A yw Prynu Hysbysebu Rhaglennol yn Lladd Eich Enw Da?

Enw da

Nid yw monetizing cyhoeddiad mor hawdd ag y mae'n edrych. Cymerwch olwg agos ar unrhyw gyhoeddiad mawr ac fe welwch hanner dwsin o wahanol annifyrrwch sy'n erfyn yn ymarferol ar ddarllenwyr i fynd i ffwrdd. Ac maen nhw'n gwneud yn aml. Fodd bynnag, mae monetization yn ddrwg angenrheidiol. Yn ei hoffi ai peidio, mae'n rhaid i mi dalu'r biliau o gwmpas yma felly mae angen i mi gydbwyso nawdd a hysbysebion yn ofalus.

Un maes yr oeddem am wella monetization oedd yn ein cylchlythyr e-bost. Rydym nawr yn cynnig hysbysebion a phapurau gwyn noddedig i'r gymysgedd. Rwy'n hynod hapus gyda'r papurau gwyn - sy'n cael eu dewis gan injan a adeiladwyd gennym i sicrhau eu bod yn berthnasol i'r cynnwys rydyn ni'n ei gynhyrchu. Mae'r hysbysebion cylchlythyr e-bost, fodd bynnag, yn siom enfawr. Er gwaethaf cwyno i'r cwmni sawl gwaith, mae pobl yn gyson yn fy nghylchlythyr aildyfiant gwallt hysbysebion. Maen nhw'n hollol arswydus ... yn aml yng nghwmni gif animeiddiedig o ryw gal neu foi yn mynd o moel i ben gwallt llawn.

Sicrhaodd y cwmni fi y byddai'r hysbysebion yn addasu ar ôl cyfnod yn seiliedig ar glicio drwodd, ac ar yr adeg honno byddent yn cael eu targedu'n well at y tanysgrifiwr. Nid yw hynny wedi digwydd, felly rydw i tynnu'r hysbysebion yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. Gweithiais yn anhygoel o galed i adeiladu sylfaen tanysgrifiwr weithredol sy'n ymatebol i'r cynnwys sydd gennym i'w gynnig, ac nid yw eu colli i hysbysebion ofnadwy yn werth yr ychydig bychod a wnawn o'r monetization. Rwy'n symud i werthwr sy'n cynnig manyleb categori hunanwasanaeth, gwyngalchu a rhestru du. Rwy'n gwybod na fydd gen i gymaint o incwm trwy ddewis yr hysbysebion â llaw, ond hefyd ni fyddaf yn difreinio sylfaen y tanysgrifiwr a roddodd ganiatâd imi fynd i mewn i'w mewnflwch.

Nid fi yw'r unig un â'r pryder hwn. Rhyddhaodd Cyngor y Prif Swyddog Marchnata (CMO) adroddiad heddiw sy'n ymdrin â phynciau perthnasol. Mae'n cwestiynu rhinweddau a diffygion y farchnad hysbysebu rhaglennol $ 40 biliwn, yn enwedig y risgiau y bydd hysbysebion arddangos digidol yn ymddangos ochr yn ochr â chynnwys annymunol. Teitl yr adroddiad, Diogelu Brand rhag Haint Cynnwys Digidol: Diogelu Enw Da Brand Trwy Ddethol Sianel Ad diwyd, canfu fod 72% o hysbysebwyr brand sy'n ymwneud â phrynu rhaglenni yn poeni am gyfanrwydd a rheolaeth brand mewn lleoliad arddangos digidol

Dadlwythwch Amddiffyniad Brand rhag Haint Cynnwys Digidol

Nid cyhoeddwyr yn unig sy'n pryderu, mae hefyd yn hysbysebwyr sy'n poeni mwy a mwy lle mae eu hysbysebion yn cael eu gosod. Mae bron i hanner yr ymatebwyr marchnata yn nodi problemau gyda ble a sut yr edrychir ar hysbysebu digidol, ac mae chwarter yn nodi bod ganddynt enghreifftiau penodol o ble roedd eu hysbysebu digidol yn cefnogi neu'n cyd-fynd â chynnwys sarhaus neu gyfaddawdu.

