Sut i Gynyddu ROAS Hysbysebu PPC Mewn 5 munud gyda Google Analytics

dadansoddeg talu fesul clic

Ydych chi wedi bod yn defnyddio data Google Analytics i hybu canlyniadau eich ymgyrch AdWords? Os na, rydych chi'n colli allan ar un o'r offer mwyaf defnyddiol sydd ar gael ar y rhyngrwyd! Mewn gwirionedd, mae yna ddwsinau o adroddiadau ar gael ar gyfer cloddio data, a gallwch ddefnyddio'r adroddiadau hyn i wneud y gorau o'ch Ymgyrchoedd PPC yn gyffredinol.

Defnyddio Google Analytics i wella'ch Dychwelwch ar Ad Gwariant Mae (ROAS) i gyd yn cymryd yn ganiataol, wrth gwrs, bod eich AdWords, a Google Analytics Accounts wedi'u cydamseru'n gywir ac mae'r “Nod” a'r “Olrhain Trosi E-Fasnach” yn weithredol.

Camau Cyntaf

Mewngofnodwch i'ch Cyfrif Google Analytics. Cliciwch ar Caffael> AdWords> Ymgyrchoedd. Cliciwch ar Ddefnyddio'r Safle ac fe welwch y canlyniadau metrig hyn: Sesiynau, Golygfeydd Tudalen, Hyd y Sesiwn, Sesiynau Newydd, Cyfradd Bownsio, Cwblhau Nodau a Refeniw.

ymgyrchoedd google-Analytics-caffael-adwords-

Mewn dim ond pum munud, gallwch weld pum peth a fydd yn rhoi hwb i'ch Ymgyrch PPC gyda'r canlyniadau diofyn yn unig:

 • sesiynau google-AnalyticsSesiynau - Bydd y modd diofyn yn dangos Cyfanswm y Sesiynau i'ch gwefan, ond gallwch hefyd weld yr ymweliadau a yrrodd PPC â'ch gwefan. Mae PPC, yn y blwch hwn, yn cyfrif am 1.81% yn unig o'r holl sesiynau, oherwydd swm gwariant bach. Canran y Sesiwn fydd eich meincnod ar gyfer mesur cyfanswm perfformiad eich ymgyrch.
 • google-analytics-session-lengthHyd y Sesiwn - Hyd Cyfartalog y sesiynau i'r wefan yw 2:46 (am dâl) o'i gymharu â 3:18. Nid yw'n annormal i draffig PPC fod â Hyd Sesiwn Cyfartalog is, yn enwedig ar dudalennau glanio sydd wedi'u cysegru i'r safle, ond y nod yw sicrhau bod yr holl ymweliadau hynny hyd at o leiaf dri munud y sesiwn. Gall gwella'r Sesiwn hon ddod yn Nod.
 • cyfradd google-Analytics-bownsioCyfradd Bownsio - Mae Cyfraddau Bownsio yn aml yn uchel ar Dudalennau Glanio PPC Ymroddedig, oherwydd eu bod yn dudalennau sengl. Nid ydym byth yn dewis mynd i banig ar y niferoedd uchel hyn, oni bai ein bod yn eu gweld yn dringo uwchlaw 80%. Felly, gallwn weld bod Cyfraddau Bownsio’r ymgyrch yn amrywio o 28% i 68%. Gallwch ddewis gwirio'r Tabiau Dyfais yn y gornel chwith uchaf, a nodi bod y niferoedd ymhell o fewn yr ystod arferol ar bob math o ddyfeisiau (Penbwrdd, Symudol a Thabled). Byddwn yn edrych ar yr hysbyseb Dewis grŵp, a dod o hyd i ddim problemau mawr.
 • google-analytics-nod-gwblhauCwblhau Nodau - Er bod ein hymgyrchoedd taledig yn cyfrif am 1.81% o gyfanswm y Sesiynau, dim ond 1.72% o Gyfanswm y Cwblhau Nodau (Arweinwyr + Trafodion) y maent yn eu cynhyrchu. Yn ddelfrydol, bydd y dogn hwn yn debyg i Ganran y Sesiynau, y gellir ei gyflawni trwy wella Cwblhau Nodau hyd at 10.2%. Mae'n hawdd ychwanegu gwella dogn Cwblhau Nodau at Sesiynau fel Nod arall.
 • google-Analytics-refeniwRefeniw - Newyddion da'r ymgyrch hon yw mai dim ond 1.81% o'r Ymweliadau sy'n cynhyrchu 6.87% o gyfanswm y Refeniw. Gyda'r niferoedd hyn, ni allwch wadu bod PPC yn gwneud y gwaith yn dda ar gyfer y wefan hon. Gall y gallu i ddadansoddi'r rhifau hyn ddangos i chi ble y gallwch fforddio cynyddu eich cyllideb a pheidio â chymryd risg mawr o golli arian ar ymgyrch PPC. Ond cyn i chi gynyddu'r gyllideb honno, cymerwch funud i werthuso perfformiad ROI ac Ymyl. Bydd edrych ar y niferoedd hyn yn rhoi ateb mwy cadarn ichi a ddylid cynyddu ai peidio ... ond nid oes gennym amser i fynd i'r afael â hynny i gyd mewn un post!

