Y Wyddoniaeth y Tu ôl i Gyflwyniadau Marchnata Ymgysylltiol, Cofiadwy a Darbwyllol

dadansoddol ymennydd creadigol

Mae marchnatwyr yn gwybod yn well na neb bwysigrwydd cyfathrebu effeithiol. Gydag unrhyw ymdrechion marchnata, y nod yw cyflwyno neges i'ch cynulleidfa mewn ffordd sy'n ennyn eu diddordeb, yn glynu yn eu meddyliau, ac yn eu perswadio i weithredu - ac mae'r un peth yn wir am unrhyw fath o gyflwyniad. P'un a ydych chi'n adeiladu dec i'ch tîm gwerthu, yn gofyn am gyllideb gan uwch reolwyr, neu'n datblygu cyweirnod adeiladu brand ar gyfer cynhadledd fawr, mae angen i chi fod yn ddeniadol, yn gofiadwy ac yn berswadiol.

Yn ein gwaith beunyddiol yn Prezi, mae fy nhîm a minnau wedi gwneud llawer o ymchwil ar sut i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd bwerus ac effeithiol. Rydyn ni wedi astudio gwaith seicolegwyr a niwrowyddonwyr i geisio deall sut mae ymennydd pobl yn gweithio. Fel mae'n digwydd, rydyn ni'n galed i ymateb i rai mathau o gynnwys, ac mae yna ychydig o bethau syml y gall cyflwynwyr eu gwneud i fanteisio ar hyn. Dyma beth gwyddoniaeth rhaid dweud am wella'ch cyflwyniadau:

  1. Stopiwch ddefnyddio pwyntiau bwled - nid ydyn nhw'n ffafriol i'r ffordd mae ymennydd eich rhagolygon yn gweithio.

Mae pawb yn gyfarwydd â'r sleid draddodiadol: pennawd wedi'i ddilyn gan restr o bwyntiau bwled. Mae gwyddoniaeth wedi dangos bod y fformat hwn, fodd bynnag, yn hynod aneffeithiol, yn enwedig o'i gymharu â dull mwy gweledol. Mae ymchwilwyr yn Nielsen Norman Group wedi cynnal nifer o astudiaethau olrhain llygaid i ddeall sut mae pobl yn defnyddio cynnwys. Un o'u canfyddiadau allweddol yw bod pobl yn darllen tudalennau gwe mewn “patrwm siâp F.” Hynny yw, maen nhw'n talu'r sylw mwyaf i'r cynnwys ar frig y dudalen ac yn darllen llai a llai o bob llinell ddilynol wrth iddyn nhw symud i lawr y dudalen. Os cymhwyswn y map gwres hwn i'r fformat sleidiau traddodiadol - pennawd wedi'i ddilyn gan restr wybodaeth â bwled - mae'n hawdd gweld y bydd llawer o'r cynnwys yn mynd heb ei ddarllen.

Beth sy'n waeth, tra bod eich cynulleidfa yn ei chael hi'n anodd sganio'ch sleidiau, ni fyddant yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i'w ddweud, oherwydd ni all pobl wneud dau beth ar unwaith. Yn ôl niwrowyddonydd MIT Earl Miller, un o arbenigwyr y byd ar sylw rhanedig, nid yw “amldasgio” yn bosibl mewn gwirionedd. Pan rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n gwneud sawl tasg ar yr un pryd, rydyn ni mewn gwirionedd yn newid, yn wybyddol, rhwng pob un o'r tasgau hyn yn gyflym iawn - sy'n ein gwneud ni'n waeth ar bopeth rydyn ni'n ceisio ei wneud. O ganlyniad, os yw'ch cynulleidfa'n ceisio darllen wrth wrando arnoch chi hefyd, mae'n debyg y byddan nhw'n ymddieithrio ac yn colli darnau allweddol o'ch neges.

Felly y tro nesaf y byddwch chi'n adeiladu cyflwyniad, ffosiwch y pwyntiau bwled. Yn lle hynny, glynwch â delweddau yn lle testun lle bynnag y bo modd, a chyfyngwch faint o wybodaeth ar bob sleid i swm sy'n haws ei brosesu.

