Pwyswch 1 Os oes gennych Gyllideb

coeden arian

Ychydig flynyddoedd yn ôl, rwy'n cofio pryd gymerodd blogiwr Scoble ymlaen. Gwahoddodd y blogiwr Scoble i'w ddigwyddiad ac yna balcio pan ofynnodd Scoble am deithio a thalu treuliau. Ymatebodd Scoble ar-lein hefyd, a gwnaeth waith gwych ohono.

Mae'r wythnos hon wedi bod yn wythnos anodd (ond hwyliog iawn). Mae gen i Benodau ar gyfer fy llyfr, rydw i'n cwblhau 2 brosiect, ac rydw i'n dal i weithio gyda darpar gwsmeriaid. Rwy'n cyffwrdd â llawer o bobl bob wythnos dros y ffôn, e-bost, Twitter, Facebook, Plaxo ... ac ati, ac ati. Rwyf wedi cael fy nwrw ddwywaith yr wythnos hon gan ddarllenwyr nad wyf wedi ymateb iddynt ac un gobaith fy mod wedi tanamcangyfrif y brys ar .

Fy mai i oedd y gobaith - dylwn fod wedi bod yn olrhain y cwmni'n dynn. Stori arall yw'r darllenwyr, serch hynny. Derbyniais alwad lle dywedodd y ddynes,

Beth yw hyn gyda chi bobl Rhyngrwyd - nid ydych chi'n ateb y ffôn, peidiwch ag ateb e-bost ... peidiwch ag ymateb!

Wnes i ddim ymddiheuro. Yn lle hynny, dywedais y gwir wrthi. Mae gen i o leiaf 20,000 o ymwelwyr newydd bob mis i'm blog, efallai 250 o sylwadau (SPAM yw'r mwyafrif), ac ymhell dros 100 o geisiadau. Nid yw'r ceisiadau yn geisiadau am wasanaethau, serch hynny. Darllenwyr yn unig ydyn nhw sy'n chwilio am gyngor neu wybodaeth ychwanegol. Rwy'n ceisio trin y rhain trwy bostiadau blog. Nid wyf bob amser yn ymateb. Mewn gwirionedd, nid wyf yn ymateb yn nodweddiadol.

Dyma e-bost yr wyf newydd ei dderbyn heddiw ar y pwnc ar ôl imi ysgrifennu fy rhwydwaith a gofyn am eu cefnogaeth ym mhôl piniwn 50 Blog Indiana Gorau:

Rwyf wedi ysgrifennu nifer o negeseuon yn eich blog ac wedi anfon nifer o wahanol DMs atoch ar Twitter yn gofyn am eich barn, eich syniadau a'ch awgrymiadau ar wahanol strategaethau marchnata digidol a byth unwaith yr wyf wedi cael ymateb gennych. A bod yn deall, gwn eich bod yn ddyn prysur iawn, gyda chychwyn eich cwmni newydd a phopeth, a dyna pam na wnes i erioed gymryd eich diffyg ymatebion yn bersonol (er gwaethaf y ffaith bod Chris Brogan, Beth Harte, Decwyr Erik ac ati bob amser wedi ateb cwestiynau i mi).

Mae hynny'n anhygoel bod Chris, Beth ac Erik wedi gallu cadw i fyny fel hyn! Roeddwn i hyd at 3AM a dim ond cwblhau adolygu ac ymateb i e-bost yr oeddwn i. Edrychaf ymlaen at gyngor Chris, Beth ac Erik ar sut y gallwn o bosibl gadw i fyny â nifer y ceisiadau a gaf.

Ddoe, roeddwn mewn cynhadledd ranbarthol ac roedd 3 o bobl ar fy ochr ... roedd un yn aelod cyswllt, un oedd fy hyfforddwr Gwerthu, ac roedd un yn gwsmer. Roedd yr hyfforddwr cyswllt a gwerthu yn cellwair amdanaf byth yn ateb y ffôn neu'r e-byst a anfonwyd ataf. Edrychais ar fy nghwsmer a dywedais, “Ydw i'n ateb eich galwadau ffôn a'ch e-byst?". “Ie,” meddai, “… bob amser… weithiau yng nghanol y nos! Rwy'n credu eich bod chi'n gweithio 24 awr y dydd. "

Ar adegau rwy'n credu bod y we a Folks yn hoffi Mae Chris Anderson wedi gwneud anghymwynas fawr â mi a fy musnes. Nid yw fy landlord, fy nghredydwyr, fy nghwmnïau cyfleustodau, a gwerthwyr yn rhad ac am ddim. O ganlyniad, ni allaf weithio iddo rhad ac am ddim. Rhaid imi ganolbwyntio ar:

 1. cwsmeriaid - mae'r rhain yn bobl sy'n talu am fy nghynnyrch a gwasanaethau.
 2. rhagolygon - mae'r rhain yn gwmnïau â chyllideb sy'n barod i ddod yn gwsmeriaid.
 3. Rhagolygon Gair y Genau - mae'r rhain yn gwmnïau sydd wedi cael eu cyfeirio ataf gan fy rhwydwaith a fy nghwsmeriaid sy'n gwybod bod gan gwmni gyllideb ac sy'n barod i ddod yn gwsmeriaid.
 4. Ceisiadau Eraill - dyma bopeth arall ... e-byst, ceisiadau ffurflen, galwadau ffôn, ac ati. Mae'r rhain fel rheol yn disgyn oddi ar fy rhestr oherwydd fy mod i'n gweithio ar 1, 2 a 3.

