Sut y Gall Cyhoeddwyr Baratoi Stac Tech i Gyrraedd Cynulleidfa Fwyaf Dameidiog

Hysbysebu i Gynulleidfaoedd Dameidiog

Bydd 2021 yn ei wneud neu'n ei dorri i gyhoeddwyr. Bydd y flwyddyn i ddod yn dyblu'r pwysau ar berchnogion cyfryngau, a dim ond y chwaraewyr mwyaf selog fydd yn aros i fynd. Hysbysebu digidol fel y gwyddom ei fod yn dod i ben. Rydym yn symud i farchnad lawer mwy tameidiog, ac mae angen i gyhoeddwyr ailfeddwl am eu lle yn yr ecosystem hon.

Bydd cyhoeddwyr yn wynebu heriau hanfodol gyda pherfformiad, hunaniaeth defnyddiwr, a diogelu data personol. Er mwyn goroesi, bydd angen iddynt fod ar flaen y gad o ran technoleg. Ar ben hynny, byddaf yn dadansoddi'r prif faterion y bydd 2021 yn eu gofyn i gyhoeddwyr ac yn amlinellu technolegau a all eu datrys. 

Heriau i Gyhoeddwyr

Trodd 2020 yn storm berffaith i'r diwydiant, wrth i gyhoeddwyr ddioddef pwysau dwbl yn sgil dirwasgiad economaidd a dileu IDau ad yn raddol. Mae gwthio deddfwriaethol dros ddiogelu data personol a disbyddu cyllidebau hysbysebu yn creu amgylchedd cwbl newydd lle mae angen i gyhoeddi digidol addasu i'r tair prif her.

Argyfwng Corona

Y prawf mawr cyntaf i gyhoeddwyr yw'r dirwasgiad economaidd a achosir gan COVID-19. Mae hysbysebwyr yn oedi, gohirio eu hymgyrchoedd, ac yn ailddyrannu cyllidebau i sianeli mwy cost-effeithiol. 

Mae amseroedd cyfeirio yn dod ar gyfer cyfryngau a gefnogir gan hysbyseb. Yn ôl yr IAB, mae argyfwng y corona wedi sbarduno twf enfawr yn y defnydd o newyddion, ond ni all cyhoeddwyr ei werthuso (mae cyhoeddwyr newyddion yn ddwywaith yn fwy tebygol i'w boicotio gan brynwyr cyfryngau yn erbyn eraill). 

Buzzfeed, cyfryngau firaol a oedd yn profi twf refeniw dau ddigid dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn ddiweddar gweithredu toriadau staff ochr yn ochr â phileri cyhoeddi newyddion digidol eraill fel Vox, Vice, Quartz, The Economist, ac ati. Er bod cyhoeddwyr byd-eang wedi profi rhywfaint o wytnwch yn ystod yr argyfwng, aeth llawer o gyfryngau lleol a rhanbarthol allan o fusnes. 

Hunaniaeth 

Un o'r heriau mwyaf i gyhoeddwyr yn y flwyddyn i ddod fydd sefydlu hunaniaeth defnyddiwr. Gyda dileu cwcis 3ydd parti gan Google, bydd y cyfeiriadedd ar draws sianeli gwe yn pylu. Bydd hyn yn effeithio ar dargedu cynulleidfaoedd, ail-argraffu, cap amledd, a phriodoli aml-gyffwrdd.

Mae'r ecosystem hysbysebu digidol yn colli IDau cyffredin, a fyddai, yn anochel, yn arwain at dirwedd fwy tameidiog. Roedd y diwydiant eisoes wedi cynnig sawl dewis arall yn lle olrhain penderfyniadol, yn seiliedig ar asesu effeithiolrwydd carfan, megis Google Privacy Sandbox, a Apple's SKAd Network. Fodd bynnag, ni fydd hyd yn oed yr ateb mwyaf datblygedig o'r math hwnnw yn arwain at ddychwelyd i fusnes fel arfer. Yn sylfaenol, rydym yn symud tuag at we fwy anhysbys. 

Mae'n dirwedd newydd, lle bydd hysbysebwyr yn ei chael hi'n anodd osgoi gorwario o ran capio amwys, cyrraedd cleientiaid gyda'r neges anghywir, a thargedu'n rhy eang ac ati. Bydd yn cymryd peth amser i ddylunio ffyrdd newydd o gaffael defnyddwyr a bydd angen offer newydd a modelau priodoli i werthuso effeithiolrwydd heb ddibynnu ar IDau hysbysebu defnyddwyr. 

