Pam Mae angen System Rhybudd Cynnar ar Eich Marchnata B2B

Depositphotos 5808940 s

Y dywediad rydych chi'n snooze, rydych chi'n colli yn berthnasol yn uniongyrchol i farchnata, ond yn anffodus nid yw'n ymddangos bod llawer o farchnatwyr yn sylweddoli hyn. Yn rhy aml, maent yn aros tan y funud olaf i ddysgu am ragolygon gwerthfawr neu gwsmer sydd ar fin gadael, a gall yr oedi hyn effeithio'n ddifrifol ar linell waelod sefydliad. Mae angen a system rhybuddio cynnar mae hynny'n helpu troi yn arwain at ganlyniadau.

Rhy ychydig yn rhy hwyr

Yn gyffredinol, mae marchnatwyr modern yn mesur llwyddiant ymgyrchu trwy fargeinion a enillir ar gau neu drwy ddirprwy tymor byr, fel Arweinwyr Cymwysedig Gwerthu (SQLs). Mae'r broblem gyda hyn yn 4-gwaith. I ddechrau, fe yn anwybyddu ac yn tan-adrodd defnyddwyr ymgysylltiedig sydd ddim ond eisiau siarad â Gwerthiannau. Dyma'r rhagolygon y mae'n well ganddynt gael eu gwybodaeth yn hunan-wasanaethol yn hytrach na chael ei chyflwyno iddynt gan gynrychiolydd gwerthu. Diolch i'r cyfoeth o wybodaeth ar y Rhyngrwyd, mae nifer y rhagolygon hunan-wasanaethu ar gynnydd. Canfu Google hynny nid yw prynwyr busnes yn cysylltu â chyflenwyr yn uniongyrchol nes bod 57 y cant o'r broses brynu wedi'i chwblhau. Ni ellir anwybyddu'r cwsmeriaid hyn. Bydd cynnwys hunan-weinyddion yn eich dadansoddiad ymgyrch yn rhoi darlun mwy cywir o berfformiad yr ymgyrch.

Yn ail, mae edrych ar dennynau yn ddiweddarach yn y cylch gwerthu yn golygu bod marchnata i'w weld yn ôl barn ac ymddygiad y cynrychiolwyr gwerthu. Efallai na fydd cynrychiolwyr unigol eisiau trosi arweinyddion os nad ydyn nhw'n siŵr ei fod yn obaith poeth, oherwydd eu strategaeth yw canolbwyntio sylw ar y bargeinion gorau a chadw eu cyfraddau trosi yn uchel. Gall cynrychiolwyr eraill wneud y gwrthwyneb a throsi arweinyddion yn rhy hawdd, neu maent yn gwneud hynny fel masse, dim ond ar ôl i farchnata eu hwynebu. Gall gormod o drawsnewidiadau orliwio effeithiolrwydd ymgyrch, sy'n effeithio ar farchnata dyraniad ei hadnoddau yn y dyfodol.

Yn y ddau achos, mae cylchred gwerthu yn arwain at farchnata. Mae marchnata'n gweithio'n galed i gynhyrchu arweinyddion, cânt eu hanwybyddu ar ddiwedd y chwarter wrth i werthiannau ganolbwyntio ar gau bargeinion, ac mae'r arweinyddion yn mynd yn hen. Mae hwn yn bwynt glynu drwg-enwog yn y berthynas gwerthu-marchnata.

Y drydedd broblem gyda mesur llwyddiant fel hyn yw hynny mae marchnata'n dod yn agored i ddiffygion posib mewn sawl proses, gan gynnwys mynd ar drywydd arweiniol, traw y cynrychiolydd gwerthu, negeseuon, ac ati. Er enghraifft, gadewch i ni ddweud bod marchnata yn rhedeg ymgyrch wych sy'n arwain at ymgysylltiad cryf â threial am ddim. Os nad yw'r cynrychiolydd datblygu gwerthiant (SDR) yn gwneud gwaith da yn dilyn i fyny (hy aros yn rhy hir, anfon e-byst â chamgymeriad sillafu, neu fod yn anghwrtais ar y ffôn, ac ati), neu heb y gwelededd i weld canlyniadau cadarnhaol y treial, yna gallai gael ei ganslo yn y pen draw, er gwaethaf perfformiad cryf.

