5 Ffordd i Gryfhau'r Broses heb Gyfaddawdu Creadigrwydd

Proses Greadigol

Gall marchnatwyr a phobl greadigol gael ychydig o sgitish pan ddaw sôn am broses. Ni ddylai hyn fod yn syndod. Wedi'r cyfan, rydym yn eu llogi am eu gallu i fod yn wreiddiol, yn ddychmygus, a hyd yn oed yn anghonfensiynol. Rydyn ni am iddyn nhw feddwl yn rhydd, ein cael ni oddi ar y llwybr wedi'i guro, ac adeiladu brand arloesol sy'n sefyll allan mewn marchnad orlawn.

Yna ni allwn droi o gwmpas a disgwyl i'n pobl greadigol fod yn ddilynwyr rheolau strwythuredig iawn sy'n canolbwyntio ar brosesau na allant aros i ddadansoddi naws llifoedd gwaith effeithlon.

Ond mae'n rhaid i hyd yn oed y rhai mwyaf rhydd-ysbryd yn ein plith gyfaddef pan fydd prosesau'n wan neu'n brin, mae anhrefn yn teyrnasu, ac nid yw hynny'n dda ar gyfer allbwn creadigol.

Mewn byd lle mae'r gweithiwr gwybodaeth ar gyfartaledd yn gwario 57% o'u hamser on popeth ond mae'r gwaith y cawsant eu cyflogi i'w wneud, gan roi'r strwythur cywir yn ei le yn fwy hanfodol nag erioed. Dyma'r unig ffordd i gadw pandemoniwm yn y bae a galluogi pawb i wneud eu gwaith gorau.

Dyma bum ffordd i gryfhau prosesau er mwyn adennill amser ar gyfer gwaith creadigol gwerth chweil sy'n cyd-fynd â nodau strategol pwysicaf y fenter.

1. Byddwch yn Stealthy Yn ei gylch

Rwy’n gefnogwr mawr o ddull “proses slei” Kelsey Brogan. Fel cyfarwyddwr rheoli rhaglenni integredig yn T-Mobile, Mae Kelsey wrth ei fodd yn profi i bobl nad oes rhaid i lifoedd gwaith strwythuredig fod yn mygu.

Nid yw llawer o bobl yn caru'r gair 'proses' - neu'r syniad - oherwydd eu bod yn credu ei fod yn hynod anhyblyg. Nid yw'n ymwneud â chreu ffiniau cyfyngol i gadw pobl yn eu lonydd. Mae'n ymwneud â gwybod ble mae pethau, lle dylai pethau fod, lle maen nhw'n ffitio. Mae'n ymwneud â chanoli rhestrau pawb a'u rhoi yn rhywle y mae pawb yn gallu ei gyrchu.

Kelsey Brogan, Cyfarwyddwr Rheoli Rhaglenni Integredig yn T-Mobile

Ond nid yw'n dibynnu ar ei phwerau perswadio nac yn troi at fandadau o'r brig i lawr i gael timau i ymuno. Yn lle, mae hi'n helpu un tîm i drawsnewid ar y tro, ac yna mae'n caniatáu i fanteision amlwg prosesau cryfach siarad drostynt eu hunain. Unwaith y gall timau cyfagos weld y gwahaniaeth y mae rheoli gwaith menter yn ei wneud, maent yn dechrau clamio yn gyflym i fod yn rhan ohono eu hunain. Mae dull Kelsey yn brawf pan fydd newid yn cael ei reoli'n llwyddiannus, ei fod yn ymestyn ac yn ehangu'n organig.

2. Cymhwyso Templedi i Waith Ailadroddadwy

Mae mathau creadigol yn tueddu i beidio â hoffi gwaith ailadroddus, difeddwl yn fwy na'r mwyafrif. Eu rhyddhau rhag drudgery trwy gymhwyso templedi lle bynnag y mae'n gwneud synnwyr. Defnyddiwch dechnoleg rheoli gwaith menter i ddatblygu rhestrau tasgau cyflawn ar gyfer gwahanol fathau o brosiectau, aseinio rolau swyddi yn awtomatig i dasgau, a hyd yn oed amcangyfrif hyd ac oriau wedi'u cynllunio ar gyfer pob subtask. Yn y bôn, mae hyn yn gwneud yr holl bethau proses poenus hynny yn anweledig i'ch pobl greadigol.