Preifatrwydd 

Ymchwydd mewn deddfwriaeth preifatrwydd, fel deddfwriaeth Ewrop Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) a'r Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California 2018, yn ei gwneud hi'n anoddach o lawer targedu a phersonoli hysbysebion ar gyfer ymddygiad ar-lein defnyddwyr. 

Bydd y deddfau hynny sy'n canolbwyntio ar ddata'r defnyddiwr yn diffinio'r newidiadau sydd ar ddod yn strategaethau technoleg y pentwr technoleg a brandiau. Mae'r fframwaith rheoleiddio hwn yn tarfu ar y modelau presennol o olrhain ymddygiad defnyddwyr ond yn agor y drysau i gyhoeddwyr gasglu data defnyddwyr gyda'u caniatâd. 

Efallai y bydd graddfa'r data yn lleihau, ond bydd y polisi'n cynyddu ansawdd y data sydd ar gael yn y tymor hir. Mae angen i gyhoeddwyr ddefnyddio'r amser sy'n weddill i adeiladu modelau ar gyfer rhyngweithio'n effeithiol â'r gynulleidfa. Dylai rheoleiddio preifatrwydd fod yn unol â stac technoleg y cyhoeddwr a'i ddulliau o reoli data. Nid oes ateb un maint i bawb oherwydd mae yna wahanol reoliadau preifatrwydd mewn gwahanol farchnadoedd. 

Sut all Cyhoeddwyr Lwyddo Yn Y Dirwedd Newydd?

Rheoli data

Yn y farchnad dameidiog newydd, data defnyddwyr yw'r ased mwyaf gwerthfawr i hysbysebwyr. Mae'n rhoi dealltwriaeth i'r brandiau o'r cwsmeriaid, eu diddordebau, eu dewisiadau prynu, a'u hymddygiad ar bob pwynt cyffwrdd â'r brand. Fodd bynnag, mae'r ddeddfwriaeth breifatrwydd ddiweddar a diddymiad IDau hysbysebu yn dod i ben yn gwneud yr ased hwn yn anhygoel o brin. 

Un o'r cyfleoedd mwyaf i gyhoeddwyr heddiw yw rhannu eu data plaid 1af, ei actifadu yn y systemau allanol, neu ei ddarparu i hysbysebwyr i'w dargedu'n fwy manwl ar eu rhestr eiddo eu hunain. 

Mae cyhoeddwyr Savvy yn defnyddio algorithmau dysgu peiriannau i ddeall defnydd cynnwys yn well a llunio proffiliau ymddygiad plaid gyntaf, a fyddai’n wirioneddol yn cael ei yrru gan berfformiad ar gyfer brand penodol. Er enghraifft, gallai gwefan adolygu ceir gasglu rhannau o weithwyr proffesiynol incwm canolig 30-40 oed; y brif farchnad ar gyfer lansiad sedan. Gall cylchgrawn ffasiwn gasglu cynulleidfaoedd o ferched incwm uchel ar gyfer brandiau dillad moethus sy'n targedu. 

Rhaglennol 

Fel rheol mae gan wefannau, llwyfannau ac apiau modern gynulleidfa ryngwladol, ac anaml y gellir eu monetio'n llawn trwy fargeinion uniongyrchol. Gall rhaglenni ddarparu galw byd-eang trwy oRTB a dulliau prynu rhaglennol eraill gyda phris yn seiliedig ar y farchnad am argraffiadau. 

Yn ddiweddar Buzzfeed, a oedd gynt yn gwthio ei integreiddiadau brodorol, aeth yn ôl at y rhaglennu sianeli ar gyfer gwerthu eu lleoliadau hysbysebu. Mae angen datrysiad ar gyhoeddwyr a fydd yn caniatáu iddynt reoli partneriaid galw yn hyblyg, dadansoddi'r lleoliadau hysbysebu gorau a pherfformiodd waethaf, ac asesu'r cyfraddau cynnig. 

Trwy gymysgu a pharu gwahanol bartneriaid, gall cyhoeddwyr gael y pris gorau am eu lleoliadau premiwm yn ogystal â thraffig sy'n weddill. Bidio pennawd yw'r dechnoleg berffaith ar gyfer hynny, a heb fawr o setup, gall cyhoeddwyr dderbyn cynigion lluosog o lwyfannau galw amrywiol ar yr un pryd. Bidio pennawd yw'r dechnoleg berffaith ar gyfer hynny, a chyda'r setup lleiaf posibl, gall cyhoeddwyr dderbyn bidiau lluosog o wahanol lwyfannau galw ar yr un pryd. 

