Tueddiadau MarTech Sy'n Gyrru Trawsnewid Digidol

Tueddiadau Martech aflonyddgar uchaf

Mae llawer o arbenigwyr marchnata yn gwybod: dros y deng mlynedd diwethaf, technolegau marchnata Mae (Martech) wedi ffrwydro mewn twf. Nid yw'r broses dwf hon yn mynd i arafu. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddaraf 2020 yn dangos bod drosodd 8000 o offer technoleg marchnata ar y farchnad. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio mwy na phum offeryn ar ddiwrnod penodol, a mwy nag 20 yn gyffredinol wrth weithredu eu strategaethau marchnata.

Mae llwyfannau Martech yn helpu'ch busnes i adennill y buddsoddiad ac yn eich helpu i gael cynnydd sylweddol mewn gwerthiannau trwy gyflymu'r siwrnai brynu, cynyddu ymwybyddiaeth a chaffael, a chynyddu gwerth cyffredinol pob cwsmer.

Mae 60% o gwmnïau eisiau cynyddu eu gwariant ar MarTech yn 2022 i ddyblu eu ROI busnes.

Croeso, Tueddiadau Martech Uchaf ar gyfer 2021

Mae 77% o farchnatwyr yn meddwl Mae MarTech yn sbardun i dwf ROI profadwy, a’r penderfyniad mwyaf hanfodol y dylai pob cwmni ei wneud yw dewis yr offer MarTech cywir ar gyfer eu busnes.

Croeso, Martech fel Galluogwr Strategol

Rydym wedi nodi 5 tueddiad allweddol sy'n gysylltiedig â thechnoleg farchnata. Beth yw'r tueddiadau hyn, a sut y gall buddsoddi ynddynt wella eich safle yn y farchnad yn sefyllfa economaidd bandemig ansefydlog ôl-COVID-19 heddiw?

Tuedd 1: Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant

Nid yw technoleg yn aros yn ei hunfan. Deallusrwydd artiffisial (AI) yn rhengoedd cyntaf ymhlith pawb tueddiadau technoleg marchnata. P'un a ydych chi'n targedu busnesau neu ddefnyddwyr, mae marchnatwyr yn chwilio am gynhyrchion newydd ac yn mwynhau datblygiadau technolegol.

Mae 72% o arbenigwyr marchnata yn credu bod defnyddio AI yn gwella eu prosesau busnes. Ac, yn 2021, mae cwmnïau wedi gwario mwy na $ 55 biliwn ar ddeallusrwydd artiffisial eu datrysiadau marchnata. Disgwylir i'r nifer hwn gynyddu 2 biliwn.

Heddiw mae gan AI ac ML ddwy brif fantais i bob prosiect ar-lein:

 • Y gallu i gynnal dadansoddeg ddeallus, a fydd yn caniatáu gweithredu datrysiadau mwy effeithiol
 • Y gallu i sicrhau'r perfformiad uchaf posibl

Mae pob cwmni cyfryngau mawr, gan gynnwys Instagram, YouTube, a Netflix, yn gweithredu AI a Machine Learning (ML) algorithmau i nodi a chyflwyno cynnwys sydd fwyaf tebygol o ddenu sylw defnyddwyr.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae tueddiad ML o'r fath â chatbots wedi dod yn arweinydd llwyr ymhlith brandiau America.

Maes arall o dwf carlam fu chatbots wedi'u gyrru gan AI. Offeryn digidol yw chatbot a all ehangu'ch cysylltiadau yn sylweddol. Maent hefyd yn casglu ac yn dadansoddi data gwerthfawr gan gwsmeriaid, yn gofyn cwestiynau perthnasol amrywiol i ymwelwyr, yn cynnig cynhyrchion a hyrwyddiadau newydd. Yn 2021, mae gan dros 69% o ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau rhyngweithio â brandiau trwy chatbots. Mae Chatbots yn denu cwsmeriaid ac yn ymgysylltu'n gyflym - gyda gwelliant mewn perfformiad caffael yn amrywio o + 25% mewnlif i ddyblu'r canlyniadau. 

Yn anffodus, nid yw llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint - yn eu hawydd i arbed arian - wedi mabwysiadu chatbots ... yn colli allan ar gynulleidfa a allai fod yn broffidiol. Er mwyn i chatbots fod yn effeithiol, does dim rhaid iddyn nhw fod yn ymwthiol ac yn annifyr. Ar adegau mae cwmnïau sydd wedi defnyddio risg strategaeth chatbot or-realaidd wedi cythruddo eu cwsmeriaid a'u gwthio at gystadleuwyr. Mae angen defnyddio a monitro eich strategaeth chatbot yn ofalus.

