byr, y mae pob un ohonynt yn dod â chynulleidfa wahanol i mewn.

A chyda system farchnata awtomataidd ar waith, mae'n bwysig bod perchnogion a buddsoddwyr yn casglu'r data ynghylch sut mae pob rhestriad yn perfformio. Gall porth perchennog fod yn lle gwych i ganoli niferoedd pwysig, gan gadw golwg ar refeniw, hanes archebu, treuliau a thaliadau mewn un lle. Gall buddsoddwyr ddeall llwyddiant gwahanol strategaethau marchnata, ac olrhain pa fodel prisio ac hyd aros sy'n denu'r rhan fwyaf o'u gwerthiannau. Gallant awtomeiddio eu taliadau, symleiddio eu cyfrifyddu, a chadw golwg ar eu llinell waelod ac ar yr un pryd gasglu metrigau pwysig: deiliadaeth, refeniw misol, ac ati.

Y Goddefgarwch Talu-Off

Mae buddsoddwyr a pherchnogion yn colli amser ac egni meddyliol wrth geisio tueddu i minutia trosiant tenantiaid. Mae rheolaeth ymarferol rhenti tymor byr yn adio i fyny yn gyflym. Mae perchnogion yn jyglo tanysgrifennu, mewngofnodi gwesteion a gwirio ID, taliadau, a glanhau rhwng pob arhosiad. Yn gyflym nag y gallai perchennog gynllunio ar ei gyfer, daw'r eitemau rheoli hynny yn swydd amser llawn, gan fynd â nhw ymhellach i ffwrdd o nod cychwyn cyffredin: sefydlu incwm goddefol.

Gall perchnogion wneud buddsoddiad un-amser mewn platfform rheoli eiddo i'w helpu i reoli eu diwydrwydd dyladwy a chynnig profiad dyrchafedig, di-dwylo i'w gwesteion. Gall apiau ffôn clyfar integredig helpu gwesteion trwy wiriad ID rhithwir, a darparu allwedd mynediad heb ddwylo er hwylustod iddynt. Gall perchnogion drosoli partneriaeth reoli yn ystod y broses drosiant hefyd. Gallant gael yr eiddo'n cael ei asesu'n awtomatig ar gyfer anghenion glanhau a chynnal a chadw, a gallant allanoli'r offrymau swyddi hynny yn awtomatig i dimau cadw tŷ a gweithwyr proffesiynol cynnal a chadw. Yna gellir staffio eiddo yn hyblyg yn seiliedig ar yr anghenion uniongyrchol, gan ganiatáu i berchnogion fod yn unrhyw le yn y byd pan fydd y trosiant yn digwydd. 

Yr ased sy'n perfformio orau yn y farchnad ôl-bandemig yw hyblygrwydd. Rhenti tymor byr yw'r agosaf y gall buddsoddwr ddod. Mae pobl yn archwilio locales newydd gyda chostau byw is, teithio am newid golygfeydd mawr ei angen, neu brofi ardaloedd newydd gyda'u rhyddid newydd o'r swydd. Mae rhenti tymor byr wedi'u cynllunio ar gyfer y mudiad ôl-bandemig hwnnw. Mae unrhyw un sydd â chynnig rhent - ystafell wely dros y garej neu gartref gwyliau o'r radd flaenaf - yn dal cyfle anhygoel. Gyda marchnata awtomataidd, offrymau wedi'u teilwra i westeion, a strategaethau ar gyfer rheoli eiddo goddefol, bydd pob perchennog mewn sefyllfa briodol i gymryd rhan yn y rhuthr aur ôl-bandemig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.