Barod, Tân, Nod

Depositphotos 3269678 s

Roedd y noson hon yn noson wych a dreuliwyd gyda rhai arbenigwyr gwerthu, marchnata a brandio adnabyddus iawn. Cawsom ein gwahodd i fwyty neis iawn mewn ystafell breifat. Pwrpas y cyfarfod oedd helpu cydweithiwr a oedd am fynd â’i fusnes i’r lefel nesaf… neu ychydig o lefelau y tu hwnt i ble mae nawr.

Roedd yna dunnell o gytundeb yn yr ystafell ... cyfrifwch beth yw eich bod chi'n ei wneud mewn brawddeg sengl, nodi'r nodweddion sy'n eich gwahaniaethu chi, datblygu proses i werthu'ch gwasanaethau yn seiliedig ar y gwerth rydych chi'n ei ddwyn, cysylltu â'ch rhwydwaith i nodi y rhagolygon gorau i farchnata a datblygu brand sy'n cwmpasu'r hyn rydych chi'n dod ag ef i'r bwrdd.

Doeddwn i ddim o reidrwydd yn anghytuno â hyn ... ond dyna waith eithaf dwys, ynte? Fe allech chi weithio am flynyddoedd ar y pethau hyn ... a gorffen yn ôl wrth y bwrdd darlunio oherwydd na wnaethoch chi lwyddo.

Gyda phob parch dyledus i'm cydweithwyr, rwyf bob amser ychydig yn amheus pan fydd arbenigwyr yn darparu'r math hwn o gynllunio a chyngor strategol. Rwyf wedi bod yn onest yn gweithio yn ac o amgylch adrannau marchnata ers dros ddau ddegawd bellach ac ni allaf feddwl am un cynllun marchnata a weithiodd fel y cynlluniwyd.

A bod yn onest, rwy'n credu mai poppycock yn unig yw llawer o'r sgwrs hon.

Nid yw'n hollol bync ... rwy'n credu bod meddwl yn strategol yn bwysig. Wedi'r cyfan, mae angen i chi wybod ble mae cyfeiriad cyffredinol y targed cyn i chi dynnu sbardun. Fodd bynnag, byddai'n well gen i i rywun danio yn gyntaf ac yna anelu yn hytrach na gweithio am fisoedd i sefydlu ergyd a allai daro'r bullseye o gwbl.

Rwy'n aml yn gweld busnesau'n methu cyn iddyn nhw fyth dynnu'r sbardun. Maen nhw mor ofnus o fethu nes eu bod nhw'n cael eu parlysu a byth yn cymryd y risgiau angenrheidiol i symud ymlaen. Edrychwch o'ch cwmpas ar y busnesau sy'n llwyddiannus. A ydyn nhw'n llwyddiannus oherwydd iddyn nhw gynllunio'n ddi-ffael? Neu a ydyn nhw'n llwyddiannus oherwydd eu bod yn ystwyth ac yn gallu addasu eu strategaeth yn ôl gofynion eu rhagolygon, eu cleientiaid a'u diwydiant?

Beth yw eich barn? Profiad?

8 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu eich bod chi'n iawn ar y cyfan. Mae'n ymddangos i mi ei fod yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud a pha mor hyderus ydych chi bod rhywbeth yn werth ei hyrwyddo. Yr hyn yr wyf yn ei olygu yw ei bod weithiau'n angenrheidiol iawn cael cynllun ffurfiol ar waith sydd â chyfeiriad a phwrpas. Mae'n helpu'r bobl sy'n cyflawni'r cynllun i aros ar y trywydd iawn. Fodd bynnag, o fewn y cynllun hwnnw mae angen gweithredu mwy na chynllunio. Gall strategaethau cychwynnol gael eu troi wyneb i waered mewn ychydig ddyddiau. Mae hynny'n gofyn am newidiadau cyflym.

  I fynd â'ch cyfatebiaeth ychydig yn ddyfnach, dychmygwch os na wnaethoch chi anelu o gwbl cyn i chi danio. Fe allech chi gyrraedd y targed, ond mae'n debyg y byddech chi'n colli'r cyfan, neu'n taro ffrind, neu chi'ch hun. Dyna pam rwy'n credu bod hyn yn ddibynnol iawn ar ba mor hyderus ydych chi am y syniad neu'r busnes (pa mor fawr yw'r targed).

  Felly er mwyn dod â'r cyfan at ei gilydd - yn yr amgylchedd cystadleuol hwn rydyn ni i gyd ynddo, mae angen i ni anelu'n gyflym iawn at y targed a thanio, yna ail-anelu a thanio eto, yna ail-anelu a thanio eto. Neu… dim ond dod â'r gwn.

 2. 2

  Doug,

  Rydw i gyda chi ar yr un hon. Ar ôl dod o sefydliad lled-fawr lle cafodd cyflymder ei fesur mewn misoedd a hanner mlynedd a “strategaeth + ei gael yn iawn” yn sefydliadau 15 mlynedd gwelais werth bod yn ystwyth wrth i ni ddechrau cymhwyso methodoleg newydd i weithrediad ein busnes. . Nawr mae rhedeg marchnata ar gyfer cychwyn a oedd, pan ddechreuais i, yn llai na'r tîm marchnata a weithiodd i mi mae eich pwynt hyd yn oed yn bwysicach. Dylai profiadau ar y cyd aelodau hŷn y tîm fod yn ddigon i'ch pwyntio i'r cyfeiriad cywir. Mae bod yn ystwyth a gwella'n gyson yn ymwneud â rhagoriaeth weithredol ... set sgiliau hynod bwysig ac yn aml yn cael ei hanwybyddu ar gyfer timau sy'n tyfu.

