Sut Mae Marchnatwyr E-bost yn Defnyddio Dadansoddeg Rhagfynegol i Wella Eu Canlyniadau E-fasnach

Dadansoddeg Rhagfynegol mewn Marchnata E-bost

Ymddangosiad dadansoddiadau rhagfynegol mewn marchnata e-bost wedi dod yn boblogaidd, yn enwedig yn y diwydiant e-fasnach. Mae gan ddefnyddio technolegau marchnata rhagfynegol y gallu i wella targedu, amseru, ac yn y pen draw trosi mwy o fusnes trwy e-bost. Mae'r dechnoleg hon yn chwarae rhan allweddol wrth nodi pa gynhyrchion y mae'ch cwsmeriaid yn debygol o'u prynu, pryd y maent yn debygol o brynu, a'r cynnwys personol a fydd yn llywio'r gweithgaredd. 

Beth yw marchnata rhagfynegol?

Rhagfynegol marchnata yn strategaeth sy'n defnyddio data ymddygiad y gorffennol i ragfynegi ymddygiad yn y dyfodol yn ystadegol. Defnyddir technegau data, dadansoddi a mesur rhagfynegol i benderfynu pa gamau marchnata sy'n fwy tebygol o'u trosi yn seiliedig ar broffiliau ac ymddygiadau cwsmeriaid. Mae'r data hwnnw'n chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau call. O'i gymhwyso i farchnata e-bost, gall algorithmau eich helpu i dargedu'r gynulleidfa berthnasol, gwella ymgysylltiad, cynhyrchu mwy o drawsnewidiadau, a chynhyrchu mwy o refeniw o ymgyrchoedd e-bost. 

Beth yw dadansoddeg ragfynegol?

Rhagfynegol analytics yn broses sy'n canolbwyntio ar ddata a ddefnyddir gan farchnatwyr i ddeall rhyngweithiadau cwsmeriaid mewn ymgyrchoedd yn y gorffennol a gweithgaredd safle a all ragweld ymddygiad yn y dyfodol. Mae dadansoddeg ragfynegol yn ddefnyddiol wrth greu ymgyrchoedd marchnata mwy personol a pherthnasol. Canys marchnata e-bost gweithwyr proffesiynol, mae pwyntiau data rhagfynegol yn rhoi mewnwelediad a chyfleoedd ar gyfer ymddygiad cwsmeriaid fel:

 • Tebygolrwydd o gorddi neu ddad-danysgrifio
 • Tebygolrwydd o brynu
 • Yr amser gorau posibl ar gyfer pryniant
 • Cynhyrchion neu gategorïau cynnyrch perthnasol 
 • Gwerth oes cwsmer cyffredinol (CLV)

Gall y data hwn eich cynorthwyo i weithredu strategaethau, profi senarios, neu hyd yn oed awtomeiddio anfon y neges briodol ar yr amser gorau posibl. Dyma ragfynegiadau a all fod yn ddefnyddiol i wella'r neges, a mesur perfformiad cyffredinol e-bost.

 • Bwriad prynu - Gall deall pa mor debygol yw ymwelydd o brynu eich helpu i fynd ymlaen a chyflwyno'r cynnwys cywir yn eich neges. Mae ymwelwyr sydd â lefel uchel o ddiddordeb yn debygol o drosi, a bydd cadw'ch gostyngiadau ar gyfer cysylltiadau o'r fath yn cynyddu LTV.
 • Dyddiad arfaethedig y pryniant sydd ar ddod - Mae gan ESPs canol-ystod a mwy soffistigedig y gallu i agregu arferion prynu cyswllt a rhagweld pryd y gallent osod eu harcheb sydd ar ddod, gan eich galluogi i anfon e-bost yn awtomatig gyda chynhyrchion a argymhellir ar yr amser cywir.
 • Hoff gategori cynnyrch neu gynnyrch - Mae nodi'r cynnyrch neu'r categori cynnyrch sy'n cael ei ffafrio fwyaf gan bob defnyddiwr yn caniatáu ichi gynhyrchu'ch e-byst yn well gyda'r cynnyrch sy'n cael ei ffafrio ganddynt.
 • Gwerth oes cwsmer a ragwelir (CLemV) – Trwy edrych ar werth hanesyddol cwsmer, amlder ei bryniant, a dyddiad adbrynu disgwyliedig, gellir cynhyrchu gwerth oes a ragwelir. Mae'r dadansoddiad hwn yn eich helpu i ddeall pwy ymhlith eich cwsmeriaid sydd fwyaf teyrngar neu'n fwyaf tebygol o drosi ar werth archeb cyfartalog uwch (AOV). 

Bydd gweithredu dadansoddeg ragfynegol yn eich ymgyrch farchnata e-bost yn gwneud i'ch ymgyrchoedd edrych yn fwy personol, addas ac amserol - gan wella'ch refeniw. 

Sut Mae Dadansoddeg Rhagfynegol yn Ennill Momentwm?

Roedd y farchnad ddadansoddeg ragnodol a rhagfynegol yn $10.01 miliwn yn 2020 a rhagwelir y bydd yn cyffwrdd â $35.45 biliwn erbyn 2027, ac yn tyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd (CAGR) o 21.9% rhwng 2020 a 2027. 