Ydw i'n colli cyfleoedd oherwydd y dull hwn? Efallai - dyna pam rydw i'n cael hyfforddi gwerthiant yma yn Indianapolis. Does gen i ddim syniad. Y cyfan a wn yw y gallai “ceisiadau eraill” gymryd misoedd i mi adolygu ac ymateb… ac ni allaf fforddio treulio misoedd yn gwneud hynny.

Nid yw darllenwyr yn gwsmeriaid. Nid yw tanysgrifwyr hyd yn oed yn gwsmeriaid. Efallai bod hynny'n swnio'n llym, ond nid yw darllenwyr a thanysgrifwyr yn talu am eu tanysgrifiad na'r wybodaeth o'r blog hwn. Nid oes gennyf unrhyw gytundeb lefel gwasanaeth gyda darllenwyr na thanysgrifwyr.

Nid yw'r blog hwn yn fenter broffidiol ac nid wyf yn filiwnydd Rhyngrwyd ... ymhell ohono. Rwy'n gweithio'n galed, serch hynny, i'w gael yn broffidiol. Cyn gynted ag y bydd y blog yn talu fy holl filiau, byddaf yn falch o eistedd o gwmpas trwy'r wythnos yn ateb ceisiadau fy darllenwyr a thanysgrifwyr. Tan hynny ... mae angen i mi fynd i wasanaethu fy cwsmeriaid.

Os hoffech chi ddod yn gwsmer, aralleiriwch eich cais. Fe wnes i cellwair gyda rhywun neithiwr bod angen i mi newid fy neges llais gwaith i nodi, “Pwyswch 1 os oes gennych gyllideb!”. Felly ... os ydych chi'n ddarllenydd neu'n danysgrifiwr ac yn chwilio am gyngor am ddim, peidiwch â chynhyrfu pan na fyddaf yn ymateb. Rwy'n wirioneddol brysur yn ceisio talu'r biliau!

14 Sylwadau

 1. 1

  Pwynt rhagorol! Roeddwn yn cael trafodaeth debyg gyda coworker ddoe ynglŷn â phwysigrwydd bod yn gryno ac nid oedd hi'n ei gael a chwynodd nad wyf yn dychwelyd ei negeseuon llais yn gyflym. Gofynnais iddi pa mor gyflym yr wyf yn ymateb i'w negeseuon e-bost a chyfaddefodd yn gyflym. Mae'n rhaid i ni i gyd flaenoriaethu ein perthnasoedd a'n dulliau cyfathrebu a'r gymysgedd o'r ddau. Nawr, os na chaf ymateb personol i'r sylw hwn, byddaf yn .... Deall yn llwyr.

 2. 2
 3. 3

  Sut allwn i basio ymateb i sylw gwych fel yna, Nick? Rydych chi'n iawn - y cyfrwng sydd fwyaf effeithiol weithiau yw'r hyn rydyn ni'n cael ei orfodi i'w ddefnyddio. Byddwn i wrth fy modd yn treulio'r dydd mewn cyfarfodydd ac ar y ffôn, ond nid yw hynny'n talu'r biliau. Mae e-bost yn effeithiol iawn wrth arbed llawer o amser imi trwy gydol y dydd.

 4. 4

  Mae'n debyg fy mod i'n edrych ar y blog hwn fel 'y freebie' ... y pwynt mynediad i mewn i bob un o sianeli gwerthu ein blogwyr. Os nad yw'r wybodaeth ar y wefan yn paentio'r llun cyfan - byddwn i wrth fy modd yn gweithio gydag unrhyw un o'm darllenwyr i'w gael i'r lefel nesaf!

 5. 5

  Fel un o'ch cwsmeriaid, Doug, gallaf dystio i'r ffaith eich bod yn gofalu am gwsmeriaid mewn modd amserol. Mae'n cŵl bod cymaint o bobl yn gwerthfawrogi'ch barn (cystal y dylent), ond rwy'n credu eich bod chi'n "rhoi yn ôl" ddigon gyda'ch postiadau blog gwerthfawr. Pan fydd fy nghwmni'n talu am eich gwasanaethau, rwy'n disgwyl sylw prydlon. Dydych chi byth yn methu â chyflawni ac mae hynny'n rhan o pam y byddaf yn parhau i'ch argymell. O safbwynt cwsmer, mae eich blaenoriaethau yn amlwg.

