5 Cwestiwn i'w Gofyn i'ch Ymgynghorydd Optimeiddio Peiriannau Chwilio

nerfus

Cleient rydyn ni wedi'i ddatblygu strategaeth infograffig flynyddol canys oedd yn ein swyddfa yr wythnos hon. Fel llawer o fusnesau, roeddent wedi mynd trwy'r roller coaster o gael ymgynghorydd SEO gwael ac erbyn hyn wedi cyflogi cwmni ymgynghori SEO newydd i'w cynorthwyo i atgyweirio'r difrod.

Ac roedd difrod. Yn ganolog i strategaeth SEO ddrwg roedd backlinking ar lwyth o wefannau peryglus. Nawr mae'r cleient yn cysylltu â phob un o'r gwefannau hynny i gael gwared ar y dolenni, neu eu disodli trwy Google Search Console. O safbwynt busnes, dyma'r sefyllfaoedd gwaethaf. Roedd yn rhaid i'r cleient dalu ymgynghorwyr ac, yn y cyfamser, colli safleoedd a'r busnes cysylltiedig. Aeth y refeniw coll hwnnw i'w cystadleuwyr.

Pam mae'r Diwydiant SEO yn Ymdrechu

Mae algorithmau Google yn parhau i gynyddu mewn soffistigedigrwydd gyda'u gallu i dargedu a phersonoli canlyniadau yn seiliedig ar ddyfais, lleoliad ac ymddygiad defnyddwyr. Yn anffodus, mae llawer o ymgynghorwyr a chwmnïau SEO wedi buddsoddi'n helaeth mewn prosesau ychydig flynyddoedd yn ôl nad ydynt yn berthnasol mwyach. Fe wnaethant adeiladu staff, buddsoddi mewn offer, ac addysgu eu hunain ar strategaethau sydd nid yn unig wedi dyddio ond a fydd yn peryglu cleientiaid os cânt eu defnyddio heddiw.

Mae yna dunnell o ysgwyddau yn y diwydiant SEO. Rwy'n ei chael hi'n anodd credu bod gan ychydig o ymgynghorwyr, neu hoff fforwm chwilio, neu hyd yn oed asiantaeth gyfan y gallu i oresgyn y biliynau o ddoleri y mae Google yn buddsoddi ynddynt i wella eu algorithmau yn gyson.

Dim ond tair allwedd sydd i SEO modern

Efallai y bydd yr erthygl hon yn cynhyrfu rhai pobl mewn diwydiant yr ydym yn ymdrechu i arwain ynddo, ond nid wyf yn poeni. Dwi wedi blino gweld cleientiaid yn gorfod codi'r darnau a gwario'r arian sydd ei angen arnyn nhw i ddadwneud strategaeth organig sydd wedi'i gweithredu'n wael. Dim ond tair allwedd sydd i bob strategaeth SEO o'r radd flaenaf:

 • Stopiwch Anwybyddu Cyngor Peiriannau Chwilio - Mae pob peiriant chwilio yn darparu adnoddau anhygoel i ni sicrhau nad ydym yn torri eu telerau defnyddio ac yn dilyn eu harferion gorau. Yn sicr, weithiau mae'r cyngor hwnnw'n amwys ac yn aml yn gadael bylchau - ond nid yw hynny'n golygu y dylai ymgynghorydd SEO wthio'r ffiniau. Peidiwch â. Gallai rhywbeth sy'n gweithio heddiw sy'n groes i'w cyngor gladdu gwefan yr wythnos nesaf wrth i'r algorithm ddod o hyd i'r bwlch a chosbi ei ddefnydd.
 • Stopiwch Optimeiddio ar gyfer Peiriannau Chwilio a Dechreuwch Optimeiddio ar gyfer Defnyddwyr Peiriannau Chwilio - Os ydych chi'n datblygu unrhyw strategaeth nad oes ganddo ddull gweithredu cwsmer-gyntaf, rydych chi'n gwneud niwed i'ch hun. Mae peiriannau chwilio eisiau profiad gwych i ddefnyddwyr peiriannau chwilio. Nid yw hynny'n golygu nad oes rhai agweddau technegol ar chwilio i helpu i gyfathrebu â pheiriannau chwilio a chael adborth ganddynt ... ond y nod bob amser yw gwella profiad y defnyddiwr, nid gêm yr injan chwilio.
 • Cynhyrchu, Cyflwyno, a Hyrwyddo Cynnwys Rhyfeddol - Wedi mynd yw dyddiau cynhyrchu'r cynnwys i bwydo Archwaeth anniwall Google. Fe wnaeth pob cwmni rampio a chyflymu llinell ymgynnull cynnwys crap i geisio cymryd rhan mewn mwy o gyfuniadau allweddair. Anwybyddodd y cwmnïau hyn y gystadleuaeth ac roeddent wedi anwybyddu ymddygiad eu hymwelwyr yn ôl eu peryglon. Os ydych chi am ennill yn y safle, mae'n rhaid i chi ennill am gynhyrchu'r cynnwys gorau ar bob pwnc, ei gyflwyno mewn cyfrwng sydd wedi'i optimeiddio'n dda, a'i hyrwyddo i sicrhau ei fod yn cyrraedd y gynulleidfa a fydd yn ei rannu - gan dyfu ei safle yn y pen draw ar beiriannau chwilio.