  - Jascha

 3. 3

  Cytuno'n llwyr, Brian! Yr eironi yw fy mod yn treulio'r rhan fwyaf o fy amser rhydd yn darllen ac yn astudio canlyniadau eraill fel fy mod yn gwybod i ba gyfeiriad y dylai'r targed 'fod'. Rwy'n poeni nad yw llawer o gwmnïau byth yn cymryd y cam cyntaf mewn gwirionedd. Dydyn nhw ddim yn methu ar unwaith oherwydd camsyniad ... ond maen nhw'n methu yn y pen draw wrth i eraill fynd heibio iddyn nhw.

 4. 4

  Ydw, rwy'n cytuno. Nid wyf wedi gweld marchnata gwael o lygad y ffynnon ond rwy'n dal i glywed straeon am gwmnïau hŷn yn ei chael hi'n anodd iawn gyda'r ymdrechion marchnata cychwynnol. Nid ydyn nhw'n ei gael felly nid yw'r holl gynllunio yn y byd yn eu helpu i ddysgu'r gwersi go iawn sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn ail-anelu a saethu eto ac nid ydyn nhw'n ailadrodd yn ddigon cyflym i ddatrys y broblem.

  Gyda llaw, mae hynny'n gyfatebiaeth wych. Mae'n gweithio'n dda iawn yn yr achos hwn. Rydych chi'n iawn am wybod ble mae'r targed yn unig ac rwy'n siŵr bod gennych chi ymdeimlad brwd iawn o hynny. Nid yw rhai pobl yn gwneud hynny serch hynny. Pwy a ŵyr a yw cynllunio yn helpu, ond dyn mae yna rai pobl yn saethu eu hunain yn y droed gyda'u marchnata. (Roedd yn rhaid i mi ei ddweud, roedd yn ffitio'n rhy dda)

 5. 5

  Doug Ni allwn gytuno mwy â chi. Wrth wraidd pwy ydw i yw: ENTREPRENEUR. A chyn belled ag y mae entrepreneuriaid yn mynd, rydw i i gyd am weledigaeth y dyfodol a chymryd pa gamau bynnag sy'n angenrheidiol i gyrraedd yno. Rwy'n credu mewn strategaethau. Rwy'n credu mewn cynllunio. Fodd bynnag, rhaid imi gyfaddef nad wyf erioed wedi datblygu “cynllun busnes” traddodiadol.

  Flwyddyn yn ôl cefais sgwrs gyda gŵr bonheddig. Dwi ddim hyd yn oed yn cofio ei enw. Fe wnaethon ni gwrdd am y tro cyntaf mewn cyfarfod brecwast y bu'r ddau ohonom yn ei fynychu yn ardal Cas-bach, Indiana. Roedd yn un o'r “sgyrsiau sefyll-allan-yn-y-parcio-lot-am-dros-awr-ar-ôl-chi-dim-cwrdd-a-chyfarfod” a rhywsut fe wnaethon ni fwrw ymlaen â'r pwnc o greu cynllun busnes. Cyfaddefais iddo nad oeddwn erioed wedi creu cynllun busnes traddodiadol. Gofynnodd imi “A ydych chi'n cynllunio unrhyw bryd yn fuan i fynd i gael cyllid gan fanc ar gyfer eich busnes bach?” Atebais, “Nope.” Yna peidiwch â phoeni am gynllun busnes, meddai. Yn y bôn, dywedodd wrthyf “Tân a Nod.” Fe wnaeth fy annog i ddilyn fy ysbryd entrepreneuraidd a mynd allan a llwyddo.

  Ac felly Doug dyna rydw i wedi bod yn ei wneud am y 3 blynedd diwethaf ers i mi lansio Cross Creative ym mis Hydref 2007. Felly Pen-blwydd Hapus i'm cwmni a llawer mwy o flynyddoedd o lwyddiant i'r ddau ohonom wrth i ni ymdrechu i wasanaethu gyda'r nwydau sy'n troi. ni i fyny bob diwrnod newydd! Mae'n ddiwrnod gwych i fod yn entrepreneur.

 6. 6

  Cytuno'n llwyr, Doug. Nid symptom o gwmnïau mawr yn unig yw parlys dadansoddi. Mae llawer o berchnogion busnesau bach yn ofni symud yn anghywir hefyd. Mae gweithredu, gyda metrigau i werthuso llwyddiant, yn strategaeth dda. Mae Fortune yn ffafrio'r beiddgar.

 7. 7

  Rwyf hefyd yn cytuno â Doug, Hyblygrwydd yw enw'r gêm heddiw. Rhaid i feddwl strategol heddiw gynnwys y gallu i addasu'n gyflym i farchnad sy'n newid yn barhaus.

 8. 8

  Dyma pam mae'r entrepreneuriaid llwyddiannus iawn yn cychwyn busnesau ... yna'n eu gwerthu i'r strategwyr sy'n siarad gormod o “poppycock” i fod wedi cychwyn un ar eu pennau eu hunain erioed.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.