 6. 6

  Mae'n swnio fel bod angen i chi fy llogi fel eich cynorthwyydd personol. Er y byddaf yn ateb pobl na fydd mwy na thebyg byth yn dod â refeniw i chi, mae'n amlwg y bydd angen talu am fy ngwasanaethau 🙂 Gyda dyfodiad cyfryngau / marchnata / hysbysebu newydd daw dyfodiad cyngor a gwasanaethau am ddim. Dywedaf hyn fodd bynnag. Os cewch ryw fath o fewnwelediad neu wybodaeth yn seiliedig ar sylw neu e-bost, byddwn yn gobeithio y byddech yn ymateb i'r unigolyn hwnnw. Rwy'n gwybod eich bod wedi ymateb i rai o fy sylwadau blog yn y gorffennol felly rwy'n gwybod eich bod chi'n gwrando ac yn ymateb pan fo hynny'n bosibl. Pwyntiau gwych o gwmpas.

 7. 7

  Doug Rwyf wedi gweld digon o bethau am ddim yn cael eu gwneud yn y cyfrwng hwn i ddeall eich gafael felly dim adlach yma. Nid wyf yn gwybod sut y gallai unrhyw un eich beio chi am dalu'r biliau. Dyma'r un bobl sy'n wallgof yn U2 am werthu allan trwy werthu'r hawliau i'w caneuon i gwmnïau ac ati.

 8. 8
 9. 9

  Helo Arik,

  Felly rydw i rywsut yn gwneud anghymwynas â darllenwyr y blog hwn rydw i wedi cyflenwi cynnwys am ddim iddo am y 4 blynedd diwethaf? Really?

  Mae fy mlog yn bendant yn brif gynhyrchydd ond gyda’r 30,000 o ymwelwyr y mis, sut fyddech chi'n cynnig fy mod i'n llwyddo i gyfathrebu â phob un sy'n estyn allan? A ddylwn i ddefnyddio system bwyntiau? Beth yw'r fethodoleg? Beth yw'r bwled hud?

  Edrych ymlaen at glywed sut i wneud hynny.

  Diolch,
  Doug

 10. 10
 11. 11

  Yr un peth rydych chi ar goll, yw eich bod chi'n gymaint o hwyl i bryfocio .. Rydych chi bob amser yn cael eich fflwsio pan fydd eich ffrindiau'n rhoi amser caled i chi.

  O ddifrif, carwch y post. Pan ydych chi mewn busnes sy'n anghyffyrddadwy ar y cyfan, mae'n ymddangos bod pobl yn teimlo ei bod hi'n iawn gofyn am help am ddim, ac rydych chi fel arfer yn eithaf hael am rannu. Y gamp yw dysgu pryd i ddweud, byddwn yn hapus i ateb hynny mewn cyfarfod hirach. Fy ffi am hynny yw…

 12. 12

  Nawr rydych chi wedi mynd a'i wneud Doug! Rydych chi wedi ysgrifennu post gwych arall. Rwy'n eich canmol yn onest am eich gallu i gyflawni popeth rydych chi'n ei wneud. Rwy'n gwybod fy mod i'n un o'r ceiswyr di-refeniw hynny o'ch amser ar brydiau ac wedi cellwair gyda chi ynglŷn â bod yn anodd cael gafael arno. Ond rydw i hefyd yn meddwl (gobeithio) fy mod i'n cydbwyso hynny â gwybod bod eich amser yn werthfawr a pheidio â'ch bygio amdano na dal dig os na fyddwch chi'n dod yn ôl gyda mi. Lawer gwaith rydw i wedi darganfod bod y diffyg ymateb gennych chi ac eraill wedi fy ngorfodi i gloddio ychydig yn ddyfnach a rhygnu fy mhen yn erbyn y wal ychydig mwy o weithiau nes fy mod i wedi cyfrif rhywbeth allan i mi fy hun ac mae hynny'n deimlad gwych.

  Mae gennych chi a minnau amserlenni a gofynion tebyg a ofynnir arnom. Rwy'n ceisio bod mor gynorthwyol ag y gall i unrhyw un sy'n gofyn, ond rydw i'n dod i sylweddoli mai un o'r offer rheoli amser gorau sydd gen i ar flaenau fy bysedd yw ychydig mwy o ddefnydd o'r gair dau lythyren, “Na” .

  Gobeithio y gallaf ddod o hyd i'r cydbwysedd ym mhopeth a dechrau dweud, “Ni allaf ar hyn o bryd, ond gadewch imi argymell rhywun a allai wneud hynny ar eich rhan."

  • 13

   Dim “gobeithio” @jasonbean: disqus - mae'r partneriaethau rydw i wedi'u hadeiladu yn y rhanbarth yn bwysig i mi. Mae'n rhwydwaith cymorth estynedig yr wyf yn pwyso arno ac felly rwy'n disgwyl ei 'dalu'n ôl' yn aml! Rydych chi yno!

   • 14

    Ac i'r gwrthwyneb syr! I'r gwrthwyneb! Mae'n hen bryd i'n sesiwn gydweithredu fisol yn St. Arbucks nad yw'n ymddangos ei bod yn digwydd ond yn flynyddol! =)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.