Gall marchnatwyr fewngofnodi a gweld y gwaith a roddir iddynt yn unigol ar unwaith. A gall rheolwyr creadigol ddefnyddio offer cynllunio adnoddau adeiledig i olrhain argaeledd pawb, yn hytrach na gorfod gwneud dyfaliadau addysgedig neu anfon dwsinau o negeseuon e-bost i ddarganfod pwy sydd ag amser ar gyfer beth.

3. Ffarwelio â Nodiadau Gludiog

Gall rhywbeth mor syml â symleiddio'ch protocolau derbyn, sy'n gosod y llwyfan ar gyfer gweddill y prosiect, wneud gwahaniaeth mawr i'ch proses greadigol gyffredinol. Dechreuwch trwy sicrhau bod pob cais am waith yn cael ei gyflwyno yn yr un ffordd - ac nid trwy e-bost, nodyn gludiog, neu neges ar unwaith. Gallech sefydlu ffurflen Google sy'n poblogi taenlen ganolog yn awtomatig neu, hyd yn oed yn well, manteisio ar ymarferoldeb cais am waith yn eich platfform rheoli gwaith menter.  

4. Tynnwch y Poen Allan o Brawfesur

Pe baech chi'n dewis un darn yn unig o'r broses greadigol i'w gryfhau a'i symleiddio, prawfesur yw'r un sydd fwyaf tebygol o ennill calonnau a meddyliau eich tîm creadigol. Gyda thechnoleg atal digidol, gallwch ddileu cadwyni e-bost anhylaw, adborth anghyson, a dryswch fersiwn. Gall pobl greadigol a rheolwyr traffig weld yn hawdd pwy sydd wedi ymateb a phwy sydd heb, gan leihau'n sylweddol yr angen i fynd ar ôl rhanddeiliaid neu erfyn am adborth.

Ar gyfer pwyntiau bonws, ychwanegwch reoli asedau digidol (DAM) at eich cyfres o offer. Bydd pob marchnatwr yn gwerthfawrogi cael mynediad ar unwaith i'r fersiynau diweddaraf o asedau cymeradwy, y gallant eu newid maint a'u hallforio yn y fformatau sydd eu hangen arnynt, heb fynd trwy borthor dylunydd graffig. Dychmygwch yr olwg ar wynebau eich dylunwyr pan glywant na fydd yn rhaid iddynt anfon e-bost at fersiwn jpg du-a-gwyn o logo'r cwmni eto.

5. Gwahodd Mewnbwn Pawb

Pryd bynnag rydych chi'n gwneud newidiadau i'r prosesau presennol - p'un a ydych chi'n ymgymryd â thrawsnewidiad digidol cyflawn neu'n gweithredu diweddariadau llif gwaith wedi'u targedu - gwahoddwch fewnbwn gan y rhai a fydd yn teimlo effaith y newidiadau fwyaf. Er mae'n debyg y bydd gennych weinyddwr system neu arbenigwr rheoli prosiect yn gwneud y gwaith ymarferol o ddadansoddi'r llifoedd gwaith, dogfennu'r camau, ac adeiladu'r templedi, gwnewch yn siŵr bod y bobl greadigol y mae disgwyl iddynt gadw at y broses yn cymryd rhan bob cam. o'r ffordd.

Rhowch Gyfle i'r Broses

Rydych chi wedi clywed yr hen adage y dylai dyluniad da fod yn anweledig. Dylai prosesau gwaith weithredu yn yr un modd. Pan maen nhw'n gweithio'n dda, prin y dylech chi sylwi arnyn nhw. Ni ddylent deimlo'n aflonyddgar nac yn tynnu sylw nac yn ddiflas. Dylent gefnogi'r gwaith sydd angen ei wneud yn dawel, yn anweledig.

Ac mae peth doniol yn digwydd pan fydd mathau creadigol yn profi prosesau gwaith fel hyn - mae eu gwrthwynebiad i siarad am strwythur a llif gwaith bron i gyd yn diflannu. Maent yn sylweddoli'n gyflym fod prosesau digidol sydd wedi'u cynllunio'n dda yn gwneud mwy na'u rhyddhau o waith prysur a thasgau ailadroddus. Maent hefyd yn eu grymuso i gyflawni gwaith o ansawdd uwch yn gyflymach ac yn fwy cyson, adennill amser ar gyfer creadigrwydd ac arloesedd, a threulio mwy o bob dydd yn gwneud y gwaith y cawsant eu cyflogi i'w wneud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.