Gwneud y mwyaf o Werth Data Mawr gyda Optimeiddio Stac Data Mawr Pepperdata a Thiwnio Awtomataidd

Optimeiddio Data Mawr Pepperdata

Pan fyddant yn cael eu trosoli'n gywir, gall data mawr bweru gweithrediadau. Mae data mawr bellach yn chwarae rhan bwysig ym mhopeth o fancio i ofal iechyd i'r llywodraeth. Mae'r rhagolwg twf syfrdanol y farchnad ddata fawr fyd-eang, o $ 138.9 biliwn yn 2020 i $ 229.4 biliwn erbyn 2025, yn arwydd clir bod data mawr bellach yn ornest barhaol yn y dirwedd fusnes.

Fodd bynnag, er mwyn cynhyrchu'r gwerth mwyaf o'ch data mawr, mae angen tiwnio a optimeiddio'ch pentwr data mawr yn gyson, p'un ai yn y cwmwl neu ar safle. Dyma lle mae Pepperdata yn dod i mewn. Mae Pepperdata yn darparu optimeiddio seilwaith data mawr cynhwysfawr ac awtomataidd i sefydliadau. Mae'r platfform yn darparu arsylwad digymar a thiwnio awtomataidd i sicrhau bod eich seilwaith data mawr, apiau a phrosesau yn rhedeg yn llyfn ac yn effeithlon, gan sicrhau perfformiad ar lefel CLG ar gyfer pob cais wrth gadw costau yn hylaw.

Mae trosoledd data mawr yn gywir yn gofyn am arsylwi a thiwnio parhaus. Mae hyn yn anodd heb yr offer cywir. Mae Pepperdata yn cynnig y pentwr llawn o offer, trwy ein cyfres o gynhyrchion ar y safle a chwmwl: Sbotolau Llwyfan, Optimizer Capasiti, Sbotolau Ymholiad, Sbotolau Ffrydio, a Sbotolau Cymhwyso. 

Sbotolau Llwyfan Pepperdata

Sbotolau Llwyfan Pepperdata yn eich trin â golwg 360 gradd o'ch seilwaith data mawr. Rydych chi'n gweld popeth, gan gynnwys sut mae adnoddau'n cael eu defnyddio, galw hanesyddol ac amser real eich clystyrau, a pha gymwysiadau sy'n rhedeg ar y lefelau gorau posibl a pha apiau sy'n gwastraffu adnoddau.

Rydych chi'n cael rhyngwyneb manwl sy'n dangos manylion hanfodol eich holl glystyrau. A phan fydd angen i chi fod yn drylwyr, gallwch chi ddrilio i lawr a chloddio'n ddyfnach i ddadansoddi unrhyw gymhwysiad data mawr i ddeall ei berfformiad yng nghyd-destun y clwstwr. Pryd bynnag y bydd materion perfformiad yn codi, mae Platform Spotlight yn cyhoeddi rhybuddion ar unwaith i'ch hysbysu i weithredu ymateb cyflymach a phendant.

Yn seiliedig ar ddata perfformiad amser real, bydd Platform Spotlight yn cynhyrchu cyfluniadau delfrydol i roi hawl i gynwysyddion, ciwiau ac adnoddau eraill, gan warantu gweithrediadau llyfn a di-dor wrth ddefnyddio'r swm cywir o adnoddau. Mae hefyd yn edrych ar y data perfformiad i ddarganfod tueddiadau twf a rhagfynegi'n gywir ofynion adnoddau yn y dyfodol fesul cais, llwyth gwaith a phroses.

Optimizer Capasiti Pepperdata

Nid yw optimeiddio staciau data mawr â llaw bellach yn opsiwn ymarferol ym myd cystadleuol heddiw. Mae cyflymder yn hanfodol i ddefnyddio a gwneud y mwyaf o'ch data mawr. Optimizer Capasiti Pepperdata yn alawon yn barhaus ac yn optimeiddio'ch adnoddau clwstwr data mawr gyda newidiadau cyfluniad cyflym a chywir, gan arwain at gymaint â 50% trwybwn clwstwr data mawr a chynhwysedd gwastraff wedi'i ail-ddal yn fwy.

