Sut y gall Manwerthwyr Atal Colledion O Ystafell Arddangos

Ystafell Arddangos Manwerthu

Cerddwch i lawr ystlys unrhyw siop frics a morter a siawns yw, fe welwch siopwr gyda'i lygaid wedi'i gloi ar eu ffôn. Efallai eu bod yn cymharu prisiau ar Amazon, yn gofyn i ffrind am argymhelliad, neu'n chwilio am wybodaeth am gynnyrch penodol, ond does dim amheuaeth bod dyfeisiau symudol wedi dod yn rhan o'r profiad manwerthu corfforol. Mewn gwirionedd, mae mwy na 90 y cant o siopwyr yn defnyddio ffonau smart wrth siopa.

Mae cynnydd dyfeisiau symudol wedi arwain at ymddangosiad ystafell arddangos, dyna pryd mae siopwr yn edrych ar gynnyrch mewn siop gorfforol ond yn ei brynu ar-lein. Yn ôl arolwg barn yn Harris, bron i hanner y siopwyr—46% - ystafell arddangos. Wrth i'r arfer hwn ennill momentwm, fe gychwynnodd gwawd a gwae rhagfynegiadau ynghylch sut y byddai'n dinistrio manwerthu corfforol.

Efallai na fydd yr apocalypse ystafell arddangos wedi digwydd eto, ond nid yw hynny'n golygu nad yw manwerthwyr corfforol yn colli busnes i gystadleuwyr. Nid yw defnyddwyr yn mynd i roi'r gorau i ddefnyddio'u ffonau i'w cynorthwyo wrth iddynt siopa. Mae siopwyr heddiw yn sensitif i bris ac eisiau gwybod eu bod yn cael y fargen orau. Yn hytrach na cheisio anwybyddu neu ymladd yn erbyn dyfeisiau symudol yn y siop (sy'n ymarferiad oferedd), dylai manwerthwyr ymdrechu i sicrhau pan fydd siopwr yn defnyddio dyfais symudol yn y siop, eu bod yn defnyddio ap y manwerthwr ei hun, yn lle ap rhywun arall. .

Approoming - Y Cydweddu Prisiau yn Seiliedig ar Apiau

Rydym yn gyfarwydd ag Showrooming a'i wrthdro Ystafell We - lle mae siopwr yn dod o hyd i eitem ar-lein, ond yn y pen draw yn ei brynu mewn siop. Mae'r ddau yn dibynnu ar siopwr yn dod o hyd i eitem mewn un cyd-destun ond yn prynu mewn cyd-destun hollol wahanol. Ond beth pe bai manwerthwyr yn trin eu app fel estyniad o'u hystafell arddangos ac yn annog siopwyr i ymgysylltu â'r ap pan fyddant yn y siop. Fel y soniwyd uchod, y prif reswm y mae siopwr yn ymroi i ystafell arddangos yw gweld a allant gael bargen well mewn manwerthwr cystadleuol neu gael gwell gwasanaeth. Gall manwerthwyr osgoi colli busnes trwy integreiddio nodwedd cymharu prisiau a / neu baru prisiau yn eu app eu hunain, sy'n atal siopwyr rhag edrych yn rhywle arall i brynu - ni waeth pa sianel maen nhw'n dod o hyd i'r cynnyrch.

Er enghraifft, mae paru prisiau yn fater mawr i fanwerthwyr electroneg. Mae pobl yn mynd i siop, yn dod o hyd i'r teledu maen nhw am ei brynu, yna maen nhw'n gwirio ar Amazon neu Costco i weld a allan nhw gael bargen well arno. Yr hyn efallai nad ydyn nhw'n ei wybod yw y gallai fod gan y manwerthwr gwponau, cynigion a gwobrau teyrngarwch ar gael a fyddai'n prisio'r teledu o dan y gystadleuaeth, ffaith sy'n cael ei cholli wrth ddefnyddio offer pori cystadleuwyr. Yn absennol o unrhyw gynigion penodol, efallai y bydd gan y manwerthwr warant paru pris hefyd, ond mae'n gofyn i gydymaith weld prawf bod y cynnyrch ar gael am bris is o'r gystadleuaeth, yna mae angen iddo lenwi rhywfaint o waith papur fel bod y pris newydd gellir ei adlewyrchu ar adeg y ddesg dalu cyn caniatáu i'r cwsmer brynu. Mae cryn ffrithiant ynghlwm, am yr hyn a fyddai'n cyfateb i bris y byddai'r manwerthwr yn ei roi i'r siopwr beth bynnag. Trwy ddefnyddio’r app Manwerthwr i awtomeiddio paru prisiau, gall y broses gyfan ddigwydd mewn eiliadau - mae’r siopwr yn defnyddio Ap y Manwerthwr i sganio’r cynnyrch a gweld y pris y mae’n ei gynnig iddynt ar ôl ei baru â chystadleuwyr ar-lein, ychwanegir y pris newydd yn awtomatig i'r proffil siopwr, ac yn cael ei aseinio iddynt pan fyddant yn cwblhau'r ddesg dalu.

Mae cyfathrebu yn allweddol yma. Hyd yn oed os yw manwerthwr yn cynnig nodwedd cymharu prisiau, mae'n ddadleuol os nad yw siopwyr yn gwybod amdano. Rhaid i frandiau fuddsoddi i godi ymwybyddiaeth am swyddogaethau eu apps felly pan fydd siopwyr yn cael yr ysgogiad i ystafell arddangos, maen nhw Approom yn lle, ac aros o fewn ecosystem y manwerthwr.

