A yw'ch Sefydliad yn Barod i Ddefnyddio Data Mawr?

Data Mawr

Data Mawr yn fwy o ddyhead na realiti i'r mwyafrif o sefydliadau marchnata. Mae consensws eang ar werth strategol Data Mawr yn ildio i'r llu o faterion technegol cnau-a-bolltau sy'n angenrheidiol i strwythuro ecosystem data a dod â mewnwelediadau creision sy'n cael eu gyrru gan ddata yn fyw mewn cyfathrebiadau wedi'u personoli.

Gallwch asesu parodrwydd sefydliad i drosoli Data Mawr trwy ddadansoddi galluoedd sefydliad ar draws saith maes allweddol:

  1. Gweledigaeth Strategol yw derbyn Data Mawr fel cyfrannwr beirniadol at gyflawni amcanion busnes. Deall ymrwymiad C-Suite a phrynu i mewn yw'r cam cyntaf, ac yna dyraniad amser, ffocws, blaenoriaeth, adnoddau ac egni. Mae'n hawdd siarad y sgwrs. Chwiliwch am y datgysylltiad aml rhwng uwch swyddogion gweithredol sy'n gwneud dewisiadau strategol a gwyddonwyr data lefel gwaith, dadansoddwyr data a marchnatwyr data-ganolog sy'n gwneud y gwaith mewn gwirionedd. Yn rhy aml, gwneir penderfyniadau heb fewnbynnau lefel gwaith digonol. Yn aml, mae'r olygfa o'r brig a'r olygfa o'r canol yn wahanol iawn.
  2. Ecosystem Data gall fod yn faen tramgwydd neu'n alluogwr. Mae llawer o gwmnïau'n cael eu trapio gan systemau etifeddiaeth a buddsoddiadau suddedig. Nid oes gan bob cwmni weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol wedi'i mapio i'r gwaith plymwr presennol. Yn aml mae ffrithiant rhwng stiwardiaid technegol y dirwedd TG a'r defnyddwyr busnes sy'n cynyddu cyllidebau cysylltiedig. Mewn llawer o achosion, mae'r weledigaeth ymlaen yn gasgliad o feysydd gwaith. Yn ychwanegu at y dryswch mae 3500+ o gwmnïau sy'n cynnig datrysiadau technoleg o bob math yn gwneud honiadau tebyg, gan ddefnyddio iaith debyg a chynnig bargeinion tebyg.
  3. Llywodraethu Data yn cyfeirio at ddeall ffynonellau data, cael cynllun ar gyfer llyncu, normaleiddio, diogelwch a blaenoriaethu. Mae hyn yn gofyn am gyfuniad o fesurau diogelwch ystwyth, trefn ganiatâd wedi'i diffinio'n glir a llwybrau ar gyfer mynediad a rheolaeth. Mae rheolau llywodraethu yn cydbwyso preifatrwydd a chydymffurfiaeth â defnydd hyblyg ac ailddefnyddio data. Yn rhy aml mae'r materion hyn yn cael eu cymysgu neu eu taro gyda'i gilydd gan amgylchiadau yn hytrach nag adlewyrchu polisïau a phrotocolau sydd wedi'u cynllunio'n dda.
  4. Dadansoddeg Gymhwysol yn ddangosydd o ba mor dda y mae sefydliad wedi'i ddefnyddio analytics adnoddau ac mae'n gallu dwyn deallusrwydd artiffisial a dysgu â pheiriant. Y cwestiynau beirniadol yw: a oes gan sefydliad ddigon analytics adnoddau a sut maen nhw'n cael eu defnyddio? Yn analytics wedi'i ymgorffori mewn marchnata a llifoedd gwaith strategol, neu wedi'i tapio ar sail ad hoc? Yn analytics gyrru penderfyniadau busnes allweddol a gyrru effeithlonrwydd wrth gaffael, cadw, lleihau costau a theyrngarwch?
  5. Seilwaith Technoleg yn asesu'r meddalwedd a'r strwythurau data a ddefnyddir i amlyncu, prosesu, glanhau, sicrhau a diweddaru'r llifeiriannau o ddata sy'n llifo i'r rhan fwyaf o gwmnïau. Dangosyddion allweddol yw lefel yr awtomeiddio a'r galluoedd i normaleiddio setiau data, datrys hunaniaethau unigol, creu segmentau ystyrlon a chymryd a defnyddio data amser real newydd yn barhaus. Dangosyddion cadarnhaol eraill yw cynghreiriau ag ESPs, awtomeiddio marchnata a chyflenwyr cyfrifiadura cwmwl.
  6. Defnyddiwch Ddatblygu Achos yn mesur gallu cwmni i ddefnyddio'r data y maent yn ei gasglu a'i brosesu mewn gwirionedd. A allan nhw adnabod cwsmeriaid “gorau”; darogan cynigion gorau nesaf neu feithrin teyrngarwyr tebygol? A oes ganddynt fecanweithiau diwydiannol i greu negeseuon wedi'u personoli, ymgymryd â micro-segmentu, ymateb i ymddygiad mewn cyfryngau symudol neu gymdeithasol neu greu ymgyrchoedd cynnwys lluosog a ddarperir ar draws sawl sianel?
  7. Cofleidio Dynion Math yn ddangosydd o ddiwylliant corfforaethol; mesur o awydd gwirioneddol sefydliad i archwilio, mabwysiadu a chaffael dulliau newydd a thechnolegau newydd. Mae pawb yn pigo rhethreg trawsnewid digidol a data. Ond mae llawer yn ofni WMDs (arfau aflonyddwch mathemateg). Mae llawer llai o gwmnïau'n buddsoddi'r amser, yr adnoddau a'r arian parod i wneud data-ganolog yn ased corfforaethol sylfaenol. Gall cyrraedd parodrwydd Data Mawr fod yn hir, yn gostus ac yn rhwystredig. Mae bob amser yn gofyn am newidiadau sylweddol mewn agweddau, llifoedd gwaith a thechnoleg. Mae'r dangosydd hwn yn mesur gwir ymrwymiad sefydliad i nodau defnyddio data yn y dyfodol.

Mae gwireddu buddion Data Mawr yn ymarfer wrth reoli newid. Mae'r saith maen prawf hyn yn ein galluogi i gael golwg glir ar ble mae sefydliad penodol yn disgyn ar y sbectrwm trawsnewid. Gall deall ble rydych chi yn erbyn ble rydych chi am fod yn ymarfer defnyddiol os sobreiddiol.

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.