Tuedd 2: Dadansoddeg Data

Dadansoddeg data yw'r ail duedd technoleg marchnata y mae busnesau'n buddsoddi'n helaeth ynddo. Mae ymchwil a mesur cywir yn hanfodol i dderbyn gwybodaeth farchnata feirniadol o'r systemau meddalwedd. Y dyddiau hyn mae'r busnesau'n defnyddio llwyfannau meddalwedd fel Bwrdd, Birst, a ClearStory i:

 • Archwilio Data
 • Data Dadansoddi
 • Datblygu Dangosfyrddau Rhyngweithiol
 • Adeiladu Adroddiadau Effeithiol

Mae'r dadansoddeg ddatblygedig hon yn helpu i ddefnyddio'r strategaeth gorfforaethol yn effeithiol ac yn gyrru penderfyniadau busnes gwell yn gyflymach ac yn fwy perthnasol.

Mae galw mawr am ddadansoddeg data yn y byd modern. Mae'n caniatáu i gwmnïau gael data dadansoddol heb lawer o ymdrech. Trwy osod platfform penodol, mae cwmnïau eisoes yn rhan o'r broses o gasglu data i wella ansawdd. Fodd bynnag, peidiwch ag anghofio am y ffactor dynol sy'n rhyngweithio â dadansoddeg data. Dylai gweithwyr proffesiynol yn eu maes ddefnyddio'r data a gafwyd yn y broses.

Tuedd 3: Cudd-wybodaeth Busnes

Gwybodaeth fusnes (BI) yn system o dechnolegau cymwysiadau a marchnata sy'n eich galluogi i gasglu data ar gyfer dadansoddi prosesau busnes a chyflymu cymhwysiad atebion cynhyrchiol.

Mae bron i hanner yr holl fusnesau bach a chanolig yn defnyddio gwybodaeth fusnes wrth weithredu marchnata a datblygu strategaeth.

Adroddiad Sisense, Cyflwr BI a Dadansoddeg

Neidiodd gweithrediad busnes BI i 27% yn 2021. Mae'r cynnydd hwn yn mynd i dyfu ers i dros 46% o gwmnïau ddweud eu bod yn gweld systemau BI fel cyfle busnes pwerus. Yn 2021, dywedodd perchnogion busnes gyda 10 i 200 o weithwyr fod eu ffocws ar ôl y pandemig COVID-19 wedi troi at BI fel ffordd i oroesi.

Mae rhwyddineb defnydd yn egluro poblogrwydd deallusrwydd busnes ymhlith pob busnes. Nid oes angen sgiliau rhaglennu i ymdopi â'r dasg hon. Mae meddalwedd BI yn 2021 yn cynnwys rhai swyddogaethau hanfodol, megis:

 • Llusgo a gollwng integreiddio nad oes angen ei ddatblygu.
 • Cudd-wybodaeth adeiledig a dadansoddiad rhagfynegol
 • Prosesu iaith naturiol cyflym (NLP)

Y prif wahaniaeth rhwng dadansoddeg busnes yw darparu cefnogaeth wrth wneud penderfyniadau busnes penodol a helpu cwmnïau i ddatblygu. At hynny, mae dadansoddi data yn caniatáu ichi ragweld a thrawsnewid data yn anghenion busnes.

Tuedd 4: Data Mawr

Mae data mawr yn ddull llawer mwy cynhwysfawr o gasglu gwybodaeth na dadansoddi data. Y prif wahaniaeth rhwng data mawr a dadansoddi data yw gweithio gyda set gymhleth o ddata na all meddalwedd draddodiadol ei berfformio. 

Prif fantais data mawr yw nodi pwyntiau poen y cwmnïau, y dylent wario mwy o ymdrech arnynt neu fuddsoddi mwy o arian i ddod yn llwyddiannus yn y dyfodol. Nododd 81% o'r cwmnïau sy'n defnyddio data mawr newidiadau sylweddol i'r cyfeiriad cadarnhaol.

