SimpleTexting: Llwyfan SMS a Negeseuon Testun

Llwyfan Marchnata SMS SimpleTexting

Cael croeso neges destun o frand yr ydych wedi rhoi caniatâd iddo fod yn un o'r strategaethau marchnata mwyaf amserol a gweithredadwy y gallwch eu gweithredu. Marchnata Negeseuon Testun yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau heddiw i:

 • Hwb Gwerthu - Anfon hyrwyddiadau, gostyngiadau, a chynigion amser cyfyngedig i dyfu refeniw
 • Adeiladu Perthnasoedd - Darparu gwasanaeth a chefnogaeth i gwsmeriaid gyda sgyrsiau dwyffordd
 • Ymgysylltwch â'ch Cynulleidfa - Rhannwch ddiweddariadau pwysig a chynnwys newydd yn gyflym
 • Cynhyrchu Cyffro - Cynnal ysgubwyr ysgubol testun-i-ennill neu arolygon testun-i-bleidleisio
 • Casglu Arweinwyr - Caniatáu i ddarpar gwsmeriaid gofrestru ar gyfer testunau neu anfon cwestiynau unwaith ac am byth
 • Arweinyddion Anogaeth - Dilyniant gydag arweinyddion a'u cadw i ymgysylltu â thestun achlysurol

Nid ydym bob amser yn gwirio ein e-bost neu hysbysiadau eraill, ond nid oes fawr o amheuaeth sut rydym yn ymateb i neges destun.

Mae 98% o negeseuon testun yn cael eu hagor, mae dolenni'n derbyn CTR o 17 ar gyfartaledd, ac mae'r gyfradd trosi SMS ar gyfartaledd tua 45%!

Cyfraddau Trosi SMS SimpleTexting

Mae astudiaeth achos ar ôl astudiaeth achos yn darparu tystiolaeth o effeithiolrwydd marchnata negeseuon testun. Er y gallai sicrhau mynediad at rif ffôn derbynnydd fod ychydig yn fwy o her nag e-bost, does dim amheuaeth o'r ymgysylltiad cynyddol.

Nododd 39.5% o'r rhai a holwyd fod marchnata SMS yn darparu cyfraddau agored uwch na marchnata e-bost.

Adroddiad Marchnata SMS SimpleTexting

Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r derminoleg a'r dechnoleg y tu ôl i negeseuon testun, rydyn ni wedi ysgrifennu trosolwg ohono SMS yma yn ogystal â'r derminoleg yn gysylltiedig â'r dechnoleg.

Caniatâd Mynegir

Yn ganolog i farchnata SMS mae caniatâd. Er bod gan sianeli eraill rai gofynion rheoliadol meddalwedd ar gyfer optio i mewn neu allan i ymgyrchoedd, mae gwthio neges i rif ffôn symudol yn gofyn am ofyniad cyfreithiol ar gyfer mynegi caniatâd gan y tanysgrifiwr.

Mae angen i'r tanysgrifiwr gychwyn y cais optio i mewn, a all ddigwydd trwy arwyddion (testun MARCHNATA i 71813), trwy botwm clicio-i-destun ar eiddo digidol, ffurflenni gwe, marchnata e-bost (a allai fod â chlicio-i-destun neu cliciwch i ffurflen we), Facebook Lead Gen Ads, Text-to-Vote neu Text-to-Win Contests, neu hyd yn oed til POS.

Yn nodweddiadol mae mwyafrif y cludwyr hefyd angen datganiadau preifatrwydd penodol ac mae ganddynt ofynion data diffiniedig iawn. Agwedd graidd ar weithio gyda llwyfan marchnata SMS yw cydymffurfio â'r rheoliadau a'r canllawiau platfform hynny.

Sut mae Marchnata SMS yn Unigryw?

