PowerChord: Rheoli a Dosbarthu Arweiniol Lleol Canolog ar gyfer Brandiau Dosbarthu Deliwr

Rheoli a Dosbarthu Arweiniol Deliwr Canolog Powerchord

Mae'r brandiau mwy yn cael, y mwyaf o rannau symudol yn ymddangos. Mae gan frandiau a werthir trwy rwydwaith o ddelwyr lleol set hyd yn oed yn fwy cymhleth o nodau busnes, blaenoriaethau a phrofiadau ar-lein i'w hystyried - o safbwynt y brand i lawr i'r lefel leol.

Mae brandiau eisiau cael eu darganfod a'u prynu'n hawdd. Mae delwyr eisiau arweinyddion newydd, mwy o draffig traed, a mwy o werthiannau. Mae cwsmeriaid eisiau profiad casglu a phrynu gwybodaeth ddi-ffrithiant - ac maen nhw ei eisiau'n gyflym.

Gall arweinyddion gwerthu posib anweddu yng ngolwg llygad.

Os yw deliwr yn estyn allan o fewn pum munud yn erbyn 30 munud, mae'r ods o gysylltu'n fyw yn gwella 100 gwaith. Ac mae'r siawns y bydd arweinydd y cysylltir ag ef o fewn pum munud yn neidio 21 gwaith.

Gwerthu dyfeisgar

Y broblem yw mai anaml y mae'r llwybr i brynu yn gyflym neu'n ddi-ffrithiant ar gyfer cynhyrchion a werthir gan ddeliwr. Beth sy'n digwydd pan fydd cwsmer yn gadael gwefan brand wedi'i churadu'n ofalus i ymchwilio i ble i brynu'n lleol? A wnaeth hynny arwain at y deliwr lleol wedi trosi neu a gasglodd lwch mewn blwch derbyn? Pa mor gyflym y digwyddodd y gwaith dilynol - os o gwbl?

Mae'n llwybr sy'n dibynnu'n nodweddiadol ar ddogfennaeth rydd a phrosesau anghyson. Mae'n llwybr llawn cyfleoedd a gollwyd i'r holl randdeiliaid.

Ac mae'n cael ei drawsnewid gan awtomeiddio meddalwedd.

Trosolwg Llwyfan PowerChord

Datrysiad SaaS yw PowerChord ar gyfer brandiau a werthir gan ddelwyr sy'n arbenigo mewn rheoli a dosbarthu plwm lleol. Mae'r platfform canolog yn dwyn ynghyd yr offer CRM a'r swyddogaethau adrodd mwyaf pwerus i wneud y mwyaf o arweinwyr ar y lefel leol trwy awtomeiddio, cyflymder a dadansoddi. Yn y pen draw, mae PowerChord yn helpu brandiau i adeiladu perthnasoedd â'u cwsmeriaid gan ddechrau gyda'u rhwydwaith delwyr, felly nid oes unrhyw blwm yn mynd heb ei droi.

Rheoli a Dosbarthu Arweiniol Powerchord

Gall brandiau a delwyr ddefnyddio PowerChord's Canolfan Reoli. Trwy'r Ganolfan Reoli, gall brandiau ddosbarthu arweinyddion yn awtomatig - ni waeth o ble y daethant - i ddelwyr lleol.

Mae gan ddelwyr y pŵer i droi’r arweinyddion hynny yn werthiannau. Mae gan bob deliwr fynediad at offer rheoli arweiniol i reoli eu twmffat gwerthu lleol. Gall pob gweithiwr mewn deliwr gyrchu gwybodaeth arweiniol i hwyluso'r cyswllt cyntaf a chynyddu'r tebygolrwydd o werthu. Wrth arwain cynnydd trwy'r twndis gwerthu, gall delwyr ychwanegu nodiadau fel bod pawb yn aros ar yr un dudalen.

Mae adroddiadau arweiniol lleol yn cyflwyno'r brand fel y gall arweinyddiaeth gwerthu fonitro cynnydd ar draws pob lleoliad yn hawdd.

Gan fod cyswllt cyflym yn allweddol i gau gwerthiant, mae'r platfform PowerChord cyfan yn blaenoriaethu cyflymder. Hysbysir brandiau a delwyr am arweinwyr newydd ar unwaith - gan gynnwys trwy SMS. Gall hyn fod o gymorth mawr i weithwyr deliwr lleol nad ydyn nhw fel rheol yn rhwym wrth ddesg a chyfrifiadur trwy'r dydd. Yn ddiweddar, lansiodd PowerChord Weithrediadau Un Clic, nodwedd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddiweddaru statws y plwm yn yr e-bost hysbysu heb fod angen mewngofnodi i'r Ganolfan Reoli.

Dadansoddeg ac Adrodd Powerchord

Mae PowerChord yn canoli adrodd i wneud y gorau o ymdrechion gwerthu lleol brandiau. Gallant weld rhyngweithiadau arweiniol delwyr lleol - gan gynnwys cliciau-i-alwad, cliciau am gyfarwyddiadau, a chyflwyniadau ffurflen arweiniol - mewn un lle a gweld sut maen nhw'n tueddu dros amser. Mae'r dangosfwrdd hefyd yn caniatáu i farchnatwyr fesur tueddiadau siopau lleol, fel cynhyrchion sy'n perfformio orau, tudalennau, a CTAs, ac asesu cyfleoedd newydd ar gyfer trosi.

Yn ddiofyn, cyflwyno adroddiadau - sy'n golygu y gall pob deliwr weld eu data yn unig, gall rheolwyr weld data o bob lleoliad y maen nhw'n gyfrifol amdano, yr holl ffordd hyd at yr olygfa fyd-eang sydd ar gael i'r brand. Gellir teilwra caniatâd i gyfyngu mynediad i'r data hwn os oes angen.