Pa gwestiynau y dylech chi eu gofyn i'ch ymgynghorydd SEO?

Gyda hyn oll mewn golwg, mae'n rhaid i chi allu lleihau'r cwestiynau rydych chi'n eu gofyn i'ch ymgynghorydd SEO er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gymwys ac yn gweithio er budd gorau eich cwmni. Dylai eich ymgynghorydd optimeiddio peiriannau chwilio fod yn gweithio i sicrhau bod gennych isadeiledd rhagorol, deall eich strategaeth caffael, meithrin a chadw, a gweithio gyda chi trwy gydol eich ymdrechion omni-sianel i gynyddu effeithiolrwydd optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio.

 1. Wnei di dogfennu pob ymdrech rydych chi'n gwneud cais manwl i'n hymdrechion chwilio - gan gynnwys dyddiad, gweithgaredd, offer a nodau'r ymdrech? Mae ymgynghorwyr SEO sy'n gwneud gwaith gwych wrth eu bodd yn addysgu eu cleientiaid ar bob ymdrech. Maent yn gwybod nad yr offer yw'r allwedd, eu gwybodaeth am beiriannau chwilio y mae'r cleient yn talu amdanynt. Mae teclyn fel Search Search Console yn bwysig - ond y strategaeth a ddefnyddir gyda'r data yw'r hyn sy'n hollbwysig. Mae ymgynghorydd SEO tryloyw yn ymgynghorydd SEO gwych, lle rydych chi'n ymgysylltu'n llawn â'r ymdrech.
 2. Sut ydych chi'n penderfynu lle mae ein hymdrechion SEO dylid ei gymhwyso? Mae hwn yn gwestiwn a ddylai godi cwestiwn. Dylai fod gan eich ymgynghorydd SEO ddiddordeb mawr yn eich busnes, eich diwydiant, eich cystadleuaeth a'ch gwahaniaethu. Mae ymgynghorydd SEO sydd ddim ond yn mynd ac yn cynhyrchu rhestr o eiriau allweddol yn monitro eu safle, ac a ydych chi wedi gwthio cynnwys arnyn nhw heb ddeall bod eich busnes yn un brawychus. Rydyn ni'n dechrau pob ymgysylltiad SEO gan ddeall sut rydyn ni'n cyd-fynd â'r strategaeth omni-sianel gyffredinol. Rydyn ni eisiau gwybod pob agwedd ar eu busnes i sicrhau ein bod ni'n datblygu strategaeth unigryw sy'n gyrru'r canlyniadau sydd eu hangen ar y cwmni, nid yr hyn rydyn ni meddwl efallai y bydd eu hangen arnyn nhw.
 3. Allwch chi ddisgrifio'r ochr dechnegol eich ymdrechion a beth rydych chi'n mynd i'n helpu ni i weithredu'n dechnolegol? Mae rhai ymdrechion sylfaenol yn angenrheidiol i gyflwyno'ch cynnwys i beiriannau chwilio - gan gynnwys robots.txt, mapiau gwefan, hierarchaeth safle, ailgyfeiriadau, adeiladu HTML, tudalennau symudol carlam, pytiau cyfoethog, ac ati. Mae yna hefyd ffactorau enfawr fel cyflymder tudalen, caching, a ymatebolrwydd dyfeisiau a fydd yn helpu - nid yn unig gyda chwilio ond gyda rhyngweithio â defnyddwyr.
 4. Sut ydych chi'n mesur llwyddiant eich SEO ymdrechion? Os yw'ch ymgynghorydd SEO yn nodi mai traffig organig a safleoedd allweddeiriau yw sut maen nhw'n mesur, efallai y bydd gennych chi broblem. Dylai eich ymgynghorydd SEO fesur eich llwyddiant yn ôl faint o fusnes rydych chi'n ei gynhyrchu trwy draffig organig. Cyfnod. Mae cael safle gwych heb unrhyw gynnydd mesuradwy mewn canlyniadau busnes i gyd yn ddideimlad. Wrth gwrs, pe bai'ch nod yn cael ei raddio ... efallai yr hoffech chi ailfeddwl am hynny eich hun.
 5. A oes gennych gwarant arian yn ôl? Ni all ymgynghorydd SEO reoli pob agwedd ar eich strategaeth farchnata fewnol. Gall ymgynghorydd SEO wneud popeth yn iawn, a gallwch barhau i lusgo y tu ôl i gystadleuwyr sydd â mwy o asedau, cynulleidfa fwy, a gwell marchnata cyffredinol. Fodd bynnag, os byddwch yn colli cryn dipyn o'ch traffig chwilio organig a'ch safle oherwydd iddynt eich gwthio i strategaeth ofnadwy, dylent fod yn barod i ad-dalu cyfran o'u hymdrechion. Ac os cânt eich cosbi gan beiriant chwilio am eu gweithredoedd, dylent fod yn barod i ad-dalu'ch buddsoddiad. Rydych chi'n mynd i fod ei angen.