Mae neges destun ychydig yn unigryw o safbwynt cyfathrebu marchnata:

 • Byr - SMS yw'r acronym ar gyfer System Negeseuon Byr. Y cymeriad terfyn ar gyfer sengl neges yn 160 nod. Mae'r mwyafrif o ffonau a rhwydweithiau modern yn cefnogi concatenation fel y gallant segmentu ac ailadeiladu negeseuon hyd at 1600 nod. O'u cyfuno â maint y sgrin, mae negeseuon testun yn dra gwahanol i fformatau neges eraill. Mae MMS, wrth gwrs, yn galluogi'r gallu i anfon lluniau, gifs wedi'u hanimeiddio, a fideos (gyda rhai cyfyngiadau maint).
 • Amseru - Y ffaith bod neges destun yn cael ei danfon yn uniongyrchol i'r ffôn symudol ... yn nodweddiadol yn eich llaw neu'n agos iawn. O ran amseroldeb, mae hynny'n ffactor pwysig yn eich strategaeth negeseuon testun. Er enghraifft, pe bai'n rhaid i chi ysgogi ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth mewn cyfnod cyfyngedig iawn, mae symudol yn llawer gwell. Er enghraifft, efallai na fydd e-bost yn cael ei weld am oriau neu ddyddiau hyd yn oed o'i gymharu â neges destun.
 • Lleoliad - Er nad yw negeseuon testun yn dibynnu ar leoliad daearyddol y ddyfais, gall busnes lleol wahaniaethu ei hun trwy ffôn symudol. Er enghraifft, gallai gwthio gostyngiad ar gyfer siop adwerthu yrru traffig ar unwaith neu gais am adolygiad gan fod person gwasanaeth cartref yn gadael safle swydd. Wrth gwrs, gall eich busnes ddefnyddio rhif lleol neu ddi-doll. Gallwch brydlesu cod byr pwrpasol hefyd.

Tecstio Syml

Os ydych chi'n chwilio am blatfform Negeseuon Testun cwbl weithredol, mae SimpleTexting yn arwain y diwydiant o ran galluoedd ac integreiddiadau, gan gynnwys:

 • Anfonwch Ymgyrchoedd SMS ac MMS - Anfonwch neges destun at grŵp o gysylltiadau. Cynhwyswch luniau, personoli'ch testunau, ac olrhain pwy a gliciwch eich dolenni.
 • Cael Sgyrsiau Dwyffordd - Testun mewn amser real gyda chwsmeriaid. Sicrhewch rif neu destun newydd - galluogwch eich un presennol. (Heb effeithio ar eich gwasanaeth llais.)
 • Adeiladu Rhestr neu Mewnforio Yr Eiddoch - Ychwanegwch eich cysylltiadau presennol a defnyddiwch nodweddion fel text-for-info i gasglu rhifau ffôn yn gyflym.

Nodweddion Allweddol SimpleTexting

 • Codau Byr - Cadwch un o'n cod byr SMS chwe digid diwydiant-benodol ar gyfer eich busnes neu sefydliad. Maent yn hawdd eu cofio ac yn wych ar gyfer achosion defnydd uchel.
 • Negeseuon 2-Ffordd - Gwella boddhad cwsmeriaid, datrys sgyrsiau, a delio agos â negeseuon dwyffordd. Defnyddiwch eich rhif cyfredol neu gael un newydd!

SimpleTexting - Sgwrs 2 Ffordd

 • Testunau Rhestredig - Gosodwch ddyddiad ac amser penodol ar gyfer eich testunau. Trefnwch negeseuon oriau, dyddiau, neu fisoedd ymlaen llaw yna eisteddwch yn ôl, ac ymlaciwch. Fe wnawn ni'r gweddill.
 • Ymatebwyr Awtomatig - Cadwch eich cynulleidfa yn ymgysylltu â chyfres anghyfnewidiol o destunau sydd wedi'u gosod yn awtomatig dros ddyddiau, wythnosau neu fisoedd. Perffaith ar gyfer creu ymgyrchoedd diferu.
 • Mewnforio Cysylltiadau - Eisoes â rhestr? Mewnforio eich cysylltiadau yn hawdd mewn eiliadau. Cynhwyswch feysydd ychwanegol fel E-bost, Enw a Nodiadau i'w defnyddio ar gyfer negeseuon wedi'u personoli.
 • Aml-rif - Ychwanegu rhifau ffôn lluosog i un cyfrif. Sicrhewch fod y neges gywir yn cyrraedd yr adran, asiant neu leoliad cywir trwy neilltuo ei llinell ei hun i bob un.