Gêm y Storfeydd

Unwaith y deuir â siopwyr i'r amgylchedd symudol, efallai trwy ystafell we lwyddiannus, mae cymaint o ffyrdd eraill y gall manwerthwyr gysylltu â nhw. Gallwch ofyn i siopwyr sganio eitemau a gamblo agweddau ar y profiad siopa yn y siop. Mae prisio syndod, cynigion prisiau ar unwaith, a chynigion deinamig yn seiliedig ar y siopwr penodol hwnnw yn cadw siopwyr yn gyffrous ac yn ymgysylltu.

At hynny, mae ymgysylltu ag apiau yn rhoi mwy o fewnwelediad i fanwerthwyr pwy yw eu siopwyr. Dychmygwch fod defnyddiwr yn dod i mewn i siop, yn sganio eitem, ac yn cael pris arbennig sy'n newid erbyn yr amser o'r dydd. Po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap i sganio eitemau, y mwyaf o wybodaeth y mae manwerthwyr yn ei chael ar eu cwsmeriaid. Ac nid oes raid i gwsmeriaid hyd yn oed brynu i sganio. Gallent ennill pwyntiau teyrngarwch, sydd yn ei dro yn creu cyfres o friwsion bara ar gyfer eitemau y tu mewn i'r siop. Gall manwerthwyr ddefnyddio'r data hwnnw i ddeall beth yw'r eitemau poeth a beth mae cwsmeriaid yn ei brynu mewn gwirionedd. Os oes eitem benodol â chyfradd trosi isel, gallai'r manwerthwr redeg analytics i ddarganfod pam. Os oes pris gwell ar gystadleuydd, gall y manwerthwr ddefnyddio'r wybodaeth honno i ostwng ei brisiau ei hun, ac felly aros yn gystadleuol.

Bwndelu

Ffordd arall y gall manwerthwyr atal colledion rhag ystafell arddangos yw trwy fwndelu eitemau. Gellid bwndelu eitemau yn y siop gydag eitemau nad ydyn nhw'n cael eu cario yn y siop, ond byddai hynny'n cyd-fynd yn dda â'r eitem honno. Pe bai rhywun yn prynu ffrog, gallai'r bwndel gynnwys pâr o esgidiau cydlynu sydd ar gael yn unig o warws canolog y siop. Neu pe bai rhywun yn prynu pâr o esgidiau, gallai'r bwndel gynnwys sanau - gellir addasu rhai mathau ohonynt yn llawn yn ôl dewis y siopwr, a'u cludo i'w cartref. Mae apiau yn gyfle gwych i greu'r pecyn delfrydol ar gyfer cwsmeriaid, ac wrth wneud hynny, nid yn unig yn cynyddu gwerthiant, ond hefyd yn lleihau costau trwy gyfyngu ar y SKUs sy'n cael eu cludo yn y siop yn erbyn mewn warws canolog.

At hynny, gellir ymestyn bwndeli i gynnwys busnesau a phartneriaid lleol sy'n cynnig cynhyrchion a gwasanaethau unigryw sy'n cyd-fynd yn dda â nwyddau'r adwerthwr ei hun. Ystyriwch fanwerthwr chwaraeon. Os yw cwsmer yn ceisio prynu set o sgïau, gallai'r nodwedd bwndelu yn yr ap helpu i'w tywys trwy'r broses benderfynu trwy argymell pa fath o lethrau y mae'r sgïau orau ar eu cyfer a hyd yn oed awgrymu pecynnau ar gyfer penwythnos sgïo. Mae partneriaethau trydydd parti sy'n caniatáu i fanwerthwyr gynnig bargen pecyn yn creu mantais gystadleuol sy'n fwy buddiol i siopwr na phrynu un peth yn unig.

Y Cart Omni-Channel

Yn olaf, gall manwerthwyr osgoi colledion ystafell arddangos a gwella'r buddion o gymeradwyo trwy greu trol omnichannel. Yn y bôn, dylai'r drol gorfforol yn y siop a'r drol ar-lein ddod yn un. Dylai symud rhwng ar-lein ac all-lein fod yn brofiad di-dor a dylai fod gan gwsmeriaid opsiynau ar flaenau eu bysedd. Y dyddiau hyn mae BOPIS (Buy Online Pickup In Store) yn gynddeiriog. Ond mae'r profiad yn torri unwaith yn y siop, oherwydd efallai y bydd y siopwr yn dod o hyd i eitemau ychwanegol y maen nhw am eu prynu, ond nawr mae angen iddyn nhw sefyll yn unol ddwywaith i gael yr eitemau hynny. Yn ddelfrydol, dylent allu Gwefan eu ffordd i BOPIS, yna dod i'r siop a dod o hyd i eitemau ychwanegol y maen nhw eu heisiau, eu hychwanegu at eu trol corfforol sy'n cael ei bweru gan Ap y Manwerthwr, ac yna cwblhau'r ddesg dalu ar gyfer y BOPIS ac In Storiwch eitemau gydag un clic, mewn gorsaf ddesg dalu unedig.

Yn y Diwedd, Profiad y Cwsmer sy'n Bwysig Fwyaf

Mae'r siop gorfforol yn dod yn brofiad ei hun - dim ond edrych ar faint o fanwerthwyr ar-lein-gyntaf sy'n agor lleoliadau brics a morter. Mae siopwyr eisiau profi cyffwrdd, teimlo, edrych ac arogli cynhyrchion a pheidiwch â phoeni am y sianel mewn gwirionedd. Mae cystadlu â chwaraewyr ar-lein am bris yn ras i'r gwaelod. Er mwyn cadw eu busnes, mae angen i fanwerthwyr gynnig profiadau cymhellol yn y siop ac ar-lein sy'n darparu digon o werth a chyfleustra nad yw cwsmeriaid yn mynd i rywle arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.