  1. Defnyddiwch drosiadau fel nad yw'ch rhagolygon yn prosesu'ch gwybodaeth yn unig - ond yn ei phrofi

Mae pawb wrth eu bodd â stori dda sy'n dod â golygfeydd, chwaeth, arogleuon a chyffyrddiad yn fyw - ac mae'n amlwg bod rheswm gwyddonol dros hyn. Mae nifer o astudiaethau wedi darganfod bod geiriau ac ymadroddion disgrifiadol - pethau fel “persawr” ac “roedd ganddi lais melfedaidd” —gysylltwch y cortecs synhwyraidd yn ein hymennydd, sy'n gyfrifol am ganfod pethau fel blas, arogl, cyffwrdd a golwg. Hynny yw, mae'r ffordd y mae ein hymennydd yn prosesu darllen a chlywed am brofiadau synhwyraidd yn union yr un fath â'r ffordd y mae'n prosesu eu profi mewn gwirionedd. Pan rydych chi'n adrodd straeon sy'n llawn delweddau disgrifiadol, rydych chi, yn llythrennol, yn dod â'ch neges yn fyw yn ymennydd eich cynulleidfa.

Ar y llaw arall, pan gyflwynir gwybodaeth an-ddisgrifiadol iddynt - er enghraifft, “Cyrhaeddodd ein tîm marchnata ei holl nodau refeniw yn Ch1,” - yr unig rannau o'n hymennydd sy'n cael eu actifadu yw'r rhai sy'n gyfrifol am ddeall iaith. Yn lle profi y cynnwys hwn, rydym yn syml prosesu hynny.

Mae defnyddio trosiadau mewn straeon yn offeryn ymgysylltu mor bwerus oherwydd eu bod yn ymgysylltu â'r ymennydd cyfan. Mae delweddaeth fywiog yn dod â'ch cynnwys yn fyw - yn llythrennol - ym meddyliau'ch cynulleidfa. Y tro nesaf y byddwch am ddal sylw ystafell, defnyddiwch drosiadau byw.

  1. Am fod yn fwy cofiadwy? Grwpiwch eich syniadau yn ofodol, nid yn thematig yn unig.

Ydych chi'n meddwl y gallech chi gofio trefn dau ddec o gardiau mewn llai na phum munud? Dyna'n union yr oedd yn rhaid i Joshua Foer ei wneud pan enillodd Bencampwriaeth Cof yr Unol Daleithiau yn 2006. Efallai ei fod yn swnio'n amhosibl, ond llwyddodd i gofio llawer iawn o wybodaeth mewn cyfnod byr iawn o amser gyda chymorth hynafol techneg sydd wedi bod o gwmpas ers 80 CC - techneg y gallwch ei defnyddio i wneud eich cyflwyniadau hyd yn oed yn fwy cofiadwy.

Gelwir y dechneg hon yn “ddull loci,” a elwir yn fwy cyffredin fel y palas cof, ac mae'n dibynnu ar ein gallu cynhenid ​​i gofio perthnasoedd gofodol - lleoliad gwrthrychau mewn perthynas â'i gilydd. Esblygodd ein cyndeidiau helwyr-gasglwyr y cof gofodol pwerus hwn dros filiynau o flynyddoedd i'n helpu i lywio'r byd a dod o hyd i'n ffordd.

spacial-prezi

Mae llawer o astudiaethau wedi dangos bod y dull o loci yn gwella'r cof - er enghraifft, yn un astudiaeth, roedd pobl arferol a allai gofio dim ond llond llaw o hap-rifau (saith yw'r cyfartaledd) yn gallu cofio hyd at 90 digid ar ôl defnyddio'r dechneg. Mae hynny'n welliant o bron i 1200%.

Felly, beth mae'r dull o loci yn ei ddysgu inni am greu cyflwyniadau mwy cofiadwy? Os gallwch chi arwain eich cynulleidfa ar daith weledol sy'n datgelu'r perthnasoedd rhwng eich syniadau, byddant yn llawer mwy tebygol o gofio'ch neges - oherwydd eu bod yn llawer gwell am gofio'r siwrnai weledol honno nag y maent wrth gofio rhestrau â bwled.