SimpleTexting - Dewiswch Rhif

 • SimpleTexting Symudol - Sicrhewch fynediad i'n holl nodweddion pwerus, hyd yn oed pan fyddwch chi ar fynd. Mae ein apiau iOS ac Android yn caniatáu ichi reoli'ch ymgyrchoedd o unrhyw le.
 • Allweddeiriau SMS - Un o'r ffyrdd cyflymaf a hawsaf o gasglu rhifau ffôn a thyfu eich rhestr tanysgrifwyr yw creu a hyrwyddo allweddair SMS.

SingleTexting - Ffurfweddu Allweddair

 • Negeseuon Estynedig - Mae'r mwyafrif o lwyfannau yn eich cyfyngu i destunau sydd ddim ond 160 nod o hyd. Rydyn ni'n rhoi hyd at 304 nod i chi er mwyn i chi allu anfon negeseuon gwell a manylach.
 • Marchnata MMS - Mae MMS yn caniatáu ichi wella'ch ymgyrchoedd neges destun gyda chwponau, delweddau cynnyrch a chyfryngau cyfoethog eraill. Rydych chi'n cael hyd at 1,600 nod o destun hefyd.
 • Atodiadau Delwedd - Pwy ddywedodd mai dim ond 160 nod yw testun? Mae llun werth 1,000 o eiriau. Gwella'ch testunau gyda delweddau hyfryd neu gwponau deniadol.
 • Meysydd Custom - Rheoli eich data ac anfon ymgyrchoedd testun wedi'u personoli. Mae ein app yn cynnwys ychydig o feysydd diofyn, ond gallwch chi greu cymaint ag sydd ei angen arnoch chi.
 • Casglu data - Am wybod mwy am eich tanysgrifwyr? Y cyfan rydych chi'n ei wneud yw gofyn. Byddwn yn storio'ch data yn Custom Fields i'w defnyddio mewn ymgyrchoedd yn y dyfodol.
 • Segmentau - Mae segmentau yn ei gwneud hi'n hawdd ychwanegu targedu cynulleidfa at eich strategaeth marchnata testun. Dechreuwch anfon ymgyrchoedd craffach, mwy perthnasol heddiw!
 • Olrhain Cyswllt - Gweld pa mor aml y mae eich cysylltiadau byrrach yn cael eu clicio gyda'n dadansoddeg ddatblygedig. Trac canlyniadau a mesur llwyddiant ar gyfer pob ymgyrch.
 • Cyd-chwaraewyr - Mae nodwedd cyd-chwaraewyr SimpleTexting nid yn unig yn caniatáu ichi neilltuo defnyddwyr ychwanegol i'ch rhestrau, ond mae'n rhoi'r opsiwn i chi neilltuo eu rhif ffôn eu hunain i bob defnyddiwr newydd.
 • Negeseuon i Ffwrdd - Mae nodwedd neges i ffwrdd SimpleTexting yn caniatáu ichi sefydlu neges awtomataidd sy'n ymateb i gysylltiadau pan fyddwch allan o'r swyddfa neu yn ystod ffenestr ragosodedig.
 • Templedi a Dyblygu - Arbedwch amser trwy ailddefnyddio'ch negeseuon a anfonir yn aml, ymgyrchoedd, atebion mewnflwch, autoresponders, a negeseuon cadarnhau allweddair.
 • Twyllwyr - Ewch yn ôl at gwsmeriaid gyda chyflymder mellt. Gyda Sbardunau, gallwch ymateb yn awtomatig i ymholiadau cyffredin a cheisiadau am wybodaeth.
 • Gweler Eich Canlyniadau - Delweddwch eich tanysgrifwyr, negeseuon, a thwf allweddair gyda graffiau, gridiau a siartiau hardd. Rydych chi wedi ei weld i'w gredu.
 • Testun i'w Ennill - Tacteg farchnata glasurol gyda thro modern, mae sweepstakes SMS yn hawdd mynd i mewn iddynt ac yn hawdd eu sefydlu. Hefyd, maen nhw'n ffordd wych o ychwanegu tanysgrifwyr.
 • Testun i Arolygon Pleidleisio - Sicrhewch adborth ar unwaith gan gwsmeriaid gyda phôl testun. Sefydlu sawl dewis a hyd yn oed rhannu'r canlyniadau amser real gyda'ch cyfranogwyr.
 • Tanysgrifwyr Pleidleisio - Gyda pholau, mae'n haws nag erioed i gael adborth gan eich tanysgrifwyr. Anfonwch eich cwestiwn ac aros i'r atebion ddechrau rholio i mewn.
 • Dolenni Tiny - Arbedwch gymeriadau gwerthfawr. Trowch hyd yn oed yr URLau hiraf yn ddolenni bach cyfeillgar i destun. Anfonwch ddolenni i wefannau, fideos, cynnwys y gellir ei lawrlwytho, neu apiau.
 • Testun-Galluogi Eich Rhif - Derbyn ac ateb negeseuon testun ar eich rhif ffôn busnes presennol heb effeithio ar eich gwasanaeth llais.
 • Hysbysiadau Push - Gyda hysbysiadau gwthio bwrdd gwaith, gallwch lywio i ffwrdd o SimpleTexting heb boeni am unrhyw negeseuon a gollwyd!
 • Credydau Trosglwyddo - Defnyddiwch em 'colli neu golli'? Ddim yn anymore! Bellach mae credydau nas defnyddiwyd yn cael eu trosglwyddo. Gallwch ddal gafael ar eich credydau sy'n weddill tan ddiwedd y mis canlynol.
 • Testun Grŵp o'r Ffôn - Anfonwch chwyth testun at eich tanysgrifwyr, hyd yn oed os na allwch gyrraedd cyfrifiadur. Anfonwch destun atom gyda'r rhestr yr hoffech ei neges a byddwn yn ei gwthio allan i'r bobl iawn.
 • Rhestrau Hunan-lanhau - Mae ein system yn gwirio rhifau marw yn awtomatig bob tro y byddwch chi'n anfon neges ac yn eu tynnu pan maen nhw'n cael eu gweld. Nid oes angen i chi fonitro'n gyson!
 • Testunau Pen-blwydd Awtomataidd - Torri'r gacen a'r conffeti allan: mae'n bryd dathlu pen-blwydd. Mae ein SMS pen-blwydd awtomataidd yn cymryd dau funud i'w sefydlu ac mae'n ffordd wych o swyno'ch tanysgrifwyr.

