Sut i Ddewis Fframwaith Ar Gyfer Eich Personau Prynwr

Personas Pŵer Fframwaith Persona Prynwr

Mae persona prynwr yn ddeunydd cyfansawdd sy'n rhoi darlun manwl-gyfoethog i chi o'ch cynulleidfaoedd targed trwy gyfuno gwybodaeth ddemograffig a seicograffig a mewnwelediadau ac yna ei gyflwyno mewn ffordd sy'n hawdd ei deall. 

O safbwynt ymarferol, mae personas prynwyr yn eich helpu i osod blaenoriaethau, dyrannu adnoddau, datgelu bylchau ac amlygu cyfleoedd newydd, ond yn bwysicach na hynny yw'r ffordd y maent yn cael pawb i farchnata, gwerthu, cynnwys, dylunio a datblygu ar yr un dudalen, gan symud. i'r un cyfeiriad, gan geisio cyrraedd yr un cyrchfan. 

Mewn termau clir, mae hyn yn golygu bod personau prynwyr yn darparu:

 1. Ffocws
 2. Aliniad
 3. cyfarwyddyd

Er bod timau gwahanol yn defnyddio gwahanol offer a thactegau i wneud eu gwaith, mae personas prynwyr yn helpu i sicrhau bod yr holl ymdrechion unigol hynny yn gyflenwol, nid yn cystadlu.

I fod yn effeithiol, dylai personau prynwr:

 • Cynrychioli rhannau allweddol o'ch sylfaen cwsmeriaid
 • Cael eu datblygu o gyfuniad cadarn o ymchwil, arsylwadau a phrofiadau uniongyrchol, ac arbenigedd unigol
 • Byddwch yn realistig
 • Cynhwyswch anghenion, ysgogiadau, cymhellion, ymddygiadau tebygol, a nodweddion eraill sy'n eu gwneud yn hawdd i'w deall
 • Byddwch yn drefnus o amgylch fframwaith sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch cynnyrch neu wasanaeth

Mae'r broses wirioneddol o greu personas prynwr yn rhan gelfyddyd, yn rhannol yn wyddoniaeth - y gelfyddyd yw pa fframwaith yr ydych yn ei ddewis i ddiffinio a gwahaniaethu eich personas; y wyddor yw yr holl nodweddion, tueddiadau, a nodweddion sydd yn perthyn i'r mathau hyny o bobl.

Dewis Fframwaith Persona Prynwr

Mae yna lawer o ffyrdd o grwpio'ch cwsmeriaid, ond dylai fframwaith da bob amser adlewyrchu manylion eich busnes - beth rydych chi'n ei werthu, sut rydych chi'n ei werthu, a pham mae'ch cwsmeriaid yn ei brynu.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn golygu defnyddio un o'r egwyddorion trefniadol canlynol:

 1. Defnyddiwch Achosion
 2. Pwyntiau Poen
 3. Mapiau Taith
 4. Prynu Sbardunau
 5. gwerth Proposition
 6. Ffordd o Fyw/Cyfnodau Bywyd

Pa un sy'n gweithio orau? 

Mae achosion defnydd, pwyntiau poen, a sbardunau prynu yn boblogaidd ar gyfer busnes-i-fusnes (B2B) personas; mae achosion defnydd, mapiau taith, a chyfnodau o fyw/bywyd yn boblogaidd ar gyfer busnes-i-ddefnyddiwr (B2C) ac yn uniongyrchol-i-ddefnyddiwr (CTA) personas.

Er y gallwch chi fel arfer ddewis eich egwyddor drefniadol cyn i chi wneud eich ymchwil cwsmeriaid, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi ei hadolygu neu ei disodli yn ddiweddarach, yn enwedig os yw eich canfyddiadau'n datgelu rhywbeth sy'n peri syndod neu annisgwyl.