  1. Nid yw data cymhellol yn sefyll ar ei ben ei hun - mae'n dod gyda stori.

Straeon yw un o'r ffyrdd mwyaf sylfaenol rydyn ni'n dysgu plant am y byd a sut i ymddwyn. Ac mae'n ymddangos bod straeon yr un mor bwerus o ran cyflwyno neges i oedolion. Mae ymchwil wedi dangos dro ar ôl tro mai adrodd straeon yw un o'r ffyrdd gorau i berswadio pobl i weithredu.

Cymerwch, er enghraifft, astudiaeth a gynhaliwyd gan athro marchnata yn Ysgol Fusnes Wharton, a brofodd ddwy lyfryn gwahanol a ddyluniwyd i yrru rhoddion i'r Gronfa Achub y Plant. Roedd y pamffled cyntaf yn adrodd stori Rokia, merch saith oed o Mali y byddai ei “bywyd yn cael ei newid” trwy rodd i’r corff anllywodraethol. Roedd yr ail lyfryn yn rhestru ffeithiau a ffigurau yn ymwneud â chyflwr plant newynog ledled Affrica - fel y ffaith bod “angen bwyd ar unwaith ar fwy nag 11 miliwn o bobl yn Ethiopia.”

Canfu'r tîm o Wharton fod y pamffled a oedd yn cynnwys stori Rokia wedi gyrru llawer mwy o roddion na'r un llawn ystadegau. Gall hyn ymddangos yn wrthun - yn y byd sy'n cael ei yrru gan ddata heddiw, mae gwneud penderfyniad yn seiliedig ar “deimlad perfedd” yn hytrach na ffeithiau a rhifau yn aml yn gwgu arno. Ond mae'r astudiaeth Wharton hon yn datgelu bod emosiynau, mewn llawer o achosion, yn gyrru penderfyniadau llawer mwy na meddwl dadansoddol. Y tro nesaf y byddwch am argyhoeddi eich cynulleidfa i weithredu, ystyriwch adrodd stori sy'n dod â'ch neges yn fyw yn hytrach na chyflwyno data ar ei ben ei hun.

  1. Mae sgyrsiau yn trwmpio caeau pan ddaw i berswâd.

Mae gweithwyr proffesiynol marchnata yn gwybod bod cynnwys adeiladu sy'n ennyn diddordeb eich cynulleidfa, ac yn eu hannog i ryngweithio ymhellach ag ef, yn fwy effeithiol na rhywbeth sy'n cael ei yfed yn oddefol, ac eto gellir cymhwyso'r un peth i gymar marchnatwyr: gwerthiannau. Mae llawer o ymchwil wedi'i wneud ynghylch perswadio yng nghyd-destun cyflwyniadau gwerthu. Dadansoddodd RAIN Group yr ymddygiad o weithwyr proffesiynol gwerthu a enillodd dros 700 o gyfleoedd B2B, mewn cyferbyniad ag ymddygiad y gwerthwyr hynny a ddaeth yn yr ail safle. Datgelodd yr ymchwil hon mai un o agweddau pwysicaf cae gwerthu buddugol - hynny yw, traw perswadiol - yw cysylltu â'ch cynulleidfa.

Wrth edrych ar y deg ymddygiad gorau a wahanodd werthwyr perswadiol oddi wrth y rhai na enillodd y fargen, canfu ymchwilwyr Grŵp RAIN fod rhagolygon yn rhestru cydweithredu, gwrando, deall anghenion, a chysylltu’n bersonol fel rhai o’r pwysicaf. Mewn gwirionedd, rhestrir cydweithredu â'r gobaith fel ymddygiad rhif dau pwysicaf o ran ennill cae gwerthu, ychydig ar ôl addysgu'r gobaith gyda syniadau newydd.

Mae crefftio’r cae fel sgwrs - a chreu fframwaith sy’n caniatáu i’r gynulleidfa gymryd sedd y gyrrwr wrth benderfynu beth i’w drafod - yn offeryn allweddol wrth werthu’n effeithiol. Yn fwy eang, mewn unrhyw gyflwyniad lle rydych chi'n ceisio argyhoeddi'ch cynulleidfa i weithredu, ystyriwch gymryd agwedd fwy cydweithredol os ydych chi am fod yn llwyddiannus.

Dadlwythwch Wyddoniaeth Cyflwyniadau Effeithiol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.