Rhowch gynnig ar SimpleTexting Am Ddim

Integreiddiadau SMS SimpleTexting

 • Ffurflenni Gwe – Let your fans opt into your text messages right from your website. A quick copy and paste is all it takes to embed one of our simple forms on your site.
 • Integreiddio Mailchimp – Got a Mailchimp account? Sync it with SimpleTexting and start sharing contacts between the two platforms. No more manual exports and imports!
 • API - Ychwanegu galluoedd tecstio i'ch system bresennol. Integreiddio â SimpleTexting trwy ein API pwerus. Gyda'n gilydd byddwn yn adeiladu cynhyrchion hyfryd wedi'u galluogi gan SMS.
 • Integreiddio Zapier - Mae ein hintegreiddio â Zapier yn caniatáu ichi greu prosesau awtomatig trwy gysylltu SimpleTexting â 1,000+ ap gan gynnwys Gmail, Facebook a mwy.
 • apps - Cysylltu SimpleTexting â'r apiau gwe rydych chi'n eu defnyddio eisoes. Ewch â'ch marchnata i'r lefel nesaf trwy ychwanegu negeseuon testun at y gymysgedd.

SimpleTexting - Apiau ac Integreiddiadau

Rhowch gynnig ar SimpleTexting Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Tecstio Syml ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.