Os yw mwy o SQLs yn arwain at gyfraddau trosi is, mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio eu hymdrechion yn is yn y twndis er mwyn cau mwy o fargeinion. Yn olaf, mae dulliau sgorio plwm fel arfer yn feirniadol iawn, gyda phwyntiau wedi'u neilltuo ar gyfer rhagolygon yn clicio e-byst, lawrlwythiadau, ac ymweliadau â thudalennau gwe. Yn hytrach na dull gwyddonol, mae sgorio plwm yn tueddu i fod yn berthynas orau.

Bod yn rhagweithiol

Y dull gorau yw gadael i ymddygiad eich rhagolygon wasanaethu fel system rhybuddio cynnar i ddweud wrthych a yw'ch ymgyrchoedd ar y llwybr i lwyddiant. Gellir mesur hyn yn seiliedig ar danysgrifwyr treial am ddim neu freemium sy'n defnyddio'ch cynnyrch mewn gwirionedd. Wrth gwrs, rydych chi am fesur o hyd a fyddant yn troi'n SQLs neu'n gwsmeriaid sy'n talu, ond mae edrych ar y metrig hwn yn datgelu pa ganran o'r rhagolygon sy'n ymgysylltu â'ch cynnyrch mewn gwirionedd a pha rai sydd ddim. Mae hyn yn bwysig, oherwydd mae angen i farchnatwyr wybod ar unwaith a yw ymgyrch yn dod â'r bobl iawn i mewn. Yn y ffordd honno gallant atal ac ail-raddnodi ymgyrch sy'n perfformio'n wael cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

I gael y math hwn o welededd, mae angen i chi roi offeryn i'ch cynnyrch recordio gweithredoedd cwsmeriaid ac yna clymu hynny yn ôl i'r ymgyrch y daethant ohoni. Preact yn creu'r gwelededd hwn trwy gasglu'r data hwn, a'i gysylltu â Salesforce neu systemau awtomeiddio marchnata fel Marketo a Hubspot, felly gall marchnatwyr gymryd y camau gorau yn hawdd. Mae hyn yn golygu dim mwy o aros nes ei bod hi'n rhy hwyr i gamu i'r adwy.

Cadw cwsmeriaid yn rhan hanfodol o unrhyw fusnes, ond gellir defnyddio llawer o'r un dulliau i sicrhau bod rhagolygon hefyd yn cael y profiad gorau posibl o'ch cynnyrch. Mae ein dull o leihau corddi cwsmeriaid hefyd yn ffordd bwerus i fesur yn gynnar yn ystod y cylch gwerthu a yw ymgyrch yn llwyddiannus. Mae hyn yn rhoi mwy o fewnwelediad i farchnatwyr i'r ROI o'u hymdrechion, ac yn eu grymuso i fod yn rhagweithiol.

Systemau rhybudd cynnar

Mewn meysydd eraill, defnyddir systemau rhybuddio cynnar i osgoi trychineb. Maen nhw'n dal afiechydon cyn iddyn nhw ledu, rhybuddio pobl am gorwynt sydd ar ddod, neu ganfod twyll cyn iddo ddifetha difrod difrifol. Fodd bynnag, gellir defnyddio systemau rhybuddio cynnar hefyd i gael mantais ar y gystadleuaeth a darparu ROI go iawn. Nid oes rhaid i farchnatwyr B2B ddibynnu ar greddf mwyach nac aros nes bod cyfle wedi mynd heibio. Mae data a mewnwelediad i ymddygiad cwsmeriaid yn grymuso marchnatwyr i fod yn fwy rhagweithiol, a sicrhau nad oes unrhyw arweinydd gwerthfawr yn cael ei basio.