Hysbysebion Fideo

Mae angen i gyfryngau a gefnogir gan hysbyseb arbrofi gyda fformatau ad poblogaidd i wneud iawn am golledion refeniw'r ymgyrchoedd hysbysebu sydd wedi'u seibio. 

Yn 2021, bydd blaenoriaethau hysbysebu yn edrych yn fwy a mwy tuag at hysbysebion fideo.

Mae defnyddwyr modern yn gwario hyd at oriau 7 gwylio fideos digidol bob wythnos. Fideo yw'r math mwyaf deniadol o gynnwys. Gafael ar wylwyr 95% o neges wrth ei gwylio mewn fideo o'i chymharu â 10% wrth ei darllen.

Yn ôl adroddiad IAB, mae bron i ddwy ran o dair o gyllidebau digidol yn cael eu dyrannu i hysbysebu fideo, ar ffonau symudol a bwrdd gwaith. Mae fideos yn cynhyrchu argraff barhaol sy'n arwain at drawsnewidiadau a gwerthiannau. I gael y gorau o'r gêm raglennu, mae angen galluoedd ar gyhoeddwyr i arddangos hysbysebion fideo, a fyddai'n gydnaws â'r llwyfannau galw mawr. 

Stac Tech ar gyfer Tyfu Darn 

Yn yr amseroedd cythryblus hyn, mae'n rhaid i gyhoeddwyr wneud y gorau o'r holl sianeli refeniw posibl. Bydd sawl datrysiad technolegol yn caniatáu i gyhoeddwyr ddatgloi potensial nas defnyddiwyd a chynyddu CPMs. 

Mae technolegau ar gyfer trosoli data plaid gyntaf, defnyddio dulliau rhaglennu modern, a defnyddio fformatau hysbyseb mewn galw yn rhan o'r hyn sy'n rhaid ei gael ar gyfer pentwr technoleg 2021 o gyhoeddwyr digidol.

Yn aml, mae cyhoeddwyr yn ymgynnull eu pentwr technoleg o gynhyrchion amrywiol nad ydyn nhw'n integreiddio'n dda rhyngddynt. Y duedd ddiweddaraf mewn cyhoeddi digidol yw defnyddio un platfform sy'n llenwi'r holl anghenion, lle mae'r holl swyddogaethau'n rhedeg yn esmwyth o fewn system unffurf. Gadewch i ni adolygu pa fodiwlau sy'n hanfodol i'r pentwr technoleg integredig ar gyfer cyfryngau. 

Gweinydd Ad 

Yn gyntaf oll, mae angen gweinydd ad ar stac technoleg cyhoeddwr. Mae gweinydd ad cywir yn rhagofyniad ar gyfer monetization argraff effeithiol. Mae angen iddo fod â'r swyddogaeth i reoli ymgyrchoedd hysbysebu a rhestr eiddo. Mae gweinydd hysbysebion yn caniatáu sefydlu unedau ad a grwpiau ail -getio a darparu ystadegau amser real ar berfformiad y slotiau hysbysebu. Er mwyn sicrhau cyfradd llenwi resymol, mae angen i weinyddion hysbysebion gefnogi'r holl fformatau ad sy'n bodoli, megis arddangos, fideo, hysbysebion symudol, a chyfryngau cyfoethog. 

Llwyfan Rheoli Data (DMP)

O safbwynt effeithlonrwydd - y peth pwysicaf i'r cyfryngau yn 2021 yw rheoli data'r defnyddiwr. Rhaid i gasglu, dadansoddeg, segmentu ac actifadu'r cynulleidfaoedd fod â swyddogaethau heddiw. 

Pan fydd cyhoeddwyr yn defnyddio DMP, gallant ddarparu haenau data ychwanegol ar gyfer hysbysebwyr, gan roi hwb i ansawdd a CPM yr argraffiadau a gyflwynir. Data yw'r aur newydd, a gall cyhoeddwyr naill ai ei gynnig i dargedu eu rhestr eiddo eu hunain, gwerthuso'r argraffiadau yn uwch, neu eu actifadu yn y systemau allanol a monetize ar gyfnewidfeydd data. 

Bydd dileu'r IDau hysbysebu yn skyrocket y galw am ddata parti 1af, a DMP yw'r rhagofyniad hanfodol i gasglu a rheoli data defnyddwyr, sefydlu pyllau data, neu gyfleu gwybodaeth i hysbysebwyr trwy graffiau defnyddwyr. 