Mae Pepperdata Capacity Optimizer hefyd yn darparu autoscaling wedi'i reoli ar gyfer llwythi gwaith sy'n rhedeg yn y cwmwl. Mae auto-raddio confensiynol yn darparu rhai o'r hydwythedd sydd eu hangen ar gwsmeriaid ar gyfer eu llwythi gwaith data mawr. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon. Mae Optimizer Capasiti Pepperdata yn cynyddu autoscaling yn ddeallus er mwyn sicrhau bod pob nod yn cael ei ddefnyddio'n llawn cyn creu nodau ychwanegol, gan atal gwastraff pellach wrth dorri costau ychwanegol i lawr.

Mae darparwyr cwmwl yn darparu seilwaith yn seiliedig ar anghenion brig llwythi gwaith. Bodlonir y gofynion uchaf, ond mae gor-brosesu yn cynhyrchu llawer o wastraff os oes gormod o adnoddau ar ôl. Mae Capacity Optimizer yn gallu gwneud miloedd o benderfyniadau yr eiliad, gan berfformio dadansoddiad amser real o'r defnydd o adnoddau i wneud y defnydd gorau o adnoddau CPU, cof ac I / O ar glystyrau data mawr. Yr effaith gyffredinol yw bod graddio llorweddol yn cael ei optimeiddio a bod gwastraff yn cael ei ddileu.

Sbotolau Ymholiad Pepperdata

Mae ymholiadau yn gydrannau hanfodol wrth siarad yng nghyd-destun y data mawr. Mae ymholiadau yn gofyn ac yn adfer data i helpu i berfformio llwythi gwaith a phrosesau a phweru cymwysiadau. Gall ymholiadau di-rwystr achosi i lwythi gwaith ac apiau oedi. Sbotolau Ymholiad Pepperdata yn galluogi defnyddwyr i ymchwilio yn ddyfnach i bob ymholiad a chael gwybodaeth graff ar ei weithrediad a pherfformiad cyffredinol y gronfa ddata.

Mae Sbotolau Ymholiad Pepperdata yn eich helpu i diwnio, dadfygio a gwneud y gorau o lwythi gwaith ymholiad, gan gynnwys Hive, Impala, a Spark SQL. Gydag ymholiadau yn cyflawni eu tasgau yn gyflymach, mae costau'n cael eu lleihau'n sylweddol, p'un ai yn y cwmwl neu ar y safle.

Mae Query Spotlight yn caniatáu i ddatblygwyr edrych yn ddyfnach ar wybodaeth cynllunio a gweithredu ymholiadau, nodi problemau cynllun ymholiadau yn gyflym, mesur perfformiad ymholiadau, tagfeydd pinbwyntio a materion sy'n cyfrannu at ymholiadau araf, ac amser cyflym i ddatrys. Gyda'r offeryn hwn, mae gweithredwyr yn gallu culhau ymholiadau problemus bron yn syth, hyd yn oed mewn amgylchedd aml-ddefnyddiwr. Gyda mewnwelediadau perfformiad ymholiad, gallant wneud y gorau o adnoddau clwstwr a gwella cynhyrchiant.

Sbotolau Ffrydio Pepperdata

Sbotolau Ffrydio Pepperdata yn rhoi dangosfwrdd unedig a manwl i weithrediadau TG a thimau datblygwyr i weld eu metrigau clwstwr Kafka gyda gwelededd bron yn amser real. Mae'r datrysiad hefyd yn eu galluogi i frocera iechyd, pynciau a rhaniadau.

Mae hwn yn offeryn rhagorol gan fod data telemetreg a gynhyrchir gan Kafka yn enfawr ac nid yw'n hawdd ei gyrraedd, yn enwedig mewn clystyrau cynhyrchu enfawr. Mae'r mwyafrif o atebion monitro perfformiad Kafka yn methu â chyflawni'r metrigau, gwelededd a mewnwelediad mawr eu hangen i redeg cymwysiadau ffrydio i'r lefel uchaf o effeithlonrwydd.

Mae monitro perfformiad pwerus Kafka Streaming Spotlight hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ffurfweddu metrigau perfformiad Kafka a gwneud rhybuddion am ymddygiad a digwyddiadau annodweddiadol Kafka. Mae'r rhybuddion hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr fonitro a chanfod amrywiadau a gwallau annisgwyl yn y seilwaith TG.