Defnyddiwch Achosion

Mae achos defnydd yn ddisgrifiad byr sy'n esbonio pam, sut a/neu pryd mae person yn defnyddio cynnyrch neu wasanaeth penodol. Mae achosion defnydd yn ddyfeisiadau fframio poblogaidd ar gyfer personas prynwyr oherwydd eu bod yn gweithio ym mron pob sefyllfa. Y nod gydag achosion defnydd yw dewis o leiaf dwy enghraifft, ac fel arfer rhwng tair a phum enghraifft sy'n wahanol ac yn adnabyddadwy - os na allwch nodi unrhyw un o'r nodweddion allweddol sydd gan wahanol fathau o ddefnyddwyr yn gyffredin, fel demograffeg, cyfnodau bywyd, galwedigaethau, dewisiadau ffordd o fyw, agweddau, cysylltiadau, ymddygiadau, ac ati, yna mae angen i chi naill ai adolygu eich achosion defnydd neu dewiswch ddyfais fframio gwahanol.

Fframweithiau Personas Pŵer Taflenni Gwaith - Achosion Defnydd

Pwyntiau Poen

Mae pwyntiau poen yn broblemau cyson neu barhaus sy'n peri anghyfleustra neu'n cythruddo darpar gwsmeriaid. Yr ateb yw eich cynnyrch neu wasanaeth bob amser. Yr allwedd i ddefnyddio pwyntiau poen gyda phersonau prynwr yw gallu cysylltu pob un â set benodol o nodweddion demograffig a / neu seicograffig. Yn yr ystyr ehangaf, mae pedwar math o bwyntiau poen, sy'n amrywio o'r arbrofol i'r dirfodol:

 • corfforol
 • Meddwl
 • Emosiynol
 • Ysbrydol

Os caiff eich pwyntiau poen eu diffinio'n rhy eang, efallai y bydd gennych grwpiau o gwsmeriaid sydd mewn gwirionedd yr un peth; os cânt eu diffinio'n rhy gyfyng, efallai y bydd gennych gwsmeriaid nad ydynt yn perthyn i unrhyw grŵp.

Fframweithiau Personas Pŵer Taflenni Gwaith - Pwyntiau Poen

Un tric yw cyfuno pwyntiau poen â fframwaith eilaidd, fel achosion defnydd neu gyfnodau bywyd.

Mapiau Taith

Mae map taith yn ddehongliad graffig o'r broses y mae gobaith yn mynd drwyddi er mwyn dod yn brynwr. Gall mapiau taith fod yn eithaf penodol, ond yn gyffredinol dilynwch yr un camau sylfaenol cyffredinol:

 1. Sylweddoli angen
 2. Ymchwilio a gwerthuso opsiynau (pwysicach ar gyfer B2B; llai pwysig ar gyfer B2C)
 3. Gwnewch ddewis
 4. Defnyddio cynnyrch/gwasanaeth
 5. Ailddefnyddiwch gynnyrch/gwasanaeth neu amnewidiwch ef

Pan ddefnyddir mapiau fel dyfais fframio ar gyfer personas prynwyr, mae'n bwysig gallu nodi'r nodweddion allweddol y mae'r rhai ym mhob cyfeirbwynt penodol yn fwyaf tebygol o fod yn gyffredin, megis demograffeg, digwyddiadau a chyfnodau bywyd, galwedigaethau, agweddau, cysylltiadau, dewisiadau ffordd o fyw, ac ati. 

Fframweithiau Personas Pŵer Taflenni Gwaith - Mapiau Taith

Os na allwch adnabod unrhyw rai o'r manylion hyn, dylech naill ai ddewis dyfais fframio arall neu gyfuno mapiau taith â dyfais fframio eilaidd.

Prynu Sbardunau

Sbardun prynu yw digwyddiad sy'n arwydd o fwriad neu fwy o ddiddordeb gan gwsmer. Gan y gall sbardunau fod yn eithaf generig (yn enwedig pan fyddant yn ddigidol), gallant fod braidd yn anodd eu defnyddio gyda phersonas.