Mae'r Takeaway

Felly, mewn dim ond pum munud, rydym wedi cydnabod tri Nod i wella arnynt:

 1. Cynyddu'r Hyd y Sesiwn i dros 3:00 y dudalen.
 2. Gwella'r Cymhareb Cwblhau Nodau i Sesiynau (mae'r metrigau E-Fasnach yn dda, ac mae'r canlyniadau'n dangos y byddai Optimeiddio Trosi ar gyfer y rhaglen Lead Gen yn lle gwych i ddechrau)
 3. Dadansoddi ein ROI ac Ymyl metrigau i wneud penderfyniad mwy addysgedig a llai o risg ar godiadau cyllidebol ar gyfer ymgyrchoedd PPC.

Sylwch fod eich presenoldeb ar y we yn wahanol i'n un ni, a bydd pob profiad yn unigryw. Efallai na fydd eich canlyniadau yr un peth â'n rhai ni, ond bydd yr offer hyn yn eich helpu i ddadansoddi'r canlyniadau hynny, ni waeth beth yw'r niferoedd.

Hoffem hefyd gynnig rhywfaint o gymorth ichi wrth wella ar y Nodau a osodwyd gennych yn ystod eich sesiwn pum munud. Dyma ychydig o ffyrdd syml y gallwch chi droi'r Nodau hynny yn realiti a helpu'ch ymgyrch PPC i gael mwy o ROI heb gynyddu eich cyllideb uwchlaw'r hyn y gallwch chi ei fforddio.

Gwella Hyd y Sesiwn

Yn gyntaf, rydyn ni'n mynd i ddychwelyd i Ffynonellau Traffig> Hysbysebu> AdWords.

Nesaf, edrychwn ar ein perfformiad yn ôl ymgyrch. O'n pum ymgyrch weithredol, mae gan ddwy Gyfnod Sesiwn Cyfartalog dros 3:30. Felly, byddwn yn canolbwyntio ar y tri sy'n weddill.

Mae gennym 40 o Grwpiau Ad, ac mae gan 10 o'r rhain Gyfnodau Sesiwn Cyfartalog <2:00.

O dan AdWords> Allweddeiriau, rydym yn didoli yn ôl Hyd y Sesiwn Gyfartalog, ac yn darganfod 36 Allweddair gyda Sesiynau Cyfartalog <1:00.

Nawr cyn i ni ddechrau diffodd Allweddeiriau, gadewch i ni edrych ar berfformiad gan Allweddeiriau Swyddi.

 1. Dewiswch Allweddair a gosod Dimensiwn Eilaidd i Hyd y Sesiwn Gyfartalog.
 2. Dadansoddwch y Canlyniadau.

Yn yr enghraifft hon, mae'r Allweddair rydyn ni wedi'i ddewis yn perfformio'n weddol dda yn gyffredinol:

 1. Uchaf 1 - 02:38 (Swydd 1)
 2. Uchaf 2 - 07:43 (Swydd 2)
 3. Uchaf 3 - 05:08 (Swydd 3)
 4. Ochr 1 - 03:58 (Swydd 4)

Ein Sefyllfa Ad Cyfartalog ar gyfer yr Allweddair hwn - fesul AdWords - yw 2.7, felly rydym eisoes yn taro ein man melys ar ei gyfer. Fodd bynnag, pe bai ein Swydd Ad Cyfartalog yn uwch na 2.0 (1.0 i 1.9), byddem yn ystyried gostwng ein Bid Max CPC i ollwng i'r Swyddi Ad sy'n perfformio'n uwch.

Gallai perfformiad Allweddeiriau eraill awgrymu cynnydd mewn Cynigion Max CPC os yw eu perfformiad yn gadarn mewn Swyddi Ad mwy ffafriol.

Bydd rhai Allweddeiriau yn amlwg yn deilwng o “ymddeol,” a byddwn yn eu seibio neu eu dileu yn ein Cyfrif AdWords.

O dan y Daypart Tab, rydyn ni'n darganfod y canlynol:

 1. 4am - 00:39
 2. 5am - 00:43
 3. 6am - 00:20

Yn seiliedig ar y canlyniadau hyn, rydyn ni i ffwrdd i'n Cyfrif AdWords i addasu Amserlennu Ad i sicrhau nad yw ein hysbysebion yn rhedeg rhwng 4am a 7am.