Yn fyr, dylech fod yn amheugar o unrhyw ymgynghorydd SEO nad oes ganddo'ch diddordeb gorau yn y bôn, nad oes ganddo ddawn farchnata gyffredinol, ac nad yw'n dryloyw ynghylch yr ymdrechion y maent yn eu defnyddio. Dylai eich ymgynghorydd fod yn eich addysgu'n gyson; ni ddylech fod yn pendroni beth maen nhw'n ei wneud na pham mae'ch canlyniadau organig yn newid pan maen nhw'n gwneud.

Pan yn Amheuaeth

Buom yn gweithio gyda chwmni mawr nad oedd ganddo ddim llai na deg ymgynghorydd SEO gwahanol yn gweithio gyda nhw. Erbyn diwedd yr ymgysylltu, dim ond dau ohonom oedd yno. Roedd y ddau ohonom wedi cynghori yn erbyn mwyafrif yr ymgynghorwyr a oedd â'r cleient hapchwarae y system - a phan gwympodd y morthwyl (ac fe syrthiodd yn galed) - roeddem yno i lanhau'r llanast.

Dylai eich ymgynghorydd SEO groesawu ail farn gan gyfoed yn y diwydiant. Rydym hyd yn oed wedi cynnal ymchwiliadau diwydrwydd dyladwy i gwmnïau mawr archwilio a nodi a oedd eu hymgynghorwyr SEO yn defnyddio technegau blackhat ai peidio. Yn anffodus, ym mhob ymgysylltiad yr oeddent. Os ydych chi'n amheus, mae'n debygol y byddwch chi mewn trafferth.

Un sylw

 1. 1

  Hei Douglas! Awgrymiadau gwych! Rwy'n arbennig o hoff pan ddywedoch chi "Stopiwch Optimeiddio ar gyfer Peiriannau Chwilio a Dechreuwch Optimeiddio ar gyfer Defnyddwyr Peiriannau Chwilio". Yn syml, gwnaethoch hoelio ar ddiffinio sut mae SEO yn gweithio heddiw. Roeddwn yn pendroni serch hynny, a ydych chi'n argymell busnesau bach i logi ymgynghorydd neu gwmni SEO?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.