Datrysiad Bidio Pennawd 

Mae cynnig pennawd yn dechnoleg sy'n dileu'r anghymesuredd gwybodaeth rhwng hysbysebwyr a chyhoeddwyr o ran gwerth traffig. Mae cynnig pennawd yn caniatáu i bob parti gael pris teg yn seiliedig ar alw am fannau hysbysebu. Mae'n ocsiwn lle mae gan DSPs fynediad cyfartal i gynnig, mewn cyferbyniad â rhaeadr ac oRTB, lle maen nhw'n mynd i mewn i'r ocsiwn yn eu tro. 

Mae gweithredu cynigion pennawd yn gofyn am adnoddau datblygu, hysbysebwyr profiadol a fydd yn sefydlu eitemau llinell yn Rheolwr Ad Google a llofnodi cytundebau gyda chynigwyr. Paratowch: mae sefydlu'r tîm cynnig pennawd yn gofyn am dîm, amser ac ymdrech ymroddedig, sydd weithiau'n llawer hyd yn oed i gyhoeddwyr maint mawr. 

Chwaraewyr Fideo A Sain

I ddechrau gweini hysbysebion fideo, y fformat hysbyseb gyda'r eCPMs uchaf, mae angen i gyhoeddwyr wneud rhywfaint o waith cartref. Mae hysbysebu fideo yn fwy cymhleth nag arddangos ac mae angen i chi gyfrif am sawl agwedd dechnegol. Yn gyntaf oll, mae angen ichi ddod o hyd i chwaraewr fideo priodol sy'n gydnaws â'r deunydd lapio pennawd o'ch dewis. Mae fformatau hysbysebion sain hefyd yn ffynnu, a gall defnyddio chwaraewyr sain ar eich tudalen we ddod â galw ychwanegol gan hysbysebwyr. 

Os oes gennych chi rywfaint o wybodaeth JavaScript, gallwch chi addasu'ch chwaraewyr a'i integreiddio â deunydd lapio pennawd. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r atebion parod, chwaraewyr brodorol sy'n integreiddio'n hawdd â'r llwyfannau rhaglennu.

Llwyfan Rheolaeth Greadigol (CMP)

Mae CMP yn rhagofyniad ar gyfer rheoli pobl greadigol rhaglennol ar gyfer llwyfannau a fformatau ad amrywiol. Mae CMP yn symleiddio'r holl reolaeth greadigol. Dylai fod ganddo stiwdio greadigol, offeryn ar gyfer golygu, addasu a chreu baneri cyfoethog o'r dechrau gyda thempledi. Un o bethau hanfodol y CMP yw'r swyddogaeth i addasu pobl greadigol unigryw ar gyfer hysbysebion sy'n gwasanaethu ar wahanol lwyfannau a chefnogi optimeiddio creadigol deinamig (DCO). Ac, wrth gwrs, mae'n rhaid i CMP da ddarparu llyfrgell o fformatau ad sy'n gydnaws â DSPs mawr a dadansoddeg ar berfformiad creadigol mewn amser real. 

At ei gilydd, mae angen i gyhoeddwyr logi CMP sy'n helpu i wneud a defnyddio fformatau creadigol mewn galw yn gyflym heb addasiadau diddiwedd, tra hefyd yn addasu ac yn canolbwyntio ar raddfa.

I grynhoi

Mae yna lawer o flociau adeiladu ar gyfer llwyddiant cyfryngau digidol. Maent yn cynnwys galluoedd ar gyfer gwasanaethu hysbysebion yn effeithiol mewn fformatau ad poblogaidd, yn ogystal ag atebion rhaglennol i integreiddio gyda'r partneriaid galw mawr. Rhaid i'r cydrannau hyn weithio gyda'i gilydd yn ddi-dor, ac yn ddelfrydol dylent fod yn rhan o'r pentwr technoleg integredig. 

Pan ddewiswch stac technoleg unedig yn hytrach na'i gydosod o fodiwlau gwahanol ddarparwyr, gallwch fod yn hyderus y bydd pobl greadigol yn cael eu cyflwyno heb hwyrni, profiad defnyddiwr gwael, ac anghysondeb gweinydd uchel. 

Mae angen i'r pentwr technoleg cywir fod â'r swyddogaeth i weini hysbysebion fideo a sain, rheoli data, cynnig pennawd, a llwyfan rheoli creadigol. Dyna'r pethau hanfodol wrth ddewis darparwr, ac ni ddylech setlo am ddim llai.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.