Ystadegau Marchnad Dadansoddeg Rhagfynegol: 2027

Mae yna nifer o ffactorau sy'n ysgogi poblogrwydd dadansoddeg ragfynegol.

 • Mae technolegau storio yn rhad ac yn raddadwy, gan alluogi'r gallu i gasglu a dadansoddi terabytes data yn gyflym.
 • Mae prosesu cyflymder a dyraniad cof ar weinyddion a gweinyddwyr rhithwir (ar draws gweinyddwyr) yn darparu cyfleoedd i harneisio'r caledwedd i redeg senarios bron yn ddiderfyn i ragfynegi data.
 • Mae llwyfannau yn integreiddio'r offer hyn ar gyfradd sylweddol ac yn gwneud y dechnoleg yn syml ac yn fforddiadwy i'r busnes cyffredin.
 • Mae’r uchod i gyd yn rhoi hwb sylweddol i ganlyniadau ymgyrchoedd marchnata, gan arwain at elw cyflym ar fuddsoddiad technoleg (ROTI).

Defnyddio Dadansoddeg Rhagfynegol mewn Marchnata E-bost

O ran marchnata e-bost, mae dadansoddeg ragfynegol yn cefnogi darparwr gwasanaeth e-bost sefydliad ac yn integreiddio adnabod ymddygiad amser real â data cwsmeriaid y gorffennol i greu ymgyrchoedd e-bost awtomataidd a phersonol. Ei fantais ychwanegol yw ei fod yn ddefnyddiol o gaffael ac adeiladu perthynas i gadw cwsmeriaid ac ymgyrchoedd e-bost ennill yn ôl. 

Dyma 4 ffordd y mae dadansoddeg ragfynegol yn gwella eich strategaethau ymgyrchu e-bost:

 1. Caffael cwsmeriaid ffres – Ar draws cyfryngau eraill, mae’r cyfle i broffilio ac adnabod cynulleidfaoedd tebyg yn ffordd ddelfrydol o farchnata i ddarpar gwsmeriaid. Mae gan y mwyafrif helaeth o beiriannau hysbysebu y gallu i fewnforio cyfeiriadau e-bost i broffilio'ch defnyddwyr yn ddemograffig, yn ddaearyddol, a hyd yn oed yn seiliedig ar eu diddordebau. Yna, gellir defnyddio'r proffil (neu'r proffiliau) hwnnw i hysbysebu i ddarpar gwsmeriaid gyda chynnig i gofrestru ar gyfer eich marchnata e-bost.
 2. Trosiadau cynyddol – Pan fydd darpar gwsmeriaid yn dod yn danysgrifwyr cyntaf i dderbyn e-bost hyrwyddo gan gwmni, maent fel arfer yn derbyn cyfres e-bost croeso i'w mewnflwch. Ei nod yw eu hysgogi i brynu cynnyrch. Yn yr un modd, mae rhagolygon cwbl newydd yn cael e-byst o'r fath, ac weithiau cynnig hyrwyddo o safon. Trwy weithredu dadansoddeg ragfynegol i ddata demograffig ac ymddygiadol, gallwch segmentu darpar gwsmeriaid - gan brofi nifer o negeseuon, a chynigion - i greu e-byst addysgiadol, perthnasol a phersonol, gwella trosiadau, a chynhyrchu refeniw.
 3. Meithrin perthnasoedd ar gyfer cadw cwsmeriaid – Gall dadansoddeg ragfynegol ddefnyddio opsiynau argymhellion cynnyrch ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid a’u cadw. Gall y data hwn eich helpu i dargedu'r cwsmeriaid cywir sydd wedi prynu'ch cynhyrchion yn flaenorol neu wedi eu pori ar eich gwefan. Ychwanegu manylion amrywiol fel oedran, rhyw, swm archeb, lleoliad, ac ati Mae'n bosibl nodi pa fath o gynhyrchion yr hoffent eu prynu yn y dyfodol. Gyda'r data hwn, rydych chi'n anfon cynnwys e-bost a chynigion i ragolygon unigol. Mae dadansoddeg ragfynegol hefyd yn ddefnyddiol wrth benderfynu pa mor aml y mae cwsmeriaid yn prynu, gallwch ddeall yr amlder gorau posibl i anfon eich e-byst sy'n ymwneud â chynnyrch atynt. 
 4. Strategaeth ennill yn ôl i gwsmeriaid - Anfon a rydyn ni'n dy golli di neges mewn e-bost at bob cwsmer ar ôl cyfnod penodol o amser ers iddynt brynu cynnyrch ddiwethaf. Gyda chymorth dadansoddeg ragfynegol, gallwch greu e-byst ennill-yn-ôl personol, a darganfod yr egwyl amser gorau i anfon e-byst atynt, a chynnig rhai gostyngiadau neu gymhellion i'w hailgysylltu.    

Mae marchnata rhagfynegol yn arf pwerus i farchnatwyr ddeall eu cynulleidfaoedd targed a'u helpu i gymhwyso strategaeth bwerus yn eu hymgyrchoedd marchnata e-bost. Gyda hyn, gallwch chi greu argraff ar eich tanysgrifwyr, a'u trosi'n gwsmeriaid ffyddlon, sydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd mewn gwerthiant.