Gall marchnatwyr brand hefyd gael mewnwelediad i berfformiad eu hymgyrchoedd marchnata lleol, gan gynnwys cost fesul sgwrs, cliciau, trosi a nodau eraill. Mae nodwedd Dadansoddeg ac Adrodd PowerChord yn cysylltu'r dotiau rhwng arweinyddion a refeniw, gan ganiatáu i frandiau ddweud:

Cyfrannodd ein hymdrechion marchnata digidol ynghyd â'n hymdrechion rheoli a dosbarthu arweiniol $ 50,000 mewn refeniw; Trosodd 30% o hynny yn werthiant, gan gynhyrchu 1,000 o arweinwyr y mis diwethaf.

Dod â hyn i gyd at ei gilydd: Mae Grasshopper Mowers yn defnyddio PowerChord i wella gwefannau delwyr lleol ac yn cynyddu yn arwain 500%

Peiriannau Torri'r Ceirch yn cynhyrchu peiriannau torri gwair o radd fasnachol a werthir yn gyfan gwbl trwy rwydwaith o oddeutu 1000 o ddelwyr annibynnol ledled y wlad. Roedd y cwmni'n gwybod bod cyfle i ddenu cwsmeriaid newydd a thyfu ei gyfran o'r farchnad. Roedd y cyfle hwnnw yn nwylo delwyr lleol.

Yn flaenorol, pan archwiliodd darpar gwsmeriaid linellau cynnyrch ar wefan Grasshopper, gwanhaodd cyfleoedd gwerthu wrth iddynt glicio drwodd i wefannau delwyr lleol. Diflannodd brandio Grasshopper, a dangosodd safleoedd deliwr linellau offer cystadleuol nad oedd ganddynt wybodaeth leol am storfeydd, gan achosi dryswch i gwsmeriaid. O ganlyniad, roedd delwyr yn colli golwg ar yr arweiniadau yr oeddent yn talu amdanynt ac yn ei chael yn anodd cau gwerthiannau.

Dros chwe mis, bu Grasshopper yn gweithio gyda PowerChord i optimeiddio ei daith brand-i-leol trwy ganolbwyntio ar dennynau, creu cysondeb brand digidol, cymhwyso awtomeiddio, a chefnogi ymdrechion delwyr yn y farchnad. Cynyddodd ceiliog rhedyn 500% ar y blaen a gwerthiannau a gynhyrchwyd gan blwm ar-lein 80% yn y flwyddyn gyntaf.

Dadlwythwch Astudiaeth Achos Llawn Yma

Cawsoch yr Arwain. Beth nawr?

Un o'r heriau y mae busnesau yn eu hwynebu yw trosi arweinyddion yn werthiannau. Mae doleri marchnata sylweddol yn cael eu gwario yn denu defnyddwyr. Ond os nad oes gennych chi'r systemau ar waith i ymateb i'r arweiniadau rydych chi wedi'u cynhyrchu, yna mae'r doleri'n cael eu gwastraffu. Mae ymchwil yn dangos mai dim ond hanner yr holl arweinwyr y cysylltir â nhw mewn gwirionedd. Manteisiwch ar fomentwm eich tactegau marchnata trwy weithredu arferion gorau rheoli arweiniol i effeithio'n sylweddol ar eich gwerthiannau.

  1. Ymateb i Bob Arweinydd - Dyma'r amser i rannu gwybodaeth werthfawr am eich cynnyrch neu wasanaeth a chynorthwyo'r cwsmer i wneud penderfyniad prynu. Dyma hefyd yr amser i gymhwyso'r arweinydd a phennu lefel llog pob darpar gwsmer. Bydd defnyddio cyfathrebiadau perthnasol a phersonol yn hybu trosi.
  2. Mae Ymateb Cyflym yn Hanfodol - Pan fydd cwsmer yn llenwi'ch ffurflen arweiniol, mae'n barod i gymryd y cam nesaf yn ei daith brynu. Maent wedi gwneud digon o ymchwil i ymddiddori yn eich cynnyrch ac maent yn barod i glywed gennych. Yn ôl InsideSales.com, mae marchnatwyr sy'n mynd ar drywydd arweinwyr gwe o fewn 5 munud 9 gwaith yn fwy tebygol o'u trosi.
  3. Gweithredu Proses Ddilynol - Mae'n bwysig cael strategaeth ddiffiniedig ar gyfer dilyn i fyny ar arweinwyr. Nid ydych am golli cyfle trwy beidio â dilyn i fyny yn brydlon neu anghofio'n llwyr. Efallai y byddwch chi'n ystyried buddsoddi mewn CRM os nad ydych chi eisoes - fel hyn gallwch chi gadw dyddiadau dilynol, nodiadau manwl ar y defnyddiwr, a hyd yn oed eu hail-ymgysylltu yn nes ymlaen.
  4. Cynhwyswch Bartneriaid Allweddol yn eich Strategaeth - Ar gyfer brandiau a werthir gan ddelwyr, mae'r gwerthiant yn digwydd yn bersonol ar y lefel leol. Mae hynny'n golygu mai'r deliwr lleol yw'r pwynt cyffwrdd olaf cyn y cau. Grymuso'ch rhwydwaith deliwr gydag offer i'w helpu i gau - p'un a yw hynny'n gynnwys a fydd yn eu gwneud yn ddoethach ar eich cynnyrch neu'n atebion awtomataidd i helpu gyda rheolaeth arweiniol ac amseroedd ymateb.

Sicrhewch fwy o adnoddau yn y blog PowerChord