Penguin 2.0: Pedair Ffaith y dylech Chi eu Gwybod

Penguin 2.0

Mae wedi digwydd. Gydag un post blog, cyflwyno algorithm, a chwpl awr o brosesu, mae Penguin 2.0 wedi'i ryddhau. Ni fydd y Rhyngrwyd byth yr un peth. Cyhoeddodd Matt Cutts swydd fer ar y pwnc ar Fai 22, 2013. Dyma bedwar pwynt allweddol y dylech eu gwybod am Penguin 2.0

1. Effeithiodd Penguin 2.0 ar 2.3% o'r holl ymholiadau rhwng Lloegr a'r UD. 

Rhag ofn y bydd 2.3% yn swnio i chi fel nifer fach, cofiwch fod amcangyfrif o 5 biliwn o chwiliadau Google y dydd. Mae 2.3% o 5 biliwn yn llawer. Efallai y bydd un safle masnach busnesau bach yn dibynnu ar 250 o ymholiadau gwahanol ar gyfer traffig a refeniw sylweddol. Mae'r effaith yn fwy nag y gall ychydig o rif degol ei awgrymu.

Mewn cymhariaeth, effeithiodd Penguin 1.0 ar 3.1% o'r holl wefannau. Ydych chi'n cofio canlyniadau trychinebus hynny?

2. Mae ymholiadau iaith eraill hefyd yn cael eu heffeithio gan Penguin 2.0

Er bod mwyafrif helaeth yr ymholiadau Google yn cael eu cynnal yn Saesneg, mae cannoedd o filiynau o ymholiadau yn cael eu cynnal mewn ieithoedd eraill. Mae effaith algorithmig Google yn ymestyn i'r ieithoedd eraill hyn, gan roi kibosh mwy ar webspam ar lefel fyd-eang. Effeithir yn fwy ar ieithoedd sy'n gwywo canrannau uwch o webspam.

3. Mae'r algorithm wedi newid yn sylweddol.

Mae'n bwysig cofio bod gan Google yn llwyr wedi newid yr algorithm ym Mhenguin 2.0. Nid adnewyddu data yn unig mo hwn, er bod y cynllun enwi “2.0” yn ei gwneud yn swnio felly. Mae algorithm newydd yn golygu na fydd llawer o'r hen driciau sbam yn gweithio mwyach.

Yn amlwg, nid dyma'r tro cyntaf i ni gwrdd â Penguin. Dyma hanes pwynt bwled o Penguin.

  • Ebrill 24, 2013: Penguin 1. Daeth y diweddariad Penguin cyntaf ar Ebrill 24, 2012, ac effeithiodd ar fwy na 3% o ymholiadau.
  • Mai 26, 2013: Diweddariad Penguin. Fis yn ddiweddarach, adnewyddodd Google yr algorithm, a effeithiodd ar ffracsiwn o ymholiadau, tua 01%
  • Hydref 5, 2013: Diweddariad Penguin. Yn ystod cwymp 2012, diweddarodd Google y data eto. Y tro hwn effeithiwyd ar oddeutu 0.3% o ymholiadau.
  • Mai 22, 2013: Rhyddhau Penguin 2.0, gan effeithio ar 2.3% o'r holl ymholiadau.

Fel yr esboniodd Cutts tua 2.0, “Mae'n genhedlaeth newydd sbon o algorithmau. Yn y bôn, dim ond ar dudalen gartref safle y byddai'r iteriad blaenorol o Penguin yn edrych. Mae'r genhedlaeth newydd o Penguin yn mynd yn llawer dyfnach ac yn cael effaith fawr iawn mewn rhai ardaloedd bach. ”

Bydd gwefeistri y mae Penguin yn effeithio arnynt yn teimlo'r effaith yn llawer anoddach, ac mae'n debyg y bydd hefyd yn cymryd llawer mwy o amser i adfer. Mae'r algorithm hwn yn mynd yn ddwfn, sy'n golygu bod ei effaith yn treiddio i lawr i bron bob tudalen yn groes bosibl.

4. Bydd mwy o Bengwiniaid.

Nid ydym wedi clywed yr olaf o Penguin. Rydyn ni'n disgwyl addasiadau ychwanegol i'r algorithm, fel mae Google wedi'i wneud gyda phob newid algorithmig maen nhw erioed wedi'i berfformio. Mae algorithmau yn esblygu gyda'r amgylchedd gwe sy'n newid yn barhaus.

Soniodd Matt Cutts, “Gallwn addasu’r effaith ond roeddem am ddechrau ar un lefel ac yna gallwn addasu pethau’n briodol.” Gofynnodd un cychwynwr ar ei flog yn benodol a fyddai Google yn “gwadu gwerth i fyny’r afon ar gyfer sbamwyr cyswllt,” ac atebodd Mr Cutts, “daw hynny’n hwyrach.”

Mae hyn yn awgrymu tynhau cynyddrannol ac, efallai, i rai llacio, effaith Penguin 2.0 yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Mae llawer o wefeistri a SEOs wedi bod yn ddealladwy yn rhwystredig ynghylch effaith negyddol newidiadau algorithm ar eu gwefan sydd fel arall yn iach. Mae rhai gwefeistri wedi'u lleoli mewn cilfachau sy'n nofio mewn webspam. Maent wedi treulio misoedd neu flynyddoedd yn creu cynnwys solet, yn adeiladu cysylltiadau awdurdod uchel, ac yn crefftio safle cyfreithlon. Ac eto, gyda rhyddhau algorithm newydd, maent yn profi cosbau hefyd. Galarodd un gwefeistr biz bach, “A oedd hi'n wirion i mi fuddsoddi'r flwyddyn ddiwethaf i adeiladu safle awdurdod?”

toriadau-ateb

Mewn cysur, ysgrifennodd Cutts, “Mae gennym ni rai pethau yn dod yn ddiweddarach yr haf hwn a ddylai helpu gyda’r math o wefannau rydych chi'n sôn amdanyn nhw, felly rwy'n credu ichi wneud y dewis iawn i weithio ar awdurdod adeiladu.”