Yr allwedd yw naill ai dewis sbardunau sy'n ymwneud â nodweddion penodol, adnabyddadwy neu ddefnyddio sbardunau ar y cyd â fframwaith eilaidd sy'n ymwneud â nodweddion penodol, adnabyddadwy. Os na allwch nodi'r nodweddion sylfaenol, ni allwch drefnu eich cwsmeriaid yn grwpiau gwahanol.

Fframweithiau Personas Pŵer Taflenni Gwaith - Mapiau Taith

gwerth Proposition

Gan ddefnyddio eich cynnig gwerth neu prop gwerth gan fod dyfais fframio ar gyfer personas prynwr yn un o'r ffyrdd sy'n cymryd mwy o amser i greu personas prynwr. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n golygu cysylltu gwerth cynhenid ​​​​eich cynnyrch neu wasanaeth ag anghenion dynol sylfaenol ac yna cysylltu'r rheini yn ôl ag is-setiau adnabyddadwy eich cwsmeriaid.

Bain & Company's Elfennau Pyramid Gwerth yn ffordd dda o ddeall eich prop gwerth yn well.

bain co elfennau o byramid gwerth

Ffordd o Fyw / Cyfnodau Bywyd

Ffordd o fyw ac cyfnodau bywyd yn gyfuniadau o briodoleddau demograffig y gellir eu defnyddio i nodi is-set unigryw o’r boblogaeth, megis:

 • Rhyw
 • Oedran
 • Generation
 • Cyfnod Datblygiadol (babanod, plentyndod cynnar, plentyndod canol, llencyndod, oedolaeth gynnar, oedolaeth ganol, neu aeddfed)
 • Statws priodasol
 • Maint Teulu
 • Incwm Aelwydydd
 • Lleoliad
 • Addysg
 • galwedigaeth
 • A mwy…

Weithiau mae eu defnyddio fel dyfais fframio ar gyfer personas prynwyr yn cael ei ddiystyru fel rhywbeth “rhy generig,” ond gall fod yn eithaf defnyddiol. 

Yr allwedd yw gwneud yn siŵr bod cysylltiad clir rhwng eich cynnyrch neu wasanaeth a pha bynnag feini prawf demograffig penodol rydych chi'n eu defnyddio i ddiffinio'ch ffordd o fyw neu gyfnod bywyd.

Fframweithiau Personas Pŵer Taflenni Gwaith - Cyfnodau Bywyd / Ffordd o Fyw

Defnyddio Eich Fframwaith Persona Prynwr

Unwaith y byddwch wedi cyfrifo manylion eich fframwaith, mae'r broses o'i ddefnyddio i adeiladu eich personas prynwr yn syml gyda'r camau canlynol:

 1. Atgyfnerthwch eich ymchwil cwsmeriaid er mwyn i chi gael darlun cyffredinol da o'ch sylfaen cwsmeriaid.
 2. Defnyddiwch eich fframwaith i ddidoli a hidlo'ch cwsmer i grwpiau unigol 
 3. Nodwch y rhinweddau a'r nodweddion sydd gan aelodau pob grŵp yn gyffredin
 4. Crynhowch a chyfnerthwch yr elfennau cyffredin hyn a'u pecynnu'n bersonau prynwyr unigol

Proses Fframwaith Personau Pŵer

Cam 1: Cadarnhau Eich Ymchwil a'ch Canfyddiadau

Os gwnaethoch ymchwil ffurfiol, mae'n debyg y bydd gennych siartiau, graffiau, tablau, a chrynodeb ysgrifenedig gan eich tîm ymchwil, yn ogystal ag ychydig o daenlenni yn llawn modd, canolrifau, amrediadau, chwarteli, clystyrau k-moddion, ac ati.

Os gwnaethoch eich ymchwil ar eich pen eich hun, mae'n debyg ei fod yn golygu y bydd gennych chi luniau iPhone o'ch sesiynau bwrdd gwyn.

Yn y naill achos neu'r llall, y syniad yw mapio'r hyn rydych chi'n ei wybod am eich cwsmeriaid, yn enwedig manylion am bwy ydyn nhw, pam, pryd, a sut maen nhw'n prynu, ac unrhyw beth arall sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch cynnyrch neu wasanaeth.