Sbotolau Cais Pepperdata 

Sbotolau Cais Pepperdata yn darparu darlun cynhwysfawr, cwbl fanwl o'ch holl apiau mewn un lleoliad unedig. Gyda'r datrysiad hwn, rydych chi'n gwerthuso perfformiad pob app ac yn gwneud diagnosis o faterion 90% yn gyflymach, gan arwain at ddatrysiad cyflymach a gwell effeithlonrwydd cyffredinol.

Mae Pepperdata hefyd yn rhoi argymhellion swydd-benodol ar gyfer pob app ac yn caniatáu ichi sefydlu hysbysiadau sy'n cael eu gweithredu gan ymddygiadau a chanlyniadau penodol, gan atal unrhyw risg o fethu yn fawr. Mae Sbotolau Cais Pepperdata yn eich helpu i gyflawni'r perfformiad cymhwysiad gorau posibl ar systemau aml-denant, ni waeth ble rydych chi'n rhedeg eich llwythi gwaith (hy ar y safle, AWS, Azure, neu Google Cloud).

Mantais Optimeiddio Data Mawr Pepperdata

Mae datrysiadau awtomeiddio data mawr Pepperdata wedi helpu sefydliadau mawr ar draws sawl diwydiant, gan gynnwys cwmnïau Fortune 500, i wella a gwneud y gorau o berfformiad eu pentyrrau data mawr. Gyda Pepperdata, mae cwmnïau mawr a bach yn mwynhau arbedion enfawr mewn gwariant ar seilwaith data mawr, llai o MTTR (Amser Cymedrig i Atgyweirio), a gwell perfformiad a thrwybwn.

  • Helpodd Pepperdata gwmni technoleg Fortune 100 arbed $ 3.6 million mewn arbedion caledwedd wrth roi gwelededd gronynnog i uchafbwyntiau clwstwr, tueddiadau gweithredol ac aneffeithlonrwydd.
  • Fe wnaeth menter adwerthu Fortune 100 hybu perfformiad ei bensaernïaeth ddata fawr gyda Pepperdata. A. Cynnydd o 30% yn y mewnbwn galluogodd y cwmni i redeg mwy o apiau a llwythi gwaith, torri MTTR i lawr 92%, ac ennill arbedion o $ 10 miliwn mewn gwariant ar seilwaith.
  • Cwmni gofal iechyd rhyngwladol sicrhau argaeledd 24/7 o'i gymwysiadau achub bywyd gan ddefnyddio datrysiad cynllunio a datrys optimizer Pepperdata. Mae cymwysiadau hanfodol yn mwynhau uptime isadeiledd a chyhoeddir rhybuddion amser real pan gyrhaeddir trothwyon arfer, gan atal methiannau.

Gwneud y Gorau o Werth Eich Data Mawr Nawr

Data mawr yw'r dyfodol ac mae pob diwydiant yn symud tuag ato. Ond daw cost fawr i'r twf hwn. Mae angen i chi ddatgloi pŵer a gwerth eich data mawr os yw'ch sefydliad am oroesi a dod yn gydnerth, yn enwedig yn yr amseroedd anodd hyn.

Po fwyaf y mae cymwysiadau data mawr cymhleth yn mudo i'r cwmwl, y mwyaf yw'r tebygolrwydd o gamddyrannu adnoddau. Yn 2019 yn unig, roedd y colledion a briodolwyd i wastraff cwmwl oddeutu $ 14 biliwn. Wrth i economïau ledled y byd ddechrau gwella o'r pandemig, mae angen i sefydliadau gamu i fyny eu gêm ddata fawr wrth i bawb arall sgramblo i ailsefydlu eu swyddi yn eu diwydiannau priodol.

Rhaid i fentrau gofio mai dim ond os nad ydyn nhw'n gwneud y gorau yn iawn y bydd costau'n tyfu. Rhaid i fusnesau ymdrechu i fabwysiadu datrysiad sy'n cael ei bweru gan beiriant-ddysgu a all nodi'n gyflym pa glystyrau sy'n gwastraffu gofod neu adnoddau, gan fynd i'r afael yn ddeinamig â gofynion adnoddau sy'n newid.

Cysylltwch â Pepperdata i weld sut y gall ein datrysiadau optimeiddio data mawr ddyrchafu'ch busnes i lefel hollol newydd.

Cofrestrwch ar gyfer Treial Pepperdata Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.