Dros amser, mae'r algorithm yn y pen draw yn dal i fyny â webspam. Efallai y bydd rhai ffyrdd o hyd i gêmio'r system, ond daw'r gemau i stop yn ddychrynllyd pan fydd Panda neu Penguin yn cerdded ar y cae pêl. Mae bob amser orau i ufuddhau i reolau'r gêm.

Penguin 2.0 yn effeithio arnoch chi?

Os ydych chi'n pendroni a yw Penguin 2.0 wedi effeithio arnoch chi, gallwch chi berfformio'ch dadansoddiad eich hun.

  • Gwiriwch eich safleoedd allweddair. Os ydynt wedi dirywio'n sylweddol gan ddechrau ar Fai 22, mae siawns dda y bydd eich gwefan yn cael ei heffeithio.
  • Dadansoddwch y tudalennau sydd wedi derbyn y ffocws adeiladu cyswllt mwyaf, er enghraifft eich tudalen gartref, tudalen drosi, tudalen categori, neu dudalen lanio. Os yw traffig wedi dirywio'n sylweddol, mae hyn yn arwydd o effaith Penguin 2.0.
  • Chwiliwch am unrhyw sifftiau graddio posibl o grwpiau allweddair yn hytrach nag allweddeiriau penodol yn unig. Er enghraifft, os ydych chi eisiau graddio am “windows vps,” na dadansoddi geiriau allweddol fel “windows vps hosting,” “cael windows vps hosting,” ac allweddeiriau tebyg eraill.
  • Dilynwch eich traffig organig yn ddwfn ac yn llydan. Google analytics yw eich ffrind wrth i chi astudio'ch gwefan, ac yna gwella ar ôl unrhyw effaith. Rhowch sylw arbennig i ganran y traffig organig, a gwnewch hynny ar draws pob un o'ch prif dudalennau gwefan. Er enghraifft, darganfyddwch pa dudalennau oedd â'r swm uchaf o draffig organig yn ystod mis Ebrill 21-Mai 21. Yna, darganfyddwch a wnaeth y niferoedd hyn ostwng gan ddechrau Mai 22.

Nid y cwestiwn yn y pen draw yw “a effeithiwyd arnaf,” ond “beth ddylwn i ei wneud nawr fy mod yn cael fy effeithio?”

Os yw Penguin 2.0 wedi effeithio arnoch chi, dyma beth sydd angen i chi ei wneud:

Sut i Adennill o Penguin 2.0

Cam 1. Ymlaciwch. Mae'n mynd i fod yn iawn.

Cam 2. Nodi a thynnu tudalennau sbam neu ansawdd isel o'ch gwefan. Ar gyfer pob tudalen ar eich gwefan, gofynnwch i'ch hun a yw'n wirioneddol ddarparu gwerth i ddefnyddwyr neu a yw'n bodoli fel porthiant peiriannau chwilio yn bennaf. Os mai'r gwir ateb os yw'r olaf, yna dylech naill ai ychwanegu ato neu ei symud yn gyfan gwbl o'ch gwefan.

3 cam. Nodi a dileu dolenni sbam i mewn. Er mwyn nodi pa ddolenni a allai fod yn gostwng eich safleoedd ac yn achosi i Penguin 2.0 effeithio arnoch, bydd angen i chi berfformio archwiliad proffil cyswllt i mewn (neu os oes gennych weithiwr proffesiynol gwnewch hynny ar eich rhan). Ar ôl i chi nodi pa ddolenni y mae angen eu dileu, ceisiwch eu dileu trwy e-bostio'r gwefeistri a gofyn iddynt yn gwrtais i ddileu'r ddolen i'ch gwefan. Ar ôl i chi gwblhau eich ceisiadau symud, gwnewch yn siŵr eu disavow hefyd, gan ddefnyddio Offeryn Disavow Google.

Cam 4. Cymryd rhan mewn ymgyrch adeiladu cyswllt newydd. Mae angen i chi brofi i Google bod eich gwefan yn werth ei rhestru ar frig y canlyniadau chwilio. I wneud hynny, bydd angen rhai pleidleisiau hyder dibynadwy arnoch chi gan drydydd partïon credadwy. Daw'r pleidleisiau hyn ar ffurf dolenni i mewn gan gyhoeddwyr eraill y mae Google yn ymddiried ynddynt. Ffigurwch pa gyhoeddwyr y mae Google yn eu rhestru ar frig y canlyniadau chwilio ar gyfer eich prif eiriau allweddol a chysylltwch â nhw ynglŷn â gwneud post blog gwestai.

Bydd strategaeth SEO gadarn wrth symud ymlaen yn gwrthod derbyn neu gymryd rhan mewn technegau het ddu. Bydd yn cydnabod ac yn integreiddio'r 3 colofn o SEO mewn ffordd sy'n ychwanegu gwerth i ddefnyddwyr ac yn sefydlu ymddiriedaeth, hygrededd ac awdurdod. Canolbwyntiwch ar gynnwys pwerus, a gweithiwch gydag asiantaethau SEO parchus yn unig sydd â hanes profedig o helpu gwefannau i lwyddo.