Cam 2: Defnyddiwch Eich Fframwaith i Ddidoli a Hidlo Cwsmeriaid yn Grwpiau

Unwaith y byddwch wedi mapio eich sylfaen cwsmeriaid, defnyddiwch eich fframwaith i ddidoli eich cwsmeriaid yn grwpiau gwahanol yn seiliedig ar ba feini prawf y maent yn eu bodloni.

Cofiwch, hyd yn oed o dan yr amgylchiadau gorau, y gall hyn fod yn her - weithiau mae'n rhaid i chi wneud rhagdybiaethau sylfaenol, cymryd dyfalu hyddysg, neu weithio trwy iteriadau lluosog cyn i chi benderfynu'n derfynol pwy sy'n mynd i ble a pham.

Os na allwch drefnu eich holl gwsmeriaid yn grwpiau, efallai y bydd yn rhaid i chi ail-weithio eich fframwaith neu feini prawf sylfaenol.

Cam 3: Nodi Rhinweddau Demograffig a/neu Seicograffig Sylfaenol

Unwaith y byddwch wedi didoli'ch cwsmeriaid yn grwpiau gwahanol, mae angen ichi ddod o hyd i set unigryw o nodweddion sy'n eich helpu i wahaniaethu rhwng un grŵp a'r llall.

I wneud hyn yn haws, mae “arferion gorau” yn awgrymu canolbwyntio ar nodi nodweddion sy'n perthyn i'r categorïau canlynol:

 • Anghenion a Dymuniadau
 • Gyriannau a Chymhellion
 • Cyfnodau Bywyd
 • Llwyddiannau a Cherrig Milltir
 • Dewisiadau Ffordd o Fyw
 • Lefelau Incwm Aelwydydd
 • Lefelau Addysg
 • Dosbarth
 • Lleoliad
 • galwedigaeth
 • Nodweddion Personoliaeth Unigryw — ee arloesol, cynnil, cymdeithasol,” ystyriol, cydwybodol, ac ati.

Yn yr un modd â didoli cwsmeriaid yn grwpiau gwahanol yn seiliedig ar feini prawf eich fframwaith, gall nodi setiau unigryw o nodweddion olygu gwneud rhagdybiaethau, cymryd dyfalu hyddysg a/neu weithio ac ail-weithio eich dewisiadau.

Un tric yw chwilio am batrymau.

Personas Pwer - Adnabod Patrymau

Pa rinweddau sydd gan bob grŵp yn gyffredin? Ydyn nhw'n rhannu demograffeg allweddol? Seicograffeg allweddol? A oes unrhyw un o'r nodweddion hyn yn unigryw? A ellir eu defnyddio i wahaniaethu rhwng aelodau'r grŵp hwn a'r lleill?

Tric arall yw chwilio am yr enwaduron cyffredin isaf: nodweddion unigryw (ond nid rhy unigryw), lefel uchel sy'n gyffredin i bawb o fewn grŵp penodol. Er y gall hyn hefyd gymryd ychydig o ymdrech cyn i chi gyrraedd rhestr addas o bethau cyffredin, ond mae'n tueddu i roi canlyniadau da.

Cam 4: Symleiddio a Phecynnu Eich Personau Unigol

Nawr eich bod wedi nodi disgrifyddion demograffig a seicograffig allweddol ar gyfer pob grŵp, y peth olaf i'w wneud yw cyddwyso a chydgrynhoi'r wybodaeth hon i greu personas prynwyr unigol.

Disgrifyddion Golygu Delweddau Personas Pŵer

Mae hon fel arfer yn broses eithaf syml: cadwch yr hyn sydd fwyaf unigryw, ystyrlon a/neu gynrychioliadol, a chael gwared ar yr hyn sydd ddim yn fwyaf unigryw.

Os oes gennych rai disgrifyddion tebyg, byddwch am eu cyfuno; os bydd gennych fwy nag un set unigryw o ddisgrifyddion ar gyfer unrhyw grŵp penodol, byddwch am eu rhannu'n ddau berson gwahanol.