Cyn Saib Grwpiau Ad, mae angen i ni adolygu ein Tudalennau Glanio ar gyfer cynnwys o safon. Mae ansawdd y cynnwys yn hanfodol i lwyddiant.

 • Nodi a diwygio neu ddileu cynnwys sy'n ddryslyd, yn anghywir, yn anghywir neu'n hen.
 • Cwestiynwch a oes angen darnau penodol o gynnwys mewn gwirionedd.
 • Profwch gynnwys i yswirio y gall Ymwelwyr ddilyn cyfarwyddiadau yn hawdd a chwblhau'r camau a ddymunir.
 • Gwella cynnwys gyda metrigau perfformiad gwael.
 • Datblygu safonau perfformiad gofynnol a diwygio neu ddileu unrhyw gynnwys sy'n tanberfformio.
 • Creu Tudalennau Glanio newydd i alinio Ymholiadau Chwilio, Cynnwys Ad a Chynnwys Tudalen Glanio yn well.

Yn olaf, nid yw ein Tudalennau Glanio cyfredol yn cynnwys Fideo, a byddwn yn mynnu eu bod yn cael eu hychwanegu (mwy isod o dan Optimeiddio Trosi).

Trawsnewid Optimization

Yn seiliedig ar ein canfyddiadau yn ystod y dadansoddiad cychwynnol, rydym wedi penderfynu bod rhan Arweiniol Gen o'n rhaglen yn tanberfformio. Ein Nod yn y tymor agos yw cynyddu ein Cyfradd Trosi Gen Arweiniol ychydig dros 10%. Dyma lle byddwn yn cychwyn (ar y safle ac o fewn ein Cyfrif AdWords)

 1. Gwerthusiad o'n Tudalennau Glanio. Ble rydyn ni'n anfon pobl? Bydd defnyddwyr yn gadael os na fyddant yn dod o hyd i'r hyn y maent ei eisiau neu ei angen ar unwaith.
  • Ydyn ni wedi diffinio'n glir beth yw neu wneud ein busnes?
  • Ydyn ni'n pwysleisio atebion Cynnyrch neu Wasanaeth yn lle nodweddion?
  • A oes gennym Gynnwys Unigryw ar gyfer ein Cynnyrch neu Wasanaeth nad yw i'w gael ar Safleoedd Cystadleuwyr?
  • Ydyn ni'n gofyn am ormod o wybodaeth?
  • Oes gennym ni Fideo ar y Tudalennau Glanio? Os na, byddwn am ychwanegu. Yn ein profiad ni, presenoldeb Mae fideo yn darparu lifft rhwng 20% ​​-25% mewn Cyfraddau Trosi, p'un a yw defnyddwyr yn eu gweld ai peidio!
 2. Os nad oes gennym Dudalennau Glanio PPC pwrpasol, a ydym yn anfon defnyddwyr i dudalennau gwefan perthnasol sy'n cynnwys y wybodaeth fwyaf defnyddiol a chywir am y Cynnyrch neu'r budd / buddion y maent yn eu ceisio?
 3. Beth yw ein cynnig? Pa mor dda y mae'n gweithio mewn gwirionedd? Yn ddiweddar fe wnaethon ni brofi cynnig Demo neu Brawf, ac roedd cynnig y Treial yn perfformio'n well na'r Demo o fwy na 100%. Yn waeth, gostyngodd Gwerthiannau Uniongyrchol 75% ymhlith defnyddwyr a oedd yn agored i'r cynnig Demo. Dioddefodd Cyfrol Arweiniol a Refeniw.
 4. A oes gennym Alwad i Weithredu gref?
 5. Ydyn ni wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i rag-gymhwyso rhagolygon neu atal rhai annymunol? Er enghraifft, mae nifer o'n cleientiaid wedi cael eu gorlethu â “Cysylltiadau.” Cywirwyd hyn trwy ddefnyddio Allweddeiriau Negyddol yn ein hymgyrchoedd i ddiddwytho ymholiadau o'r fath (a gwariant gwastraffus).
 6. Creu neu Golygu Testunau Ad i wella perfformiad Ad.
 7. Adolygu Cyfraddau Trosi ar gyfer pob Allweddair. Ymddeolwch y rhai sy'n perfformio'n is na'r trothwyon perfformiad lleiaf (TBD).
 8. Ble a pham mae Ymwelwyr yn gadael ein Twnnel (au) Trosi Nod?

