Qwilr: Y Llwyfan Dylunio Dogfennau yn Trawsnewid Cyfochrog Gwerthu a Marchnata

Dylunio Dogfen Gwerthu a Marchnata Qwilr

Cyfathrebu â chwsmeriaid yw enaid pob busnes. Fodd bynnag, gyda COVID-19 yn gorfodi toriadau cyllidebol ar gyfer 65% o farchnadoedd, mae timau'n cael y dasg o wneud mwy gyda llai. Mae hyn yn golygu gallu cynhyrchu'r holl gyfochrog marchnata a gwerthu ar gyllideb is, ac yn aml heb foethusrwydd dylunydd neu asiantaeth i'w gynhyrchu. 

Mae gweithio a gwerthu o bell hefyd yn golygu na all timau gwerthu a marchnata ddibynnu mwyach ar sgiliau cyfathrebu personol i feithrin a thyfu eich sylfaen cwsmeriaid. Mae galw cynyddol am ddogfennau cyfochrog a dogfennau i ddisodli'r cyfathrebu wyneb yn wyneb

Ar adeg fel hon, gall ansawdd y cyfathrebu, a'r asedau marchnata cysylltiedig fod yn wahaniaeth mewn busnesau sy'n caffael, yn cadw neu'n colli cwsmeriaid. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i farchnatwyr wella ansawdd eu hasedau digidol i helpu'r busnes i gyfleu eu cynnig gwerth yn well a dod â syniadau creadigol yn fyw o bell. 

Gall pacio'r creadigrwydd hwn fod yn heriol. Gellir tanseilio syniadau anhygoel oherwydd cyfathrebu gwael, dylunio dogfennau gwan, neu ddewis a mae un maint yn addas i bawb templed. Mae hyn yn gwneud rhyngweithio â darpar gwsmeriaid neu gwsmeriaid presennol yn aneffeithlon, yn annirnadwy ac yn ddiamwys. 

Dileu Dyluniad Dogfennau Gwael

Cyn i COVID-19 gataleiddio'r newid i weithio o bell, roedd offer menter hen ffasiwn eisoes yn cael eu hailddyfeisio. Ond roedd y cyflymiad i waith o bell yn golygu bod disgwyliadau busnesau yn newid, a bod angen i dechnoleg menter, yn enwedig ar gyfer pethau fel dylunio dogfennau, fod â mwy o alluoedd er mwyn cefnogi'r ffordd newydd o werthu o bell.

Ac eto, o siarad â thimau, rwy'n gweld bod y mwyafrif yn dal i setlo ar gyfer personoli cyffredinol hen ysgol neu gynigion templed adfywiol gyda chopi a past syml i arbed amser. Maent hefyd yn nodweddiadol yn anfon y rhain trwy PDF statig.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, agorwyd 250 biliwn o PDFs gyda meddalwedd Adobe yn unig.

Adobe

Pan feddyliwch am y peth, mae'n anhygoel bod busnesau'n dal i anfon eu gwaith gorau mewn dogfennau statig, nad ydyn nhw'n caniatáu ichi ei olygu ar ôl i chi ei anfon (os oes angen i chi - sy'n digwydd yn aml!) Neu weld pan fydd y cleient wedi agor y ddogfen trwy ddadansoddeg eich dogfen.

Adeiladu Datrysiad 

Qwilr yn offeryn dylunio ac awtomeiddio dogfennau sy'n newid y ffordd y mae timau gwerthu a marchnata yn cyfathrebu â'u sylfaen cwsmeriaid. Fe’i hadeiladwyd fel ateb i’r heriau cyfredol sy’n wynebu’r diwydiant marchnata a gwerthu, sef a achosir gan ddulliau cyfathrebu gwael, hynafol.

Fe wnaethon ni sylweddoli nad yw dogfennau PDF llonydd a dogfennau Office Suite ddim yn eu torri yn yr oes sydd ohoni, ond gall llywio offer dylunio digidol fod yn heriol i'r dylunydd di-graffig bob dydd. Felly, aethom ati i wneud platfform yn ddigon syml a greddfol a fyddai'n caniatáu i farchnatwyr ddylunio cynigion, dyfyniadau, cynhyrchu un dudalen, a mwy. Mae pob dogfen hefyd yn apelio yn esthetig ac yn hawdd ei chreu, er mwyn ennyn diddordeb y rhagolygon. 

Defnyddio Data i lywio Strategaethau Caeau

Wrth i gyfarfodydd symud ar-lein, ni all marchnatwyr a gwerthwyr ddibynnu mwy ar iaith y corff i bennu pa mor dda y mae llain wedi mynd, na derbyn adborth amser real ar ôl y cyflwyniad. 

Ond yn bwysicach fyth, roedd deall y seicoleg y tu ôl i ymddygiad cwsmeriaid yn rhan hanfodol o adeiladu Qwilr. Dylai hyn lywio pob elfen o allgymorth ac adrodd marchnatwr. Mae offer Qwilr yn llawn dop o ymarferoldeb dadansoddeg datblygedig a gallant ddatgelu'r manylion a fethwyd trwy ohebiaeth rithwir. Mae hyn yn cynnwys y gallu i wybod pryd a ble agorodd y derbynnydd y ddogfen, pa adrannau y treuliasant yr amser mwyaf arnynt, gan lywio camau dilynol a strategaethau gwerthu pellach. 

Aros Ar Brand Yn reddfol 

Mewn maes fel marchnata, lle mae hunaniaeth brand a delweddau yn bopeth, mae'n bwysig arddangos llygad am fanylion ac esthetig o'r cychwyn cyntaf. Mewn llawer o achosion, mae ansawdd cyfathrebu yn aml yn bwysicach na'ch syniad go iawn, yn enwedig wrth werthu gwasanaethau a chysyniadau anghyffyrddadwy. Mae cwsmeriaid hefyd yn fwy tebygol o gofio gwybodaeth sy'n cael ei chyfleu trwy ddelweddau dros destun hir.

Mae cryfder Qwilr yn ei symlrwydd, ac mae'r platfform yn llawn templedi hawdd eu defnyddio, a blociau adeiladu modiwlaidd i greu dogfennau caboledig yn gyflym. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws fyth i reoli eich cyfathrebiadau cwmni ar draws timau, ailgyflenwi'ch cynigion a'ch syniadau gorau wrth barhau i aros ar frand.  

Mae marchnatwyr wedi defnyddio Qwilr ar bob cam o daith y cwsmer, o chwilio i gau gwerthiannau i wasanaeth parhaus. Gwelir hyn mewn enghraifft gyda'r platfform rheoli costau, Abacus, yn defnyddio Qwilr i gynnig strategaeth farchnata newydd ar gyfer manwerthwr ar-lein Kangaroo Shoes, a oedd yn ceisio tyfu eu cyfran o'r farchnad.

Eu Qwilr cynnig yn cynnwys gwasanaethau lluosog ar draws brandio, strategaeth cynnwys, a phrototeipio, pob un wedi'i goladu mewn un platfform. Roedd hyn yn ei gwneud hi'n haws i reoli cyfathrebiadau cwmni ar draws pob tîm, ailgyflenwi'ch gwaith gorau, ac aros ar frand. Trwy ddileu cyfathrebu â llaw sy'n cymryd llawer o amser a meddalwedd segur, gallwch chi roi eich troed broffesiynol orau ymlaen, bob tro. 

Rhowch gynnig ar Qwilr am ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.