Nod yr ymchwil oedd asesu effaith profiadau hysbysebu digidol ar ganfyddiadau defnyddwyr a bwriad prynu. Edrychodd rhan o'r broses ddarganfod tri mis ar ddiogelwch brand digidol o safbwynt y defnyddiwr a chanfod bod defnyddwyr yn cosbi hyd yn oed y brandiau a ffefrir os nad ydynt yn defnyddio llwyfannau cyfryngau dibynadwy neu yn cymryd camau gweithredol i reoli cyfanrwydd eu hamgylcheddau hysbysebu. Mae canfyddiadau'r astudiaeth sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr - o'r enw “How Brands Annoy Fans” - yn mynd ymlaen i ddatgelu bod bron i hanner yr ymatebwyr wedi nodi y byddent yn ailfeddwl prynu gan gwmni neu y byddent yn boicotio cynhyrchion pe byddent yn dod ar draws hysbysebion y brand hwnnw ochr yn ochr â chynnwys digidol a oedd yn troseddu neu eu dieithrio.

Ymddiriedolaeth daeth i'r amlwg hefyd fel mater allweddol i ddefnyddwyr pan, er gwaethaf cyflwyno'r ail fwyaf o negeseuon ad, dywedwyd mai'r cyfryngau cymdeithasol oedd y lleiaf ymddiried ymhlith y pum sianel gyfryngau orau. Dywedodd mwyafrif y defnyddwyr (63%) eu bod yn ymateb yn fwy cadarnhaol i'r un hysbysebion pan ddônt o hyd iddynt mewn amgylcheddau cyfryngau mwy sefydledig y gellir ymddiried ynddynt. I ateb yr alwad hon am ymddiriedaeth, mae marchnatwyr yn bwriadu ymateb trwy gryfhau eu canllawiau a'u safonau a fydd yn siapio lleoliadau hysbysebu wrth symud ymlaen.

Mae'r ymchwil hon gan Gyngor y Prif Swyddog Meddygol yn dilysu'r camau yr ydym wedi'u cymryd fel sefydliad marchnata byd-eang i amddiffyn ein brand rhag y canlyniadau negyddol sy'n gysylltiedig â phrynu hysbysebion rhaglenni, ”esboniodd Suzi Watford, Is-lywydd Gweithredol a Phrif Swyddog Marchnata The Wall Street Journal. Er mwyn brwydro yn erbyn y bygythiadau yn yr ecosystem hysbysebion digidol, rydym wedi dod â'n swyddogaethau cynllunio a phrynu cyfryngau yn fewnol i gadw rheolaeth ar pryd a ble mae defnyddwyr yn gweld ein negeseuon masnachol. Mae cynnal hygrededd ac ymddiriedaeth o'r pwys mwyaf i frand Dow Jones, a'n nod yw cymhwyso'r un lefel o graffu i'n harferion marchnata ag y mae ein newyddiadurwyr yn eu gwneud wrth adrodd.

Mae marchnatwyr wedi ymrwymo i gymryd y camau cywir i sicrhau cywirdeb lleoli a lleoli hysbysebion digidol mewn amgylcheddau cynnwys diogel ac enw da, ac maent yn ystyried hyn fel rheidrwydd cleient newydd. Ymhlith y pynciau a drafodir yn adroddiad ymchwil Cyngor CMO 63 tudalen / Dow Jones mae:

  • Lefel o sensitifrwydd a phryder arweinydd marchnata o ran cyfaddawdu cynnwys hysbysebion digidol
  • Cynlluniau a bwriadau i diogelu a gwarchod cyfanrwydd brand mewn sianeli hysbysebu digidol
  • Pwysigrwydd a gwerth cynnwys a sianel i effeithiolrwydd hysbysebu brand a chyflwyno negeseuon
  • Mesuriadau o niwed neu effaith enw da ar frandiau sy'n gysylltiedig â chynnwys niweidiol
  • Mynychder a natur cyfaddawd brand mewn rhaglenni hysbysebu digidol ar-lein
  • Dulliau arfer gorau o sicrhau cyfanrwydd brand mewn hysbysebion rhaglennu
  • Defnyddio gwyddoniaeth hysbysebu digidol i greu mwy cydymffurfiaeth ac atebolrwydd brand
  • Defnyddiwr a busnes canfyddiadau ac ymatebion prynwyr i gamosod brand mewn sianeli cynnwys o ffynonellau torf
  • Effaith ar dyrannu a gwerthuso o strategaeth cyfryngau, dewis, gwariant a dull prynu
  • Lefel boddhad gydag effeithiolrwydd hysbysebu digidol, economeg, effeithlonrwydd a thryloywder

Dyma ffeithlun gan Gyngor y Prif Swyddog Meddygol, Mae'n Amser Siarad Am Ymddiriedolaeth, mae hynny'n siarad ag effaith ymddiriedaeth a phrynu hysbysebion rhaglennol.

Mae'n Amser Siarad Am Ymddiriedolaeth