Gwerthuso Cyllideb

Yn ystod ein dadansoddiad 5 munud, gwnaethom ddarganfod bod PPC yn perfformio'n well na'r holl Ffynonellau Traffig eraill mewn perthynas â Chanran y Cyfanswm Gwerthiannau yn erbyn Canran y Cyfanswm Traffig. Nawr, rydym yn dychwelyd i Google Analytics i ddilysu cynnydd yng Nghyllideb PPC.

Ar gyfer y dadansoddiad hwn, fe wnaethom fewngofnodi i'n Cyfrif Google Analytics a llywio iddo Trosiadau> Priodoli ac o dan Math, dewiswch AdWords. Y Gosodiad Diofyn yw'r Rhyngweithio Olaf a'r Dimensiwn cynradd yw Ymgyrch.

Mae'r Golwg hon yn darparu data inni ar Ymgyrch, Gwariant, Trosiadau Rhyngweithio Diwethaf, CPA Rhyngweithio Diwethaf, Gwerth Rhyngweithio Diwethaf, a Dychwelyd ar Ad Gwariant (ROAS).

Mae dau brif ffactor i'w cofio cyn i ni symud ymlaen. Yn yr enghraifft hon, mae gan y cwmni ymylon main ac mae angen iddo gael ROAS o 1,000% (10 i 1 ROI) i fod yn broffidiol, ac mae wedi bod yn gweithredu ar Gyllideb fach, sy'n rhoi cyfle i dyfu.

Cipolwg, gwelwn un o bum ymgyrch gyda ROAS> 1,000%. Nesaf, rydym yn symud i olwg ar berfformiad gan Ad Group, ac yn dod o hyd i dri Grŵp Ad gyda ROAS rhwng 2,160% ac 8,445% yn y drefn honno.

Ar hyn o bryd mae ail ymgyrch a thrydydd Grŵp Ad yn gweithredu gyda ROAS> 800%.

Gallwn gyrraedd y nod ROAS 1,000% targed yn yr ail ymgyrch trwy analluogi un neu fwy o Grwpiau Ad. Mae'r ymgyrch arall eisoes yn perfformio + 38% yn erbyn Nod. Gallwn argymell yn hyderus y dylid cynyddu ein Cyllideb fisol ar ddwy ymgyrch.

Mae tri Grŵp Ad yn ddi-ymennydd ar gyfer codiadau yn y Gyllideb; gall y pedwerydd symud i'n rhestr ar ôl optimeiddio (diffodd Allweddair neu Restrau Cynnyrch sy'n perfformio'n wael).

Er na warantir llwyddiant, rydym yn cymryd y bydd cynnydd o 50% mewn gwariant yn arwain at naid Refeniw gyfatebol, gyda phob peth yn cael ei ystyried. Yn yr achos hwn, ar gyfer pob $ 700 ychwanegol o wariant wedi'i dargedu, byddem yn disgwyl gweld cynnydd o $ 11,935 mewn Refeniw!

Pam Mae Hyn oll yn Bwysig

Fel Rheolwr SEM, nid yw'ch swydd yn dod i ben pan fyddwch chi'n gyrru traffig i safle; dim ond dechrau ydyw.
Deifiwch i'ch Cyfrif Google Analytics, dechreuwch gydag un adroddiad, a gweld faint y gallwch chi ei ddarganfod mewn dim ond pum munud. Dychmygwch faint mwy y byddwch chi'n ei ddarganfod wrth edrych ar y dwsinau o adroddiadau eraill y gallwch chi eu dadansoddi!

2 Sylwadau

 1. 1

  Helo Chris, mae hon yn wybodaeth ddiddorol, ond mae'n ymddangos ychydig yn hen ffasiwn wrth i Google newid eu terminoleg o'r hyn rydych chi'n ei ddefnyddio yn ôl yn 2013. http://marketingland.com/google-changes-menu-options-adds-new-reports-in-google-analytics-61060 Er enghraifft, fe wnaethant newid “Ffynonellau Traffig” i “Caffael” ac mae “Ymweliadau” bellach yn “Sesiynau.”

  Hefyd, eich llwybr: Ffynonellau Traffig> Hysbysebu> AdWords> Ymgyrchoedd
  A yw nawr: Caffael> AdWords> Ymgyrchoedd

  Ac, mae'r screenshot cyntaf rydych chi'n ei ddangos hefyd yn wahanol nawr ... Nid ydych chi'n cael Hyd y Sesiwn yn y sgrin honno bellach. Un ffordd i'w gael nawr yw mynd i Gaffael> Pob Traffig> Ffynhonnell / Canolig ac yna hidlo ar gyfer CPC.

  Mae'n wybodaeth dda iawn, ond byddai'n braf gweld hyn gyda'r sgrinluniau, y broses a'r data diweddaraf.

  Diolch am eich mewnwelediad!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.