Mae Data Mawr yn effeithio ar bwyntiau marchnata cwmnïau hanfodol fel:

 • Creu gwell dealltwriaeth o ymddygiad cleientiaid ar y farchnad
 • Datblygu ffyrdd effeithiol o wella strategaethau diwydiant
 • Gwireddu offer defnyddiol sy'n cynyddu cynhyrchiant
 • Cydlynu enw da ar y Rhyngrwyd gan ddefnyddio offer rheoli

Fodd bynnag, mae dadansoddi data mawr yn broses gymhleth y mae angen paratoi ar ei chyfer. Er enghraifft, mae'n werth dewis rhwng dau fath o ddata mawr yn y farchnad: 

 1. Meddalwedd wedi'i seilio ar gyfrifiadur personol a fydd yn cael ei weithredu yn yr adnoddau fel Hadoop, Atlas.ti, HPCC, Plotly
 2. Meddalwedd wedi'i seilio ar gymylau ar gyfer cyfrifo effeithlonrwydd marchnata a dadansoddeg yn y cwmwl fel Skytree, Xplenty, Azure HDInsight

Nid oes angen gohirio'r broses weithredu. Mae arweinwyr y byd wedi deall ers tro sut mae dyddiad mawr yn effeithio ar fusnes yn effeithiol. Enghraifft drawiadol yw'r cawr ffrydio Netflix, sydd, gyda chymorth data mawr ar ragfynegi effeithlonrwydd a gwella ansawdd, yn arbed mwy na $ 1 biliwn y flwyddyn.

Tuedd 5: Dull Symudol-Gyntaf

Ni allwn ddychmygu ein bywyd heb ffonau symudol. Nid yw perchnogion busnes bob amser wedi bod mor sylwgar â defnyddwyr ffonau clyfar. Yn 2015, rhagwelodd Google dueddiadau modern, gan lansio algorithmau symudol-gyntaf i gefnogi fersiynau symudol o wefannau. Collodd busnesau nad oedd ganddynt wefan parod symudol welededd mewn canlyniadau chwilio symudol.

Ym mis Mawrth 2021, daeth cam olaf mynegeio Google ar gyfer dyfeisiau symudol i rym yn llawn. Nawr yw'r amser i fusnesau gyflwyno eu cynhyrchion a'u gwefannau ar-lein at ddefnydd symudol.

Tua 60% o gwsmeriaid peidiwch â dychwelyd i wefannau sydd â fersiwn symudol anghyfleus. Mae angen i fusnesau wneud popeth posibl i optimeiddio a gwella fersiynau o'u cynhyrchion o bob ochr. A chysylltodd 60% o ddefnyddwyr ffonau clyfar â'r busnes yn uniongyrchol gan ddefnyddio canlyniadau chwilio.

Mae tueddiadau symudol-gyntaf yn croestorri â ML, AL, a NLP wrth ddefnyddio chwiliad llais. Mae pobl yn gyflym yn mabwysiadu chwiliadau llais i ddod o hyd i gynnyrch neu wasanaeth penodol oherwydd ei gywirdeb cynyddol a'i hwylustod i'w ddefnyddio.

Mae dros 27% o bobl ledled y byd yn defnyddio chwiliad llais ar eu dyfeisiau. Dangosodd Gartner fod 30% o'r holl sesiynau ar-lein yn cynnwys chwilio llais ar ddiwedd 2020. Mae'n well gan gwsmer cyffredin chwilio llais na theipio. Felly, bydd gweithredu chwiliad llais yn eich fersiynau gwe a symudol yn syniad gwych yn 2021 a thu hwnt. 

Y Graddwyr, Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Dechnoleg Marchnata

Cynllunio Eich Trawsnewidiad ...

Mae technoleg marchnata yn datblygu'n gyflym. Er mwyn i wahanol fusnesau ffynnu, mae angen dadansoddeg ac offer o ansawdd uchel i ddenu defnyddwyr i'w hochr. Gan roi sylw i'r tueddiadau martech allweddol hyn, bydd cwmnïau'n gallu dewis beth sy'n gweddu'n dda iddynt. Dylai cwmnïau flaenoriaethu'r tueddiadau hyn wrth ddatblygu eu:

 • Cyllideb technoleg marchnata
 • Cynllunio marchnata strategol
 • Setiau offer ymchwil a dadansoddi
 • Caffael talent a datblygu personél

Bydd cwmnïau'n cyflymu trawsnewid eu gwerthiant a'u marchnata digidol trwy weithredu technolegau marchnata profedig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.