Pan fyddwch wedi gorffen, dylai fod gennych setiau unigol o ddisgrifyddion sy'n adlewyrchu eich fframwaith ac yn cynrychioli nodweddion cyfansawdd eich grwpiau cwsmeriaid allweddol.

Gwneud Eich Personau Prynwr yn Fwy Hygyrch Ac Effeithiol

Er y gallech chi roi rhestr i'ch tîm o'r nodweddion disgrifiadol sy'n gysylltiedig â phob un o'ch personas prynwr, gall ychydig o ychwanegiadau syml wneud y wybodaeth hon yn llawer mwy hygyrch.

Nodweddion Personau Pwer i Elfennau Defnyddiol

Dechreuwch trwy roi enw unigryw i bob persona prynwr sy'n perthyn yn ôl i'ch fframwaith trefnu - ee 4-Olwyn Fred Y Dylanwadwr Oddi ar y Ffordd, Tia Yr Athraw, Y Cynllunydd Ffasiwn Annibynnol, Ac ati 

Yna, cynhwyswch Bywgraffiad byr neu grynodeb personoliaeth sy'n cyd-fynd â'ch disgrifyddion sylfaenol ac unrhyw ddemograffeg. Ac yn olaf, ychwanegwch ddelwedd neu ddarlun hwnnw yn rhoi wyneb ar eich persona.

Os ydych chi'n defnyddio adeiladwr persona ar-lein (neu'n barod i wneud y gwaith eich hun), gallwch chi wneud eich personas hyd yn oed yn fwy deniadol ac ymgolli trwy gynnwys manylion ychwanegol, fel brandiau a dewisiadau ffordd o fyw, hobïau a diddordebau, nodweddion personoliaeth penodol, a / neu tueddiadau a fyddai'n aml yn gysylltiedig â'r math o berson rydych chi'n ei ddisgrifio, arferion cyfryngau cymdeithasol, arddulliau rhyngweithio, anghenion ymgysylltu, hoffterau naratif, ac ati.

Efallai yr hoffech chi hefyd osod map empathi:

Mapiau Empathi Personau Pŵer

Unwaith y byddwch wedi pecynnu eich personas prynwr, y peth olaf i'w wneud yw eu rhannu â gwerthu, marchnata, dylunio a datblygu, llwyddiant cwsmeriaid, ac unrhyw un arall ar eich tîm sydd angen deall yn well pwy rydych chi'n ceisio ymgysylltu â nhw a sut. gorau i ymgysylltu â nhw.

Ateb Personas Pwer

Creu personas prynwyr sy'n cael eu gyrru gan ddata yn hawdd, ICPs, mapiau empathi, a llyfrau chwarae marchnata a gwerthu syml ar gyfer caeau, cyflwyniadau a sesiynau cynllunio strategol. 

Mae ein platfform wedi'i bweru gan AI yn cymryd gwybodaeth ddisgrifiadol syml - p'un a yw wedi'i gasglu o ymchwil ffurfiol neu o'ch greddf, arbenigedd, ac arsylwadau personol — ac yn ei ddadansoddi'n awtomatig yn erbyn 50 mlynedd o ymchwil academaidd mewn gwyddor personoliaeth ac economeg ymddygiadol i nodi'r holl nodweddion, tueddiadau a nodweddion perthnasol ac yna'n pecynnu'r canlyniadau mewn ffordd sy'n ei gwneud yn hawdd ei deall a gweithredu arno. 

Yn ogystal â gyriannau craidd, cymhellion, a llawer o fewnwelediadau swyddogaethol wedi'u targedu'n fawr, mae yna lu o awgrymiadau ymarferol a thactegol sydd wedi'u cynllunio'n benodol i helpu timau marchnata, brandio, cynnwys a gwerthu.

Dyma ganllawiau, taflenni gwaith, ac adnoddau eraill. Os oes gennych ddiddordeb, Martech Zone gall darllenwyr hefyd arbed 20% ar gynllun proffesiynol:

Adnoddau Persona Personas Pwer

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.